Hankehaku

Haun tulos 56 hanketta3K Kestävän kasvun Keski-Pohjanmaa I: Kestävää osamista ja osaamisen johtamista

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

närvilänkatu 8 67100 kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
iiris niemonen, puh. 044 7250801 iiris.niemonen@kpedu.fi

Hankepäällikkö:
iiris.niemonen, puh. 044 7250801 iiris.niemonen@kpedu.fi

Hankkeen esittely:
3K hankkeen varsinaisessa kuntarahakemuksessa.

Hanke alkaa 3.8.2020 ja päättyy 31.12.2022

3K- Kestävän Kasvun Keski-Pohjanmaa I: Kestävää Osaamista ja Osaamisen Johtamista

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Närvilänkatu 8 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
iiris niemonen, puh. 0447250801 iiris.niemonen@kpedu.fi

Hankepäällikkö:
iiris niemonen, puh. 0447250801 iiris.niemonen@kpedu.fi

Palvelut:
Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Johtamisen osaamisen kehittäminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Työelämän tulevaisuus haastaa yritysten johtamista. Muutoshaasteet kohdistuvat erityisesti osaamispääoman ja henkilöstölähtöisen tuottavuuden johtamiseen, työyhteisökyvykkyyteen.

Hankkeen tavoitteena on tukea yrityksen osaamispääomaan, sen strategiseen johtamiseen ja jatkuvaan uudistamiseen rakentuvaa kestävää kilpailukykyä ja kasvua.

Tavoitteeseen pyritään edistämällä yritysten johdon ja työntekijöiden muutos- ja uudistumisvalmiuksia; Hankkeessa keskitytään tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointiin, henkilöstövoimavarojen tunnistamiseen ja osaamisen/osaajien varmistamiseen lisäämällä osallistuvissa yrityksissä osaamisen johtamisen taitoja, ennakoivaa henkilöstösuunnittelua, rekrytointivalmiuksia, työhön sitouttamista sekä edellytyksiä työurien pidentämiselle.

Hanketta toteutetaan ja toimintamallia pilotoidaan Kokkolan ja Kaustisen seutukunnassa 12 yrityksen/250 työntekijän kanssa 08/2020 - 08/2022. Pilotit painottuvat toimialoittain. Kokkolan seutukunnassa erityisesti kone- ja tuotantotekniikan toimiala ja sen liitännäisalojen yritykset. Kaustisen seutukunnassa keskeiset painopistetoimialat.

Yrityskohtaisilla piloteilla ja kokeiluilla pyritään löytämään toimintatapoja ja työkaluja, uusia sosiaalisia innovaatioita, joilla em. tavoitteita edistetään ja joita voidaan levittää hyödynnettäväksi muissa alueen yrityksissä.

Hankkeen rinnalla käynnistetään syntyneitä suunnitelmia tukevia koulutustoimenpiteitä (eri rahoituksella).Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Hyvinvointiala – SOTE, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Kunnossapito, Metalli, Muu teollisuus , Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta

Hanke alkaa 1.8.2020 ja päättyy 30.12.2022

Hankkeen tulosten esittely

07-12/2021:
Hanketta on toteutettu 3K hankesuunnitelman ja 3K toimintasuunnitelman 2020-2022 2.0 mukaisesti, covid-19
raamien ja ehtojen puitteissa.

A. Hankkeen määrälliset tavoitteet on saavutettu, mutta osa dokumentoituu eura-järjestelmiin seuraavilla
seurantajaksoilla.
1. Yritysmäärätavoite,12 yritystä, on saavutettu 11/2021.
2. Henkilömäärätavoite, 100 aloittanutta, on saavutettu ja ylitetty . Aloittaneita henkilöitä on 01/2022
yli 200 (seurantajakson päättyessa eura-hlötietojmään dokumentoituja henkilöitä 82).
3. Htpv-kertymä,tavoite 100 ns. muuta htpv, tulee täyttymään Kuten yritysten de minimis- kertymtiedot, ne raportoidaan
kootusti yhdellä kertaan toimenpiteiden päätyttyä.

B. Yritysyhteistyötä tehty ja yrityspilotteja käynnissä
1. Yritysrektyrointia on jatkettu aktiivisesti ja yritysjoukko on kasassa.
2. 3K yritysyhteistyötä taustoittavat, kartoittavat ja valmistelevat toimenpiteet on pääosin tehty. Näitä ovat olleet mm.
yrityskohtaiset visio- ja tavoitekeskustelut, osaamisen johtamisen itsarvioinnit/OJT, työnkuvien edellyttämien osaamisten määrittelyt ja osaamiskartoitukset/ C&Q Pro+. Kartoituksiin on osallistunut johtoa, avainhenkilöitä sekä laajasti koko henkilöstöä.
3. Pääpaino on siirtynyt yrityspilottien toiminta- ja toimenpidesuunnitteluun ja käytännön toimenpiteiden valmisteluun
ja toteuttamiseen. Lähes kaikille aloittaneille yrityksille on tehty yrityskohtaisesti räätälöidyt toimintasuunnitelmat. Osan kanssa niitä on myös jo täsmennetty ja päivitetty.
4. Syksyn aikana on myös käynnistetty toimintasuunnitelmien mukaisia käytännön toimenpiteitä.Toimenpiteet ovat olleet pääosin yrityskohtaisia kuten esim. valmennustilaisuudet,työpajat, yhteistyöpalaverit. Niihin on osallistunut ensisijaisesti avainhenkilöitä, työnjohtoa. Myös yhteisiä johtamistyötä tukevia asiantuntijapäiviä on sisältynyt toimintasuunnitelmiin.
5. 3K -työntekijät ovat tutustuneet erilaisiin HR-toimintaa ja osaamisen johtamista tukeviin palveluihin ja yrityksiä on
informoitu tarpeen mukaan näistä asiantuntijapalveluista, HR-tiedonhallinnan järjestelmistä, tilaisuuksista ja valmennuksista ja verkotetttu niihin.

B. Hankkeen kehittämistyön ja yritysten toimintasuunnitelmien toteuttamisen edellyttämä palveluyhteistyö, asiantuntijapalvelut käynnistyneet
1. Palvelujen ja asiantuntemuksen kartoittamista on jatkettu ja yrityksiä verkotettu niitä hyödyntämään. Ensimmäiset
pienimuotoiset ulkopuoliset hankinnat on tehty. Sisäinen palveluyhteistyön on käynnistynyt ja painottunut liiketoiminnan ja johtamisen ja KUTU- koulutusalojen kanssa tehtyyn yhteistyöhön.TEP-asiakkuusvastaava on tukenut tarpeen mukaan 3K yrityksiä niiden rekrytointi-ja koulutustarpeissa. Palveluyhteistyö on ollut monimuotoista, sekä 3K kehittämistyötä että yritysten
asiantuntijatyötä tukevaa.
2. Syksyn aikana on suunniteltu 3K teematilaisuudet ja käynnistetty niiden markkinointi. Tilaisuudet ovat "Innosta
työntantajabrändillä, sitouta työntekijäkokemuksella" Kokkolassa 9.2.2022/siirto 7.4.2022 covid -tilanteen ja -rajoitusten takia ja toinen on 3K-yhteismatka Tampereelle KONEPAJA-, NORDIC
WELDING EXPO- JA 3D & NEW MATERIALS -tapahtumaan 23.3.2022, siirto 12/2022, myös covidista johtuen.

Toteutuneeseen toimintaan ollaan tyytyväisiä. 3K toimintasuunnitelman ja hankkeen aikataulun mukaisesti voidaan pääosin edetä myös jatkossa. 2022 tulee painottumaan yrityspilottien käytännön toimenpiteiden toteuttamiseen.
**********************************************************************************************************************************
-06/201 saakka
Huom 1.Tämä eura- seurantaraportti sisältää myös 01-05/2021 seurantajakson raportoinnin.
Huom 2.Tämän eura- seurantaraportin liitteenä varsinainen raportti liitteineen

Hankkeen toimintaa ja toteutusta -06/2021 mennessä.

A. Pääpaino on ollut yritysyhteistyön käynnistämisessä.
1. yritysten rekrytoinnissa; yli 60 yrityskontaktia on toteuttu ja kymmeniä 3K-teemaan liittyviä palavereita on pidetty
yritysten avainhenkilöiden kanssa. Yrityrekrytoinnin suuntaamisessa kuultiin alueen yritypalveluyhdyshenkilöiden ja -
organisaatioiden (kunnat, kehitysyhtiöt, TE-toimisto, palvelutuottajaorganisaatiot) näkemyksiä. Hankkeeseen on
rekrytoitu mukaan 8 yritystä (Kokkola 5, Kannus 1, Kase 2). Näistä kolme aloittaa 08/2021. Valmistellussa on edelleen
useita.
Hankkeen toiminnassa tai toimenpiteissä on ollut mukana, aloittanut, yhteensä 31 henkilöä. Aloittaneet henkilöt ovat
tässä vaiheessa ensisijaisesti avainhenkilöitä, HR-vastaavia tai työnjohtoa (12 henkilöä)sekä ensimmäiseen
osaamiskartoituspilottiin osallistuneita työntekijöitä (19 henkilöä).
2. aloittaneiden yritysten yhteistyön käynnistämisessä; nykytilan tunnistaminen/alkukartoitukset ovat vireillä
2.1 keskustelut
2.2 OJT-kartoitus: osaamisen johtaminen tila ja käytännöt, tavoitteistaminen
2.3 osaamisen nykytilan tunnistaminen: osaamisten profilointia on tehty ja ensimmäinen osaamiskartoitus toteutettu.
3. yritysyhteistyön ja yrityspilottien käytännön toiminnan ja toimenpiteiden suunnittelussa ja valmistelussa;
ensimmäisen yrityspilotin toimintasuunnitelma on tehty
4. yritysten yhteistyötä ja toimintaa tukevan verkoston kiinnostuksen kartoittamisessa; palavereita teemaan liittyen on
pidetty
Aloittaneiden yritysten hankekelpoisuus on varmistettu. ELY:ltä on pyydetty varmistukset yrityksittäin.
Hanke on de minimis -tuki hanke ja niinpä aloittaneiden yritysten de minimis-tuen lähtötiedot on kerätty ja viety euraan.
Seurantajaksolle ei ole dokumentoitu yrityksille de minimis -tuen alaista kertymää eikä toiminnan kautta kertyneitä
henkilötyöpäiviä.

B.Hankkeen kehittämistyössä, toteuttamisessa ja erityisesti yrityspiloteissa tarvittavaa osaamista on hankittu ja
palveluntuottajia ja palvelukonsepteja, -työkaluja kartoitettu. Yritysten tueksi ja yhteistyössä yritysten kanssa on tehty
myös pohjatyötä heille sopivista tiedolla johtamisen, henkilöstöhallinnon ja osaamisen hallinnan työkaluista.

C. Hankkeen toteuttamisen ja seurannan sekä raportoinnin edellyttää hankehallintoa on toteutettu.

D. Hankehenkilöstö, työympäristö ja työskentely, etätyö on organisoitu: 09/2020 aloittanut projektityöntekijä siirtyi
muihin tehtäviin 12/2020. Uusi projektityöntekijä aloitti 03/2021. Lisäksi on käytetty KPEDU asiantuntijuutta tuntityönä.
Hanketoiminta on osa KPEDU työelämäpalvelua ja työskentely-ympäristö on em. yksikön yhteydessä. Covid-19
johtuen kevät-21 on tehty pääosin etätyötä ja pidetty yhteyksiä virtuaalisesti niin työntekijöiden kuin hankeyritysten, -
asiakkaiden ja palveluntuottajien kanssa. Etätyössä noudatetaan KY:n ohjeita ja henkilökohtaisia etätyösopimuksia.
Etätyöskentely jatkuu tulevalla seurantajaksolla.

E. Hankesuunnitelmaan on haettu muutosta ja saatu hakemuksen mukainen muutospäätös 31.5.2021. Muutokset
painottuivat jatkoaikaan, määrällisten tavoitteiden, budjetin ja yritysrahoitusosuuden pienentämiseen sekä em. pohjalta
tehtyihin hankkeen budjetin kustannuslajien muutoksiin sekä tehtäväkuvien päivittämiseen.

F. Hankeviestintä ja -markkinointi on toteutettu virtuaalisina suorina yhteydenpitoina. Em. on toiminut yritysten osalta
myös 3K-teemaan liittyvänä tiedottamisena ja asian juurruttamisena. Sis. tiedottamista ja juurruttamista on toteutettu
TEP-viikkopalavereissa ja toimialayhteistyön käynnistämisenä. Hankkeelle on tehty www-sivut, 3K
viestintäsuunnitelma 2020-2022 1.0.
Hankkeen kustannukset ovat muodostuneet pääosin projektityöntekijöiden palkkakuluista. Ostopalveluna
osaamisprofilointiin liittyvää asiantuntijatyötä. Markkinointiin liittyviä pienhankintakuluja. Flat rate kuluja liittyen
hankkeessa sähköisiin järjestelmiin ja materiaaliin, projektihenkilöstön työkaluihin ja koulutukseen, tietokirjallisuuteen,
muita kpedu:n yleisiä kuluja. Hanketta koskeva verohallinnon alv-ohjauspäätös 3.2.2021

01-06:2022:
Hanketta on toteutettu hankkeelle tehdyn ja hankkeen tavoitteita toteuttavan 3K toimintasuunnitelman 2020-2022 3.0
mukaisesti. Toimintasuunnitelma on tehty tukemaan hankesuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden, tulosten
toteutumista ja vaikutusten saavuttamista.
A. Hankkeen määrälliset tavoitteet on saavutettu ja ylitetty
1. Yritysmäärätavoite,12 yritystä, on saavutettu 11/2021.
2. Henkilömäärätavoite, 100 aloittanutta, on saavutettu ja ylitetty. Euraan raportoituja, osallistuneita henkilöitä on
yhteensä 201. Tämän lisäksi n. 20 osallistujaa, joita ei ole tietojen puuttumisen vuoksi voitu viedä euraan.
3. Htpv-kertymätavoite 100 htpv (ns. muuta htpv) on saavutettu ja myös ylittynyt. Kertymätietoja on kerätty
yrityskohtaisesti, toimenpidekokonaisuuksittain. Htpv-tiedot raportoidaan kootusti yhdellä kertaan kaikkien
toimenpiteiden päätyttyä syksyllä -22.

huom. Henkilöosallistujamäärätiedot/jakuntakohtaiset henkilöosallistujamäärät sekä kertyneet henkilötyöpäivät raportoidaan kuntarahahakemukseen, kun kaikki yrityskohtaiset toimenpiteet on toteutettu.

B. Yritysrekrytointi on saatettu loppuun, yritysjoukko on kasassa.
C. Hankkeen yritysten kanssa on toteutettu yrityskohtaisten suunnitelmien mukaisia käytännön toimenpiteitä, päätetty
yhteistyötä ja tehty arviointia.
1. Yritysten kanssa sovittuja käytännön toimenpiteitä ja tilaisuuksia on toteutettu: suunniteltu, valmisteltu ja hankittu
sekä toteuttu KPEDU:n asiantuntijatyönä ja ulkopuolisina palveluhankintoina yrityksille yhteisiä sekä yrityskohtaisesti
räätälöityjä palveluja. Toimenpiteitä on toteutettu yrityskohtaisina valmennus- ja fasilitointitilaisuuuksina
kehittämistyöpajoina, yhteisllä työpalavereilla sekä yritysten yhteisillä tilaisuuksilla. Yhteisten tilaisuuksien osalta on
hyödynnetty valmista palvelutarjontaa. Projektityöntekijät ovat tukeneet tiiviillä yhteydenpidolla ja omalla
asiantuntijuudellaan yrityskohtaisia prosesseja. Toimenpiteet ja tilaisuudet on toteutettu pääosin virtuaalisina,
verkkopohjaisesti. Niihin on osallistunut HR-vastaavia, avainhenkilöitä, työnjohtoa ja työntekijöitä.
2. Pääosa toimenpiteistä on saatettu loppuun seurantajakson aikana, mutta resurssien puitteissä jatketaan vielä
suunnitelmissa olleita, keskeneräisiä, aikataululllisesti siirtyneitä tms. toimenpiteitä joidenkin yritysten kanssa vielä
tulevalla syksyllä-22. Toimenpidejakso päätettiin 3K-yritysten yhteiseen tilaisuuteen 10.6.2022.
3. Yrityskohtaiset vaikuttavuusarviointi-ja palautepalaverit on pidetty ajanjaksolla 05-06/2022.

D. Käynnistetty muuta kehittämistyötä mm. kone-ja tuotantotekniikan toimialan yritysten verkostoitumiskartoitusta sekä
OJT-työkalun hankinnan valmistelua.
E. Täydennetty edelleen omaa osaamista ja asiantuntijaverkostoa sekä kilpailutettu/hankittu toimenpiteiden
edellyttämiä asiantuntijapalveluja.
F. Hanketoteuttaminen ja -hallinto
1. Hankehenkilöstö pysynyt entisenä, etätyönä jatkettu, hyödynnetty asiantuntijoita
2. Palvelut ja yritysyhteistyö sekä yhteydenpito toteutettu myös pääosin virtuaalisena.
3. Hankkeen toteuttamisen ja seurannan sekä raportoinnin edellyttämää hankehallintoa on toteutettu.

