Hankehaku

Haun tulos 39 hankettaAluetalouden tilastoseurannan kehittäminen (ATIK)

Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kirjaamo, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Olli Rosenqvist, puh. 040 805 4429 olli.rosenqvist@chydenius.fi

Hankepäällikkö:
Olli Rosenqvist, puh. 040 805 4429 olli.rosenqvist@chydenius.fi

Palvelut:
Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Johtamisen osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Kehittämisen ja kasvun rahoitus

Hankkeen esittely:
ATIK-hankkeessa (2015–2018) parannetaan Keski-Pohjanmaan aluetalouden tilastoseurantaa tuottamalla nykyisen seurannan täydennykseksi alueellisesti monitasoista, klusteriperustaista tilastotietoa yritystoiminnan rakenteista. Lisäksi hankkeessa kehitetään alueen toimijoiden tilastoseurantayhteistyötä.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Hyvinvointiala – hemmottelu ja liikunta, Hyvinvointiala – SOTE, Kuljetusala, Matkailupalvelut, Muu palveluala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Elintarvike , Energia, KIP , Kunnossapito, Metalli, Puurakentaminen , Turkis ja nahka , Vene , Puutuote , Muu teollisuus , Kemia , Betonirakentaminen , Maarakentaminen , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Biotalous, Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Luovat alat , Tukkukauppa, Vähittäiskauppa

Hanke alkaa 1.8.2015 ja päättyy 31.7.2018

AppSim -Soveltava simulaatiopedagogiikka, digitaalisuus ja palvelumuotoilu osaamisen kehittäjinä

Centria-ammattikorkeakoulu

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Johanna Hautamäki, puh. 0406316754 johanna.hautamaki@centria.fi

Hankepäällikkö:
Johanna Hautamäki, puh. 0406316754 johanna.hautamaki@centria.fi

Palvelut:
Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Työhyvinvoinnin edistäminen , Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet

Hankkeen esittely:
Tässä hankkeessa haetaan uusia digitaalisiin toimintaympäristöihin pohjautuvia mahdollisuuksia opetuksen, tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä työelämän väliseen kolmikantayhteistyöhön. Tavoitteena on palvelumuotoilun avulla löytää uusia toimintatapoja, kehittää uusia oppimismenetelmiä ja oppimisympäristöjä etenkin digitaalisuutta ja pelillisyyttä hyödyntäen. Tätä uutta osaamista ja toimintatapoja hyödynnetään kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun kehittämiseen ja edelleen alueellisen osaamistason nostamiseen.
Koulutuksessa ja työelämäyhteistyössä tarvitaan ennakoivaa reagointikykyä työelämän muutoksen ja digitalisoitumisen myötä. Opiskelijoiden ja jo työelämässä olevien on osattava soveltaa osaamistaan poikkitieteellisesti uusille aloille myös digitaalisuutta hyödyntäen pysyäkseen työelämän muutoksessa mukana. Aidosti uusia toimintatapoja oppimiseen ja työelämäyhteistyöhön löytääksemme meidän on panostettava myös kokeilemisen kautta kehittämiseen ja oppimiseen. Palvelumuotoilua ja muotoiluajattelua hyödyntämällä tällä kehittämistyöllä voidaan vaikuttaa osaamisen kehittämisen kautta edelleen alueelliseen innovaatiojärjestelmään, joka pitää sisällään koulutuksen, tutkimuksen ja niitä hyödyntävän yritystoiminnan ja työelämän toimijat.

Toimialat:
Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Luovat alat , Hyvinvointiala – SOTE, Muu palveluala

Hanke alkaa 1.2.2016 ja päättyy 31.1.2019

BILINE - TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT DIGITAALISET RATKAISUT

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Janne Känsäkoski, puh. 040-6309890 janne.kansakoski@centria.fi

Hankepäällikkö:
Jari Isohanni, puh. 0406690690 jari.isohanni@centria.fi

Palvelut:
Kansainvälistymisen kehittäminen, Työhyvinvoinnin edistäminen , Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Laatu- tai toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Turvallinen- ja tilannetietoinen työympäristö on meidän kaikkien oikeus ja sitä kannattaa vaalia ja kehittää yhdessä koko alueen voimin. Alueen pienten yksittäisten toimijoiden on mahdotonta rakentaa sellaista kokonaisuutta mitä BILINE-hankkeessa tavoitellaan. Tästä syystä hankkeeseen on nyt koottu alueen kehittämishaluiset toimijat ja paras osaaminen, joka mahdollistaa hankkeen tulosten monistamisen ja skaalautumisen jatkossa koko alueen toimintakenttään.

BILINE-hankkeen tavoitteena on etsiä avarakatseisesti uusia ratkaisuja teollisuuden turvallisuusympäristön kehittämiseen, tilannetietoisuuden, informaation tuoton, kulunvalvonnan ja logistiikan teknologia-alueilla. Hankkeessa toteutettavan soveltavan tutkimuksen avulla etsitään uusia ideoita, toimintamalleja ja referenssiratkaisuja turvallisuuslähtöisen liiketoiminnan edistämiselle ja hyödyntämiselle ensisijaisesti Keski-Pohjanmaan alueella toimivissa yrityksissä. Hankkeen tutkimuksen testaus- ja käyttöympäristössä syntyy referenssiratkaisuja joissa on käytetty parhaita käytäntöjä ja konkreettisia suosituksia teollisuuden käyttökohteisiin. Referenssiratkaisut sisältävät teollisuuden kulunvalvonnan etätunnistamisen ja tilannetietoisuuden digitaaliteknologian soveltamisen haasteita ja havaittuja keinoja niiden ratkaisemiseksi. Hanke tutkii, eksperimentoi, kokeilee ja rakentaa ja tekee demonstraatioita digitaalisten teknologioiden avulla teollisessa ympäristössä. Isossa kuvassa päämääränä on kokonaisturvallisuuden ja tilannetietoisuuden edistäminen. Nopeat pilotoinnit ja demonstraatiot sisältävät ohjelmistojen ja sulautettujen järjestelmien state-of-the-art referenssiratkaisuja, joilla kehitetään ensisijaisesti hankkeessa mukana olevien yritysten turvallisuusympäristöä ja sitä kautta kansallisia liiketoiminnan edellytyksiä ja pidemmällä aikavälillä myös kansainvälisen liiketoiminnan mahdollisuuksia.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Vähittäiskauppa , Kuljetusala, Muu palveluala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), KIP , Kunnossapito, Metalli, Muu teollisuus , Kemia , Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta

Hanke alkaa 1.6.2016 ja päättyy 31.5.2019

Hankkeen tulosten esittely

BILINE-hanke kehittää digitaalista turvallisuuden kokonaiskuvaa pääasiassa Kokkolan suurteollisuusalueella pilotoitavaksi. Järjestelmä hyödyntää ArcGIS-karttapohjia sekä modernia 3D-mallinnettua ympäristöä. Tilannekuvassa tuodaan käyttäjälle oikea tietoa selkeästi esitettynä oikenaan aikaan.

BILINEssä tehtävä työ perustuu mukana olevien yritysten kanssa todettuihin tarpeisiin, joita hankkeissa tutkitaan ja ratkaistaan. Nämä tarpeet liittyvät turvallisuuteen ja ovat yleishyödyllisiä kehittämistöitä.

Tähän mennessä BILINEssä tutkittu erityisesti paikantamista (ajoneuvot, ihmiset, koneet, laivat, junat), erilaisia uuden teknologian sensoreita, älykellojä, älykypärää työturvallisuussovelluksia, alkoholimittareita, kertokäyttömittauksia, jne... Kaikki tämä tutkimustyö nivoutuu digitaaliseen tilannekuvaan jota voidaan käyttää niin tietokoneelta kuin mobiilistakin.


