Lomakkeen täyttö

Kuntarahoitushakulomakkeen kysymyskohtaiset ohjeet

Ohje 1 Taho, jolle kuntarahoitushakemus osoitetaan

Valitse kuntarahoittaja, jolta haet rahoitusta. Voita valita useamman kuntarahoittajan.

Jos olet epävarma siitä, mille kuntarahoittajalle hakemus kuuluu toimittaa, voit olla yhteydessä siihen kuntarahoittajaan, jolle aiot hakemuksen jättää.

Ohje 2 Hakijan perustiedot

Tässä kohdassa ilmoitetaan hakijan (päätoteuttajan) perustiedot.

Mahdollisten osatoteuttajien ja tuen siirron saajien tiedot täytetään kohtaan 2.1.

Yhteishankkeessa päätoteuttajalla tarkoitetaan hakijoista sitä osapuolta, joka hakijoiden keskinäiseen sopimukseen perustuen vastaa yhteydenpidosta rahoittavan viranomaisen kanssa. Tuen siirto -menettelyssä päätoteuttajalla tarkoitetaan varsinaista hakijaa, joka siirtää osan haettavasta tuesta määrätyille tuen siirronsaajille.

Ohje Hakijan virallinen nimi

Hakijan nimi tulee automaattisesti hankkeen rekisteröinnin.

Ohje Y-tunnus

Hakijaorganisaation Y-tunnus kirjoitetaan tähän kohtaan. Jos hakijaorganisaatiolla ei ole Y-tunnusta kirjoitetaan yhdistystunnus.

Ohje Tilinumero (IBAN)

Kirjoita hakijaorganisaation tilinumero kansainvälisessä IBAN-muodossa. Kirjoita IBAN-tilinumeron kaikki kirjaimet isolla ja kaikki merkit yhteen ilman välilyöntejä. Hakijaorganisaation tilinumeron voit tarkistaa organisaation tiliotteelta tai pankista.

Ohje BIC

Kirjoita hakijaorganisaation BIC-koodi. BIC-koodi (Bank Identification Code, SWIFT-koodi) on 8 tai 11-merkkinen tunnistetieto, joka yksilöi pankin tai pankkiryhmän, johon maksu on menossa. Oman pankin BIC-koodin voi tarkistaa tiliotteesta tai pankin verkkosivuilta.

Ohje Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely

Hakijoiden lukumäärää on tarpeen miettiä erityisesti, jos kokonaisuuteen kuuluu useita hakijoita tai hankkeita. Yksittäisen hakijan erillisen hankkeen kohdalla valitaan 'Vain yksi hakija'. Valitse 'Vain yksi hakija' myös silloin, kun hakija toteuttaa hankkeensa erillisenä hankkeena, vaikka se kuuluisikin yhteen toisen tai usean muun hankkeen kanssa.

Yhteishankkeesta on kysymys, jos usea hakija toteuttaa yhteisvastuullisesti yhtä ja samaa hanketta, jolle tehdään yhteinen hakemus. Tuen siirto puolestaan on hankemalli, jossa osa myönnetystä tuesta siirretään edelleen määrätyille tuen siirronsaajille (katso ohje ko. kohdasta).

Vain yksi hakija:

Valitse tämä vaihtoehto, kun hakijoita on vain yksi (eli kyseessä ei ole yhteishanke eikä tuen siirto).

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke):

Yhteishankkeessa tuki myönnetään useammalle kuin yhdelle tuensaajalle yhteisesti. Tuensaajat vastaavat hankkeen toteuttamisesta yhteisvastuullisesti.

Hakija siirtää osan haettavasta tuesta yhdelle tai useammalle taholle hankkeen toteuttamista varten (tuen siirto):

Tuen siirto -menettelyssä tuensaaja voi siirtää osan myönnetystä tuesta yhdelle tai useammalle muulle yhteisölle hankkeen toteuttamista varten. Kyseessä ei ole yhteishanke, jossa tuensaajat vastaavat yhteisvastuullisesti hankkeen toteuttamisesta. Tuen siirto -menettelyssä tuensaaja (= päätoteuttaja) on yksin vastuussa hankkeen toteuttamisesta rahoittavaan viranomaiseen nähden myös mahdollisessa takaisinperintätilanteessa.

Tuen siirto -menettely voi sopia esim. hankkeeseen, jossa resursseiltaan suurempi organisaatio (varsinainen hakija tai hankkeen tuensaaja) kantaa vastuun hankkeen toteuttamisesta, johon osallistuu myös yksi tai useampi pienempi osahankkeen toteuttaja. Menettelyllä ei saa kiertää hankintalakia. Mikäli muu kuin hakijan itse toteuttama osuus on tarkoitus toteuttaa hankintana, kyseessä ei ole tuen siirto. Tällaisessa tapauksessa on valittava vaihtoehto 'Vain yksi hakija'.