D. Hankeviestintä
Hankeviestintää on toteutettu 3K-viestintäsuunnitelman mukaisesti. Seurantajaksolla on keskitytty yritysten suoraan
yhteydenpitoon, sovituista toimenpiteistä tiedottamiseen, tukeen ja ohjaukseen sekä hankehallinnon edellyttämään
seuranta-ja raportointiyhteistyöhön. Viestintä on toteutunut pääosin virtuaalisesti. Sisäistä viestintää on toteutettu
palveluhankintahteistyön aikana sekä TEP-yksikön tilaisuuksissa, yhteistyöpalavereissa sekä esimiesten ja
vastuuhenkilöille tiedottamalla. Some-kanavissa on edistetty näkyvyyttä ja juurruttamista viestimällä 3K-toiminnasta ja
tilaisuuksista.

E.Hankkeen kustannukset
Kustannukset ovat muodostuneet pääosin projektityöntekijöiden ja kpedu asiantuntijoiden/kouluttajien palkkakuluista
sekä ostopalveluista. Palkkakulut ovat kahden kokoaikaisen projektityöntekijän palkkakuluja sekä hankkeen
toiminnassa ja toimenpiteissä käytettyjen asiantuntijoiden/kouluttajien palkkakuluja. Ostopalveluina on hankittu myös
käytännön toimenpiteiden edellyttämiä palveluja useilta ulkopuolisilta palveluntuottajilta sekä tilaisuuksiin puhujia,
alustajia, kouluttajia. Ostopalveluna myös pienimutoisia hankehankemarkkinointiin ja toiminnan, tilaisuuksien
someviestintää liittyviä kuluja,tietokirjallisuutta jaettavaksi kohderyhmälle Flat rate-kuluja on syntynyt mm. työväline, -
tila, matka- , liittymä, kopio, jäsenmaksu, tarjoulu ym. kuluista.liitteenä


Hankkeisiin osallistuneiden yritysten määrä: 12 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden muiden organisaatioiden määrä: 1 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden henkilöiden määrä: 82 kpl

Tuloksia esittelevät liitteet ja linkit

3K 01-06 2022 kuvakollaasia »
3K 01-06 2022 seurantaraportti (laaja) »
3K 01-06 eura-seurantaraportti »
3K 07-12/2021 eura-seurantaraportti, ml yrityskoonti »
3K 07-12/2021 seurantaraportti (laaja) »
3K Eura-maksatus- ja seuranta-asiakirjat »
3K OHRY 1. kokouspöytäkirja »
3K OHRY 2. kokouspöytäkirja »
3K OHRY 3. kokouspöytäkirja »
3K OHRY 4. kutsu »
3K OHRY3. kutsu, esityslista »
3K henkilötietoindikaattorit 06 2022 saakka »
3K raportointia 06/2021 saakka »
C&Q Osaamiskartoitus »
OJT-kartoitus »
Tulevaisuustaajuus -työpaja, raportti »
3K 01-06 www-sivut »

Art in Business

Centria-ammattikorkeakoulu

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Minna Koivula, puh. 0447250771 minna.koivula@centria.fi

Hankepäällikkö:
Minna Koivula, puh. 0447250771 minna.koivula@centria.fi

Palvelut:
Johtamisen osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Työhyvinvoinnin edistäminen , Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Hankkeen esittely:
Art in Business -hanke toteutetaan vuosina 2022-2023. Hankkeen avulla etsitään uusia toimintamalleja työelämän kehittämistyöhön hyödyntäen luovuus- ja tulevaisuusajattelua.
Toiminnan tavoitteet:
1.) Alueen yritysten strategisen työn, työhyvinvoinnin, henkilöstöjohtamisen, rekrytoinnin, osaamisen kehittäminen ja tunnistaminen sekä vuorovaikutuksen tukeminen luovuus- ja tulevaisuusajattelun keinoin.
2.) Vahvistetaan yritysten kasvua ja kehitystä sekä alueen yritysten resilienssiä muuttuvissa maailmantilanteissa.
3.) Kehitetään työelämää tukevia ja taidelähtöisiä työpaketteja sekä tulevaisuus-skenaariotyökalu.
Hankkeen kohderyhmänä ovat Kokkolan alueen yritykset ja niiden työntekijät. Hankkeessa etsitään kattavasti eri alojen yrityksiä pienistä keskisuuriin, huomioiden myös yksinyrittäjät. Hankkeen tavoitteena on tarkastella, millä tavoin luovuus- ja tulevaisuusajattelu voisi tukea yrityksen kehittymistä. Yrityksille tarjotaan työpajapaketteja, joiden kehittämistyö ja sisältö kartoitetaan yrityskohtaisesti tutustumalla yrityksen olemassa olevaan toimintakulttuuriin. Työpajapaketeista valitaan yrityksen tarpeisiin vastaava sisältökokonaisuus.
Työpajapakettien sisällöt:
- Työhyvinvointi
- Strateginen kehittämistyö
- Henkilöstöjohtaminen
- Resilienssi
- Rekrytointi
- Osaamisen kehittäminen ja tunnistaminen
- Vuorovaikutus yrityksen sisällä ja asiakasrajapinnoilla

Hanke alkaa 1.9.2022 ja päättyy 31.8.2023

Biline2 – Kokkolan Sataman ja Suurteollisuusalueen digitaalinen tiedolla johtaminen

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Taloponjankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Jari Isohanni, puh. 040-669 0690 jari.isohanni@centria.fi

Hankepäällikkö:
Heikki Kaakinen, puh. 040-5754786 heikki.kaakinen@centria.fi

Palvelut:
Kansainvälistymisen kehittäminen, Kehittämisen ja kasvun rahoitus, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Laatu- tai toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Johtamisen osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Hankkeen tavoitteena on kehittää Keski-Pohjanmaan maakunnan sekä Kokkolan kaupungin vetovoiman, ja
kilpailukyvyn kannalta oleellisen tärkeää Kokkolan satama – Suurteollisuusalue toimintaympäristöä. Kehittäminen
keskittyy erityisesti tiedolla johtamisen sekä älykkään tiedonhallinnan teemoihin. Näillä menetelmillä tehostuu
erityisesti toimintaprosessien läpimenoaika, joka on kriittinen menestystekijä logistiikan solmupisteissä ja tuo suoria
säästöjä kaikille ketjun toimijoille.

Hankkeessa hyödynnetään digitalisaatiota sekä digitalisia työkaluja, joiden avulla luodaan alueen yrityksille
menestyksen avaimia kansainvälisessä kilpailussa. Hanke huomioi toteutuksen osalta myös mm. maakunnan
kaivannaisteollisuuden ja muiden keihäänkärkitoimialojen kehitykselle tärkeät suuntaviivat. Hanke luo tiedolla
johtamisen tilannekuvan (BILINE-hankkeen tuloksien pohjalta), jonka kautta alueella toimivien yritysten
kilpailuvalmiuksia parannetaan tehokkuuden kehittymisen sekä yhteisen proaktiivisen toiminnanohjauksen kautta

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
KIP , Muu teollisuus

Hanke alkaa 1.12.2019 ja päättyy 28.2.2023

Biovalley Finland

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

PL 567 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Tiina Aittola, puh. 0406695151 tiina.aittola@chydenius.fi

Hankepäällikkö:
Jouni Kaipainen, puh. 0408054416 jouni.p.kaipainen@jyu.fi

Palvelut:
Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Keski-Pohjanmaa tunnetaan Biolaaksosta. Kemian, mineraalitalouden ja maaseutuelinkeinojen yhdistelmä älykkään erikoistumisen profiilina on uniikki, ja erottaa alueen muista Suomen ja Euroopan alueista.

Biovalley Finland on tuki- ja promootiohanke, joka päämääränä on Biolaakson kansainvälistäminen. Päämääränä on, että Biolaaksosta muodostuu kansainvälisesti houkutteleva kiertotalouden ekosysteemi, jossa syntyy uusia yrityksiä, työpaikkoja ja uusia investointeja. Tuloksena on vahva kiertotalousalue, jolla kolme toimialaa (kemianteollisuus, alkutuotanto ja kaivannaisteollisuus) toimivat synergisesti.

Hankkeen avulla edistetään Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen kehittämistä ja toimeenpanoa sekä maakunnan toimijoiden rahoitus- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Hanke tukee maakunnan toimintaa ja roolia niillä EU:n älykkään erikoistumisen foorumeilla, joissa Keski-Pohjanmaa on alueena mukana. Tuloksena alueelle kanavoituu uusia kontakteja ja uutta osaamista.

Hanke tukee yhteisesti alueella tehtävää sisällöllistä tutkimusta ja kehittämistyötä sekä yritysten tuotekehitystä. Hankkeen aikana syntyy kiertotalouden valittujen uusien innovaatioiden kaupallistamisprosessin mallinnus. Hanke tekee vaikuttajaviestintää ja tuottaa tarvittavaa materiaalia yhteisesti hyödynnettäväksi. Biolaakson tapahtumat, kuten Kokkola Material Week, ovat keskeinen osa näkyvyyden edistämistä. Hankkeen tuloksena Biolaakson näkyvyys kasvaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Biolaakson puitesopimuksessa on 23 kumppania. Konsortiota koordinoi Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Biolaakson yhteistyösopimus uusitaan ja konsortion toiminta vakiinnutetaan pysyväksi toimintamalliksi. Biolaakson neuvottelukunta kansainvälistyy.

Hankkeella on positiivisia vaikutuksia alueen vetovoimaan, työllisyyteen, kansainvälisyyteen ja uusiin kiertotalouden arvoketjuihin

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Metalli, Muu teollisuus , Kemia , Energia, KIP , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Biotalous, Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta

Hanke alkaa 1.6.2019 ja päättyy 30.4.2023

Bothnia Green Energy

Kvarken Council EGTC / KOSEK Kokkolanseudun kehitys Oy KOSEK

Gerbyntie 18 / Kauppatori 5 65230 / 67100 VSA/KLA

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Nora Birkman Neunstedt, puh. +358447809091 nora.birkman.neunstedt@kosek.fi

Palvelut:
Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Johtamisen osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen

Hankkeen esittely:
Tiedoissa ei ollut valittavissa uutta Interreg Aurora -ohjelmaa, mutta hanketta haetaan kyseisestä ohjelmasta ja erityisesti sen kolmannesta osiosta, Enhancing sustainable growth and competitiveness of SMEs and job creation in SMEs, including by productive investments.

Markkinointiteksti:

Maailmantilanne energiatarpeen ja ympäristötavoitteiden osalta asettaa yhä suurempia vaatimuksia kestäville, tehokkaille ja ympäristöystävällisille innovaatioille. Kasvavat vaatimukset vihreälle siirtymälle tuo mukanaan sen, että uusia teollisia toimijoita sijoittuu Euroopan pohjoisosiin ja suuria tutkimus- ja infrastruktuurihankkeita toteutetaan. Mitä kuitenkin puuttuu, on rajat ylittävä yhteistyö, joka rakentaa innovatiivisia verkostoja/ekosysteemejä.
Bothnia Green Energy -hankkeen tavoitteena on tukea rajat ylittävää yhteistyötä kiihdyttääkseen innovatiivisten, kestävien energiaratkaisujen kehittymistä. Tämä toteutetaan muodostamalla pitkäkestoinen yhteistyöalusta, joka tukee innovaatioyhteistyötä ja kansainvälisen yhteistyön kehittymistä. Hanke perustaa rajat ylittävän, pohjois-Pohjoismaisen ekosysteemin. Hankkeen merkittävimpiä toimenpiteitä on innovatiivisten alueen energiayrityksistä ja pk-yrityksistä muodostuvien verkostojen/ekosysteemien rakentaminen.
Hanke myötävaikuttaa lisääntyvään rajat ylittävään yhteistyöhön niin pk-yritysten, energiayritysten, teollisuuden, kuntien/kaupunkien sekä alueiden, akatemian kuin myös innovaatioiden tukijärjestelmien välillä. Hanke yhdistää energiayhtiöitä sekä teollisuuden ja julkisen sektorin toimijoita sellaisten pk-yritysten ja startupien kanssa, joilla on innovatiivisia tuotteita ja palveluita, kiihdyttääkseen vihreää siirtymää lisääntyvän kaupallisuuden kautta.
Odotettavissa oleva tulos on se, että hanke, rajat ylittävän yhteistyön kautta, on myötävaikuttanut lisääntyneisiin kestäviin energiainnovaatioihin sekä pk-yritysten lisääntyneeseen kapasiteettiin kehittää ja kaupallistaa innovaatioita kestävyysnäkökulma huomioiden.
Merenkurkun Neuvosto EGTC vastaa hankejohdosta, hallinnosta ja viestinnästä. Hankekumppanuuteen kuuluu kuntia, kehitysyhtiöitä sekä energiayhtiöitä niin Kokkolasta, Pietarsaaresta, Vaasasta, Skellefteåsta, Uumajasta sekä Örnsköldsvikistä sekä maakunnallisia viranomaisia Keski-Pohjanmaalta, Pohjanmaalta, Västerbottenista kuin myös Västernorrlandista.

Toimialat:
Kemia , Biotalous, Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Energia, KIP

Hanke alkaa 31.12.2022 ja päättyy 30.12.2025

Bounce Forward - Resilienssiä työelämään

Centria University of Applied Sciences

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Johanna Hautamäki, puh. 040 631 6754 johanna.hautamaki@centria.fi

Hankepäällikkö:
Riina Varila, puh. 0408313312 riina.varila@centria.fi

Palvelut:
Työhyvinvoinnin edistäminen , Johtamisen osaamisen kehittäminen, Verkostoituminen, Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Hankkeen esittely:
Hankkeessa vahvistetaan yritysten muutoskyvykkyyttä vahvoissa muutostilanteissa. Tavoitteena auttaa pk-yrityksiä ja henkilöstöä luomaan pohjaa vihreämmille ja uudistumiskykyä tukeville toimintatavoille. Kehitetään työkaluja ja koulutussisältöjä yhdessä yritysten kanssa ja viedään niitä käyttöön erilaisissa koulutuksissa.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Hyvinvointiala – SOTE, Kuljetusala, Vähittäiskauppa , Hyvinvointiala – hemmottelu ja liikunta, Matkailupalvelut, Muu palveluala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Elintarvike , Energia, Puurakentaminen , Turkis ja nahka , Vene , Puutuote , Muu teollisuus , Kemia , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Luovat alat

Hanke alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

DIGI2B - digitalisaatio bisnesajurina

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Leena Toivanen, puh. 040-7013221 leena.toivanen@centria.fi

Palvelut:
Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Johtamisen osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet

Hankkeen esittely:
Hankkeessa luodaan tiekartta ja tuottomalli yrityksille digitalisaatioprojektien resurssien ja potentiaalisen tuoton arviointiin. Hankkeen myötä syntyneen tiedon avulla pystytään jatkossa suunnittelemaan ja arvioimaan digi-projekteja realistisella ja mahdollisimman helppokäyttöisellä tavalla.


Toimialat:
Hyvinvointiala – hemmottelu ja liikunta, Hyvinvointiala – SOTE, Kuljetusala, Matkailupalvelut, Muu palveluala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Elintarvike , Energia, KIP , Kunnossapito, Metalli, Puurakentaminen , Turkis ja nahka , Vene , Puutuote , Muu teollisuus , Kemia , Betonirakentaminen , Maarakentaminen , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Biotalous, Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Luovat alat , Tukkukauppa, Vähittäiskauppa

Hanke alkaa 1.3.2022 ja päättyy 31.8.2023

DUDE - Do Unlimited, extenD compEtence

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Leena Toivanen, puh. 0407013221 leena.toivanen@centria.fi

Hankepäällikkö:
Leena Toivanen, puh. 0407013221 leena.toivanen@centria.fi

Palvelut:
Työvoimapoliittiset palvelut, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
DUDE – Do Unlimited, extenD compEtence-hankkeen lähtökohtana on tukea nuorten osaamisen kasvamista kohti työelämää ja jatkokoulutusta. DUDE-hanke vastaa alueen elinkeinoelämän, nuorten työttömien, alan vaihtajien ja opiskelijoiden siirtymävaiheiden tukemisen tarpeeseen käytännön tehtävien kautta.

Toimialat:
Muu palveluala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Metalli, Muu teollisuus , Luovat alat , Tukkukauppa, Vähittäiskauppa

Hanke alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.8.2023

EteVä Pilotti

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Anne-Riikka Rautio, puh. +358407064720 anne-riikka.rautio@centria.fi

Hankepäällikkö:
Mira Valkjärvi, puh. 050 5712082 mira.valkjarvi@centria.fi

Palvelut:
Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Hankkeessa kartoitetaan Keski-Pohjanmaan alueen yritysten sivuvirtojen ja hukkaenergian sekä energian varastoinnin potentiaaleja. Alueelta valitaan ainakin kolme eri pilottikohdetta, joiden potentiaalit energiansäästöön, energiatuotantoon ja varastointiin sekä sivuvirtojen hyödyntämiseen määritetään selvitysten avulla. Lisäksi kartoitetaan näiden pilottikohteiden synergiapotentiaalit muiden yritysten kanssa. Hankkeessa tutkittavat pilotit pyritään valitsemaan niin, että ne ovat yleistettävissä olevia ja pienillä muutoksilla siirrettävissä muihin yrityksiin, jolloin hankkeen tulokset hyödyntävät aluetta laajasti.
Hankkeen tavoitteena on tukea ja hyödyntää alueella käynnissä olevia uusiutuvan energian- sekä energiatehokkuusprojekteja sekä saada aikaan uusia. Yrityksissä syntyvien sivuvirtojen ja hukkaenergioiden sisäisten syklien (esim. varastointi, talteenotto ja kierrätys) ja ulkoisten syklien (esim. energiantuotantosynergia) kehittämisen avulla parannetaan niin energiatehokkuutta kuin materiaalitehokkuuttakin. Eri projekteissa syntyneitä tuloksia sekä opittuja asioita yhdistetään ja jalostetaan eteenpäin tukemaan alueen yritysten vihreää siirtymää.
Alueen taloudellinen kehitys kasvaa, kun riippuvuus ulkopuolisesta energiasta vähenee. Tämä tukee yritysten toipumista Covid-19 pandemiasta toipumista pitkällä aikajänteellä, kun yrityksen jäte-, materiaali- ja energiakulut pienenevät. Lisäksi hanke tukee yritysten vihreää siirtymää, kun yritykset lisäävät uusiutuvien energioiden käyttöä, korvaavat fossiiliset polttoaineet uusiutuvilla ja säästävät energiaa. Hankkeen tavoitteena on vähähiilisiä ratkaisuja soveltamalla vähentää syntyviä CO2 päästöjä, lisätä energia- ja materiaalitehokkuutta. Hanke on keskeinen osa Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen kärkeä.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Elintarvike , Energia, Maatalous ja sitä palveleva toiminta

Hanke alkaa 1.5.2021 ja päättyy 31.7.2023

HABITUS

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Einar Nystedt, puh. 040 548 8912 einar.nystedt@centria.fi

Palvelut:
Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Uudet innovaatiot ja teknologiat

Hankkeen esittely:
HABITUS -hankkeessa luodaan maatilakokoluokan toimintamalli, jossa lietelannan energia ja ravinnejakeet otetaan talteen kannattavasti. Toimintamalli perustuu tilakohtaiseen biokaasun tuotantoon ja nesteytykseen sekä mädätysjäännöksen ravinteiden konsentroimiseen ja jälleenkäyttöön.