Hankkeiden tuloksena syntyneiden uusien työpaikkojen määrä: 2 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden yritysten määrä: 25 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden muiden organisaatioiden määrä: 8 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden henkilöiden määrä: 14 kpl

Tuloksia esittelevät liitteet ja linkit

BILINE käyttötapaukset »
BILINE-facebook »
BILINE-hanke Centrian sivuilla »
BILINE-materiaalipankki »

BTL2030

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

PL 1000 02044 VTT

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Minna Kurkela, puh. 0407245945 minna.kurkela@vtt.fi

Hankepäällikkö:
Esa Kurkela, puh. 0405026231 esa.kurkela@vtt.fi

Palvelut:
Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet

Hankkeen esittely:
Hankkeen avulla kehitetään ja pilotoidaan uusia prosessivaihtoehtoja, joilla pyritään alentamaan biopolttonesteiden tuotantokustannuksia. Tähän tavoitteeseen päästään kehittämällä osaprosesseja niin, että niiden hyötysuhde nousee ja sekä käyttö- että investointikustannukset alenevat.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Muu teollisuus , Kemia , Biotalous, Energia, KIP

Hanke alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.8.2018

BioPro

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, Talonponpojankatu 6 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Toni Uunila, puh. 044-725 0892 toni.uunila@kpedu.fi

Hankepäällikkö:
Juha Kykyri, puh. 0408085030 juha.kykyri@kpedu.fi

Palvelut:
Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Hankkeen avulla reagoidaan biotalouden lisääntymiseen alueella ja ennakoidaan osaamisen kehittämisen tarpeita. Hankkeella tuetaan Biolaakso-ohjelman tavoitteita omaa toimintaa kehittämällä. Hankkeen aikana pyritään muuttamaan prosessialan koulutus tulevien bioalan toimijoiden tarpeita paremmin palvelevaksi, niin että myös bioalan yrityksille voidaan taata osaava työvoima. Hankkeen aikana luodaan alueen biotaloutta tukevaan toimintaan osaamisympäristö - BIOPRO.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Energia, KIP , Kemia , Biotalous

Hanke alkaa 4.1.2016 ja päättyy 29.6.2018

Hankkeen tulosten esittely

KPEDUn omistuksessa olevien KETEKn käytössä olleiden laitteiden uudelleen sijoittelua suunniteltu ja niiden soveltuvuutta kartoitettu BioPro-osaamisympäristön käyttöön. Tätä on tehty yhteistyössä Centria ammattikorkeakoulun ja Biolaakso hankkeen kanssa. Laitehankintojen suunnittelussa on hyödynnetty Biolaakso TP 2 tuloksia.
Osaamisympäristön laitehankinnat ja kehitystyöt mm.
Tislauskolonnin muutostyöt sekä ohjausjärjestelmän toteutus. Selluprosessin kehitys ja muutostyöt.
BioPro osaamisympäristön IPadit otettu käyttöön ja niihin liittyviä bioalan antureita on kartoitettu ja tilattu.
Hankittu fermentaattori eli bioreaktori
Material week yhteistyössä alueen muiden hanketoimijoiden kanssa.

Verkkoviestintään soveltuvan materiaalin toteutus.


Hankkeisiin osallistuneiden yritysten määrä: 2 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden muiden organisaatioiden määrä: 5 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden henkilöiden määrä: 24 kpl

Tuloksia esittelevät liitteet ja linkit

Seurantaraportti 1-6.2017 »
Seurantaraportti 11-12.2017 »
Seurantaraportti 6-12.2016 »
Seurantaraportti 7-11.2017 »
Seurantaraportti investointi 11-12.2017 »
Seurantaraportti investointi7-11.2017 »
Hankkeen www-sivut ja blogi »

Biolaakso II - Kemian ja biotalouden osaamiskeskittymä

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kirjaamo, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto (toteutuspaikka: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius) 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Tiina Ylä-Kero, puh. 040 669 5151 tiina.yla-kero@chydenius.fi

Hankepäällikkö:
Tiina Ylä-Kero, puh. 040 669 5151 tiina.yla-kero@chydenius.fi

Hankkeen esittely:
Keski-Pohjanmaan kemian ja biotalouden osaamiskeskittymä on biotaloutta tukeva, elinkeinoelämän, tutkimuksen, innovaatiotoiminnan ja koulutuksen keskittymä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kemian ja biotalouden osaamista sekä yrittäjyyttä Keski-Pohjanmaalla ja lähialueilla.

Hankkeen kotisivu »

Hanke alkaa 1.3.2015 ja päättyy 28.2.2018

Biolit

Kokkolanseudun Kehitys Oy

Ristirannankatu 1 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Anne Pesola, puh. 044-7809097 anne.pesola@kosek.fi

Palvelut:
Uudet innovaatiot ja teknologiat, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet

Hankkeen esittely:
Hankkeen tavoitteena on Biotalouden liiketoimintakärjet - tutkimuksesta liiketoimintaan -hankkeen asiantuntijaselvitysten ja liiketoimintakartoitusten pohjalta jatkaa biojalostamokonseptin rakentamista ja yrityskonsortion kokoamista. Lisäksi hankkeessa selvitetään akkukemikaalijalostustoiminnan sijoittumista alueelle ja sen vaatimia tutkimus- kehittämis- ja investointipanostuksia. Hankkeessa selvitetään:
1. Mitkä ovat aiemmin todettujen biojalostamotoiminnan ja akkukemikaalijalostustoiminnan eri osa-alueiden toteutusmahdollisuudet sekä tarvittavat toimet?
2. Mikä ovat investointitarpeet ja rahoitusmahdollisuudet?
3. Miten alueen toimijat sitoutetaan hankkeeseen ja saadaan mukaan toteutukseen?
4. Mitkä ovat ensimmäiset toteutettavat konkreettiset toimenpiteet (esim. yhteishankkeet)?
Lisäksi
5. Kontaktoidaan potentiaaliset kansainväliset toimijat ja markkinoidaan aluetta ja resursseja potentiaalisena sijoittumiskohteena.
6. Teetetään asiantuntijaselvityksiä ja markkinointitutkimuksia sekä järjestetään neuvotteluja, seminaareja ja tarpeellisia tutustumis/neuvottelumatkoja kotimaahan ja ulkomaille
Hanke selvittää ja neuvottelee eri toimijoiden kanssa ratkaisumalleja pilotoinnin ja täyden mittakaavan tuotannon investointipäätösten taustalle. Arvoketjun muodostamiseksi mukaan haetaan ja sitoutetaan yrityksiä niin raaka-ainetoimittajista, kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksistä, operaattoreista, teknologian toimittajista, infran tuottajista sekä lopputuotekäyttäjien kokonaisuudesta.

Toimialat:
Kemia , Biotalous, Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Energia, KIP , Muu teollisuus

Hanke alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.3.2020

Cinema

Centria-ammattikorkeakoulu

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Jonne Näkki, puh. 044 725 0252 jonne.nakki@centria.fi

Hankepäällikkö:
Jonne Näkki, puh. 044 725 0252 jonne.nakki@centria.fi

Palvelut:
Verkostoituminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen

Hankkeen esittely:
CINEMA – hankkeessa tullaan tutkimaan ja testaamaan tuotantomenetelmiä, joilla voidaan parantaa erilaisten prosessien komponenttien elinkaaren aikaista energian ja raaka-aineiden käytön tehokkuutta. Tärkein keino tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on ns. remanufacturing, eli käytettyjen komponenttien kunnostaminen uuden veroisiksi.

Toimialat:
Metalli, Kemia , Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Energia, Kunnossapito

Hanke alkaa 1.1.2018 ja päättyy 30.6.2020

EVAKOT - Energian varastoinnin ja käytön optimoinnin työkalut (investointiosio)

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Janne Känsäkoski, puh. 0406309890 janne.kansakoski@centria.fi

Hankepäällikkö:
Pekka Erkkilä, puh. 0447250231 pekka.erkkila@centria.fi

Palvelut:
Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet

Hankkeen esittely:
Tärkeä osa rakennusten toiminnallista infraa ovat niiden käytössä tarvittavat energianlähteet. Tänä päivänä kiinteistöjen
omistajia pyritään ohjaamaan ja kannustamaan yhä enemmän ns. vihreiden, mahdollisimman hiilidioksidineutraalien
ilmaisenergioiden, kuten aurinko- ja tuulivoiman käyttöön. Viime aikoina katse on suunnattu myös maan alle eli
maalämpöön ja viimeisimpänä myös energian geologiseen varastointiin. Maalämpö on yleistynyt kotimaassa, mutta ns.
geovarastointi on tällä hetkellä kuuma tutkimusaihe.

Geovarastoinnilla tarkoitetaan lähempää maan pintaa, yleensä n. 40-50m tai hieman syvemmältä hyödynnettävää, maa- ja kallioperään varastoitavaa, aktiivista energiaa, jota voidaan hyödyntää lämpö- tai kylmäenergiana. Tämän varaston
lämmönlähteenä voi toimia esimerkiksi auringosta kerätty ja maankamaraan varattu lämpö.

Hankkeessa rakennetaan ekosysteemiä, jossa energian varastoinnin ja käytön optimoinnin teknologioita voidaan kokeilla ja kehittää mahdollisimman aidossa toimintaympäristössä. Ekosysteemin avulla kerätyn ja tuotetun tietotaidon ja sen pohjalta karttuneen osaamisen avulla jalostetaan uusia menetelmiä ja toimintatapoja, jotka poikivat jatkossa uusia tuotteita ja palveluita. Teknologiapiloteissa ja demonstraatioissa tutkitaan esimerkiksi edellä kuvatun geovaraston hyödyntämistä kiinteistöjen lämmönlähteenä.

Tutkimusekosysteemi toimii tutkimuksen testaus- ja käyttöympäristönä ja sitä kautta yritysten uuden liiketoiminnan
kehittämisen tukena.