Hakemuksessa on ilmoitettava hakemusvaiheessa tiedossa olevat tuen siirronsaajat.

Ohje 3 Hankkeen nimi

Hankkeen nimi määräytyy automaattisesti rekisteröinnin mukaan

Ohje Alkamispäivämäärä

Merkitse päivämäärä, joka on sama kuin päärahoittajan hakemukseen merkitty hankkeen alkamispäivä.

Ohje Päättymispäivämäärä

Merkitse hankkeen päättymispäivämäärä, joka on sama kuin päärahoittajan hakemukseen merkitty hankkeen päättymispäivämäärä.

Ohje Päärahoittaja

Valitse valikosta hankkeen päärahoittaja.

Ohje Ohjelma

Valitse valikosta ohjelma, josta haet hankkeen päärahoituksen.

Ohje Toimintalinja

Valitse valikosta toimintalinja, johon hanke kuuluu. Toimintalinjat muuttuvat valitsemasi ohjelman mukaan.

Ohje 4 Toteutusalue

Hanke ja sen toiminta kohdistuu yleensä tietylle alueelle. Joissain hankkeissa kohdealueita voi olla useita tai kohdealue voi olla laaja.

Tässä kohdassa valitaan seutukunta / seutukunnat ja kunnat, joidenka alueella hanketta toteutetaan Keski-Pohjanmaalla.

Muut maakunnat, seutukunnat ja kunnat merkitään niille varattuun lomakekohtaan.

Ohje 5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset?

Kuvaa asioiden tila tai ongelma, johon hankkeella haetaan ratkaisua:

Onko taustalla esimerkiksi kehityksen este (pullonkaulatekijä) tai käyttämätön mahdollisuus (havaittu potentiaali) - mitä halutaan korjata? Esitä hankeidea ytimekkäästi.

Kerro myös, miten hankeidea on syntynyt, miten hankkeen tarve on kartoitettu ja miten hanke liittyy toiminta-alansa yleiseen tutkimukselliseen tai toiminnalliseen viitekehykseen. Ilmoita olennaiset hanketta, sen kohdetta/kohderyhmää sekä toteutusaluetta koskevat esiselvitykset, ennakointiaineistot ja toiset hankkeet, joita on hyödynnetty hankkeen suunnittelussa, ml. niiden valmistumisaika. Kuvaa, miten aineistoa on hyödynnetty suunniteltaessa hankkeen toimenpiteitä. Jos hankkeen toteuttaminen edellyttää viranomaisluvan hankkimista, kuvaa missä vaiheessa lupamenettely on.

Ohje 5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

Kuvaa, mitä hankkeen toimenpiteiden tuloksena tavoitellaan; esimerkiksi mitä muutosta on tarkoitus saada aikaan ja mitä sellaista hankkeen resursseilla on mahdollista toteuttaa, mikä ei muuten olisi mahdollista. Kuvaa myös, miksi hankkeelle on valittu nämä tavoitteet ja miten hankkeen toiminnalla voidaan vaikuttaa tavoitteiden toteutumiseen.

Tavoitteiden tulisi olla mitattavia. Kuvaile, miten tavoitteiden toteutumista tai muutosta voidaan mitata hankkeen aikana ja sen päättymisen jälkeen

Ohje 5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan?

Kuvaa, mikä hankkeessa on uutta tai erilaista kuin aiemmin. Hankkeen tavoittelemaan tulokseen, toteutustapaan tai muuhun sisältöön on yleensä syytä sisältyä jotain uutta, innovatiivista tai kehittävää. Kuntarahoituksella ei ole tarkoitus rahoittaa jo asemansa vakiinnuttanutta tai muuta hakijan normaalitoiminnaksi luokiteltavaa toimintaa, minkä vuoksi selkeä kehittämisote on hankkeelle eduksi.

Jos tavoitteena on uusi tai erilainen toimintatapa, kuvaa millaiseen muutokseen pyritään ja miksi.

Ohje 5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät?

Nimeä hankkeen varsinaiset kohderyhmät, eli tahot, joihin hankkeen toimenpiteet ensisijaisesti kohdistuvat. Kohderyhmä voi koostua luonnollisista henkilöistä ja/tai organisaatioista.

Ohje 5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät?

Nimeä mahdolliset tahot, jotka hyötyvät hankkeesta välillisesti tai joiden toimintaan hankkeen tulokset vaikuttavat, mutta eivät kuulu edellä mainittuihin varsinaisiin kohderyhmiin.

Ohje 6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi?

Hankkeen kuntarahoittaja tarvitsee selkeän kuvan hankkeen toteutuksesta konkreettisella tasolla voidakseen arvioida ovatko esitetyt tavoitteet saavutettavissa niillä keinoilla, joita hakija esittää. Hakijan onkin jo hakuvaiheessa tiedettävä, miten hanketta aiotaan toteuttaa.