Toimialat:
Biotalous, Energia, Maatalous ja sitä palveleva toiminta

Hanke alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2022

HANKO - Hankkeesta koulutukseen

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

PL 567 67701 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Mikko Myllymäki, puh. 040-5675606 mikko.myllymaki@chydenius.fi

Palvelut:
Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Hankkeen esittely:
Tämän hankkeen keskeisin tavoite on kehittää toimintamalli T&K-hankkeiden tulosten siirtämiseksi jatkuvaa oppimista tukevaksi koulutusmateriaaliksi. Toimintamallin avulla parannetaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen informaatioteknologian yksikössä järjestettävän tietotekniikan maisterikoulutuksen laatua, ja lisätään IoT-alan avointa koulutusmateriaalitarjontaa. Avointa materiaalia voivat hyödyntää niin IoT-ratkaisujen hyödyntämistä tavoittelevat yritykset, IoT-ratkaisuja tarjoavat yritykset, kuin myös työmarkkinakelpoisuutensa parantamista haluavat yksilöt.

Toimialat:
Kunnossapito, Puurakentaminen , Muu teollisuus , Betonirakentaminen , Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), KIP

Hanke alkaa 1.11.2020 ja päättyy 31.8.2023

Hiiliviisas suometsän hoito

Suomen metsäkeskus

Isokatu 15 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Tatu Viitasaari, puh. 0503140472 tatu.viitasaari@metsakeskus.fi

Hankepäällikkö:
Jussi Laurila, puh. 0503785054 jussi.laurila@metsakeskus.fi

Palvelut:
Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Uudet innovaatiot ja teknologiat

Hankkeen esittely:
Hankkeen päätavoite on varmistaa kestävästi tuotetun raaka-aineen saanti metsä- ja bioenergia-alan yrityksille. Hanke
uudistaa ja monipuolistaa suometsien käsittelyä siten, että ojitettujen turvemaiden hiilipäästöt ja vesistökuormitus
alenevat. Hankkeessa toteutetaan maastokohteilla hakkuudemonstraatioita, joissa uusia menetelmiä kokeillaan yhteistyössä alueen yritysten ja metsänomistajien kanssa.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Puutuote , Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Biotalous, Energia, Puurakentaminen

Hanke alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.10.2023

Hankkeen tulosten esittely

Hanke on toteuttanut laajassa yhteistyössä useita jatkuvapeitteisen suometsän hoidon demonstraatiokohteita Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla.

Keskeisenä toimenpiteenä ovat suometsäaiheset maastoretkeilyt ja webinaarit, joihin on osallistunut yhteensä 1087 metsänomistajaa/metsäammattilaista.

Toimenpiteillä on tehty tunnetuksi ratkaisuja, joilla voidaan vähentää suometsätalouden kasvihuonekaasupäästöjä sekä ravinne- ja kiintoainepäästöjä vesistöihin.

Toimenpiteillä varmistetaan kestävästi tuotetun raaka-aineen saanti suometsistä metsä- ja bioenergia-alan yrityksille Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla.


Hankkeisiin osallistuneiden yritysten määrä: 7 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden muiden organisaatioiden määrä: 6 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden henkilöiden määrä: 304 kpl

Tuloksia esittelevät liitteet ja linkit

Tuloksiin ei ole lisätty liitteitä. Kotisivu - Hiiliviisas suometsän hoito -hanke »
Tarinakartta - demonstraatiokohteiden esittely »

Hippa Remote- Digitaaliset kehitysympäristöt sote-alan tuote- ja palvelukehityksessä

Centria Ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Heidi Hintsala, puh. +35840 185 6259 heidi.hintsala@centria.fi

Hankepäällikkö:
Heidi Hintsala, puh. 35840 185 6259 heidi.hintsala@centria.fi

Palvelut:
Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet

Hankkeen esittely:
HIPPA-Remote-hanke toteutetaan kolmena itsenäisenä, mutta samannimisenä ja toisiinsa kytkeytyvänä kolmen
maakunnan, Keski-Pohjanmaan (Centria), Pirkanmaan (TAMK) ja Uudenmaan (Metropolia), suurrajat ylittävänä
yhteishankkeena.
HIPPA-Remote -hankkeella vastataan yritysten, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin digitalisaation
kehittämistarpeeseen erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta. Koronapandemia on johtanut
poikkeukselliseen mahdollisuuteen monien muuttumattomiksi luultujen käytänteiden uudelleenarviointiin ja kriisin
aikana pakosta omaksuttujen uusien toimintatapojen jatkojalostamiseen ja pysyvämpään käyttöönottoon. Sote-alalla
erityisesti koti- ja palveluasumisen alueella on tunnistettu akuutteja tarpeita uusille teknologialähtöisille tuote- ja
palveluratkaisuille.
Hankkeessa kehitetään ja testataan käyttäjälähtöisiä etä- ja hybridikehitys sovelluksia ja palveluita sosiaalialan sekä
terveydenhoidon koti- ja palveluasumisen uusien ja innovatiivisten digitaalisten tuotteiden sekä palvelujen
kehityksessä. Etätoteutukset parantavat yritysten ja asiantuntijoiden tasa-arvoista mahdollisuutta osallistua
tukipalveluihin maantieteellisestä sijainnista riippumatta, mikä edistää tuotekehityksen kustannustehokkuutta, laatua ja
saatavuutta. Hanke myös parantaa yritysten liiketoiminnan ja osaamisen kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia sote-alalla
kaupallistamisen, markkinoinnin, säännösten ja hankintaprosesseihin vaikuttavien tekijöiden osalta sekä luo täten
uusia liiketoimintamahdollisuuksia eri alojen yrityksille sosiaalialan ja terveydenhoidon digitalisaatioon liittyen.
Hankkeen tavoitteena on:
1. Tukea sosiaali- ja terveysalan yritysten ja palveluntuottajien käyttäjälähtöistä, terveysturvallista ja resurssiviisasta
tuotekehitystä etä- ja hybridikehityspalvelujen avulla.
2. Luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia eri alojen yrityksille sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyen
3. Kehittää korkeakoulujen digitaalisia kehitysympäristöjä, kuten simulaatio- ja virtuaaliympäristöjä sekä
virtuaaliteknologioita siten, että ne tukevat yritysten ja palveluntuottajien digitalisaatiota ja tuotekehitystä, sekä
mahdollistavat yritysten kehittämien tuotteiden ja palveluiden nopeat kokeilut, sekä testaamisen.
4. Tukea yrityksiä ja sote-palveluntuottajia yhdessä kehittämään digitaalisia tuotteita ja palveluja, joiden avulla
parannetaan palvelu- ja kotona-asumisen turvallisuutta, esteettömyyttä, sosiaalista yhteydenpito, asukkaan
toimintakyvyn ylläpitoa, sekä palvelujen saavutettavuutta ja kustannustehokkuutta.
5. Parantaa yritysten liiketoiminnan ja osaamisen kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia sote-alalla kaupallistamisen ja
markkinoinnin, kestävän kehityksen ja vihreän kasvun, uusien liiketoimintamallien sekä säännösten ja
hankintaprosesseihin vaikuttavien tekijöiden osalta.
Hankkeen tuloksena digitaalisia sote-alan tuotteita ja palveluja tuottavat sekä kehittävät yksityiset ja julkiset toimijat
verkostoituvat ja saavat käyttöönsä regulaatio- ja digiosaamisen etä- ja hybridituotekehityspalvelut, jotka käsittävät:
Tietokannan geneerisistä koti- ja palveluasumisen kehittämistarpeita kuvaavista asiakastarinoista innovatiivisten ja
käyttäjälähtöisten uusien digitaalisten tuotteiden ja palvelujen kehittämiseksi, testaamiseksi, sekä validoimiseksi.
Käyttäjä- ja tarvelähtöisen kehityspalvelukonseptin ja malli älykkään koti- ja palveluasumisen tuotteiden ja palveluiden
kehittämiseen. Korkeakoulujen virtuaaliset ympäristöt koti- ja palveluasumisen tuotteiden ja palvelujen
etäyhteiskehittelyyn ja -testaukseen. Uutta osaamista etä- ja hybridikoulutuksena liittyen kehitettävien sosiaali- ja
terveysalan tuotteiden ja palvelujen regulaatiosta ja digi-HTA -arvioinnista tuotteiden kaupallistamiseksi ja markkinoille
saattamiseksi. Mahdollisuus tutustua tuotteiden ja palvelujen käyttäjiin ja käyttöympäristöihin, osallistua monialaiseen
yhteiskehittelyyn, testata tuotteita ja palveluja erilaisissa ympäristöissä sekä saada etäsparrausta ja -koulutusta
tuotteen ja palvelun kaupallistamiseen.

Toimialat:
Muu palveluala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Luovat alat , Hyvinvointiala – hemmottelu ja liikunta, Hyvinvointiala – SOTE

Hanke alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

ICT-alan rekrytointihaasteet - Esiselvitys

Jyväskylän Yliopisto

PL 567 67701 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Mikko Myllymäki, puh. 0405675606 mikko.t.myllymaki@jyu.fi

Hankepäällikkö:
Mikko Myllymäki, puh. 0405675606 mikko.t.myllymaki@jyu.fi

Palvelut:
Kansainvälistymisen kehittäminen, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen

Hankkeen esittely:
Tämän hankkeen tavoitteena on toteuttaa haastattelupohjainen selvitys alueen ICT-alan yrityksille ja opiskelijoille. Selvityksen tavoitteena on saada ajankohtainen kuva:
• akuuteista ICT-alan substanssiin ja yleisiin työelämätaitoihin liittyvistä osaamistarpeista
• diversiteettiin huomioimisesta rekrytoinneissa
• etätyöskentelyn moninaisuudesta
• rekrytointikäytänteistä
• digitalisaation roolista rekrytointiin liittyvissä asioissa

Hankkeen tuloksena saavutetaan parempi ymmärrys ICT-alan yritysten akuuteista osaamistarpeista ja rekrytointiin liittyvistä tekijöistä. Tärkeänä tuloksena saadaan yritysten näkemyksiä kokemuksia diversiteetin huomioimisesta ja etätyön moninaisuudesta. Diversiteetin yhteydessä huomioidaan erityisesti ulkomaalaisten ja naisten huomioiminen rekrytoinnin yhteydessä. Tulosten avulla tietotekniikan korkeakoulutuksen kehityksessä pystytään entistä paremmin ennakoimaan ja huomioimaan ICT-yritysten osaamistarpeet. Peilaamalla yritysten ja opiskelijoiden odotusten eroavaisuuksia saadaan realistinen kokonaiskuva haasteista mihin koulutuksen kautta voidaan hakea vastauksia. Näin voidaan vastata paremmin elinkeinoelämän odotuksiin ja tarjota koulutusohjelman opiskelijoille entistä paremmat valmiudet menestyksekkääseen työmarkkinoilla toimimiseen.
Kartoituksen avulla saadut esimerkit digitalisaation roolista rekrytointiin liittyvissä asioissa antavat ICT alaa laajemminkin yrityksille eväitä työn digitalisaation hyödyntämiselle. Selvityksen tuloksia hyödynnetään suunniteltaessa TKI-aktiviteetteja ja -hankkeita ICT-alan yritysten rekrytoinnin ja toiminnan kehittämisen tueksi. Rekrytointien onnistumisella on merkittävä vaikutus yrityksen kehittymiselle ja sitä kautta myös alueen ICT-alan kehittymiselle. Selvityshanke luo myös pohjaa paikkariippumattoman työn teemaan liittyvän laajemman tutkimus- ja kehitystyön hankekokonaisuuden rakentamiselle Keski-Pohjanmaalla.

Toimialat:
Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT)

Hanke alkaa 1.5.2022 ja päättyy 30.4.2023

Innovative Rooms

Centria University of Applied Sciences

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Marjo Heikkilä, puh. +358444492507 marjo.heikkila@centria.fi

Palvelut:
Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Työhyvinvoinnin edistäminen

Hankkeen esittely:
Innovative Rooms -hankkeessa valmistellaan yhteispohjoismaista hanketta ja yhteistoiminta-alustaa, joka kokoaa yhteen pohjoismaisia kulttuurialan toimijoita sekä teknologia kehittäjiä. Valmisteluhankkeen aikana tehdään alustavat kartoitukset alustan teknologiseen toteuttamiseen. Valmisteluhankkeessa pyritään tekemään yksi teknologiademonstraatio, jotta erialojen toimijat saavat konkreettisen kuvan alustan mahdollisuuksista.

Varsinaisen hankkeen yhtenä konkreettisena tavoitteena on rakentaa yhteistoiminta-alusta kuituteknologian avulla. Alusta mahdollistaa monialaisen yhteistyön ja siten innovoinnin erialojen toimijoiden kanssa. Hankkeessa pyritään rakentamaan kuituverkko kulttuurialan ja opetussektorin toimijoiden toimipisteiden välillä. Näin syntyvä verkosto mahdollistaa alueellista tasa-arvoisuutta sekä saavutettavuutta. Kulttuuri- ja opetuspalveluita sekä -kokemuksia voidaan tarjota tasavertaisesti myös syrjäseuduille kehitettävän alustan avulla. Alusta luo mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, kulttuurikokemuksiin ja yhteiskehittämiseen osana arkea, mutta parantaa myös toimintavalmiuksia kriisiaikoina. Varsinaisessa hankkeessa tehdään useita erialojen yhteispilotointeja.

Toimialat:
Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), KIP , Kunnossapito, Metalli, Muu teollisuus , Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Luovat alat , Matkailupalvelut, Muu palveluala

Hanke alkaa 1.10.2022 ja päättyy 31.5.2023

KAIJO Kehittynyt alueellinen informaation jako omistajanvaihdoksissa

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry

Ristirannankatu 1 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Riitta Hautala, puh. 0503388029 riitta.hautala@yrittajat.fi

Hankepäällikkö:
Matti Koivisto, puh. 0503211749 matti.koivisto@yrittajat.fi

Palvelut:
Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Laatu- tai toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen

Hankkeen esittely:
Tutkimusten ja tilastojen mukaan Keski-Pohjanmaalla ja samoin koko Suomessa tarve
omistajanvaihdoksille on suuri. Keski-Pohjanmaan maakunnan kaikista yrittäjistä 50-vuotiaita
ja sitä vanhempia on 45,8 %, kun taas 18–34-vuotiaiden osuus on vain 16,6 % (Lähde:
Tilastokeskus - Työssäkäynti Yrittäjät (työlliset) ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan 31.12.2019).
Valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometri 2021 mukaan Keski-Pohjanmaalla yli 55-
vuotiaista vastaajista omasta yrityksestä aikoo luopua vuosina 2021–2024 43 % ja vuosina
2025–2028 37 %. Yrityksen tulevaisuudesta kysyttäessä, 38 % aikoo tehdä perheen sisällä
sukupolvenvaihdoksen, 34 % aikoo myydä ulkopuoliselle ja jopa 24 % ilmoittaa yrityksen
toiminnan loppuvan. Luopujista, 60 % ei ole vielä löytänyt ostajaa, eikä aloittanut sen etsimistä,
30 % on yrittänyt löytää ostajan tuloksetta (Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 2021).
Alueemme omistajanvaihdosten toteutumiseen tulee panostaa, luomalla mahdollisuuksia
työllistyä yrittämisen kautta, säilytämme monimuotoisen yrityskannan ja palvelut lähellä, sekä
verotuloja kaupungeille ja kunnille. Yksi este omistajanvaihdoksille on hiljaisessa myynnissä
olevien yritysten tietojen jakamisen vaikeus. Alueen yrityskehittäjillä ei ole olemassa virallista
kanavaa, jossa hoitaa alueen herkän informaation asiakkuuksia. Yritystä myydessä yrittäjä
voi tahtoa pitää myyntiaikeensa salassa mahdollisimman pitkään, jotta hän voisi kontrolloida
mahdollisia haittoja esimerkiksi tiedon leviämisestä. Salassa pidettävien tietojen jakaminen
asiantuntijoiden kesken alueella siirtäisi tiedon myytävästä yrityksestä yhdeltä henkilöltä
verkostolle. Tämän lisäksi potentiaalisten ostajien ja sijoittajien tietoja olisi hyvä jakaa, koska
yrityskaupat voivat tapahtua maatieteellisten rajojen yli.
Hankkeessa on tarkoitus toteuttaa CRM pohjainen ratkaisu, jonne alueemme yrityskehittäjät
voivat jakaa hiljaisessa myynnissä olevien yritysten tiedot. Tämän lisäksi järjestelmään on
tarkoitus listata potentiaalisia ostajia. Järjestelmää voisi käyttää myös tiedon levittämiseen,
esimerkiksi tapahtumista. CRM kehityksen lisäks hankkeessa on tarkoitus aktiivisesti
etsiä jatkajia, järjestää ja osallistua tapahtumiin, viestiä omistajanvaihdoksista niin ostajien kuin myyjien näkökulmasta ja kehittää yhteistyötä & verkostoja eri toimijoiden kanssa
omistajanvaihdoksien edistämiseksi.