EVAKOT-hankkeessa tutkitaan aurinkoenergian ympärivuotista varastointia ja näiden varastojen hyödyntämistä läpi vuoden, erityisesti talvella, kiinteistöjen lisäenergian lähteinä. Hankkeessa rakennetaan tähän liittyen 2 konkreettisia pilottia Kokkolan alueelle, joiden avulla tätä ns. ilmaisenergian hyödyntämismahdollisuutta tutkitaan ja kehitetään hankekonsortion voimin.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Maarakentaminen , Energia

Hanke alkaa 1.1.2017 ja päättyy 31.12.2019

EVAKOT - Energian varastoinnin ja käytön optimoinnin työkalut (kehittämisosio)

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Janne Känsäkoski, puh. 0406309890 janne.kansakoski@centria.fi

Hankepäällikkö:
Pekka Erkkilä, puh. 044 725 0231 pekka.erkkila@centria.fi

Palvelut:
Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat

Hankkeen esittely:
Tärkeä osa rakennusten toiminnallista infraa ovat niiden käytössä tarvittavat energianlähteet. Tänä päivänä kiinteistöjen omistajia pyritään ohjaamaan ja kannustamaan yhä enemmän ns. vihreiden, mahdollisimman hiilidioksidineutraalien ilmaisenergioiden, kuten aurinko- ja tuulivoiman käyttöön. Viime aikoina katse on suunnattu myös maan alle eli maalämpöön ja viimeisimpänä myös energian geologiseen varastointiin. Maalämpö on yleistynyt kotimaassa, mutta ns. geovarastointi on tällä hetkellä kuuma tutkimusaihe.

Geovarastoinnilla tarkoitetaan lähempää maan pintaa, yleensä n. 40-50m tai hieman syvemmältä hyödynnettävää, maa- ja kallioperään varastoitavaa, aktiivista energiaa, jota voidaan hyödyntää lämpö- tai kylmäenergiana. Tämän varaston lämmönlähteenä voi toimia esimerkiksi auringosta kerätty ja maankamaraan varattu lämpö.

Hankkeessa rakennetaan ekosysteemiä, jossa energian varastoinnin ja käytön optimoinnin teknologioita voidaan kokeilla ja kehittää mahdollisimman aidossa toimintaympäristössä. Ekosysteemin avulla kerätyn ja tuotetun tietotaidon ja sen pohjalta karttuneen osaamisen avulla jalostetaan uusia menetelmiä ja toimintatapoja, jotka poikivat jatkossa uusia tuotteita ja palveluita. Teknologiapiloteissa ja demonstraatioissa tutkitaan edellä kuvatun geovaraston hyödyntämistä kiinteistöjen lämmönlähteenä.

Tutkimusekosysteemi toimii tutkimuksen testaus- ja käyttöympäristönä ja sitä kautta yritysten uuden liiketoiminnan kehittämisen tukena.

EVAKOT-hankkeessa tutkitaan aurinkoenergian ympärivuotista varastointia ja näiden varastojen hyödyntämistä läpi vuoden, erityisesti talvella, kiinteistöjen lisäenergian lähteinä. Hankkeessa rakennetaan tähän liittyen 2 konkreettisia pilottia Kokkolan alueelle, joiden avulla tätä ns. ilmaisenergian hyödyntämismahdollisuutta tutkitaan ja kehitetään hankekonsortion voimin.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Energia, Maarakentaminen

Hanke alkaa 1.1.2017 ja päättyy 31.12.2019

Hankkeen tulosten esittely

EVAKOT-hankkeessa tutkitaan auringon lämpöenergian ja erilaisten hukkalämpöjen maavarastointia kiinteistöjen talviajan lisäenergialähteinä. Hankkeessa rakennetaan tähän liittyen Kokkolan alueelle kaksi pilottilaitteistoa, joiden avulla tätä ns. ilmaisenergian hyödyntämismahdollisuutta tutkitaan ja kehitetään hankekonsortion voimin.
Näin energian varastoinnin ja käytön optimoinnin teknologioita voidaan kokeilla ja kehittää mahdollisimman aidossa toimintaympäristössä. Living lab -konseptin avulla jalostetaan uusia menetelmiä ja toimintatapoja, jotka poikivat jatkossa uusia tuotteita ja palveluita erityisesti vähähiilisyysvaatimuksiin vastaamiseksi.


Hankkeiden tuloksena syntyneiden uusien työpaikkojen määrä: 6 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden yritysten määrä: 4 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden henkilöiden määrä: 21 kpl

Tuloksia esittelevät liitteet ja linkit

Tuloksiin ei ole lisätty liitteitä. Hankkeen nettisivu »

EVE Edelläkävijyyttä ja eväitä työurien pidentämiseen

Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä

Talonpojankatu 6 67100 kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
iiris niemonen, puh. 044 7250801 iiris.niemonen@kpedu.fi

Hankepäällikkö:
iiris niemonen , puh. 044-7250801 iiris.niemonen@kpedu.fi

Palvelut:
Työhyvinvoinnin edistäminen , Työvoimapoliittiset palvelut, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Johtamisen osaamisen kehittäminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
EVE – edelläkävijyyttä ja eväitä työurien pidentämiseen

EVE luo edelläkävijyyttä ja eväitä työurien pidentämiseen ja tukee yritystäsi, työyhteisöäsi muutostilanteissa.
Se mahdollistaa pitkäkestoisen kumppanuuden yrityksesi parhaaksi. Kumppanuus on kokonaisvaltaista yhteistyötä laadun, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi.

Miten alkuun?
Soitto riittää - ota yhteyttä Anneen, 040 808 5025 tai Iirikseen, 044 725 0801 - Sovitaan tapaaminen, kartoitetaan alkutilanne ja suunnitellaan yhteistyö sekä toimenpiteet.

ks. www.kpedu.fi/eve

Hankkeen kotisivu »

Hanke alkaa 1.9.2015 ja päättyy 31.8.2018

Hankkeen tulosten esittely

EVE-toiminta on ollut seurantakaudella hankesuunnitelman mukaista ja tukenut sen tavoitteita
Eve-hankkeessa kehitettyjä yritysten kanssa pilotoituja keskeisiä toimintamuotoja ovat olleet mm:
prosessikonsultoiva palvelutoiminta, tuottavuus- ja työhyvinvointikoulutus, yrityskohtaisesti räätälöidyt Yhteishankinnan Täsmäkoulutukset, erilaisten kartoitus- ja työhyvinvointityökalujen testaus sekä Laatuvauhdittamo- ja muu palveluntuottaja- ja asiantuntijaverkostotoiminta. Yksi laajempi tilaisuus, "Innostuksen aamupäivä", toteutettiin seurantajakson aikana.
Toiminnalla on tuettu mm. yrityksen muutosvalmiuksia ja työelämän laatua, työntekijöiden ammatillista osaamista, työn hallintaa, työn sujuvuutta ja tuottavuutta sekä edellytyksiä työn kehittämiseen.
Kumppanuusyrityksiä ja -yhteisöjä on nyt mukana 23 (01/2018 tilanne 40), henkilöosallistujia n. 260 (1/2018 tilanne 330) ; tavoitteet on saavutettu/tullaan ylittämään. Yhteishankinnan täsmäkoulutukseen on resurssia vielä hyödynnettävissä ja Täsmäkoulutuksia tullaankin käynnistymään useita vielä tulevan kevään aikana.

Liitteenä olevassa seurantajakson raportissa enemmän.


Hankkeisiin osallistuneiden yritysten määrä: 11 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden muiden organisaatioiden määrä: 1 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden henkilöiden määrä: 230 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden toteutuneet koulutus- ja henkilötyöpäivät (lkm): 867 kpl

Tuloksia esittelevät liitteet ja linkit

EVE-eura -seurantaraportti 07-12/2017 »
EVE-seurantaraportti 07-12 2017, euran liite »
EVE-toiminnan kuvagalleriaa 07-12/2017 »
eve-seurantaraportit 2015 ja 01-06 2016 »
eve-seurantaraportti 01-06 2017 liitteineen »
eve-sivut »

HAVINA

Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

PL 567 67101 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Mikko Myllymäki, puh. 040-5675606 mikko.myllymaki@chydenius.fi

Hankepäällikkö:
Mikko Myllymäki, puh. 0405675606 mikko.myllymaki@chydenius.fi

Palvelut:
Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen

Hankkeen esittely:
Hankkeessa kehitetään yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin hajautettu, yhteisöllistä työskentelyä tukeva virtuaalinen oppimisympäristö, joka tukee ajan ja paikan suhteen joustavaa opetukseen osallistumista ja opetuksen toteuttamista, ja mahdollistaa tehokkaan oppimisanalytiikan opiskelijoiden itseohjautuvuuden tueksi.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Hyvinvointiala – SOTE, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT)

Hanke alkaa 1.11.2017 ja päättyy 31.10.2020

Hanhikiven yrityskehityshanke

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus / Raahen kaupunki

PL 62 92101 Raahe

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Salla Korhonen, puh. 0408303190 salla.korhonen@raahe.fi

Palvelut:
Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet

Hankkeen esittely:
Hankkeen tavoitteena on Hanhikivi 1 -työmaan kotimaisuusasteen mahdollisimman hyvä taso saamalla mukaan mahdollisimman paljon paikallisia toimijoita. Alueelle etabloituvien yritysten sijoittuminen alueelle sujuvasti ja verkostoituminen venäjänkaupan osaajaverkostoihin.

