Digitaaliset alustat joustavan ja skaalautuvan biokaasutoiminnan mahdollistajina (DigiBiogasHubs))

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 KOKKOLA

Toteutusaika: 01.05.2023-30.04.2025

Käynnissä

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö: Janne Känsäkoski, 0406309890, janne.kansakoski@centria.fi

 • Kannus
 • Kaustisen seutukunta
 • Kokkola
 • Perho

Hankkeen esittely

Biokaasun saatavuuteen ja hintaan liittyvät epävarmuustekijät sekä hajallaan sijaitsevat biomassat/maatalouden lannat logistiikka- ja kustannushaasteineen heikentävät tarvittavien investointien houkuttavuutta ja uusien toimijoiden liittymistä biokaasuekosysteemin. Eritoten maatiloille biokaasulaitosinvestointi on kallis ja investoinnin riskiä tulisi pystyä pienentämään markkinanäkymällä. Myös käyttäjille tulisi saada varmuus biokaasun saatavuudesta. Ym. syyt muodostavat pullonkauloja biokaasutoiminnan volyymin kasvattamiselle, skaalautuvuudelle ja mittakaavaetujen saavuttamiselle. DigiBiogasHub-hankkeessa kehitetään biokaasutoimijoiden digitaalista, yhteistyön mahdollistavaa verkkoalustaa. Hankkeen kokonaisvaltaisena tavoitteena on kehittää ja pilotoida digitaaliseen alustaan perustuvaa järjestelmätason ratkaisua sekä työkaluja, mitkä edistävät eri alueilla sijaitsevien biokaasuhubien (klustereiden) kehittymistä ja vuorovaikutusta sekä biokaasumarkkinoiden kehittymistä. Samalla pyritään poistamaan biokaasutoiminnan kehittymistä hidastavia pullonkauloja erityisesti kysynnän ja tarjonnan kohtaamisongelmaan, volyymien kasvattamiseen, skaalautuvuuteen ja mittakaavaetujen saavuttamisen liittyen. Tulosten uskotaan alueellisten biokaasuekosysteemin kehitystä ja kasvua, parantavan alueiden sisäistä ja alueiden välistä vuorovaikutusta, parantavan tarjonnan ja kysynnän kohtaamista, lisäävän biokaasutoiminnan mittakaavaetuja ja skaalautuvuutta, vähentävän hiilidioksidipäästöjen ja jätteiden määrää, lisäävän uusiutuvan energian määrää energiajärjestelmässä sekä parantavan alueellista energiaomavaraisuutta sekä ruoka- ja huoltovarmuutta. Lisäksi luodaan uutta tietoa alueen toimijoille biokaasuun liittyvistä mahdollisuuksista.

Palvelut

 • Digitalisaation edistäminen,
 • Kiertotalouden vahvistaminen,
 • Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen,
 • Uudet innovaatiot ja teknologiat,
 • Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet,
 • Verkostoituminen,

Toimialat

 • Biotalous,
 • Energia,
 • Kemia,
 • Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT),
 • Maatalous ja sitä palveleva toiminta,
 • Metsätalous ja sitä palveleva toiminta