Toimialat:
Hyvinvointiala – hemmottelu ja liikunta, Hyvinvointiala – SOTE, Kuljetusala, Matkailupalvelut, Muu palveluala, Tukkukauppa, Vähittäiskauppa , Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Elintarvike , Energia, KIP , Kunnossapito, Metalli, Puurakentaminen , Turkis ja nahka , Vene , Puutuote , Muu teollisuus , Kemia , Betonirakentaminen , Maarakentaminen , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Biotalous, Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Luovat alat

Hanke alkaa 1.9.2022 ja päättyy 31.8.2025

KAIKUMA Aineettoman kulttuuriperinnön matkailupalvelujen kehittämishanke

Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta

Lestintie 39 69440 Lestijärvi

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Petri Jylhä, puh. 040-1690797 paivi.skantsi@kaustisenseutukunta.fi

Hankepäällikkö:
Tytti Pohjola, puh. 040 1821989 tytti.pohjola@kaustisenseutukunta.fi

Palvelut:
Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet

Hankkeen esittely:
Kaustislainen viulunsoitto on ehdolla UNESCOn ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Kaustisen seudun matkailu- ja palveluyrityksissä on tarve kehittää viulunsoittoperinteen ympärille syntyvän kulttuurimatkailun edellytyksiä. Hankkeessa vahvistetaan toimijakenttää kehittämällä kulttuurimatkailun arvoketjuja sekä luodaan ja pilotoidaan uudenlaisia matkailutuotteita aineettoman perinnön teemoissa.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Matkailupalvelut, Luovat alat

Hanke alkaa 1.9.2021 ja päättyy 30.6.2023

KASE Smart Countryside: Kuitua kylille

Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta

Lestintie 39 69440 Lestijärvi

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Minna Kauppinen, puh. 050 500 2102 minna.kauppinen@kaustisenseutukunta.fi

Hankepäällikkö:
Santtu Lehto, puh. 040 1956333 santtu.lehto@kaustisenseutukunta.fi

Hankkeen esittely:
Hankkeen sisältönä on suunnitella laajakaistayhteyksiä ja kyläverkkoja Keski-Pohjanmaan kuuden maaseutukunnan alueelle. Alkuvaiheessa kiinnostuneita kyliä ja alueita kartoitetaan erilaisin keskusteluin ja viestinnän keinoin, jonka jälkeen muodostetaan tilannekuva kiinnostuneista alueista, kylistä ja asukkaista. Tämän jälkeen käynnistetään suunnittelu kyläverkkojen rakentamiseksi, sisältäen toteutus- ja aikataulusuunnittelua, investointitarpeiden selvitykset ja laskemat sekä tarvittavat materiaalit ja palvelut. Hanke resurssoi myös käynnistettävän investointihankkeen hallinnointiin ja koordinointiin liittyvät toimenpiteet.

Hankkeen kohderyhmänä ovat valokuituverkon ulkopuolella olevat alueen asukkaat ja maaseudun yritykset.

Tavoitteet ovat:
- Kattava tieto alueen tietoliikenneinfrastruktuurin laajentamistarpeista sekä kuidusta kiinnostuneista asukkaista
- Konkreettinen ja toteuttamiskelpoinen hankesuunnitelma investointihankkeelle
- Kyläverkkojen rakentamiseen kohdistuvan investointihankkeen käytännön toteutuksen ja hallinnoinnoin mahdollistaminen
- Asukkaiden, kylien ja kyläyhdistysten tietoisuuden lisääminen valokuituyhteyden tarjoamista eduista ja mahdollisuuksista
- Valokuidun saatavuuden parantuminen maaseutualueilla ja keskusten ulkopuolisilla alueilla

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT)

Hanke alkaa 1.6.2021 ja päättyy 31.8.2023

KIERTOON!

Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta

Lestintie 39 69440 Lestijärvi

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Petri Jylhä, puh. 050-5513030 paivi.skantsi@kaustisenseutukunta.fi

Hankepäällikkö:
Marko Malvisto, puh. 040 680 2210 marko.malvisto@kaustisenseutukunta.fi

Palvelut:
Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen

Hankkeen esittely:
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa paikalliset erityispiirteet hyödyntävä uusiutuvaan energiaan perustuva bioenergian ekosysteemi ja demonstroida tätä käytännössä. Tämä paikallinen ekosysteemi hyödyntää hankealueella olevat merkittävät turkislantavarannot sekä hiljattain käytöstä poistuneet tai poistumassa olevat turvetuotantoalueet (entisen fossiilisen polttoaineen tuotannon sijaan) uusiutuvan energian tuotantoalueina.
Hankkeen toimenpiteet jakautuvat 6 työpakettiin:
1. Paikallisen kiertotalousympäristön (ekosysteemi) toteutettavuusselvitykset ja biokaasutuotannon toteuttamisen suunnittelu
2. Demonstraatio-ympäristön muodostaminen hankkeessa tehtäviä kokeiluja varten
3. Biokaasun tuotantoon liittyvien tuotanto- ja toimintamallien pilotointi ja testaus
4. Biokaasutuotannon arvoketjun/-kehän mallinnus Kaustisen seutukunnan alueella
5. Toiminnan vakiinnuttamisen ja tarvittavien jatkohankkeiden suunnittelu hankkeessa saatujen kokemusten ja tulosten perusteella
6. Viestintä ja tiedottaminen sekä hankehallinto

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Energia, Turkis ja nahka , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Biotalous

Hanke alkaa 1.6.2020 ja päättyy 31.5.2023

Kierthon 2.0

Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta

Lestintie 39 69440 Lestijärvi

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Petri Jylhä, puh. 050 5513030 petri.jylha@kaustisenseutukunta.fi

Hankepäällikkö:
Salla Siivonen, puh. 0404806162 salla.siivonen@kaustisenseutukunta.fi

Palvelut:
Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Uudet innovaatiot ja teknologiat

Hankkeen esittely:
Keski-Pohjanmaalla on tällä hetkellä käynnissä hankkeita, joissa selvitetään laaja-alaisesti mm. biomassoihin perustuvan biokaasutuotannon edellytyksiä. Esimerkiksi Kiertoon! ja Habitus -hankkeet luovat osaltaan pohjaa alueellisen biokaasuekosysteemin syntymiselle. Kaustisen seutukunnan koordinoima Maaseuturahaston rahoittama MAURO-hanke (Maaseudun Uusi Rooli) selvittää useiden tutkimuslaitosten selvitystyön tukemana uusiutuvan energian edellytyksiä myös sosiaalisen hyväksyttävyyden näkökulmasta aluetaloudellisen potentiaalitarkastelun lisäksi.
Näiden hankkeiden tuloksena saadaan runsaasti tietoa siitä, millainen on seudullinen uusiutuvan bioenergian tuotantomahdollisuus ja myös tämän mahdollisuuden siirtämisestä käyttöön. Kierthon 2.0 hankkeen avulla selvitetään mm. kysynnän edellytyksiä. Muodostetaan käsitys uusiutuvan energian potentiaalisesta kysynnästä ja sen kehittymisestä seuraavan 10:n vuoden aikana Kaustisen seutukunnan alueella. Mikäli tunnistetaan riittävät edellytykset sille, että esimerkiksi biokaasun ja sen jalostamisessa syntyville tuotteille (kuten vety, hiili, hiilidioksidi, metaani, ravinteiden kierrätys) on kysynnän edellytykset ja ymmärretään näiden edellytysten vahvistamisen mekanismit, syntyy pohja myös muulle markkinalle ja tätä kautta yritysten investoinneille ja kehittämistyölle.

Toimialat:
Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Biotalous, Energia, Muu teollisuus

Hanke alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Kpedu Rekry

Kpedu Rekry

Närvilänkatu 8 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Harri Lundell, puh. 0447250007 harri.lundell@kpedu.fi

Hankepäällikkö:
Johanna Herrala, puh. 0403596239 johanna.herrala@kpedu.fi

Hankkeen esittely:
Kpedu Rekry -hankkeen tarve on noussut esiin Keski-Pohjanmaan alueen työnantajien viestitettyä jo pitkään rekrytointiongelmistaan. Keski-Pohjanmaan maakunnan ja alueen kuntien kannalta on aivan ydinkysymyksiä kuinka saamme mahdollisimman suuren osan opiskelijoistamme kiinnitettyä alueen työpaikkoihin, ja vähintäänkin pidettyä työllisyysasteen nykyisellä tasolla. Hankkeen valmistelussa on ollut mukana Pohjanmaan TE-toimisto, Pohjanmaan kauppakamari ja Kokkolan kaupunki. Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (Kpedu). Pohjanmaan TE-toimisto on hankkeessa osatoteuttajana ja on mukana kehittämässä ja toteuttamassa opintojen aikana tarjottavia urapalveluita sekä valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden työllistymistoimenpiteitä.

Kpedu Rekry -hankkeen päämääränä on edistää ja nopeuttaa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijoiden siirtymistä työelämään.

Tavoitteet:
1. Parantaa opiskelijoiden työnhaku- ja työllistymisvalmiuksia
2. Tehostaa Kpedun opiskelijoilleen tarjoamia työllistymistä edistävän uraohjauksen palveluita
3. Lisätä alueen työelämän kiinnostusta Kpedun opiskelijoita kohtaan ja tuoda esiin opiskelijat potentiaalisina työntekijöinä/tulevina osaajina

Toimenpiteet:
1. Opiskelijoiden uraohjausta ja työllistymistä edistävän tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalvelun sekä verkko-oppimisympäristön toteuttaminen
2. Opiskelijoiden työnhaun sparrausryhmien toimintamallin luominen yhdessä kumppaneiden kanssa
3. Tietoisuuden lisääminen alueen työpaikoista ja työllistymismahdollisuuksista
4. Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen ja tavoitteellisuuden lisääminen opiskelijoiden uraohjauksessa
5. Luodaan matalan kynnyksen palvelu yritysten nopeisiin ja piileviin rekrytointitarpeisiin vastaamisessa yhdessä työhallinnon kanssa

Tulokset/vaikutukset: Hankkeen vaikutuksena opiskelijoiden työllistymistä ja jatko- opiskelua tukevan uraohjauspalvelujen laatu paranee ja määrä lisääntyy hankkeen aikana. Pitkällä tähtäimellä Kpedun opiskelijoiden sijoittuminen alueen työelämään opintojen aikana ja jälkeen paranee sekä työnantajien rekrytointi helpottuu.

Hankkeen kotisivu »

Hanke alkaa 1.3.2020 ja päättyy 31.12.2022

Hankkeen tulosten esittely

Hankkeessa on otettu käyttöön valtakunnallisessa Tiitus-järjestelmässä toimiva rekrytointipalvelu "Kpedu Jobi". Palveluun on ensimmäisten kuukausien aikana rekisteröitynyt kaikkiaan noin 400 opiskelijaa ja noin 60 työnantajaa. Ensimmäisiä kontakteja on syntynyt työkalun avulla. Lisäksi K-P:n alueen työnantajia on kontaktoitu ja tiedotettu mahdollisuudesta saada osaajia Kpedun opiskelijoista (koulutussopimus/oppisopimus/työntekijä). Hanketyöntekijät ovat osallistuneet Oamk:n järjestämään Osaamisidentiteettiä kehittämässä (9 op) koulutukseen hankkien ohjausosaamista hanketehtäviin. Te-palveluiden ja Kpedun opiskelijaedustajan kanssa on järjestetty palvelumuotoilun työpaja ohjausosaamisen ja siihen liittyvän yhteistyön kehittämiseksi. Opiskelijoille suunnatut työelämäpäivät on järjestetty hyvinvointialalla ja Kannuksessa luonnonvara-alalla.

Hankkeisiin osallistuneiden henkilöiden määrä: 333 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden toteutuneet koulutus- ja henkilötyöpäivät (lkm): 233 kpl

Tuloksia esittelevät liitteet ja linkit

Kpedu Jobi postikortti opiskelijoille »

Kpedu Rekry 2023

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Närvilänkatu 8 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Harri Lundell, puh. 044-7250007 harri.lundell@kpedu.fi

Hankepäällikkö:
Johanna Herrala, puh. 040-3596239 johanna.herrala@kpedu.fi

Hankkeen esittely:
Hankkeella jatketaan Kpedu Rekry (S21914) -hankkeen kehittämistyötä ja toimintaa. Tavoitteena on edelleen syventää ja laajentaa Kpedun opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamisia ja edistää siten opiskelijoiden työllistymistä ja helpottaa työvoimapulaa Keski-Pohjanmaalla. Hankkeen ohjausryhmä piti tärkeänä, että hankkeelle saadaan jatkoa, koska koronapandemia on haitannut opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamisten ja erilaisten tapahtumien toteutusta. Jatkohankkeen kautta tullaan osallistamaan 100 uutta osallistujaa nykyisten yli 400 lisäksi. Tärkeässä roolissa on uraohjauksen hyvät käytänteet (esim. KpeduJobi-järjestelmä), joiden juurruttamiseen olisi hyvä saada lisäaikaa.

Hanke alkaa 1.1.2023 ja päättyy 31.12.2023

LET’S LEARN WORK! - Työelämä- ja yrittäjyystaitoja maakunnallisella yhteistyöllä

Centria-ammattikorkeakoulu

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Daniela Mårtenson, puh. 0404807570 daniela.martenson@centria.fi

Palvelut:
Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Hankkeen avulla tehostetaan Keski-Pohjanmaan alueen nuorten siirtymistä koulutuksesta toiseen ja työelämään vahvistamalla heidän työelämä- ja yrittäjyystaitojaan sekä saattamalla heitä henkilökohtaisiin työelämäkontakteihin. Hankkeessa luodaan työelämäpassi sekä työelämä- ja koulutusorganisaatioiden yhteinen mentorointimalli.

Hanke alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.8.2023

LIKIRUOKA – maaseudun resurssien jakelun kehittäminen: uudenlainen toimintamalli maaseutuyrittäjyyteen ja alueelliseen logistiikkaan

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Janne Känsäkoski, puh. 04063909890 janne.kansakoski@centria.fi

Hankepäällikkö:
Leena Toivanen, puh. 0407013221 leena.toivanen@centria.fi

Palvelut:
Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Laatu- tai toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen

Hankkeen esittely:
Tämän kehityshankkeen tavoitteena on yhdistää K-P ja Lapin maakunnassa toteutettujen EAKR-rahoitteisten lähiruoka- ja digitaalisuushankkeiden tulokset ja luoda uudenlainen toimintamalli maaseudun yrittäjyyteen ja alueellisen elintarviketuotannon kokonaislogistiikkaan pilotoimalla Keski-Pohjanmaalla Centrian hanketoimin kehittämää ja tavaralogistiikassa testaamaa sähköistä VASTE-alustaa kolmen Lapin ja K-P seutukunnan alueella.

VASTE-alustan yhteyteen liitetään hankkeessa toimijoille yhteinen kaupallinen tai muu markkinapaikka. Tämän kehitettävän kokonaisuuden ("Likiruoka"-alusta) pilotoinnin avulla mahdollistetaan paikallisten elintarvikkeiden ostajien (ravintoloiden, julkisten ruokapalveluiden ja yksityisten kuluttajien) sekä myyjien (alku- ja elintarviketuottajien) sekä molempiin ryhmiin kuuluvien jatkojalostajien ja vähittäismyyjiien kohtaaminen, kaupankäynti sekä kuljetusten vähähiilinen optimointi harvaanasutulla alueella. Hankkeen aikana kartoitetaan lisäksi alustan muut mahdolliset jatkokehitystoimet ja hyödyntämismahdollisuudet myös kuntien välisissä julkisissa kuljetuksissa. Käytännön jalkauttamistoimista vastaavat kuntien omat yrittäjäyhteistyöhenkilöt. Hankkeen hallinnoinnista, kehitystyöstä sekä pilotoinneista vastaa Centria.