Toimialat:
Hyvinvointiala – SOTE, Kuljetusala, Matkailupalvelut, Muu palveluala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Elintarvike , Energia, Kunnossapito, Metalli, Puurakentaminen , Puutuote , Muu teollisuus , Betonirakentaminen , Maarakentaminen , Vähittäiskauppa , Hyvinvointiala – hemmottelu ja liikunta

Hanke alkaa 1.7.2018 ja päättyy 31.12.2020

Hanhikivi-jatkoyhteys

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus

PL 62 92101 Raahe

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Salla Korhonen, puh. +358408303190 salla.korhonen@raahe.fi

Hankepäällikkö:
Hillevi Ylitorvi, puh. 040 830 3185 hillevi.ylitorvi@raahe.fi

Palvelut:
Kansainvälistymisen kehittäminen, Työvoimapoliittiset palvelut, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelmassa toimintalinjassa 3 todetaan, että ohjelmassa "testataan ja kehitetään erilaisia palvelu- ja tukirakenteita, yritysyhteistyötä sekä edistetään ammatillista ja alueellista liikkuvuutta. Maahanmuuttajien integroimiseksi kehitetään ja tuotteistetaan kotoutumista edistäviä malleja ja toimintatapoja sekä edistetään palvelujen saatavuutta ja palvelutarpeiden tunnistamista". Rahoitettavien hankkeiden toimenpiteinä mainitaan mm. että hankkeissa "kehitetään maahanmuuttaneiden vastaanoton palveluita ja tuetaan kotouttamistoimenpiteitä sekä tuetaan pysyvän poikkihallinnollisen kotouttamistyön tukirakenteen luomista". Hanhikivijatkoyhteyshankkeessa kehitetään ulkomaisen työvoiman vastaanoton palveluita sekä kotouttamistoimenpiteitä poikkihallinnollisesti, yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyössä. Hankealueella on tälle erityinen tarve sillä Pyhäjoella toteutettavan ydinvoimalan rakentamishankkeen myötä alueelle on lähivuosina odotettavissa merkittäviä määriä ulkomaista työvoimaa.

Hanhikivi-jatkoyhteyshankkeella jatketaan alueen valmistautumista Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalahankkeeseen Pyhäjoella. Hankkeen pääasiallinen toiminta liittyy ulkomaisen työvoiman kysymyksiin ja siihen liittyvien viranomaispalvelujen tarkasteluun ja organisoitumiseen mm. Hanhikivelle suunnitellun
palvelu/koulutuskeskuksen toimintaympäristössä. Tämän toteuttamiseksi hankkeen puitteissa kokoontuu palvelukeskuksen viranomaistyöryhmä, jossa on edustettuna monipuolisesti alueen eri viranomaistahoja (poliisi,verohallinto, maistraatti, maahanmuuttovirasto, TE-palvelut, AVI, ELY, ETK jne) sekä kunnan palvelujen edustaja,Fennovoima, laitostoimittaja sekä Hanhikivi-työmaalla toimivia urakoitsijoita. Tavoitteena on, että työmaalle saapuvat työntekijät saadaan mahdollisimman hallitusti sekä työmaan hallintajärjestelmiin, että viranomaisten lupapalvelujen ja rekistereiden piiriin (vastaanoton palvelut). Fennovoima ja viranomaiset vastaavat itse tietojen viemisestä omiin järjestelmiinsä. Olennaista on myös alueelle saapuvien työntekijöiden (perheineen) perehdyttäminen varsinaisen työmaan lisäksi myös muuhun toimintaympäristöön, toimintatapoihin ja kulttuuriin (kotouttamistoimenpiteet). Viranomais- ja kuntapalvelujen lisäksi palvelu/koulutuskeskuksen kautta saatavilla olevia palveluja tarkastellaan yksityisen ja kolmannen sektorin palvelujen osalta (alueelle asettautuminen). Hanhikivi-jatkoyhteyshanke vastaa palvelukeskuksen viranomaistyöryhmän koordinaatiosta ja koolle kutsumisesta sekä tarvittaessa ulkopuolisen asiantuntijaosaamisen hankkimisesta suunnittelutyön tueksi. Palvelukeskuksen viranomaistyöryhmässä mietitään myös alueen olemassa olevan työvoiman ja alueelle ydinvoimala-hankkeen myötä siirtyvien/syntyvien välillisten työpaikkojen kohtaamiseen liittyviä prosesseja, osana viranomaisyhteistyötä.

Jatkoyhteyshankkeessa kehitetään edelleen vuoden 2015 alussa julkaistujen alueellisten Infopankki.fi -sivustojen sisältöjä (työkalu mm. kotouttamiseen liittyen), vastaamaan yhä paremmin työperäisen maahanmuuton tarpeita. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Hankealueella toimivien yritysten / työnantajaorganisaatioiden ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä kutsutaan mukaan Infopankin asiakasraatiin. Asiakasraadilta kerättävää palautetta hyödynnetään sivustojen edelleen kehittämisessä yhteistyössä alueellisten Infopankki-työryhmien sekä Helsingin kaupungin Infopankki-toimituksen kanssa. Asiakasraatityöskentelyyn osallistuvilla yrityksillä / työnantajaorganisaatioilla on myös mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua alueella hankkeen puitteissa tarpeen mukaan järjestettäviin ulkomaisen työvoiman kysymyksiä käsetteleviin tilaisuuksiin.

Hanhikivi-jatkoyhteyshankkeessa osallistutaan myös alueella käynnissä olevaan verkostoyhteistyöhön ympäröivien kuntien ja seutukuntien kanssa, Hanhikivi-kokonaisuuteen liittyen. Hanhikivi-jatkoyhteyshankkeessa tehdään myös koko hankealuetta kattavaa ja alueelle saapuville yrityksille ja työntekijöille kohdennettua viestintää sekä sähköisten ja painetun materiaalin muodossa (mm. suurhankesivuston sekä Hanhikivi-oppaan päivittäminen).

Hankkeen kotisivu »

Hanke alkaa 1.5.2015 ja päättyy 30.6.2018

INTEGRA - työvalmennuksen keinoin työmarkkinoille

Kokkotyö-säätiö

Yrittäjäntie 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Päivi Myllylä, puh. 050-4665136 paivi.myllyla@kokkotyo.fi

Hankepäällikkö:
Marianne Leimio-Seppä, puh. 040-6328939 marianne.leimio-seppa@kokkotyo.fi

Hankkeen esittely:
Hankkeessa kehitetään uusi toimintamalli työpajoille. Työpajatoimintaan luodaan ja mallinnetaan valmennusprosessi, joka vastaa paremmin maahanmuuttajavalmentautujien tarpeita ja edistää maahanmuuttajien integraatiota suomalaiseen yhteiskuntaan, sekä lisää heidän mahdollisuuksiaan päästä työelämään.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Hyvinvointiala – SOTE

Hanke alkaa 1.5.2015 ja päättyy 31.12.2018

Hankkeen tulosten esittely

Vuoden 2016 aikana on kehitetty intensiivinen kielivalmennusjakso, joka kestää 2 kk ja pitää sisällään funktionaalista kieltenopetusta. Intensiivijaksolta on valmistunut 14 osallistujaa. Valmennusmateriaalit on tuotettu itse. Prosessiin kuuluu kielivalmennusjakson jälkeinen työkokeilu säätiöllä, minkä jälkeen jatketaan työkokeiluun yritykseen tai muuhun organisaatioon. Kaksi valmentautujaa on päässyt ulkopuoliseen työkokeiluun suoraan intensiivijakson jälkeen. Kaksi valmentautujaa on päässyt opiskelemaan. Rohkeus alkaa käyttää suomen kielen taitoa on lisääntynyt kaikkien kohdalla ja joidenkin kohdalla huomattavasti.


