Liikkuva Lehmä

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KPEDU

Närvilänkatu 8 67100 KOKKOLA

Toteutusaika: 01.04.2024-31.03.2027

Käynnissä

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö: Maarit Kärki, 040-8085540, maarit.karki@kpedu.fi

 • Kannus
 • Kaustisen seutukunta
 • Kokkola
 • Perho

Hankkeen esittely

Vuoden 2024 alusta voimaan tulevan eläinten hyvinvointilain ja tuettavan rakentamisen asetuksen vaatimusten mukaan investointitukia myönnetään jatkossa lypsykarjanavetoille vain, jos eläimillä on mahdollisuus päästä laitumelle tai jaloittelualueelle. Jaloittelun katsotaan lisäävään eläinten hyvinvointia, mutta tutkittua tietoa aiheesta on vähän – etenkin tieto suomalaisten olosuhteiden vaikutuksista lehmien hyvinvointiin ja ulkoilumotivaatioon on pääasiassa kokemusperäistä. Talvijaloittelun lumisissa olosuhteissa oletetaan esimerkiksi edistävän sorkkaterveyttä. Toisaalta vaihtelevat sääolosuhteet luovat haasteita jaloittelutarhan ympärivuotiseen kunnossapitoon. Nykyään jaloittelutarhat rakennetaan pääsääntöisesti tiivispohjaisiksi ja niiden valumavedet on kerättävä. Jaloittelutarhan rakentaminen vaatiikin tilalta investointeja. Tulevat tuettavan rakentamisen vaatimukset voidaan täyttää myös tarjoamalla lehmille laidunnusmahdollisuus. Etenkin isoissa karjayksiköissä navetan ympärillä oleva peltoala rajoittaa ruokinnallista kiertolaidunnusta, jolloin vaihtoehtoisesti voidaan päätyä käytettävissä olevan laidunalan jatkuvaan laiduntamiseen. Tällöin kyseessä on niin sanottu hyvinvointi- tai jaloittelulaidunnus. Eläintiheydestä ja laidunajasta riippuen jaloittelulaidunnus voi johtaa nopeastikin lohkon ylilaidunnukseen, joka puolestaan voi johtaa suurempiin ravinnekuormiin ja ammoniakkipäästöihin. Pelkästään jo ruokinnalliseen hyötyyn perustuvan laitumen ravinnekuormitus on niittonurmiin verrattuna suurempi; laitumilla noin 80–90 % lehmän syömistä ravinteista palaa eritteiden mukana takaisin laitumelle. Jaloittelulaitumella korkea eläinpaine vahingoittaa alueen kasvustoa ja nostaa alueen ravinnekertymän määrää, mikä lisää vielä huomattavasti ravinnepäästöjen riskiä. Hyvinvointiin tehtävät panostukset voivat vähentää eläinten sairastuvuutta ja nostaa tuotantoikää, mutta toisaalta jaloittelu voi huonosti toteutettuna aiheuttaa loukkaantumisriskin ja lisätä ympäristökuormitusta.

Palvelut

 • Digitalisaation edistäminen,
 • Henkilöstön osaamisen kehittäminen,
 • Johtamisen osaamisen kehittäminen,
 • Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen,
 • Työhyvinvoinnin edistäminen,
 • Uudet innovaatiot ja teknologiat,
 • Verkostoituminen,

Toimialat

 • Biotalous,
 • Elintarvike,
 • Maatalous ja sitä palveleva toiminta