Pilotoinnin tavoitteena on huomioida ja käytännössä testata aiemmissa hankkeissa selvitetyt mahdolliset hiilineutraalit toimintamallit, aluetaloudelliset näkökohdat sekä pk-yritysten toimintamahdollisuudet elintarviketuotannon alalla. Näin saadaan konkreettisia tuloksia siitä, voiko tällaisella järjestelmällä käytännössä edistää paikallistaloutta, paikallisten pk-yritysten toimintamahdollisuuksia ja Lapin maakunnan alueiden välistä yhteistyötä sekä lyhentää pitkiä elintarvikkeiden kuljetusketjuja ja vähentää hiilidioksidipäästöjä samalla kustannustehokkuutta parantaen. Malli tuo käytännön ratkaisumahdollisuuden lähruoan menekin ja mielekkään tuotannon kannattavuuden kasvattamiseen sekä kehittää kokonaan uudentyyppisen, vähähiilisen liikennejärjestelmän harvaanasutulle alueelle ja näin lisää myös maaseudun veto- ja pitovoimaa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on kääntää lopulta maaseutuyrittäjien määrän vähenemisen ja keski-iän nousun trendit laskuun sekä lisätä toimintamahdollisuuksien ja elinkeinorakenteen monimuotoisuutta sekä digitaalisuusastetta.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Hyvinvointiala – SOTE, Kuljetusala, Matkailupalvelut, Muu palveluala, Elintarvike , Muu teollisuus , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Tukkukauppa, Vähittäiskauppa

Hanke alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.8.2023

Luontolähtöinen työhyvinvointi

Centria-ammattikorkeakoulu

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Lena Enlund, puh. +358447250594 lena.enlund@centria.fi

Hankepäällikkö:
Marja-Liisa Hiironen, puh. +358405727769 marja-liisa.hiironen@centria.fi

Palvelut:
Uudet innovaatiot ja teknologiat, Työhyvinvoinnin edistäminen , Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Hankkeen esittely:
Luontolähtöinen työhyvinvointi-hanke toteutetaan vuosina 2022-2023.
Hankkeessa pilotoidaan konkreettisia luontolähtöisiä toimenpiteitä aivotyötä tekevissä työyhteisöissä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edistämiseksi. Hankkeen päämäärä on kehittää luontolähtöisyyden ja luontoympäristön hyödyntämätöntä potentiaalia aivotyöntekijöiden osalta, koska sitä ei vielä ole käytetty tarpeeksi kokonaisvaltaisesti jokapäiväisen työhyvinvoinnin osalta.
Hankkeen päämäärä on luoda tutkittuun tietoon perustuvia uraauurtavia työhyvinvointia edistäviä konsepteja, etenkin aivotyötä tekeville työyhteisöille työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edistämiseksi.
Usein unohdetaan, että etenkin aivotyötä tekevät henkilöt tarvitsevat työympäristön, joka tukee aivojen kognitiivisia prosesseja, vahvistaa stressinsietokykyä sekä muistia. Aivot ovat herkkä elin ja muistisairaudet ovat vahvasti lisääntymässä työikäisten joukossa. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään useimmin mielenterveyden häiriöiden tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi, muun muassa työuupumuksen takia. Yli 20 000 henkilöä siirtyy vuosittain näistä syistä pois työelämästä. Myös lyhyiden sairauspoissaolojen syinä nousivat esille erilaiset tukielinrakenteiden ja mielen hyvinvoinnin ongelmat.
Ikääntyvien työssä jaksamista tukee kuntouttavien palveluiden yhdistäminen tavalliseen työhön sekä työhyvinvoinnin lisääminen. Luonnon hyvinvointivaikutuksista on paljon tutkittua tietoa. Työntekijät, jotka ulkoilivat luonnossa lähes päivittäin myös työaikaan raportoivat työhyvinvointinsa parhaimmaksi. Luontoympäristön elvyttäviä vaikutuksia voidaan aikaansaada jo 5-15 minuutin oleskelulla luonnossa. Luontolähtöisten interventioiden on todettu vaikuttavan positiivisesti psykologisiin, sosiaalisiin, fysiologisiin ja kognitiivisiin prosesseihin, sekä sairauksien oireiden vähenemiseen.

Hanke koostuu neljästä toimenpiteestä: aloitustyöpajoista “Luontolähtöiset interventiot”, luontointerventioiden toteutuksesta, arvioinnista ja työhyvinvoinnin luontomallista. Luontointerventiot tutustuttavat työyhteisöjä viiteen erilaisen interventioon, jotka vahvista työhyvinvoinnin eri osa-alueita.

Hankkeen tavoitteet ovat:

1. Työhyvinvointi ja yhteisöllisyys työyhteisössä ovat parantuneet ja työuupumus on pitkällä tähtäimellä vähentynyt.

2. Tarmokkuus ja luova ongelmanratkaisu työssä ovat vahvistuneet ja tuottavuus on parantunut.

3. Luontoliikunta ja terveelliset elintavat ovat lisääntyneet osallistujien työyhteisössä ja pitkällä tähtäimellä laajemmin myös muissa työyhteisöissä.

Hankkeen tulokset:

1. Uusia työhyvinvointia edistäviä luontolähtöisiä toimintatapoja on valmistunut.
2. Kartoitus työympäristön ja sen lähiluontoympäristön hyödyntämismahdollisuuksia työhyvinvoinnin edistämiseksi on valmistunut.
3. Työyhteisöt ovat tutustuneet luonnon ja sen eri muotojen työhyvinvointia vahvistaviin vaikutuksista.
4. Osallistujat ovat kokeneet että heidän työhyvinvointinsa, työssä jaksamisensa ja tuottavuutensa ovat lisääntyneet.

Hankkeessa huomioidaan sukupuolten tasa-arvon niin että käytännössä toimenpiteisiin pyritään sitouttamaan yhtä paljon naisia kuin miehiä. Hankkeessa huomioidaan yhdenvertaisuus esim. että liikuntarajoitteisille henkilöille mahdollistetaan esteettömiä ulkoilureittejä. Kestävä kehitys selkeästi läpileikkaa koko hanketta alusta loppuun, esim. hyödynnetään lähiluontoa sekä kestävää elämäntapaa tukevia valintoja.
Toimialat:
Muu palveluala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT)

Hanke alkaa 3.1.2022 ja päättyy 31.8.2023

Luontovoimaa maahanmuuttajataustaisten elämään

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Lena Enlund, puh. 0447250594 lena.enlund@centria.fi

Hankepäällikkö:
Lena Enlund, puh. 0447250594 lena.enlund@centria.fi

Palvelut:
Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Työvoimapoliittiset palvelut

Hankkeen esittely:
Luontovoimaa maahanmuuttajien elämään-hanke toteutetaan vuosina 2021-2023. Hankkeessa pyritään löytämään ratkaisuja sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien maahanmuuttajataustaisten osallisuuden edistämiseen ja yhteisöllisyyden tukemiseen konkreettisten luontolähtöisten toimintojen avulla. Hankkeen päämäärä on kehittää luonnon hyödyntämätöntä potentiaalia maahanmuuttajataustaisten osalta, koska sitä ei vielä ole hyödynnetty tarpeeksi yhteiskunnallisella tasolla eikä kotouttamistyön tukena.

Toimialat:
Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Hyvinvointiala – SOTE, Maatalous ja sitä palveleva toiminta

Hanke alkaa 1.2.2021 ja päättyy 31.8.2023

MAAKIERTO KP

Centria ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Anne-Riikka Rautio, puh. +358407064720 anne-riikka.rautio@centria.fi

Palvelut:
Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat

Hankkeen esittely:
MAAKIERTO KP -hankkeen tavoitteena on lisätä materiaalitehokkuutta Keski-Pohjanmaan alueella lisäämällä polttolaitosten sekä teollisuuden sivuvirtoina syntyvien materiaalivirtojen hyötykäyttöä ja samalla vastata lannoituksesta ja maanparannuksesta aiheutuviin ravinnepäästöihin.

Hankkeessa tutkitaan biopolttolaitoksen leijupetiin lisättävän dolomiittikalkin hyödyllisyyttä polttoprosessille ja lisäksi hyödynnetään prosessissa syntynyttä kalsium- ja magnesiumrikasta tuhkaa lannoitteena sekä lannoitekomponenttina. Tuhkan hyötykäytön lisäksi hankkeessa tutkitaan nykyisin usein läjitykseen päätyvien teollisuuden sivuvirtoina syntyvien epäorgaanisten sivuvirtojen potentiaalia suo- ja metsämaiden maanparannuksessa sekä lannoitekomponenttina. Lannoitekomponenttikokeissa kalsium- ja magnesiumrikkaan voimalaitostuhkan tai teollisuuden epäorgaanisen sivuvirran avulla sidotaan ravinteet typpi- ja/tai fosforipitoisista sivu/jätevirroista seostamalla ne hidasliukoiseksi maanparannusaineeksi. Tämän seurauksena pystytään vähentämään mm. maatalouden aiheuttamia ravinnehuuhtoumia sekä kierrätettyä epäorgaanisten sivuvirtojen sisältämät ravinteet.
Maatalouden, elintarviketeollisuuden ja biovoimalaitosten sivutuotteina muodostuu paljon ravinne- ja hivenainerikkaita virtoja, joita käytetään nykyisin lannoitteena. Näiden sivuvirtojen käytössä on usein ongelmana ravinteiden nopea liukeneminen ja siten niiden mahdollinen huuhtoutuminen vesistöihin. Ravinteiden ollessa hitaammin liukenevassa muodossa voidaan lannoitemääriä vähentää ja siten myös pienentää vesistökuormitusta. Kierrätyspohjainen lannoitevalmiste tehostaa materiaalien kiertoa, vähentää neitseellisen raaka-aineiden käyttöä, lisää Suomen materiaaliomavaraisuutta ja vähentää lannoitteiden valmistuksesta syntyviä CO2-päästöjä.

Teollisia sivuvirtoja voidaan hyödyntää esim. turvetuotannosta vapautuneiden turvemaiden maanparannuksessa ja lannoituksessa. Edistämällä puubiomassan kasvua turpeennostosta poistetuilla turvemailla, tai muilla ns. marginaalimailla, voidaan lisätä hiilen sitoutumista kasvavaan biomassaan ja maaperään sekä vähentää eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista. Metsittämällä marginaalimaita voidaan nopeuttaa biomassan tuotantoa, lisätä hiilen sidontaa ja samalla edistää kiertotaloutta, kun tuhkaa ja muita kierrätyspohjaisia kasvualustoja ja lannoitteita voidaan käyttää taloudellisesti kannattavalla tavalla lannoitteena. Kiinnostus marginaalimaiden metsittämiseen on lisääntynyt hiilen sidonnan noustua otsikoihin IPCC:n raporttien myötä.

MAAKIERTO KP -hankkeen tuloksena syntyy ainakin yksi kierto- tai jätepohjainen maanparannusaine, jonka soveltuvuus turve- ja kivennäismaametsien lannoitteeksi on selvitetty viljelykokeiden avulla. Tämän lisäksi hankkeen tavoitteena on uusien liiketoimintamahdollisuuksien avautuminen uusille tai jo olemassa oleville yrityksille ja lannoituksen aiheuttamien ravinnepäästöjen väheneminen.

Hanke on keskeinen osa Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen kärkeä.

Toimialat:
Kemia , Maarakentaminen , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Biotalous, Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Energia, KIP

Hanke alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2022

MAKEE-hanke (Maakuntakeskustan kehittämishanke)

Kokkolanseudun Kehitys Oy

Kauppatori 5 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Titta Tilvis, puh. 044 973 3728 titta.tilvis@kosek.fi

Hankepäällikkö:
Titta Tilvis, puh. 0449733728 titta.tilvis@kosek.fi

Palvelut:
Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Elävä keskusta on kaupungin kasvot. Kaupunkikeskustan ylläpidon, kasvun ja monipuolisten toimintojen säilyttäminen sekä elinvoiman luominen vaatii aktiivista kehittämistyötä ja pitkäjänteistä jatkuvuutta, vankkaa vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa sekä yhteistyössä toteutettuja toimenpiteitä. Yritysten toimintamahdollisuuksia tulee nykypäivänä edistää jatkuvasti ja etenkin keskustan alueen yritysten toiminnallisuutta sekä yhteisöllisyyttä täytyy vahvistaa jotta liiketoiminnan kehittymiselle on edellytykset. Viihtyisä ja elävä keskusta tuo asiakasvirtoja sekä lisää maakunnan vetovoimaa.

AKKE-hankkeen visiona on Keski-Pohjanmaan maakuntakeskuksen kaupallisen keskustan elävöittäminen sekä keskustan kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen asumisen, viihtymisen ja liiketoiminnan näkökulmasta.

Toimialat:
Luovat alat , Vähittäiskauppa , Matkailupalvelut

Hanke alkaa 1.6.2022 ja päättyy 31.12.2022

MECCO - osaamista tukevat yhteistyön menetelmät

Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

PL 567, 67701 Kokkola 67701 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Paula Kivinen, puh. 040-5148751 paula.kivinen@chydenius.fi

Palvelut:
Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Johtamisen osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat

Hankkeen esittely:

MECCO -osaamista tukevat yhteistyön menetelmät/ Mecco -methods of companionship and cooperation

Mecco-hankkeen toimenpiteet sisältävät uusia yritysyhteistyön muotoja alueen työelämän hyödynnettäväksi ja myös uusia mahdollisuuksia kasvattaa ja päivittää osaamista työelämän muuttuviin tarpeisiin – elämme keskellä suurta mullistusta joka haastaa meidät taisteluun yritysten puolesta. Muutos edellyttää uusia keinoja, uusia toimia ja juuri niitä voimme Mecco-hankkeella yrityksille tarjota.

Pienet teot voivat ratkaista, mihin suuntaan yhteiskunta kehittyy. Hankkeen tuloksena syntyy pilotoitu yliopisto/yritysyhteistyön toimintamalli, joka sisältää erilaisia hankkeessa kokeiltavia yhteistyömuotoja alueen yritysten kanssa. Toimintamallin keskiössä on alueen kasvu- ja rakennemuutosalojen kehittäminen osaamistarpeiden pohjalta siten, että opiskelijoiden ja yliopistotoimijoiden osaamis- ja kokemuspääoma saadaan elinkeinoelämän käyttöön.

Toimintamalli on kokonaisuudessaan uusi. Lisäarvon malliin tuo se, että se kiinnitetään osaksi yliopistokeskuksessa toimivaa kahden yliopiston tutkija- ja kehittäjäyhteisöä ja sen toimintaa. Innovatiivisuutta ja lisäarvoa hankkeeseen ja siinä tehtävään yliopisto-yritysyhteistyöhön tuo kolmivuotisen tutkinto-ohjelman käyttäminen toimenpiteiden kehittämisalustana ja oppimisympäristönä. Tämän kytköksen kautta opiskelijoiden potentiaalia saadaan suoraan hyötykäyttöön alueelle.

Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan uusia koulutuksen ja oppimisen toteutustapoja yhdessä yritysten kanssa, missä keskiössä on yritysten ja työntekijöiden tarpeet ja niihin vastaaminen. Aiempaan toimintaan verrattuna, uutuusarvona on entistä parempi ja ajantasaisempi osaamistarpeiden huomiointi sekä koulutusten räätälöinti kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeisiin (esimerkiksi: kasvu; kemia, kaivostoiminta, rakennemuutosalat; kauppa) jo suunnitteluvaiheessa.

Toimialat:
Muu palveluala, Elintarvike , Energia, KIP , Metalli, Muu teollisuus , Kemia , Biotalous, Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Tukkukauppa, Vähittäiskauppa

Hanke alkaa 1.6.2020 ja päättyy 31.5.2023

MUKAAN Mukana kasvussa

Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta

Lestintie 39 69440 Lestijärvi

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Minna Kauppinen, puh. 050 500 2102 minna.kauppinen@kaustisenseutukunta.fi

Hankepäällikkö:
Jaana Siermala, puh. 040 1867351 jaana.siermala@kaustisenseutukunta.fi

Palvelut:
Työvoimapoliittiset palvelut, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Hankkeen tavoitteena on kohderyhmän osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, työ- ja toimintakyvyn
ylläpitäminen ja vahvistaminen sekä toiminta- ja palvelumallien kehittäminen kohderyhmän tukemiseen, rohkaisuun, aktivointiin ja valmiuksien lisäämiseen, jotta he kykenevät hakeutumaan tarjolla olevien julkisten palveluiden piiriin. Kohderyhmänä ovat työelämän ulkopuolella olevat henkilöt, syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, jotka tarvitsevat vahvaa tukea lähteäkseen käyttämään tarjolla olevia palveluita. Tavoitteena on edistää osallisuutta sekä kohderyhmien työ- ja toimintakykyä yksilöohjauksen ja ryhmätoiminnan keinoin. Osallistujia tuetaan jalkautuvilla palveluilla, aktivoimalla ja motivoimalla lähtemään tarvitsemiinsa palveluihin. Hankkeessa tarjotaan matalan kynnyksen palveluja viemällä ohjauspalvelut pääsääntöisesti henkilön kotiin saakka. Tavoitteena on kohdata ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen asiantuntijakontaktiin. Yhdessä osallistujien kanssa sovittavilla yksilöllisillä tavoitteilla tuetaan ja edistetään osallistujaa arjen- ja elämänhallinnassa. Hanketyöntekijäresurssin lisäksi hankitaan ostopalveluna yksilö- ja ryhmäpalveluja, joiden tuella osallistujia motivoidaan ja valmennetaan siirtymään julkisten palvelujen piiriin, kohti koulutusta ja työelämää.