Hankkeisiin osallistuneiden yritysten määrä: 1 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden muiden organisaatioiden määrä: 2 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden henkilöiden määrä: 14 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden toteutuneet koulutus- ja henkilötyöpäivät (lkm): 707 kpl

Tuloksia esittelevät liitteet ja linkit

Esite »
Selkokielinen esite »

Industry Nordic

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Lasse Jansson, puh. 0447250072 lasse.jansson@centria.fi

Hankepäällikkö:
Leena Favén, puh. 0447250273 leena.faven@centria.fi

Palvelut:
Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Laatu- tai toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen

Hankkeen esittely:
Industry Nordic -hankkeen tavoitteena on edistää pohjoismaista luonnontuotealaa kehittämällä kysyntälähtöisiä tuotekonsepteja pohjoismaisille raaka-aineille. Hankkeessa optimoidaan laboratorio- ja pilottimittakaavan teollisia marjojen jatkojalostusmenetelmiä, erityisesti arvokkaiden bioaktiivisten yhdisteiden talteenottoa, sekä verrataan modernia ja ympäristöystävällistä talteenottomenetelmää perinteiseen liuotinpohjaiseen talteenottoon. Online-monitoroinnin soveltuvuutta testataan teollisten valmistusmenetelmien valvonnassa.
Tavoitteena on luoda pk-yrityksille ja uusille yrityksille edellytyksiä kehittää marjojen sisältämistä arvoaineista korkeamman jalostusasteen tuotteita, mikä voisi olla mahdollista, jos arvoaineita otettaisiin enemmän talteen teollisessa mittakaavassa.
Suomen luonnon monipuolisista ja puhtaista, mutta vajaasti hyödynnetyistä raaka-aineista voidaan aikaansaada trendikästä ja kansainvälisiä asiakkaita kiinnostavaa liiketoimintaa. Luonnontuotteilla tarkoitetaan sekä luonnonvaraisia että puoliviljeltyjä marjoja, sieniä ja yrttejä sekä erikoisluonnontuotteita, kuten pettua, mahlaa, pihkaa sekä jäkälää. Luonnontuotteita voidaan hyödyntää erityisesti elintarvikkeina, funktionaalisina elintarvikkeina ja ravintolisinä. Luontoyrityksissä luonnontuotteista valmistetaan perinteisesti esimerkiksi mehuja, hilloja, makeisia sekä tilaviinejä. Luonnontuotteista voidaan myös erottaa arvokkaita ainesosia esimerkiksi lääke- ja kosmetiikkateollisuuden käyttöön. Tämä tarjoaa uusia ulottuvuuksia yrittäjyyteen.

Toimialat:
Kemia , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Biotalous, Luovat alat , Elintarvike , Muu teollisuus

Hanke alkaa 1.5.2015 ja päättyy 30.4.2018

Hankkeen tulosten esittely

Mustikan tehoaineiden, antosyaniinin ja antosyaniniinin karakterisointimenetelmä. Tehoainepitoisuuksia edellytetään myytäessä tuotteita/raaka-aineita maailmalle. Tehoainepitoisuuksien ilmoittaminen mahdollistaa korkeamman hinnan mustikalle. Mustikan fenolisten yhdisteiden määritys UV-spektrosopimenetelmällä, jota voidaan hyödyntää myytäessä tuotteita maailmalle.
NIR-spektroskopian hyödyntäminen mustikan tehoaineiden uuttoprosessissa. Uuttoprosessin tilastollinen mallintaminen ´, jotta prosessiaikaisten näytteiden ottoa voitaisiin vähentää ja samalla lisätä kustannustehokkuutta. Mallintamista voidaan hyödyntää myös prosessin skaalauksessa ja prosessin optimoinnissa.


Hankkeisiin osallistuneiden yritysten määrä: 1 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden muiden organisaatioiden määrä: 19 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden henkilöiden määrä: 6 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden toteutuneet koulutus- ja henkilötyöpäivät (lkm): 10 kpl

Tuloksia esittelevät liitteet ja linkit

Tuloksiin ei ole lisätty liitteitä.

KOHTAAMO 2.0

Kokkolanseudun Kehitys Oy

Ristirannankatu 1 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Anne Pesola, puh. 0447809097 anne.pesola@kosek.fi

Palvelut:
Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Johtamisen osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kehittämisen ja kasvun rahoitus, Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen

Hankkeen esittely:
Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä kasvulle Kokkolan mikro- ja pk-yrityksissä toteuttamalla yrityksille
kasvusuunnitelmia, jossa tunnistetaan kasvun haasteita, sekä tarjoamalla konkreettisia keinoja kasvun tueksi. Koska
pienen yrityksen kasvun keskeiset lähtökohdat ovat tiukasti sidoksissa yrityksen
kasvuhaluun ja kasvukykyyn, hankkeen tavoitteena on pyrkiä löytämään alueelta n. 30 aidosti kasvuhaluista yritystä,
toteuttamaan kasvupolkusuunnitelma/strategia kasvun mahdollistamiseksi, sekä tarjoamaan kasvun tueksi
mahdollisuus tarvittavien tarvittavien tietojen, taitojen sekä verkostojen hankkimiseksi. Tavoitteena on viedä eteenpäin
ja toteuttaa projektiksi 1-2 yrityksen kasvun kannalta relevanttia kehittämiskohdetta mm. tarjoamalla asiantuntijaalustettuja teemapäiviä/valmennuskokonaisuuksia. Hankkeessa edistetään vahvasti yritysten välistä kumppanuuttasekä toisilta oppimista erityisesti yritysryhmäkohtaisilla valmennuksilla myös uusien innovaatiorajapintojen
synnyttämiseksi. Kasvusuunnitelma, ostopalveluihin sisällytetty asiantuntijapalvelu, sekä vertaisoppiminen
mahdollistavat monitasoisen yritysten kehittämisen, jota tukee KOHTAAMO 2.0-hankkeen rooli osana laajempaa
hankekokonaisuutta yhteistyössä KYO Telakka-hankkeen ja Centrian Pilottipooli-hankkeen kanssa.

Toimialat:
Luovat alat , Muu palveluala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT)

Hanke alkaa 1.3.2017 ja päättyy 31.12.2018

Keskipohjalaisen strategiaosaamisen vahvistaminen - KeStO

Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kirjaamo, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Mari Harald, puh. 040 8372368 mari.harald@chydenius.fi

Hankepäällikkö:
Mari Harald, puh. 040 837 2368 mari.harald@chydenius.fi

Palvelut:
Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Johtamisen osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet

Hankkeen esittely:
KeStO-hankkeen tavoitteena on keskipohjalaisten pk-yritysten strategiseen johtamiseen liittyvän osaamisen ja toiminnan tason parantaminen - Toteuttamalla yrityskohtaisia strategiaprosesseja sekä järjestämällä kaikille avoimia ja maksuttomia strategia-aiheisia seminaareja.

Hanke tarjoaa apua yritysten strategiatyöskentelyyn antamalla asiantuntija-apua strategiaprosessin toteuttamiseen ja liiketoimintastrategian tekemiseen. Prosessi toteutetaan yrityskohtaisesti ja sen sisältö räätälöidään yrityksen tarpeita vastaavaksi. Hakumenettelyn kautta prosessi toteutetaan 20 alueen yritykselle. Haku on auki nyt!

KeStOn strategiaprosessin hyödyt yritykselle:
- Kirkastaa tavoitteet, vahvuudet ja toimintaan liittyvät vaihtoehdot sekä selvittää keinot tavoitteiden saavuttamiseksi
- Tuottaa laadukkaan ja konkreettisen liiketoimintastrategian

Hanke toteutetaan yhteishankkeena Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Vaasan yliopiston kanssa.Hankkeen kotisivu »

Hanke alkaa 1.5.2015 ja päättyy 30.4.2018

Kokkola Industrial Symbiosis System, KISS

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Lasse Jansson, puh. 0447250072 lasse.jansson@centria.fi

Hankepäällikkö:
Heidi Kanala-Salminen, puh. 044 7250241 heidi.kanala-salminen@centria.fi

Palvelut:
Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Laatu- tai toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kehittämisen ja kasvun rahoitus, Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen

Hankkeen esittely:
Hankkeen tavoitteena on resurssiviisaan toiminnan ja materiaalikiertojen sulkemisen avulla parantaa Kokkolan seudulla jo olemassa olevan liiketoiminnan kannattavuutta sekä synnyttää uutta teknologia- ja palveluliiketoimintaa. Hanke hyödyntää alueella olevia materiaali-, energia- ja henkilöresursseja lisäten alueen omavaraisuutta.

KISS edistää yritysten pyrkimyksiä tuottamiensa jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämiseksi siten, että tulevaisuudessa jätettä käsitellään resurssina ja enemmän materiaaleja päätyy kierrätykseen korkeatasoisen kierrätyksen kautta. Hankkeen puitteissa toteutettavien toimenpiteiden avulla:

- säästetään neitseellisiä raaka-aineita,
- vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä, kaatopaikkajätteen ja vaarallisen jätteen määrää, sekä
- lisätään kierrätettävän tai uudelleenkäytettävän materiaalin käyttöä.

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat alueen teolliset yritykset. Tavoitteena on kuitenkin saattaa kiertotaloutta edistävään yhteistyöhön sekä isot toimijat pk-, maatalous- että kunnallisen sektorin toimijat viranomaiset mukaan lukien.

KISS:n puitteissa toteutettavaa työtä tukevat keväällä uudessa hallitusohjelmassa linjatut esitykset kierrätyskelpoisen jätteen kaatopaikkakiellosta, kierrätyspohjaisten ratkaisujen ominaisuuksiin liittyvän sääntelyn kohtuullistamisesta sekä hevosen lannan käytön sallimisesta energiatuotannossa. Hankkeen mukaisilla toimilla edesautetaan Eurooppa 2020 -strategian Resurssitehokas Eurooppa -lippulaivahankkeen ja Kohti resurssitehokasta Eurooppaa -etenemissuunnitelman toteuttamista.