Kuvaa hankkeessa toteutettavat keskeiset toimenpiteet, joilla hankkeen tavoitteet aiotaan saavuttaa. Kuvaa toimenpiteet mahdollisimman konkreettisesti ja aktiivimuodossa esimerkiksi:

  • ”Toimenpide 1”, kuka tekee, mitä, miten, missä, kenen kanssa ja milloin.
  • ”Toimenpide 2”…jne.

Ohje 6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on?

Kuvaa ne konkreettiset tulokset, jotka hankkeen toimenpiteillä saavutetaan.

Toimenpiteiden tuloksena hankkeessa voi syntyä esimerkiksi uusia palveluja, toimintamalleja, selvityksiä, oppaita, ohjeistuksia tai muita tuotoksia. Tulosten tulee heijastaa asetettuja tavoitteita. Tuloksia tarkastellaan mm. hankkeen toteutusaikana kerättävien seurantatietojen avulla.

Kuvaa myös, millaisia lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia hankkeella ja siinä saavutetuilla tuloksilla on.

Ohje 6.3 Mitä palveluita ja kehittämistoimenpiteitä hanke tuottaa kohderyhmälle?

Valitse listasta hankkeen tuottama tai tuottamat palvelut. Jos listan palvelut eivät sovellu hankkeelle, voi kohdan jättää tyhjäksi.

Ohje 8. Hankkeen merkitys seudun elinkeinoelämän kehittämisessä

Täytetään hankkeen merkitystä seudun elinkeinoelämän kehittämisessä koskevat kysymykset. Jos elinkeinoelämän kehittäminen ei ole hankkeen tavoitteena, voi kohdan jättää tyhjäksi.

Ohje 8.2 Toimialat

Valitaan hankkeen toimiala tai toimialat. Kohdassa on mahdollista valita useampi toimiala. Jos esitetystä kohdista mikään ei sovi hankkeeseen, jätetään kohta täyttämättä.

Ohje 8.3 Yritykset

Hankkeessa hakuvaiheessa mukana olevat yritykset valitaan ohjeen mukaan.

Ohje 9 Hankkeen määrälliset tavoitteet

Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantatiedoista.

Hakemusvaiheessa ilmoitettavat hankekohtaiset seurantatiedot ovat tavoitearvioita siitä, kuinka paljon hankkeen tuloksena syntyy tuotoksia, joita seurataan tuotosindikaattoreiden avulla. Tuotosten kertymistä seurataan koko hankkeen ajan seurantaraportilla. Tuotokset liittyvät kiinteästi hankkeen sisällölliseen toteutumiseen. Hankkeissa edellytetään, että toteutuksessa noudatetaan hankesuunnitelmaa ja että toimenpiteillä on suora yhteys hankkeen tavoitteisiin. Hankkeessa tavoiteltaviin tuotoksiin tulee siten kiinnittää erityistä huomiota jo hakemusvaiheessa.

Tuotosindikaattorien tavoitteiden saavuttaminen kertoo hankkeen onnistumisesta.

Tuotosten todennettavuus

Hankkeen tuotosten (tuotoksilla viitataan tässä ainoastaan tuotosindikaattoreihin) tulee olla todennettavissa hankkeen toimenpiteillä aikaansaaduiksi.

Hankkeen tuotokseksi voidaan myös merkitä sellaiset tuotokset, jotka eivät ole vielä toteutuneet ennen hankkeen päättymistä. Oleellisista on, että tuotoksen voidaan todeta liittyvän suoraan hankkeen toimenpiteisiin. Esimerkiksi uusi liiketoiminta ei välttämättä ole käynnistynyt hankkeen toimenpiteiden päättymisen yhteydessä, mutta voidaan perustellusti olettaa, että näin tulee lähitulevaisuudessa tapahtumaan. Vastaavasti esimerkiksi yritykselle uuden tuotteen ei tarvitse vielä olla markkinoilla, mutta sen tulee olla valmis lanseeraukseen lähitulevaisuudessa.

Täytetään hankkeelle parhaiten sovipa tai sopivat tuotosindikaattorit.

Ohje 10. Hankkeen kustannukset

Täytetään hankkeen kokonaiskustannukset kustannuslajeittain riippumatta kustannusmallista. Kaikki rahamäärät syötetään kokonaisina euroina (ei senttejä). Järjestelmä laskee automaattisesti kaikki rivi- ja sarakesummat.

Ohje 10.1

Valitaan hankkeen kustannusmalli, jota käytetään päärahoittajan rahoitushakemuksessa.

Ohje 10.2 Arvonlisäverokäytäntö.

Valittu arvonlisäverokäytäntö pitää olla sama kuin päärahoittajan rahoitushakemuksessa.