Hankkeen kotisivu »

Hanke alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.7.2023

Majakka - digitalisaation työkalupakista eväät vähähiiliseen teollisuuteen

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Janne Känsäkoski, puh. 0406309890 janne.kansakoski@centria.fi

Hankepäällikkö:
Heikki Kaakinen, puh. 040 575 4786 heikki.kaakinen@centria.fi

Palvelut:
Kansainvälistymisen kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Laatu- tai toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Oulun yliopiston ja Centrian ylimaakunnallinen Majakka-hanke mahdollistaa alueen teollisuuden digitalisoitumisen. Hanke selvittää digitalisaation potentiaalin prosessien energia- ja materiaalitehokkuuden parantamisessa. Majakan valona toimivalla digitalisaatiolla halutaan läpi leikata alueen teollisuuden prosesseja vähähiilisyyshyötyjen esittelemiseksi.
Hanke keskittyy digitaalisten tiedonkäsittelymenetelmien tutkimiseen ja soveltamiseen teollisuuden prosesseihin. Näiden menetelmien avulla olemassa olevasta informaatiosta kyetään tuottamaan täysin uusia laskennallisia suureita eli uutta mittaustietoa. Uuden mittaustiedon ja ymmärryksen myötä prosesseja kyetään ohjaamaan kohti optimaalisia olosuhteita ja ennen kaikkea säätämään prosesseja tarkemmin. Hyödyt realisoituvat laitteiden pidempänä elinkaarena, energia- ja resurssitehokkuutena eli vähähiilisyytenä.
Hankkeella halutaan yhdistää toteuttajien digitalisaatio-osaamiset alueen tutkimuksen, koulutuksen ja erityisesti teollisuuden hyödyksi. Yhteistyö konkretisoituu Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueelle muodostuvana ylimaakunnallisena digitalisaation osaamiskeskittymänä. Tällä tuetaan vahvasti ja ennen kaikkea koordinoidusti alueella olemassa olevia tutkimuksen ja teollisuuden verkostoja mm. bio- ja kiertotalouden, sekä cleantech haasteiden ratkaisemisessa.
Toimenpiteet
Hankkeen alussa toteutetaan ”State of the Art” kartoitus digitalisiin tiedonkäsittelymenetelmiin, joilla kyetään edistämään materiaali- ja energiatehokkuutta teollisissa prosesseissa. Näitä menetelmiä sovelletaan demonstraatioiden muodossa pilottikoon prosesseihin toteuttajien tutkimusympäristöissä.
Olemassa olevat tutkimusympäristöt muokataan alkukartoituksen pohjalta demonstraatioihin sopiviksi. Vähähiilisyyskulmasta hyvin kuvaavaa on, että ympäristöjen muokkaaminen tarkoittaa pääosin ohjelmistojen päivittämistä ja kehittämistä. Tutkimusympäristöinä toimivat Centrian Chemplant ja Oulun Minipilot koetehtaat sisältävät useita erilaisia prosesseja, esimerkiksi malmin murskauksen sekä jauhatuksen, jotka ovat erittäin energiaintensiivisiä ja täten pienilläkin parannuksilla tuotetaan merkittävää energiatehokkuuden hyötyä.
Demonstraatioiden valinnassa huomioidaan ensisijaisesti alueen teollisuudelle tyypilliset prosessit sekä valittujen menetelmien soveltamisen hyötypotentiaali. Syntyviä tuloksia esitellään laajasti alueen yrityksille sekä paikan päällä, monikanavaisesti tiedottamalla, että seminaareissa.
Tulokset
Hankkeen tuloksena alueen teollisuudelle syntyy 1) digitaalinen työkalupakki, joka sisältää hankkeessa esitellyt keskeisimmät digitaaliset tiedonkäsittelymenetelmät. Työkalupakin kehittämisen ja jalkauttamisen kannalta on keskeistä osaamispääoman kasvattaminen ja juurruttaminen, mikä konkretisoituu 2) digitalisaatio-osaamiskeskittymänä. Osaamiskeskittymä takaa hankkeen vaikuttavuuden pitkälle tulevaisuuteen, luo pohjan tulosten jalkautumiselle teollisuuteen sekä laadukkaalle koulutustarjonnalle. 3) Tutkimusympäristöjen kehittyminen luo valmiudet tarjota näitä palveluja alueen yrityksille ja samalla vahvan pohjan tuleville hankkeille. 4) Osaamiskeskittymän ympäristöt kasvattavat kansallista ja kansainvälistä statusta mm. uusien kansainvälisten hankkeiden muodossa. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueen yritysten näkökulmasta hanke tarjoaa nimensä mukaan hyvät eväät hyödyntää näitä tuloksia vähähiilisyystavoitteiden saavuttamisessa ja oman liiketoiminnan kehittämisessä.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Muu palveluala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Energia, KIP , Kunnossapito, Metalli, Puurakentaminen , Vene , Puutuote , Kemia , Muu teollisuus , Biotalous, Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta

Hanke alkaa 1.4.2019 ja päättyy 31.12.2022

Hankkeen tulosten esittely

Majakka-hankkeen tuloksena syntyy alueellinen osaamiskeskittymä, josta löytyy tietotaitoa digitaalisten menetelmien soveltuvuudesta teollisten prosessien vähähiilisyyden edistämiseen. Menetelmät esitellään työkalupakkina.

Työkalupakin kehittämisen ja jalkauttamisen kannalta on keskeistä osaamispääoman kasvattaminen ja juurruttaminen, mikä konkretisoituu digitalisaatio-osaamiskeskittymänä.

Hankkeen alussa toteutettava ”State of the Art” -kartoituksella edistetään digitaalisin tiedonkäsittelymenetelmin materiaali- ja energiatehokkuutta teollisissa prosesseissa. Menetelmää sovelletaan demonstraatioiden muodossa pilottikoon prosesseihin toteuttajien tutkimusympäristöissä.
Olemassa olevat tutkimusympäristöt muokataan alkukartoituksen pohjalta demonstraatioihin sopiviksi.

Demonstraatioiden valinnassa huomioidaan ensisijaisesti alueen teollisuudelle tyypilliset prosessit sekä valittujen menetelmien soveltamisen hyötypotentiaali.


Hankkeisiin osallistuneiden yritysten määrä: 24 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden muiden organisaatioiden määrä: 1 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden henkilöiden määrä: 50 kpl

Tuloksia esittelevät liitteet ja linkit

MAJAKKA SoA kirjallisuusselvitys »
A novel approach to transform Artificial Intelligence to Blockchain via MyData to reduce Carbon Emission »
Kotisivu »
Teollisuusprosessien tehostus digityökaluilla tuottaa säästöjä »

MinePro

MinePro

Närvilänkatu 8 67400 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Harri Lundell, puh. 0447250007 harri.lundell@kpedu.fi

Hankepäällikkö:
Sanna Tuukkanen, puh. 040-808 5014 sanna.tuukkanen@kpedu.fi

Palvelut:
Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Keski-Pohjanmaan alueella on käynnistymässä lähitulevaisuudessa useita kaivos- ja akkuteollisuuteen liittyviä hankkeita, joiden työvoiman tarve on merkittävä. Lisäksi olemassa oleva prosessi- ja kemianteollisuus tarvitsee jatkuvasti uusia työntekijöitä. Samaan aikaan alueen työikäinen väestö vähenee ja kilpailu työvoimasta alueiden kesken on kovaa.

Tavoitteet:

1: Keski-Pohjanmaan alueen toisen asteen ja AMK-koulutuksen prosessi- ja kemiantekniikan koulutuksen sisällöllinen kehittäminen vastaamaan kaivos- ja akkuklusterin sekä sen liitännäisten alojen merkittävästi kasvavia tulevaisuuden tarpeita

2: Prosessi- ja kemiantekniikan koulutustarjonnan lisääminen ja laajentaminen tulevaisuuden työvoiman kasvua varten.

3: Alueen yritysten, kehittämis- ja koulutusorganisaatioiden yhteistyön tiivistäminen koulutuksen kehittämiseksi sekä alan tunnettuuden ja työvoiman saatavuuden varmistamiseksi

Hankkeen tuloksena prosessiteollisuuden osaajatarpeeseen pystytään vastaamaan alueemme yritysten ja koulutusorganisaatioiden tiiviillä yhteistyöllä, jolloin osaamisen jatkuva uudistaminen onnistuu tulevaisuudessakin.


Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, KIP , Kemia

Hanke alkaa 1.9.2020 ja päättyy 31.8.2023

Momentum

Pohjois-Suomen omatoimisen työllistymisen tuki PSOTTY ry

Isokatu 28 toimisto 7 (2. krs) 90100 Oulu

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Mikko Sormunen, puh. 0407216879 mikko.sormunen@ilry.fi

Hankepäällikkö:
Sami Lopakka, puh. 0452373206 sami.lopakka@momentumweb.fi

Palvelut:
Työhyvinvoinnin edistäminen , Työvoimapoliittiset palvelut, Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Johtamisen osaamisen kehittäminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen

Hankkeen esittely:
Momentum on koko Pohjois-Suomen korkeakoulutetuille sekä valmistumisvaiheen yliopisto- ja
korkeakouluopiskelijoille suunnattu työllisyyshanke. Sen laajaan yhteistyöverkostoon kuuluvat pohjoiset yliopistot ja
ammattikorkeakoulut, pohjoissuomalaiset kaupungit ja kunnat sekä akavalaiset ammattiliitot alueyhdistyksineen.
Hanke tarjoaa monipuolisia palveluja työnhaun, urasuunnittelun ja työelämäosaamisen tueksi kaikille yliopisto- ja
korkeakoulutaustaisille ilman koulutusalarajauksia. Momentum-hanke edistää myös jatkuvaa oppimista
kohderyhmänsä osaamisen ja työmarkkina-arvon ylläpitämiseksi. Palveluita tarjotaan monipuolisesti myös
verkkomuodossa, ja keskeisiltä osiltaan suomen lisäksi englanniksi.

Hankkeen kotisivu »

Hanke alkaa 1.2.2021 ja päättyy 31.8.2023

OpsoRekry

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Närvilänkatu 8 60100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Harri Lundell, puh. 0447250007 harri.lundell@kpedu.fi

Hankepäällikkö:
Katri Puumala, puh. 040-8073666 katri.puumala@kpedu.fi

Palvelut:
Työvoimapoliittiset palvelut, Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Hankkeen esittely:
OpsoRekry-hankkeen taustalla on yritysten kasvaneet haasteet osaavan työvoiman saatavuudessa Keski-Pohjanmaalla. Yksi varteenotettava vaihtoehto asian parantamiseksi olisi tehostaa nopeavaikutteisten rekry- ja oppisopimuskoulutusten käyttöä. Hanke auttaa yrityksiä ja alueen muita työnantajia hyödyntämään entistä tehokkaammin oppisopimuskoulutusta ja RekryKoulutusta. Hanke kehittää myös Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilun ja Kpedun välistä yhteistyötä.

Hankkeen päämääränä on helpottaa yritysten kohtaamaa työvoimapulaa Keski-Pohjanmaalla

Hankkeen tavoitteet:

1. Auttaa yrityksiä ratkomaan osaavan työvoiman saatavuuden haasteita hyödyntäen oppisopimuskoulutusta, RekryKoulutusta ja niiden yhdistelmiä.
2. Tehostaa työllisyyden kuntakokeilun asiakkaiden ohjautumista työllisyyttä edistävien koulutuspalveluiden piiriin.
3. Lisätä oppisopimuskoulutuksen ja RekryKoulutuksen tunnettuutta alueen työnantajien ja työnhakijoiden
keskuudessa tehostamalla olemassa olevia sekä kehittämällä uusia innovatiivisia menetelmiä

Hankkeen toimenpiteet:

Toimenpide 1. Uudet innovatiiviset viestinnän menetelmät
tarinat/onnistumiset/ videotallenteet, sosiaalisen median hyödyntäminen monikanavaisesti, kampanjat, tapahtumat,
PopUp-toimistot ostoskeskuksiin tai muihin ympäristöihin, joista potentiaalisen kohderyhmän tavoittaa.
Toimenpide 2: Yhteistyömallin luominen Kpedun/kuntakokeilun/TE-toimiston ja muiden kumppaneiden kanssa
Työttömän työnhakijan polku RekryKoulutuksen kautta oppisopimuskoulutukseen pysyväksi työllistämisen työkaluksi
työllisyydenhoidon toimijoille - yhteistyömallin tehostaminen ja jalkautus.
Toimenpide 3: Yrityskontaktien lisääminen
Asiakkuusvastaavien jalkauttaminen yrityksiin kertomaan oppisopimuskoulutuksen ja RekryKoulutuksen
mahdollisuuksista

Hankkeen päätoteuttaja ja hakijataho on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä. Osatoteuttaja on Kokkolan
kaupunki/Työllisyyden kuntakokeilu.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Hyvinvointiala – hemmottelu ja liikunta, Tukkukauppa, Kuljetusala, Vähittäiskauppa , Matkailupalvelut, Muu palveluala, Elintarvike , Energia, KIP , Kunnossapito, Metalli, Puurakentaminen , Vene , Puutuote , Muu teollisuus , Betonirakentaminen , Maarakentaminen , Maatalous ja sitä palveleva toiminta

Hanke alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.8.2023

Osaamista Keski-Pohjanmaalle

Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

PL 567 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Paula Kivinen, puh. 040-5148751 paula.kivinen@chydenius.fi

Hankepäällikkö:
Paula Kivinen, puh. 040-5148751 paula.kivinen@chydenius.fi

Palvelut:
Työhyvinvoinnin edistäminen , Työvoimapoliittiset palvelut, Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Johtamisen osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Kehittämisen ja kasvun rahoitus

Hankkeen esittely:
Keski-Pohjanmaalla työllisyysaste on Suomen kärkiluokkaa, samaan aikaan työelämän osaajapula on alueella yksi maan haastavimmista ja keskeisin alueen kehitystä ja kasvua rajoittava tekijä. Ammattibarometri sekä Pohjanmaan ELY-keskuksen selvitykset kertovat osaajapulan olevan pitkään jatkunutta ja koskettavan alueella laajasti eri toimialoja ja eri koulutustaustan omaavia ammattilaisia. Keski-Pohjanmaalle tarvitaan lisää osaavaa työvoimaa eli toimenpiteitä on tehtävä työvoima- ja osaamistarpeiden tukemiseksi, joilla voidaan varmistaa sekä ylläpitää yritysten kehitys- ja kasvuedellytykset. Mahdollisuuksia on monia ja tällä hankkeella ja sen eri toimenpiteillä vastataan kolmen toteuttajatahon voimin osaltaan näiden haasteiden ja toimien edistämiseen.

Toimialat:
Hyvinvointiala – SOTE, Kuljetusala, Matkailupalvelut, Muu palveluala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Elintarvike , Energia, KIP , Kunnossapito, Metalli, Puurakentaminen , Turkis ja nahka , Vene , Puutuote , Muu teollisuus , Kemia , Betonirakentaminen , Maarakentaminen , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Biotalous, Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Luovat alat , Tukkukauppa, Vähittäiskauppa , Hyvinvointiala – hemmottelu ja liikunta

Hanke alkaa 1.1.2020 ja päättyy 30.12.2022

Pienyritykset nousuun!

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Närvilänkatu 8 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Harri Lundell, puh. 044-7250007 harri.lundell@kpedu.fi

Hankepäällikkö:
Johanna Herrala, puh. 040 359 6239 johanna.herrala@kpedu.fi

Palvelut:
Työhyvinvoinnin edistäminen , Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Johtamisen osaamisen kehittäminen, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Pienyritykset nousuun! -hankkeen päämääränä on Keski-Pohjanmaan maakunnan pienyritysten muutoskyvykkyyden
parantaminen ja kasvun mahdollistaminen Koronapandemian jälkeen. Taustalla on yli vuoden kestänyt
poikkeustilanne, joka on vaikuttanut yritysten toimintaedellytyksiin voimakkaasti. Henkinen ja fyysinen jaksaminen ja
hyvinvointi on ollut kovalla koetuksella ja yritysten tulisi vielä ponnistella kohti orastavia parempia aikoja. Hankkeeseen
valikoituville yrityksille tarjotaan mahdollisuus osallistua erilaisiin hyvinvointia sekä osaamista lisääviin toimenpiteisiin.
Taustalla on yritysten lukuisat yhteydenotot sekä taustaselvitykset, joista käy ilmi tarve tukea myös yrittäjien ja
henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia sekä muutoskyvykkyyttä ja osaamista aiemmin yrityksille kohdennetun
taloudellisen tuen lisäksi.

Hankkeen päätoteuttaja on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja osatoteuttajana on Keski-pohjanmaan Yrittäjät ry.
Kumppaneina hankkeessa ovat alueen kunnat, elinkeinoyhtiöt, työhallinto sekä Kauppakamari.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Vähittäiskauppa , Kuljetusala, Hyvinvointiala – hemmottelu ja liikunta, Matkailupalvelut, Muu palveluala, Luovat alat

Hanke alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.8.2023

RUOSTE - Rakennusalalle uutta osaamisesta ja teknologiaa

Jyväskylän yliopisto; Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Talonpojankatu 2B 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Ilkka Kivelä, puh. 0407710482 ilkka.kivela@chydenius.fi

Hankepäällikkö:
Petri Jyrkkä, puh. +358407033400 petri.ao.jyrkka@jyu.fi

Palvelut:
Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Rakennustuotteiden valmistus työllistää maakunnassa karkeasti arvioituna 5000 – 7000 henkilöä. Keski-Pohjanmaan
ja sen välittömässä läheisyydessä on yli puolen sataa puurakentamiseen liittyvää yritystä, joiden yhteenlaskettu
liikevaihto ylittää miljardin euron. Erilaisen datan hyödyntäminen ja kerääminen luo rakennus- ja kiinteistöalan
yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tarjoaa valtavan potentiaalin tuotteiden/palveluiden lisäarvon
kasvattamiseen. Digitalisaation avulla kerätyn datan avulla voidaan esimerkiksi vähentää energian, veden, sähkön
käyttöä tai optimoida tuotantoa ja logistiikkaa. Uusimmilla teknologioilla datan kerääminen on energiatehokasta, ja
datalla on myös mahdollista havaita ongelmia rakennuksista, suunnitella ennakkoon korjaavia toimenpiteitä ja
vähentää sitä kautta korjausrakentamista ja jätteiden määrää.

