GEOENERGIALOIKKA (kehittämisosio)

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 KOKKOLA

Toteutusaika: 01.01.2024-30.06.2026

Käynnissä

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö: Janne Känsäkoski, 0406309890, janne.kansakoski@centria.fi

 • Kokkola

Hankkeen esittely

Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää turpeen energiakäytöstä luopumista. Siitä aiheutuu merkittäviä haittoja maakunnissa mukaan lukien lukuisten työpaikkojen menetys ja turpeen tuotantovälineiden arvon romahdus. Samalla turve korvataan ainakin alkuvaiheessa pääosin puun polttoa lisäämällä, mikä omalta osaltaan heikentää kansallista hiilitasetta pienentäessään hiilinieluja. Uusia, polttoon perustumattomia energiaratkaisuja tarvitaan kipeästi, ennen kaikkea lämmön tuotannossa, niin kaukolämmössä kuin kortteli- ja kiinteistökohtaisestikin. Geoenergia ja erityisesti keskisyvät kallioon porattavat lämpökaivot ovat nousseet vahvasti esiin vähähiilisenä energiamuotona, myös osana useiden maakuntien ilmastotiekarttatyötä ja kansallisia pilotointeja. Geoenergia täydentää oivallisesti muita lämmöntuotantomuotoja, sillä se on ajallisesti vakaata ja helposti ennustettavissa. Geoenergian ja erityisesti keskisyvien lämpökaivojen taloudellinen kannattavuus kohenee uusien tekniikoiden ja toistettavuuden myötä tulevaisuudessa merkittävästi.Geoenergia - maasta peräisin oleva energia – voisi olla paljon nykyistä merkittävämmässä roolissa vastattaessa vihreän energiasiirtymän asettamiin haasteisiin. Se ei kuitenkaan tapahdu itsestään. Tarvitaan huomattavaa volyymin nostoa, syvempiä lämpökaivoja suuremman kaivokohtaisen energiasaannon saavuttamiseksi, toistettavuutta edellyttäen lisää alan osaajia, lisää energiakaivojen porareita ja porauskalustoa, parempaa porausriskien hallintaa, parempia mitoitustyökaluja, luotettavaa lähtötietodataa suunnittelijoille, kustannustehokkaita tutkimusmenetelmiä ja geoenergia-järjestelmien kokonaiskustannusten laskua tietotaidon ja kokemuksen karttuessa. Edistämällä kaikkia näitä asioita samanaikaisesti, ylimaakunnallisesti, saadaan aikaan geoenergialoikka – merkittävä sysäys, joka kiihdyttää geoenergian hyödyntämistä maakunnissa, lieventää turvetyöpaikkojen menetyksen vaikutuksia ja parantaa paikallista ja kansallista ilmastokestävyyttä. Geoenergian yleistymiseksi tarvitaan tutkittua tietoa sekä onnistuneita pilotteja, jotta alan toimijat voivat suunnitella investointeja, erityisesti keskisyviin lämpökaivoihin. Geoenergian yleistyminen nopealla aikataululla edistää myös maakunnallisten ja kansallisten päästötavoitteiden saavuttamista.Hanke jakautuu useisiin osiin, sekä maakunnittain että ylimaakunnallisesti. GTK:n työpaketit ovat osin ylimaakunnallisia, osin maakunnallisia, ja maakunnallisten osatoteuttajien työpaketit koskevat ensisijaisesti kunkin omaa maakuntaa. GTK tukee kaikkia hankeosapuolia heidän tehtävissään. Sisällöllisesti tutkimus- ja kehityshanke toteutetaan GTK:n koordinoimana paikallisten osatoteuttajien kanssa yhteistyössä (tämä hanke, jossa maakuntaliitot rahoittajina) ja porarikoulutushanke Poratek ry:n koordinoimana paikallisten kumppanien kanssa yhteistyössä (ELY-keskuksen rahoittama hanke). Tämä ylimaakunnallinen JTF-hakemus koskee Keski-Pohjanmaata (JTF-rahoitusta koordinoiva maakunta), Pohjois-Pohjanmaata ja Kymenlaaksoa.Hankkeen keskeiset tuotokset ovat keskisyvät (600–800 m) tutkimus- ja testikaivot kussakin hankemaakunnassa, kaivojen ympärille rakennettava tutkimus- ja opetusinfra (lämpöpumput, kollektorit, mittalaitteet, integrointi kauko-/aluelämpöön/kiinteistöön), uusi julkinen mitoitustyökalu keskisyviin energiakaivoihin perustuvien energiajärjestelmien suunnitteluun, valtakunnallinen kallioperän lämmönjohtavuuskartta, maakunnallisten oppilaitosten tietotaidon lisääminen geoenergiajärjestelmistä ja niiden suunnittelusta, pilottitutkimukset geoenergian integroimisesta kauko-/aluelämpöön, pilottitutkimukset pohjavesienergian hyödyntämiseksi, alan paikallisten toimijoiden ymmärryksen lisääminen geoenergian ja toisten energiamuotojen hybridien mahdollisuuksista ja niihin liittyvistä teknisistä, taloudellisista ja ympäristöllisistä vaikutuksista. Geoenergialoikalla pyritään saattamaan alkuun muutos, joka nostaa maakuntien energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta vähähiilisen geolämmön avulla. Tämän mahdollistavat erityisesti paikallisten oppilaitosten osaamisen kehittyminen geoenergian saralla ja pysyvät geoenergiatestialustat ja tutkimuskaivot hankemaakunnissa. Kokonaisuuteen kytkeytyy oleellisesti myös työllisyyden koheneminen suunnittelijoiden ja porarien tarpeen kasvaessa.

Palvelut

 • Digitalisaation edistäminen,
 • Henkilöstön osaamisen kehittäminen,
 • Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen,
 • Työllistymistä edistävät palvelut,
 • Uudet innovaatiot ja teknologiat,
 • Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet,
 • Verkostoituminen,

Toimialat

 • Energia,
 • Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta,
 • Kemia,
 • Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT),
 • Maarakentaminen,
 • Muu teollisuus