KISS toimii yhteistyössä Motiva Oy:n koordinoiman teollisia symbiooseja edistävän kansallisen FISS-ohjelman kanssa.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Muu teollisuus , Kemia , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Biotalous, Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Energia, KIP

Hanke alkaa 1.10.2015 ja päättyy 31.8.2018

Kyytiin2 - Tavara- ja henkilöliikenteen yhdistely yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä

Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta

Lestintie 39 69440 Lestijärvi

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Petri Jylhä, puh. 050 551 3030 petri.jylha@kaustisenseutukunta.fi

Palvelut:
Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen

Hankkeen esittely:
Liikennealan lainsäädäntö muuttuu voimakkaasti v. 2018. Hanke antaa välineitä muutoksen hyödyntämiseen kuljetusalan pk-yrityksille, muille pk-yrityksille, kunnille ja yksityishenkilöille. Rakennetaan yhteistyötä näiden toimijoiden välille ja otetaan käyttöön digitaalisia välineitä kuljetuksissa.

Toimialat:
Matkailupalvelut, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Elintarvike , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Tukkukauppa, Vähittäiskauppa , Kuljetusala

Hanke alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2020

LIoT - Alueellinen IoT Living Lab ympäristö

Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kirjaamo, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto (toteutuspaikka: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius) 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
TORNIKOSKI VELI-MATTI, puh. 0400753860 veli-matti.tornikoski@chydenius.fi

Hankepäällikkö:
TORNIKOSKI VELI-MATTI, puh. +358 40 075 3860 veli-matti.tornikoski@chydenius.fi

Palvelut:
Uudet innovaatiot ja teknologiat, Verkostoituminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Hankkeen esittely:
Projektissa on tarkoituksena viedä alueen yrityksiin tietoutta asioiden internetin mahdollisuuksista oman toiminnan
tehostamisessa sekä sen mahdollisuuksista uutena liiketoimintana. Tiedon levittämisen alustaksi toteutetaan
Living Lab-tyylinen IoT-demoympäristö kokoamaan ja toimimaan ympäristönä valmiille teknologioille ja
sovellusesimerkeille, joiden avulla pystytään konkreettisten mallien kautta havainnollistaa yrityksille ja käyttäjille IoT:n
sovellutuksia, sekä toimimaan lähtökohtana ja tukena yritysten oman t&k:n aktivoimiseksi. IoT -demoympäristöä
hyödyntämällä on tavoitteena pilotoida yrityksien omissa toimintaympäristöissä uusien teknologioiden mahdollistamia
luovia keinoja ja ratkaisuja tuottavuuden tehostamiseen, luoden uusia ratkaisumalleja ja uutta liiketoimintaa.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Hyvinvointiala – hemmottelu ja liikunta, Hyvinvointiala – SOTE, Kuljetusala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Elintarvike , Energia, KIP , Kunnossapito, Metalli, Puurakentaminen , Vene , Muu teollisuus , Betonirakentaminen , Maarakentaminen , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Biotalous, Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Tukkukauppa, Vähittäiskauppa

Hanke alkaa 1.10.2015 ja päättyy 30.9.2018

Nuorten työpajatoiminta 2018 / Kaustisen seutukunta

Kokkotyö-säätiö sr

Yrittäjäntie 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Riitta Kaskela, puh. 040 774 8893 riitta.kaskela@kokkotyo.fi

Palvelut:
Työvoimapoliittiset palvelut

Hankkeen esittely:
Nuorten työpajatoiminnalla ehkäistään nuorten syrjäytymis- ja eriarvoistumiskehitystä. Nuorten työpajatoiminta on tavoitteellista, kuntouttavaa ja nuoren vahvuuksia ja mahdollisuuksia korostavaa, ja tukee nuoren sosiaalista kasvua, kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänhallintataitojen kehittymistä.

Hanke alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2018

Ohjaamo Keski-pohjanmaa

Kokkolan Kaupunki

Puutarhakatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Ronnie Djupsund, puh. 0447809263 linda.bjorkgard@kokkola.fi

Hankepäällikkö:
Linda Björkgård, puh. 0447809818 linda.bjorkgard@kokkola.fi


Hanke alkaa 1.3.2015 ja päättyy 28.2.2018

Ohjuri

Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä

Talonpojankatu 6 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Merja Forslund, puh. 044 725 0850 merja.forslund@kpedu.fi

Hankepäällikkö:
Merja Forslund, puh. 044 725 0850 merja.forslund@kpedu.fi

Palvelut:
Työvoimapoliittiset palvelut, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
katso www.kpedu.fi.

Hankkeen kotisivu »

Hanke alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.5.2019

Hankkeen tulosten esittely

Hankkeessa on aloittanut 284 henkilöä 30.6.2017 mennessä. Näistä 57% on ollut naisia. Aloittaneista on 73% kokkolalaisia, 12% kannuslaisia ja 15% Kaustisen seutukunnasta. Lähes kaikki aloittaneet ovat ohjautuneet ensin opinto-ja uraohjaukseen. Erilaisissa työllistymistä ja ammatinvalintaa tukevissa koulutuksissa on aloittanut 102 henkilöä. Koulutukset on toteutettu ryhmä- ja yksilöllisinä koulutuksina. Hankkeen tulokset ovat olleet hyvät. Opinto-ja uraohjaukseen osallistuneista/ hankkeessa aloittaneista on 28% työllistynyt, 22% on aloittanut koulutuksessa ja 10% on aloittaneet kuty:n tai työkokeilun. (Liitteessä lisätietoa hankkeen vaikuttavuuden arvioinnista) Hankkeessa on lisäksi kehitetty ja tehty yhteistyötä työllisyyttä edistävän alueellisen palveluverkoston ja alueen yritysten kanssa. ja uusia ammatinvalintaa ja työllistymistä tukevia ohjaus- ja koulutuspalveluja, joissa tuetaan opiskelijoiden vertaisoppimista ja osallisuutta

Hankkeiden tuloksena syntyneiden uusien työpaikkojen määrä: 49 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden henkilöiden määrä: 185 kpl

Tuloksia esittelevät liitteet ja linkit

Ohjurin palvelujen vaikuttavuuden arviointi »

Puukoulusta opastuskeskukseksi / Vaihe 1

Eskolan Kyläyhdistys ry

Koulutie 3 69150 Eskola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Miia Tiilikainen, puh. 0449479102 palvelevayhteiso@saunalahti.fi

Palvelut:
Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet

Hankkeen esittely:
Eskolan vanha puukoulu kunnostetaan kyläpalveluiden opastuskeskukseksi, joka tulee palvelemaan kylien ja maaseudun kehittäjiä. Sinne sijoitetaan kyläkehittämisaineistoa, professori Eero Uusitalon arkisto ja maaseudun kehittämisen kirjasto, valtakunnallinen kyläkirjakirjasto sekä näyttely-, kokoontumis- ja harrastetiloja.

Toimialat:
Matkailupalvelut, Muu palveluala

Hanke alkaa 1.9.2017 ja päättyy 31.8.2019

Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa

Kokkolanseudun Kehitys Oy

Ristirannankatu 1 67100 KOKKOLA

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Marjo Lindholm, puh. 044 7809918 marjo.lindholm@kosek.fi

Hankepäällikkö:
Mari Keiski, puh. 0447809715 mari.keiski@kosek.fi

Palvelut:
Laatu- tai toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet

Hankkeen esittely:
Hankkeessa kartoitetaan Keski-Pohjanmaan matkailulliset reitistöt sekä palvelut niiden varrella. Matkailuyrityksille ja muille palveluntarjoajille laaditaan kehittämissuunnitelmat yritysten tuotteiden, laadun ja yrityskohtaisen sähköisen markkinoinnin kehittämiseksi. Matkailutuotteen rakentaminen vaatii usean tuottajan yhteistyötä. Hankkeessa konkreettiseen yhteiseen tekemiseen päästään yhteistapaamisilla, workshopeilla ja ideailloilla. Kartoitustyön jälkeen päästään työstämään isommissa tai pienemmissä yritysryppäissä yhteistä tuotepaketointia ja hinnoittelua.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Muu palveluala, Elintarvike , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Luovat alat , Hyvinvointiala – hemmottelu ja liikunta, Matkailupalvelut

Hanke alkaa 1.4.2017 ja päättyy 31.5.2019

SAOSTUS

Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Talonpojankatu 2 B 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Pekka Tynjälä, puh. 044 5443086 pekka.tynjala@chydenius.fi

Hankepäällikkö:
Pekka Tynjälä, puh. 044 5443086 pekka.tynjala@chydenius.fi

Palvelut:
Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Kansainvälistymisen kehittäminen, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
SAOSTUS-hankkeen päämääränä on tuottaa uutta tutkimustietoa sekä osaamista kemialliseen saostukseen, liuotukseen sekä liuospuhdistukseen liittyen. Projektissa vahvistetaan korkeakoulujen tutkimusympäristöä saostuslaboratoriolla, joka laajennetaan nykyisestä laajuudestaan usean reaktorin muodostamaksi kokonaisuudeksi.