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja selvittää rakennusalan arvoketjujen toimijoiden informaatiotarpeita, joiden avulla
voitaisiin luoda uutta liiketoiminta tai kasvattaa lisäarvoa olemassa olevaan palveluun tai tuotteeseen. Digitalisaation
mahdollistamien uusien ratkaisujen avulla on mahdollista luoda uutta liiketoimintaa tai tehostaa nykyistä toimintaa.
Toisena tavoitteena on pilotoida uutta teknologiaa erilaisilla demonstraatioilla, joissa etsitään käytännöllisiä
tulevaisuuden vihreitä ratkaisuja rakennusalalle. Tällä tavoin pyritään auttamaan rakennusalan yrityksiä kehittämään
palveluitaan ja tuotteitaan materiaali- ja energiatehokkaammiksi, sekä kilpailukykyisemmiksi. Tavoitteena on todentaa
sekä erilaisten ratkaisujen ja järjestelmien soveltuvuutta rakennusalan ekosysteemeihin Living Lab-konseptilla(pilotit),
että piloteista kertyneen tiedon ja hyvien käytäntöjen levittäminen rakennus- ja kiinteistöalan yrityksiin.

Hankkeen toimenpiteet on jaettu työpaketteihin:
Työpaketti 1: Demonstraatioiden määrittely ja selvitys
Työpaketti 2: Toimijariippumattoman pilvialustan määrittely, suunnittelu ja käyttöönotto
Työpaketti 3: Demonstraatiot ja pilotit
Työpaketti 4: Hallinta ja tiedottaminen

Hankkeen tuloksena saadaan pilotointien ja kokeilujen tuottamaa uutta tietoa ja osaamista yrityksiin, jolloin yritysten
kilpailukyky paranee ja saadaan uutta alueellista osaamista ja tietoa digitalisaation soveltamisesta rakennusalan
yritysten ja julkisten kehitysorganisaatioiden käyttöön. Lisäksi hankkeen tuloksena rakennusalan yleinen tietoisuus
digitalisaation mahdollisuuksista paranee, sekä ICT-alan tietoisuus liiketoimintapotentiaalista rakennusalalla kasvaa.
Alueen yritykset saavat uutta arvokasta tietoa ja kokemusta uusimmista teknologioista (IoT, pilvipalvelut, tekoäly) ja
menetelmistä demonstraatioiden ja pilottien kautta. Demonstraatioista kerätty data avaa mahdollisuuksia kehittää
uusia palveluja tai tuotteita. Datan avulla voi kasvattaa tuotteiden lisäarvoa esimerkiksi energia- ja
resurssitehokkuudesta, sekä personoida palveluita ja parantaa käyttökokemusta. Projektin tulosten levittämisen
myötä tuetaan langattomien teknologioiden ja IoT t&k ympäristön kehittämisvalmiuksien parantamista ja tuetaan
yritysten, tki-organisaatioiden sekä korkeakoulujen välistä innovaatiotoimintaa ja synergioiden kehittymistä.
Hanke aktivoi alueen rakennus- ja kiinteistöalan yrityksien TKI-toimintaa tarjoamalla uutta teknologiaa ja osaamista
demonstraatioiden kautta, joka tukee Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman painopisteitä. Hankkeen tuloksena siis
syntyy tutkimus- ja innovaatiotoimintaa rakennus- ja kiinteistöalalle puutalorakentamisen yhteyteen. Hyödyntämällä
digitaalisuutta energia- ja materiaalitehokkuuden kasvattamiseksi kiinteistö- ja rakennusalalla, hanke tukee laajaalaisesti
niin kestävän kehityksen periaatteita (mm. kestävä rakentaminen, vihreä rakentaminen, energiatehokkuus,
vähähiilisyys) kuin myös ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä (esim. sisäilman laatu ja rakenteiden kunto).
Lisäksi hankkeen toiminnot tukevat maakuntaohjelman visiota, jossa digitaalisuuden kehittyminen nähdään alueen
teollisuuden ja yritysten vähähiilisten ratkaisujen uudistajana sekä keinona hillitä ilmastonmuutosta.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Kunnossapito, Puurakentaminen

Hanke alkaa 1.6.2021 ja päättyy 31.8.2023

Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa - vaihe II

Kokkolanseudun Kehitys Oy

Ristirannanakatu 1 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Marjo Rahikka, puh. 0447809918 marjo.rahikka@kosek.fi

Hankepäällikkö:
Laura Liias-Kokkonen, puh. 0447809715 laura.liias-kokkonen@kosek.fi

Palvelut:
Kansainvälistymisen kehittäminen, Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Hankkeen tavoitteena on keskipohjalaisten matkailuyritysten kehityksen ja kasvun tukeminen, sekä keskipohjalaisen luontomatkailun yhteisnäkyvyyden ja vetovoiman lisääminen. Kehitystä tuetaan yritysten tuotekehitystä, tuotteiden ja palveluiden laatua sekä digitaalisten myyntikanavien käyttöönottoa tukemalla. Yritysten välinen verkostoituminen tuo mahdollisuuksia keskinäiseen sparraukseen ja yhteisten tuotepaketointien luomiseen. Keskipohjalaisten luontomatkailun mahdollisuuksia nostetaan esille yhteisellä näkyvyydellä ja erilaisten markkinointikanavien kokeiluilla. Hankkeen jälkeen yritysten liiketoiminta on kehittynyt ja työllistävyys parantunut, yritykset toteuttavat markkinointitoimenpiteitä yhdessä ja Keski-Pohjanmaan luontomatkailun vetovoima on kasvanut.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Matkailupalvelut, Muu palveluala

Hanke alkaa 1.10.2019 ja päättyy 30.9.2022

Hankkeen tulosten esittely

Hankkeen tavoitteena oli keskipohjalaisten matkailuyritysten kehityksen ja kasvun tukeminen, sekä keskipohjalaisen luontomatkailun yhteisnäkyvyyden ja vetovoiman lisääminen. Tässä on onnistuttu erittäin hyvin vaikka ajat ovatkin olleet haasteelliset. Erilaisilla koulutuksilla ja työpajoilla on saatu luotua vahva osaaminen ja pohja tekemiselle. Alueen yrittäjien yhteistyö on voimistunut ja suunta on kaikilla sama.

Outdooractiven sekä Johku -kauppapaikan myötä alueen tunnettavuus on lisääntynyt entisestään ja tuotteistaminen helpottunut. Lisäksi Visit Keski-Pohjanmaan verkkosivut on luotu hankkeen aikana, ja sinne on kerätty alueen palveluntuottajia sekä kohteita. Koronasta huolimatta erilaisia työpajoja yms. on pystytty järjestämään hankkeen aikana yhteensä noin 40 ja niissä on ollut osallistujia liki 650. Työpajat on räätälöity tarpeiden mukaan vastaamaan yrittäjien toiveita. Osa järjestettiin etänä tai pienryhmissä rajoituksista johtuen. Osallistujamääristä näkee, että selvästi eniten tarvetta on ollut erilaisten digitaalisten alustojen käyttökoulutuksille sekä työpajoille, jotka ovat liittyneet matkailun ja alueen kulttuurin yhdistämiseen.

Hankkeen aikana on luotu myös laajoja yritysverkostoja ja muita yritysten yhteistyömuotoja. Kpedu Perhon yksikön (Luonto- ja ympäristöalan koulutus) kanssa on tehty myös tiiviisti yhteistyötä. Naisten yrittäjyyteen on panostettu ja sen myötä 12,5 naista on työllistynyt Keski-Pohjanmaan alueella matkailupalveluita tuottavassa yrityksessä. Hankkeen myötä yrittäjillä on nyt entistä paremmat edellytyksen jatkaa sekä menestyä tulevaisuudessakin.


Hankkeiden tuloksena syntyneiden uusien työpaikkojen määrä: 8 kpl

Hankkeiden tuloksena syntyneiden uusien yritysten määrä: 12 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden yritysten määrä: 89 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden muiden organisaatioiden määrä: 57 kpl

Tuloksia esittelevät liitteet ja linkit

Tuloksiin ei ole lisätty liitteitä. Enemmän kuin uskotkaan - Keski-Pohjanmaa »
Outdooractive Keski-Pohjanmaa »
Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa II-vaihe -hankkeen FB-sivut »
Visit Keski-Pohjanmaa »

Retkeilyreitit: Lestijokilaakson yläjuoksu

Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta

Lestintie 39 69440 Lestijärvi

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Petri Jylhä, puh. 050 551 3030 petri.jylha@kaustisenseutukunta.fi

Hankepäällikkö:
Minna Kauppinen, puh. 050 500 2102 minna.kauppinen@kaustisenseutukunta.fi

Hankkeen esittely:
Lestijokilaakson kuntien erityisvahvuus on kaunis ja vaihteleva luonto - ainutlaatuinen jokimaisema ja monipuoliset luonnonmaisemat erä- ja suomaisemineen, kallioineen sekä rantaniittyineen. Lestijoen alkuosa on arvokas osa koko Keski-Pohjanmaan maakunnan luontokohteita ja matkailutarjontaa. Maakunnassa aiemmin toteutetussa matkailuhankkeessa löydettiin yhteinen tahtotila kehittää Keski-Pohjanmaan luontomatkailua ja tuoda kuntien retkeilyreittejä esiin yhtenäisellä ilmeellä, mikä mahdollistaa laajemman alueen, myöhemmin mahdollisesti maakunnallisen, yhteismarkkinoinnin. Samalla retkeilyreittien infraa parannetaan, joko korjaamalla olemassa olevia rakenteita tai osin rakentamalla uusia, vastaamaan laadultaan ja turvallisuudeltaan nykyretkeilijän vaatimuksia.
Hankkeen kohteena oleva Lestijoen yläjuoksun alue tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet niin luontomatkailuun kuin asukkaiden virkistyskäyttöön ja vapaa-ajan liikkumiseen. Alue tuo mm. retkeilyreitin kalliomaisemissa sekä melonta- ja jokikalastusmahdollisuuden täydentämään lähistöllä olevan Peuranpolku-reitistön erä- ja luontomatkailua. Kunnostushanke sisältää reittienraivausta, pitkospuiden rakentamista ja uusimista, ojan ylityspaikkojen kunnostamista, tulipaikkojen kunnostamista, laavun ja taukopaikkojen rakentamista sekä reittikarttojen, opasteiden ja infokylttien lisäämistä. Hankkeen tavoitteena on infraa parantamalla lisätä reittien saavutettavuutta ja turvallisuutta sekä sitä kautta tarjota monipuolisia luontoelämyksiä niin alueen asukkaille kuin matkailijoille. Hankkeella mahdollistetaan matkailullisesti kiinnostavan alueen muodostuminen, mikä edistää uusien matkailu- ja hyvinvointipalveluiden syntymistä. Samalla lisätään alueen elinvoimaisuutta.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Matkailupalvelut

Hanke alkaa 1.7.2019 ja päättyy 31.12.2022

Retkeilyreitit: Peuran Polku

Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta

Lestintie 39 69440 Lestijärvi

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Petri Jylhä, puh. 050 551 3030 petri.jylha@kaustisenseutukunta.fi

Hankepäällikkö:
Minna Kauppinen, puh. 0505002102 minna.kauppinen@kaustisenseutukunta.fi

Hankkeen esittely:
Peuranpolku on 115 kilometrin mittainen retkeilyreitistö Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen alueella.Reitti on osa Euroopan E6-kaukovaellusreittiä. Peuranpolku kulkee pääasiassa luonnontilaisten ja suojeltujen erämaiden halki ja se tarjoaa monipuoliset retkeilymahdollisuudet niin lyhyille päiväretkille kuin pitkille vaelluksille.

Peuranpolun eri alueet yhdistävä vaellusreitti on päässyt huonoon kuntoon ja se vaatii kunnostusta Lestijärven Lehtosenjärven ja Reisjärven Petäjänmäen välillä. Myös Luontoon.fi-sivustolla on maininta runkoreitin huonosta kunnosta, mikä on vaikuttanut reittiä käyttävien retkeilijöiden määrän. Kunnostustöillä Peuranpolku-reitistö saadaan säilymään kokonaisuutena ja sen saavutettavuus paranee. Kunnostettavan reitin osuus on noin 40 kilometriä. Kunnostushanke sisältää reitinraivausta, pitkospuiden purkua ja uusimista soille sekä ojien ja purojen ylityspaikoille, tulipaikkojen kunnostamista, laavujen rakentamista sekä reittikarttojen, opasteiden ja infokylttien lisäämistä.
Hankkeen tavoitteena on parantaa reittien saavutettavuutta ja sitä kautta lisätä reitistön käyttöä sekä matkailijoiden että alueen asukkaiden keskuudessa. Infran kehittäminen lisää alueen elinvoimaisuutta sekä vetovoimaisuutta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Tavoitteena on mahdollistaa reitistön ympärivuotinen käyttö ja samalla edistää matkailu- ja palveluyritysten asiakasvirtojen ja liikevaihdon kasvua sekä tuotekehitystä. Tavoitteena on myös monipuolistaa maaseutuväestön virkistys- ja hyvinvointipalveluita.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Matkailupalvelut

Hanke alkaa 1.4.2019 ja päättyy 31.12.2022

Retkibussi - Vihreämpi matkaketju

Kokkolanseudun Kehitys Oy

Kauppatori 5 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Janne Vähäkangas, puh. 0400727099 janne.vahakangas@kosek.fi

Palvelut:
Kansainvälistymisen kehittäminen, Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Retkibussi – Vihreämpi matkaketju -hanke kehittää vihreämpiä matkaketjuja Keski-Pohjanmaalla. Matkaketjut vievät matkailijat perille palveluiden luo yhdistämällä eri liikennevälineitä esimerkiksi luomalla linja-autoihin tukeutuvan polkupyöräreitistön Keski-Pohjanmaalle.

Toimialat:
Kuljetusala, Matkailupalvelut, Luovat alat , Hyvinvointiala – hemmottelu ja liikunta

Hanke alkaa 1.2.2022 ja päättyy 31.8.2023

SCIP

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius/Jyväskylän Yliopisto

Kirjaamo, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto (toteutuspaikka: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius) 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Veli-Matti Tornikoski, puh. 0400753860 veli-matti.tornikoski@chydenius.fi

Hankepäällikkö:
N.N, puh. 0400753860 N.N@chydenius.fi

Palvelut:
Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Verkostoituminen, Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet

Hankkeen esittely:
Tulevaisuuden älykkäät kaupungit ja niiden palvelut rakentuvatkin digitaalisuuden, langattomuuden ja niiden avulla tuotetun datan hyödyntämisen pohjalle. Kaupungit lisäävät digitalisaation hyödyntämistä ja datan tuottamista ja ottavat käyttöön erilaisia sensoriteknologioita etsien esineiden ja teollisen internetin soveltamismahdollisuuksia. Yritykset kehittävät uusia kerättyyn ja jalostettuun tietoon pohjautuvia tiedon palveluja ja tuotteita.
Tässä hankkeessa haetaan ratkaisuja kaupunkien digitalisaatiomurrokseen tuomalla erilaiset toimijat yhteen muodostamaan älykkään kaupungin innovaatio- tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja kehittämällä uudenlainen, avoin älykaupungin innovaatioalusta, joka mahdollistaa erilaisten älykkäisiin kaupunkeihin soveltuvien, dataan pohjautuvien teknologioiden, konseptien ja tuotteiden kehittämisen ja pilotoimisen. Alusta mahdollistaa uudenlaisen yhteiskehittämisen ja tiedon hyödyntämisen yrityksille, kaupungin edustajille, tutkijoille, opiskelijoille, asukkaille kaupungissa ym., jotka voivat luoda erilaisia ratkaisuja ja liiketoimintainnovaatioita esimerkiksi muuttamaan kaupungin toimintoja tehokkaammiksi ja energia- ja resurssiviisaiksi.

Toimialat:
Matkailupalvelut, Muu palveluala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Energia, KIP , Muu teollisuus , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Vähittäiskauppa , Hyvinvointiala – SOTE

Hanke alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

SustainChange - Vastuullisuuden johtaminen ja viestintä pk-yrityksissä

Centria-ammattikorkeakoulu

Talonpojankatu 2A 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Mira Valkjärvi, puh. 050 5712082 mira.valkjarvi@centria.fi

Palvelut:
Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Johtamisen osaamisen kehittäminen

Hankkeen esittely:
Hankkeen tavoitteena on kehittää ja lisätä pk-yritysten tietoisuutta vastuullisuudesta, kykyä johtaa tehokkaammin ja vastuullisesti muutostilanteissa sekä viestiä heidän vastuullisuustoimistaan. Hanke pyrkii tukemaan vihreää siirtymää alueella sekä kehittämään ja ylläpitämään paikallisen alueen kilpailukykyä, erityisesti COVID-19 pandemian jäljiltä.

Hankeen toimenpiteisiin kuuluu yrittäjille suunnattu koulutuspaketti, joka järjestetään kahteen kertaan ensin keväällä ja toisen kerran syksyllä. Hanke pyrkii seuraamaan yritysten vuosikelloa ja tarjoamaan heille mahdollisimman laajasti tietoa ja työkaluja muuttuvaan markkinatilanteeseen. Koulutuksia järjestetään siis kahdelle ryhmälle, ja toteutuksia on niin lähitapaamisina kuin myös verkossa. Käytännössä hanke alkaa yritysrekrytoinneilla sekä koulutusmateriaalien valmistelulla sekä viemisellä oppimisympäristöön ennen kuin koulutustapaamiset alkavat. Koulutukseen kuuluu niin luennonomaisia tilaisuuksia, workshopeja sekä yritysperusteista neuvontaa/ohjausta. Hankkeessa laaditaan Vastuullisuus ja viestintä e-ohjekirja yritysten käyttöön. Koulutuspakettien suorittamisesta saa todistuksen verkkosivuille sekä oppeja voi edistää vertaisryhmän kautta LinkedIn-alustalla.