Merkitse, jääkö arvonlisävero hakijan lopulliseksi kustannukseksi.

Arvonlisäverovalinta tehdään sen mukaan, ilmoitetaanko hankkeen kustannukset verottomina vai sisältyykö kustannuksiin arvonlisävero. Jos arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi, arvonlisävero ei ole tukikelpoinen ja kustannukset ilmoitetaan verottomina. Jos taas arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi, ilmoitettaviin kustannuksiin tulee sisällyttää arvonlisävero.

Hankkeessa toteutettava toiminta voi olla arvonlisäverotuksen piiriin kuuluvaa, vaikka organisaatio ei normaalisti arvonlisäveron piiriin kuuluisikaan. Verohallinnolta voi hakea ennakkoratkaisua siitä, miten arvonlisäverolakia sovelletaan hakijan liiketoimeen.

Ohje 11. Haettava kuntarahoitus

Rahoitussuunnitelmassa vuosittain tulevat täytettäväksi sen tai niiden kuntarahoittajan kohdat, joilta haetaan kuntarahoitusta kohdan 1 valinnan mukaan.

Ohje 11.1 Rahoitussuunnitelma vuosittain

Kaikki rahoitussuunnitelman rahatiedot syötetään euron tarkkuudella. Rahoitussuunnitelman tulee vastata päärahoittajalle jätetyn rahoitushakemuksen rahoitussuunnitelmaa.

Hankkeen rahoitussuunnitelmassa ilmoitetaan haettavan rakennerahastotuen ja muun hanketta varten kerättävän rahoituksen määrä. Rahoitus eritellään suunnitelmassa yksityiseen, kunnalliseen ja muuhun julkiseen rahoitukseen sen perusteella, miltä taholta rahoitus hankkeeseen saadaan. Rahoitussuunnitelmassa eritellään myös hakijan omarahoitus ja ulkopuolisilta organisaatioilta kerättävä rahoitus. Omarahoituksella tarkoitetaan hakijaorganisaation omaa osuutta hankkeen kustannusten rahoittamisesta. Ulkopuolisella rahoituksella tarkoitetaan hakijan/tuen siirronsaajan oman organisaation ulkopuolisilta tahoilta hankkeelle keräämää rahoitusta.

Ohje 11.2

Hakija ilmoittaa laskelmissaan käyttämänsä kuntarahoituksen jakoperusteen eri kuntarahoittajien välillä. Kuntarahoituksen jakoperuste voi olla esim. asukasluku, hankkeessa mukana olevien yritysten tai henkilöiden lukumäärä, hankkeessa toteutettujen opintotyöpäivien lukumäärä tai jokin muu hankkeen kohderyhmän tai palveluiden mukainen mitattavissa oleva jakoperuste.

Ohje 12. Hankkeen vastaavuus Kaustisen seutukunnan tarpeisiin

Täytetään hankkeen vastaavuus Kaustisen seutukunnan tarpeisiin kysymykset.

Kohta tulee kuntarahoitushakemuslomakkeeseen, jos kohdassa kohdassa ”1. Taho, jolle kuntarahoitushakemus osoitetaan” on valittu kuntarahoittajaksi Kaustisen seutukunta

Ohje 13 Liitteet

Liitä tähän hakemuksen liitteet. Liitteet liitetään sähköisesti hakemuksen yhteyteen pdf-muotoisena liitetiedostona. Liite tallennetaan järjestelmän palvelimelle tietokantaan. Tarkempia teknisiä ohjeita liitteiden lisäämisestä saa hankehakemusosion käyttöohjeesta.

Ohje Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus

Kirjoitetaan paikka ja aika (pp.kk.vvvv) niille varattuihin kohtiin. Allekirjoittajan tiedot lisätään Lisää-painikkeella. Mikäli hakijaorganisaation nimenkirjoittamisen tekee useampi henkilö, on jokaiselle allekirjoittajalle lisättävä oma allekirjoitusrivi ja nimenselvennys.

Ainoastaan hankkeen päätoteuttajaorganisaatio allekirjoittaa kuntarahoitushakemuksen. Osatoteuttajat tai tuen siirronsaajat eivät allekirjoita kuntarahoitushakemusta. Heidän osalta riittää maininta kuntarahoitushakemuksessa kohdassa ”2.1 Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely”.

Ohje Lähetä käsittelyyn

Kun hakemus on valmis, ”Lähetä käsittelyyn” –painike toimittaa sen valituille kuntarahoittajille. Vahvistus lähetyksestä toimitetaan hakijan yhteyshenkilön sähköpostiin. Sähköpostin liitteenä on .pdf –muotoinen hakemuslomake, jonka hakija tulostaa ja allekirjoittaa sekä toimittaa kuntarahoittajille postitse.