Toimialat:
KIP , Kemia

Hanke alkaa 1.5.2016 ja päättyy 31.12.2018

SINNE

SINNE - Smart Information Network for Environmental Monitoring (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)

Talonpojankatu 2B 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Ilkka Kivelä, puh. 0407710482 ilkka.kivela@chydenius.fi

Hankepäällikkö:
Timo Hongell, puh. 0404802715 timo.hongell@chydenius.fi

Palvelut:
Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat

Hankkeen esittely:
Projektissa on tavoitteena demonstroida, pilotoida ja tutkia älykästä, skaalautuvaa ilmanlaatua ja melua mittaavaa järjestelmää. Mittausjärjestelmälle luodaan käyttöliittymä ja visuaalisesti helposti ymmärrettävä asteikko, jossa reaaliaikaiset mittaustulokset näkyvät. Mittauspilotteja toteutetaan sidosryhmien kanssa.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), KIP

Hanke alkaa 1.12.2015 ja päättyy 30.11.2018

Saostus investointiosio 2

Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Talonpojankatu 2B 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Pekka Tynjälä, puh. 044 544 3086 pekka.tynjala@chydenius.fi

Hankepäällikkö:
Pekka Tynjälä, puh. 044 544 3086 pekka.tynjala@chydenius.fi

Palvelut:
Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet

Hankkeen esittely:
SAOSTUS-hankkeen päämääränä on tuottaa uutta tutkimukseen perustuvaa tietoa ja uutta osaamista erityisesti
kemialliseen saostukseen, mutta myös liuotukseen ja liuospuhdistukseen liittyen. SAOSTUS-projektissa vahvistetaan lisäksi korkeakoulujen tutkimusympäristöä saostuslaboratoriolla, joka laajennetaan nykyisestä laajuudestaan usean reaktorin muodostamaksi kokonaisuudeksi.

Toimialat:
KIP , Kemia

Hanke alkaa 15.2.2017 ja päättyy 31.12.2018

Satelliitti

Kokkotyö-säätiö

Yrittäjäntie 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Riitta Kaskela, puh. 040 774 8893 riitta.kaskela@kokkotyo.fi

Hankepäällikkö:
Minerva Rannila, puh. 040 161 5765 minerva.rannila@kokkotyo.fi

Palvelut:
Työvoimapoliittiset palvelut

Hankkeen esittely:
Satelliitti-hanke
- käynnistää seudullista työpajatoimintaa
- kehittää ja koordinoi työllisyydenhoitoa
- kehittää välityömarkkinoita

Kaustisella sijaitseva Wanha Markku toimii keskusyksikkönä ja kehitämme alueen kanssa yhteistyössä satelliittipajoja – rakennamme toiminnan ja tuotamme niihin asiantuntijapalveluita. Työ- ja yksilövalmennus ovat keinoja pitkäaikaistyöttömien poluttamiseksi kohti työmarkkinoita ja alueen työpaikkoja.

Alueen kuntien vastuu työllisyydenhoidossa ja pitkäaikaistyöttömien aktivoinnissa kasvaa jatkossa entisestään. Kehitämme verkostopohjaista toimintatapaa vastataksemme lähitulevaisuudessa toteutettaviin valtakunnallisiin muutoksiin. Varmistamme, että alueen työllisyystoimijoilla ja yhteistyökumppaneilla on ajantasaista tietoa työllisyydenhoidosta ja kehitystyöstä. Verkostoyhteistyön tuloksena valmistuu Kaustisen seudun työllisyysstrategia.

Välityömarkkinat ovat vielä kartoittamaton resurssi. Tehtävämme on selvittää työllistämispotentiaalia sekä kehittää eri toimijoiden toimintaedellytyksiä. Lisäksi kehitämme ohjausmekanismeja niin, että työpajoja hyödyntämällä muihin organisaatioihin sijoittuneet asiakkaat saavat yksilöllistä ohjausta työllisyysmahdollisuuksien vahvistamiseksi ja tunnistamiseksi.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Hyvinvointiala – hemmottelu ja liikunta, Tukkukauppa, Vähittäiskauppa , Hyvinvointiala – SOTE, Kuljetusala, Matkailupalvelut, Muu palveluala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Elintarvike , Energia, Kunnossapito, Metalli, Puurakentaminen , Turkis ja nahka , Vene , Puutuote , Muu teollisuus , Kemia , Betonirakentaminen , Maarakentaminen , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Biotalous, Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Luovat alat

Hanke alkaa 1.3.2016 ja päättyy 28.2.2019

Hankkeen tulosten esittely

Hankkeen päätehtävät ja tulokset vuoden 2017 lopussa:
1) Työllisyydenhoidon koordinointi ja kehittäminen. Tehtäväkokonaisuus sisältää mm. verkostopohjaisen toimintamallin kehittäminen, alueen yhteisen tavoitetilan selkiyttäminen ja Kaustisen seutukunnan työllisyysstrategian tuottaminen verkostoyhteistyönä. Hankkeessa kehitetään valmennusprosessia, jossa keskeistä on palvelujen tuominen lähemmäksi yksilöä huomioiden alueen erityispiirteet ja hankkeen kohderyhmän vaatimukset. Tulokset: Hanke on johtanut työllisyysstrategiatyötä, jonka lopputuotos julkaistaan 1/2018. Lisäksi hanke johtaa alueen työllisyystoimijoista koostuvaa työllisyyskoordinaatioryhmän toimintaa ja on kehitystyössä mukana koskien maakuntauudistustyötä ja työllisyydenhoidon toimialaa. Merkittävää on palvelumallien ja valmennustyön kehittäminen, jossa korostuvat alueelliset erityispiirteet ja asiakkaiden yksilöllisyys.
2) Seudullisen työpajamallin ja -verkoston rakentaminen Kaustisen seutukunnan alueelle. Tavoitteena löytää keino toteuttaa työpajatoimintaa (kivijalkatyöpaja tai seinätön työpaja, etävalmennus) alueen jokaisessa kunnassa.Tulokset: Hanke on rakentanut neljä eri työpajaa sisältävän työpajaverkoston sekä luonut uuden ryhmävalmennuksen pilottimallin. Kehitystyötä tehdään parhaillaan etävalmennuksen kehittämiseksi digitalisaation avulla.
3) Välityömarkkinoiden kehittämistyö. Tavoitteena tunnistaa ja kartoittaa alueelliset toimijat sekä niiden työllistämis- ja toimintaedellytysten vahvistaminen. Tulokset: Välityömarkkinat ovat merkittävä osa työllisyydenhoidon työtä, erityisesti pitkäaikaistyöttömien parissa. Hanke on kartoittanut toimijoita ja pyrkinyt löytämään asiakkaita palvelevia ratkaisuja oman polun selkiyttämiseksi.


Hankkeiden tuloksena syntyneiden uusien työpaikkojen määrä: 2 kpl

Hankkeiden tuloksena syntyneiden uusien yritysten määrä: 1 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden yritysten määrä: 18 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden muiden organisaatioiden määrä: 18 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden henkilöiden määrä: 94 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden toteutuneet koulutus- ja henkilötyöpäivät (lkm): 3476 kpl

Tuloksia esittelevät liitteet ja linkit

Satelliitti-hankkeen esite »
Perhon työpaja 1, fb-sivut »
Perhon työpaja 1, fb-sivut »
Satelliitti-hankkeen facebook-sivut »
Toholammin työpaja, fb-sivut »
Vetelin työpaja »

Serviisi, Investointi-hanke, Uuden sukupolven vuorovaikutteisen robotiikan ja älykkään automaation hyödyntäminen Keski-Pohjanmaan alueen PK-yrityksissä

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
jouni.vahasoyrinki, puh. 044 7250251 jouni.vahasoyrinki@centria.fi

Hankepäällikkö:
Jouni Vähäsöyrinki, puh. 044 7250251 jouni.vahasoyrinki@centria.fi

Palvelut:
Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet

Hankkeen esittely:
Suomi on digitalisaation hyödyntäjänä jäänyt merkittävästi jälkeen useita muita EU-maita huolimatta siitä, että meillä olisi siihen erinomaiset valmiudet, kuten vakaa energiahuolto, kehittynyt digitaliseen tiedonsiirtoon liittyvä infrastruktuuri, valokuitu- ja langattomat verkot, korkea koulutustaso, myönteiset asenteet uutta teknologiaa kohtaan jne. Alhainen hyödyntämisaste johtuu pääosin riittämättömästä tiedosta teknologisista ratkaisuista, niiden tuottamista hyödyistä, sovellusosaamisen puuttumisesta, sekä matalasta investointihalukkuudesta yrityksissä.

Tämä hanke on suunniteltu tuottamaan yrityksille demonstraatioita ja tietoa konkreettisista digitalisaatiota hyödyntävistä ratkaisuista, niiden kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamiseksi uuden sukupolven robotiikan, älykkään automaation ja simuloinnin avulla. Hankkeessa kehitetään samalla uusimman robotti-, automaatio- ja simulointitekniikan tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinfrastruktuuria, joka palvelee monipuolisesti sekä alueella tapahtuvaa koulutusta, että siihen keskeisesti liittyvää tutkimus- ja yrityskehitystoimintaa.