Lyhyellä tähtäimellä tavoitellaan yritysten toimintakulttuurin muovausta kohden muutoksessa toimimista, ei niinkään muutoksen yli pääsemistä. Vastuullinen toiminta vaatii aktiivista muutosjohtamista. Sen jälkeen, kun muutosjohtaminen on asettunut riittävästi yrityksen kulttuuriin ja toimintamalleihin, yrityksen kehittäminen ja proaktiivinen ote kohti vastuullista päätöksentekoa ja operatiivista toimintaa luo yritykselle jatkuvasti uusia mahdollisuuksia. Pitkällä aikavälillä yritys kykenee toimimaan ns. molempikätisyydessä, eli samaan aikaan sekä tehostamaan toimintaansa että uusiutumaan ja innovoimaan tuotteitaan, palveluitaan ja huomioimaan myös digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Pk-yrityksen vastuullisuus huomioi näin ollen myös kilpailukyvyn, jolla jatkuva innovointi ylläpidetään ja yhtäaikaisesti nykyistä toimintaa parannetaan, tehostetaan ja optimoidaan.

Toimialat:
Hyvinvointiala – hemmottelu ja liikunta, Hyvinvointiala – SOTE, Kuljetusala, Matkailupalvelut, Muu palveluala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Elintarvike , Energia, KIP , Kunnossapito, Metalli, Puurakentaminen , Turkis ja nahka , Vene , Puutuote , Muu teollisuus , Kemia , Betonirakentaminen , Maarakentaminen , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Biotalous, Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Luovat alat , Tukkukauppa, Vähittäiskauppa

Hanke alkaa 1.9.2022 ja päättyy 31.12.2023

TUTKA - Tutkimuksesta kasvupolulle

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Janne Känsäkoski, puh. 0406309890 janne.kansakoski@centria.fi

Hankepäällikkö:
Janne Känsäkoski, puh. 040 630 9890 janne.kansakoski@centria.fi

Palvelut:
Kehittämisen ja kasvun rahoitus, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen

Hankkeen esittely:
Hankkeen tavoitteena on tunnistaa alueen yrityksistä niitä uusia potentiaalisia kumppaneita, jotka voisivat hyödyntää laajemmassa mittakaavassa alueen tutkimuskentällä tehtyä työtä ja ympäristöjä liiketoimintansa kehittämisen ja kasvun tukena.

Hankkeen toinen keskeinen tavoite on auttaa yrityksiä kansainvälistymisen polulla tutkimusverkostoja (DIH ja eDIH) ja niissä luotuja kanavia (EU-hankkeet ja ”Open call” haut) hyödyntäen.

Hankkeen keskeinen toimenpide on jalkautua yrityskentälle, selvittää ja sitouttaa alueen toimijat hyödyntämään aiempaa tiiviimmin alueella tehtyä tutkimustyötä ja -ympäristöjä.

Hanke toteutetaan aikavälillä 3.1.2022-30.12.2022. Hankkeen koordinaattori toimii Centria ja osatoteuttajana Yliopistokeskus Chydenius.

Hankkeen tuloksena on selvitetty, tiedotettu ja sitoutettu merkittävä joukko uusia alueen yrityksiä osallistumaan laajemmin tutkimusyhteistyöhön, sekä luotu niille siten parempia mahdollisuuksia kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Toimialat:
Kuljetusala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Elintarvike , Energia, KIP , Kunnossapito, Metalli, Puurakentaminen , Turkis ja nahka , Vene , Puutuote , Muu teollisuus , Kemia , Betonirakentaminen , Maarakentaminen , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Biotalous, Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Hyvinvointiala – SOTE

Hanke alkaa 3.1.2022 ja päättyy 30.12.2022

Talent Coastline Employment jatko

Vaasan kaupunki

PL 3 65101 Vaasa

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Satu Vihtari, puh. 0408065912 satu.vihtari@kokkola.fi

Hankepäällikkö:
Ritva Mertaniemi, puh. 0406163962 ritva.mertaniemi@vaasa.fi

Hankkeen esittely:
Ks. T Coastline Employment -hanke. Tämä on kyseisen hankkeen toimintaa jatkorahoituksella.

Hanke alkaa 1.4.2022 ja päättyy 31.12.2022

Uusia mahdollisuuksia kasvipohjaisten raaka-aineiden jatkojalos-tukselle ja viennille Keski-Pohjanmaalla

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Leena Favén, puh. 0447250273 leena.faven@centria.fi

Palvelut:
Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Laatu- tai toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen

Hankkeen esittely:
Tavoitteena on edistää kestävän kehityksen mukaista erikoiskasvien viljelyä, jatkojalostusta ja vientiä. Tehdään markkinakatsaus globaalista markkinatilanteesta ja viennin potentiaalista. Selvitetään erikoiskasviviljelyn nykytilanne sekä erikoiskasvien viljelyn ja esikäsittelyn koneellistamismahdollisuudet. Valituille kasviraaka-aineille optimoidaan tehoaineiden uutto- ja kuivausprosesseja sekä kehitetään laaduntodentamismenetelmiä. Pilot-mittakaavan pakastekuivaimen toimintaa optimoidaan ja testataan sekä tehdään kasviraaka-aineiden kuivauskokeiluja.

Toimialat:
Kemia , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Biotalous, Luovat alat , Elintarvike , Muu teollisuus

Hanke alkaa 2.8.2021 ja päättyy 31.5.2023

VENEPRINT - Ainetta lisäävä digitalinen valmistus veneteollisuudessa

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Egidija Rainosalo, puh. 0447250264 egidija.rainosalo@centria.fi

Hankepäällikkö:
Egidija Rainosalo, puh. 0447250264 egidija.rainosalo@centria.fi

Palvelut:
Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kehittämisen ja kasvun rahoitus, Työhyvinvoinnin edistäminen

Hankkeen esittely:
Hankkeen toimenpiteillä edistetään veneteollisuuden yritysten nopeaa elpymistä kriisistä. Lisäksi luodaan kestävämpää liiketoimintaa yksilöllisten vähähiilisten tuotteiden suunnitelulla ja kustannustehokkaalla digitaalisella 3D-tulostukseen perustuvalla valmistusmenetelmällä, jossa hyödynnetään kierrätettäviä muoveja ja biopohjaisia lujitteita.

Toimialat:
Vene

Hanke alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

VENEPRINT - Ainetta lisäävä digitalinen valmistus veneteollisuudessa / Investointti

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Egidija Rainosalo, puh. 0447250264 egidija.rainosalo@centria.fi

Hankepäällikkö:
Egidija Rainosalo, puh. 0447250264 egidija.rainosalo@centria.fi

Palvelut:
Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Hankkeen esittely:
Hankkeen toimenpiteillä edistetään veneteollisuuden yritysten nopeaa elpymistä kriisistä. Lisäksi luodaan kestävämpään liiketoimintaa yksilöllisten vähähiilisten tuotteiden suunnitelulla ja kustannustehokkaalla digitaalisella 3D-tulostukseen perustuvalla valmistusmenetelmällä, jossa hyödynnetään kierrätettäviä muoveja ja biopohjaisia lujitteita.

Toimialat:
Vene

Hanke alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Virtuaalistudio - investointihanke

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Närvilänkatu 8 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Harri Lundell, puh. 0447250007 harri.lundell@kpedu.fi

Hankepäällikkö:
Kari Kaasinen, puh. 0447250840 kari.kaasinen@kpedu.fi

Palvelut:
Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Hankkeen esittely:
Keinotodellisuuden suurimmat osa-alueet, virtuaalitodellisuus (VR) ja lisätty todellisuus (AR) ovat teknologioita, joita
hyödynnetään yhä enemmän useilla eri aloilla. Virtuaalitodellisuus voi joko pyrkiä simuloimaan jotakin todellista ympäristöä
tai se voi luoda täysin kuvitteellisen ympäristön. Esimerkkejä on jo tavallisen kuluttajan ulottuvilla esimerkiksi
kiinteistömarkkinoinnissa sekä virtuaalisina tutustumisina nähtävyyksiin. Mahdollisuudet teknologian hyödyntämisessä ovat
jo nyt periaatteessa rajattomat, kun tekniset haasteet on saatu pääosin ratkaistua.

Koronavuosi on luonut valtavan tarpeen erilaisten tapahtumien etätoteutukselle. KPEDU/Mediakeskus LIME toteutti
useita suuria verkkotapahtumia virtuaalisissa tapahtumaympäristöissä (esim. Kokkola Material Week ja Digibuusteri). Tapahtumajärjestäjät ovat huomanneet virtuaalitoteutusten kasvavan potentiaalin, joka mahdollistaa entistä
suuremmat kohderyhmät ja tuo entistä vahvemmin mukaan myös kansainvälisen ulottuvuuden. Yrityksillä on myös
tarvetta hyödyntää keinotodellisuuden mahdollisuuksia tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa, testaamisessa ja
markkinoinnissa. Uudet teknologiat voivat meilläkin avata tilaa myös keinotodellisuuteen liittyvien palveluiden
toteuttajille.

Virtuaalistudio- hankkeella pyritään vastaamaan uusien keinotodellisuuteen liittyviin teknologioihin ja niiden
käyttöönottoon liittyviin haasteisiin. Hanke jakautuu teknisesti investointi- ja kehittämishankkeisiin ja toteutusaika on
1.4.2021-31.8.2023 (Investointihanke päättyy 31.12.2022)

Toimialat:
Matkailupalvelut, Muu palveluala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Energia, KIP , Kunnossapito, Puurakentaminen , Vene , Muu teollisuus , Kemia , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Luovat alat , Hyvinvointiala – SOTE, Kuljetusala

Hanke alkaa 1.4.2021 ja päättyy 31.12.2022

Virtuaalistudio - kehittämishanke

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Närvilänkatu 8 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Harri Lundell, puh. 0447250007 harri.lundell@kpedu.fi

Hankepäällikkö:
Kari Kaasinen, puh. 0447250840 kari.kaasinen@kpedu.fi

Palvelut:
Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Hankkeen esittely:
Keinotodellisuuden suurimmat osa-alueet, virtuaalitodellisuus (VR) ja lisätty todellisuus (AR) ovat teknologioita, joita hyödynnetään yhä enemmän useilla eri aloilla. Virtuaalitodellisuus voi joko pyrkiä simuloimaan jotakin todellista ympäristöä tai se voi luoda täysin kuvitteellisen ympäristön. Esimerkkejä on jo tavallisen kuluttajan ulottuvilla esimerkiksi
kiinteistömarkkinoinnissa sekä virtuaalisina tutustumisina nähtävyyksiin. Mahdollisuudet teknologian hyödyntämisessä ovat jo nyt periaatteessa rajattomat, kun tekniset haasteet on saatu pääosin ratkaistua.

Koronavuosi on luonut valtavan tarpeen erilaisten tapahtumien etätoteutukselle. KPEDU/Mediakeskus LIME toteutti
useita suuria verkkotapahtumia virtuaalisissa tapahtumaympäristöissä (esim. Kokkola Material Week ja Digibuusteri).
Tapahtumajärjestäjät ovat huomanneet virtuaalitoteutusten kasvavan potentiaalin, joka mahdollistaa entistä
suuremmat kohderyhmät ja tuo entistä vahvemmin mukaan myös kansainvälisen ulottuvuuden. Yrityksillä on myös
tarvetta hyödyntää keinotodellisuuden mahdollisuuksia tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa, testaamisessa ja
markkinoinnissa. Uudet teknologiat voivat meilläkin avata tilaa myös keinotodellisuuteen liittyvien palveluiden
toteuttajille.

Virtuaalistudio- hankkeella pyritään vastaamaan uusien keinotodellisuuteen liittyviin teknologioihin ja niiden
käyttöönottoon liittyviin haasteisiin. Hanke jakautuu teknisesti investointi- ja kehittämishankkeisiin ja toteutusaika on
1.4.2021-31.8.2023 (Investointihanke päättyy 31.12.2022)

Toimialat:
Muu palveluala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Energia, KIP , Kunnossapito, Puurakentaminen , Vene , Muu teollisuus , Kemia , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Luovat alat , Kuljetusala, Matkailupalvelut

Hanke alkaa 1.4.2021 ja päättyy 31.8.2023

WINWIN - verkostosta voittoon kansallisesti ja kansainvälisesti

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Leena Toivanen, puh. 0407013221 leena.toivanen@centria.fi

Hankepäällikkö:
Marjo Heikkilä, puh.

Palvelut:
Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Kehittämisen ja kasvun rahoitus

Hankkeen esittely:
Vastataan alueella tunnistettuihin yrityslähtöisiin elpymisen kysymyksiin toteuttamalla verkosto, jossa kasvatetaan osaamista erityisesti digitalisaation ja kansainvälistymisen saralla. Tunnistetaan aluetoimijoiden rooleja ja yhteistyön mahdollisuuksia yhteisen edun saavuttamiseksi.

Toimialat:
Matkailupalvelut, Muu palveluala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Elintarvike , Puurakentaminen , Turkis ja nahka , Vene , Puutuote , Muu teollisuus , Luovat alat , Tukkukauppa, Vähittäiskauppa

Hanke alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.12.2022

Women in IT

Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

PL 567 67701 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Mikko Myllymäki, puh. 040-5675606 mikko.myllymaki@chydenius.fi

Hankepäällikkö:
Sanna Laine, puh. +358 40 6700 078 sanna.laine@chydenius.fi

Palvelut:
Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Hankkeen esittely:
Hankkeella pyritään lieventämään erityisesti teknologia-alalla ilmenevää sukupuolen mukaista työ- ja koulutusurien eriytymistä tekemällä ICT-alan korkeakoulutuksesta naisten näkökulmasta entistä houkuttelevampaa nostamalla alan imagoa ja kehittämällä koulutusratkaisuja, toimintatapoja ja -kulttuuria naisia kiinnostavammaksi. Tätä kautta tavoitellaan tehokkaampaa työvoimapotentiaalin hyödyntämistä ICT-alan työvoimapulan korjaamiseksi.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT)

Hanke alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.8.2023

Hankkeen tulosten esittelyTuloksia esittelevät liitteet ja linkit

Tuloksiin ei ole lisätty liitteitä. Hankkeen nettisivut »

YES! Keski-Pohjanmaa

KOSEK

Kauppatori 5 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Sabina Storbacka, puh. 0408217787 sabina.storbacka@kosek.fi

Palvelut:
Verkostoituminen, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat

Hankkeen esittely:
Hankkeella valmistellaan alueen yrittäjyys- ja yhteiskuntakasvatuspolkua, sekä YES-keskuksen perustamista Keski-Pohjanmaalle

Hanke alkaa 1.10.2022 ja päättyy 30.6.2023

Yhdessä ohjaten

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Närvilänkatu 8 67400 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Harri Lundell, puh. 0447250007 harri.lundell@kpedu.fi

Hankepäällikkö:
Merja Forslund, puh. 0447250850 merja.forslund@kpedu.fi

Palvelut:
Verkostoituminen, Työvoimapoliittiset palvelut

Hankkeen esittely:
Yhdessä ohjaten -hankkeen tavoitteena on kehittää ennaltaehkäisevää työllisyydenhoitotyötä, vähentää pitkäaikaistyöttömyyden syntymistä ja ehkäistä työttömyyden pitkittymistä. Hankkeessa kehitetään monialaisesti organisaatiorajat ylittäviä uudenlaisia työmenetelmiä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden edistämiseksi. Hankkeessa pilotoidaan ura- ja työllistymisohjauksen työtiimin toimintaa, yhteistyötä sekä työrooleja ja vastuunjakoa. Ura- ja työllistymisohjauksen työtiimin pilotointi ja kehittäminen on keskeinen osa Yhdessä ohjaten -hankkeen toimenpiteiden toteutusta ja hankkeen tulosta. Hankkeen päätoteuttaja on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja osatoteuttajana on Kokkolan kaupunki. Pohjanmaan TE-toimisto on keskeinen kumppani ja osallistuu mm. ura- ja työllisyystiimin pilotointiin ja kehittämistyöhön.

Hankkeen kotisivu »

Hanke alkaa 1.8.2019 ja päättyy 31.12.2022

Yhdessä ohjaten 2023

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Närvilänkatu 8 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Harri Lundell, puh. 0447250007 harri.lundell@kpedu.fi

Hankepäällikkö:
Merja Forslund, puh. 0447250850 merja.forslund@kpedu.fi

Palvelut:
Verkostoituminen, Työhyvinvoinnin edistäminen , Työvoimapoliittiset palvelut

Hankkeen esittely:
Hankkeella jatketaan Yhdessä ohjaten (S21781) -hankkeen kehittämistyötä ja toimintaa. Tavoitteena on kehittää ennaltaehkäisevää työllisyydenhoitoa ja tukea työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen hakeutumista, ja näin ehkäistä työttömyyden pitkittymistä. Määrällisenä tavoitteena on, että 75% osallistujista työllistyy tai jatkaa ammatillisessa koulutuksessa. Hankkeen kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat työttömät työnhakijat, erityisesti yli 200 päivää työmarkkinatukea saaneet sekä +55-vuotiaat työnhakijat. Tavoitteena on jalkauttaa opinto- ja uraohjauspalvelu osaksi uuden työnhakupalvelumallin täydentäviä työnhakukeskusteluja. Kokkolan kaupunki tarjoaa hankkeen osallistujille työkokeilu- ja palkkatukityöpaikkoja. Kokkolan kaupungin työvalmentajan ja työllisyyskoordinaattorin sekä Kpedun opinto- ja uraohjaajan yhteistyötä tiivistetään, soveltuvien työ- ja opiskelumahdollisuuksien löytymiseksi hankkeen osallistujille.

Hanke alkaa 1.1.2023 ja päättyy 31.12.2023


Tee uusi haku »