Uuden sukupolven robotiikka mahdollistaa käsityövaltaisten työprosessien uudistamisen tavalla, jotka perinteisellä robotiikalla ei ole ollut mahdollista. Hankkeessa on tavoitteena mm. etsiä ja tutkia uusia tapoja soveltaa robotiikkaa. Tästä esimerkkinä hitsaussolu, jossa varsinaisen hitsauksen suorittaa työntekijä, mutta robotti noutaa ja paikoittaa hitsattavat kappaleet, tekee jälkikäsittelytoimenpiteitä, tarkistaa hitsauksen jälkeen muoto- ja mittatarkkuutta jne. Toisena esimerkkinä voi olla kokoonpano tai asennustyövaihe, jossa työntekijä tekee varsinaisen asennukseen liittyvän kiinnitystyön, mutta robotti noutaa tarvittavat työkalut, asennettavan kappaleen ja asemoi sen oikealle kohdalle ja kannattelee sitä asennuksen aikana. Keskeistä on löytää uusia lähestymis- ja hyödyntämistapoja robotin, automaation ja ihmisten välille ja tuottaa sillä tavoin uuden tyyppistä lisäarvoa yritysten arvoketjuihin.

Hankkeessa luodaan ja pilotoidaan uudentyyppinen teknologiademonstraatiokonsepti, jossa demonstraatiot toteutetaan yrityksissä niiden oman henkilökunnan toimesta projektihenkilökunnan tukemana. Demonstroitavien ratkaisujen avulla saavutettavat tuotantomittakaavan hyödyt simuloidaan ja todennetaan simulointiohjelmistojen avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa välitöntä ja merkittävää teknologiaosaamisen siirtoa yrityksiin, perehdyttämisen, ohjaavan teknologiakonsultoinnin sekä hyötyjen konkretisoinnin muodossa.
Hankkeen välittömänä tavoitteena on pienentää kilpailukyky- ja osaamispuutteita Keski-Pohjanmaan alueen valmistavissa yrityksissä tuottamalla ja välittämällä tietoa kehittyneistä menetelmistä, teknologioista ja toimintatavoista, sekä demonstroimalla uuden sukupolven robotiikan-, älykkään automaation, sekä tietokoneavusteisen simulaation avulla saavutettavia hyötyjä. Hankkeessa tuotetaan samalla myös keskeisiä kone-ja automaatiotekniikan insinöörikoulutukseen liittyviä uusia opetussisältöjä

Toimialat:
Metalli, Puurakentaminen , Turkis ja nahka , Vene , Puutuote , Muu teollisuus , Betonirakentaminen , Elintarvike , KIP

Hanke alkaa 1.6.2017 ja päättyy 31.12.2019

Serviisi, TKI-hanke, Uuden sukupolven vuorovaikutteisen robotiikan ja älykkään automaation hyödyntäminen Keski-Pohjanmaan alueen PK-yrityksissä

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
jouni.vahasoyrinki@centria.fi, puh. 044 7250251 jouni.vahasoyrinki@centria.fi

Hankepäällikkö:
jouni.vahasoyrinki@centria.fi, puh. 044 7250251 jouni.vahasoyrinki@centria.fi

Palvelut:
Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet

Hankkeen esittely:
Suomi on digitalisaation hyödyntäjänä jäänyt merkittävästi jälkeen useita muita EU-maita huolimatta siitä, että meillä olisi siihen erinomaiset valmiudet, kuten vakaa energiahuolto, kehittynyt digitaliseen tiedonsiirtoon liittyvä infrastruktuuri, valokuitu- ja langattomat verkot, korkea koulutustaso, myönteiset asenteet uutta teknologiaa kohtaan jne. Alhainen hyödyntämisaste johtuu pääosin riittämättömästä tiedosta teknologisista ratkaisuista, niiden tuottamista hyödyistä, sovellusosaamisen puuttumisesta, sekä matalasta investointihalukkuudesta yrityksissä.

Tämä hanke on suunniteltu tuottamaan yrityksille demonstraatioita ja tietoa konkreettisista digitalisaatiota hyödyntävistä ratkaisuista, niiden kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamiseksi uuden sukupolven robotiikan, älykkään automaation ja simuloinnin avulla. Hankkeessa kehitetään samalla uusimman robotti-, automaatio- ja simulointitekniikan tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinfrastruktuuria, joka palvelee monipuolisesti sekä alueella tapahtuvaa koulutusta, että siihen keskeisesti liittyvää tutkimus- ja yrityskehitystoimintaa.

Uuden sukupolven robotiikka mahdollistaa käsityövaltaisten työprosessien uudistamisen tavalla, jotka perinteisellä robotiikalla ei ole ollut mahdollista. Hankkeessa on tavoitteena mm. etsiä ja tutkia uusia tapoja soveltaa robotiikkaa. Tästä esimerkkinä hitsaussolu, jossa varsinaisen hitsauksen suorittaa työntekijä, mutta robotti noutaa ja paikoittaa hitsattavat kappaleet, tekee jälkikäsittelytoimenpiteitä, tarkistaa hitsauksen jälkeen muoto- ja mittatarkkuutta jne. Toisena esimerkkinä voi olla kokoonpano tai asennustyövaihe, jossa työntekijä tekee varsinaisen asennukseen liittyvän kiinnitystyön, mutta robotti noutaa tarvittavat työkalut, asennettavan kappaleen ja asemoi sen oikealle kohdalle ja kannattelee sitä asennuksen aikana. Keskeistä on löytää uusia lähestymis- ja hyödyntämistapoja robotin, automaation ja ihmisten välille ja tuottaa sillä tavoin uuden tyyppistä lisäarvoa yritysten arvoketjuihin.

Hankkeessa luodaan ja pilotoidaan uudentyyppinen teknologiademonstraatiokonsepti, jossa demonstraatiot toteutetaan yrityksissä niiden oman henkilökunnan toimesta projektihenkilökunnan tukemana. Demonstroitavien ratkaisujen avulla saavutettavat tuotantomittakaavan hyödyt simuloidaan ja todennetaan simulointiohjelmistojen avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa välitöntä ja merkittävää teknologiaosaamisen siirtoa yrityksiin, perehdyttämisen, ohjaavan teknologiakonsultoinnin sekä hyötyjen konkretisoinnin muodossa.
Hankkeen välittömänä tavoitteena on pienentää kilpailukyky- ja osaamispuutteita Keski-Pohjanmaan alueen valmistavissa yrityksissä tuottamalla ja välittämällä tietoa kehittyneistä menetelmistä, teknologioista ja toimintatavoista, sekä demonstroimalla uuden sukupolven robotiikan-, älykkään automaation, sekä tietokoneavusteisen simulaation avulla saavutettavia hyötyjä. Hankkeessa tuotetaan samalla myös keskeisiä kone-ja automaatiotekniikan insinöörikoulutukseen liittyviä uusia opetussisältöjä

Toimialat:
KIP , Metalli, Puurakentaminen , Turkis ja nahka , Vene , Puutuote , Muu teollisuus , Betonirakentaminen , Hyvinvointiala – SOTE, Elintarvike

Hanke alkaa 1.6.2017 ja päättyy 31.12.2019

TEKNO2015

Kokkolanseudun Kehitys Oy

Ristirannankatu 1 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Anne Pesola, puh. 044-7809097 anne.pesola@kosek.fi

Hankepäällikkö:
Pekka Pohjola, puh. 0400967606 pekka.pohjola@kosek.fi

Palvelut:
Verkostoituminen, Laatu- tai toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat

Hankkeen esittely:
TEKNO 2015 -hankkeen aikana laaditaan 100:lle pk-yritykselle teknologian kehittämissuunnitelma veloituksetta. Hankkeeseen haetaan yrityksiä kaikilta toimialoilta. Haastatteluiden avulla selvitetään mihin teknologiseen haasteeseen haetaan ratkaisua. Kehittämissuunnitelmassa kartoitetaan uusia tuote- ja tuotantoteknisiä ratkaisuja ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia eri toimialoille, saattaen yhteen teknologian tarvitsijat ja palveluiden tarjoajat.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Kuljetusala, Matkailupalvelut, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Elintarvike , Energia, Kunnossapito, Metalli, Puurakentaminen , Vene , Puutuote , Muu teollisuus , Betonirakentaminen , Maarakentaminen , Biotalous, Luovat alat , Vähittäiskauppa , Hyvinvointiala – hemmottelu ja liikunta, Hyvinvointiala – SOTE

Hanke alkaa 1.9.2015 ja päättyy 30.9.2018

VASTE – vähähiilisen logistiikan palvelualusta (investointiosio)

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Heidi Kanala-Salminen, puh. 0447250241 heidi.kanala-salminen@centria.fi

Hankepäällikkö:
Janne Känsäkoski, puh. 0406309890 janne.kansakoski@centria.fi

Palvelut:
Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet

Hankkeen esittely:
Tieliikenteen vaikuttavuus ympäristön kuormittavuuteen kasvihuonekaasupäästöinä ja energiankulutuksena on merkittävä.
Noin 90 % kotimaan liikenteen päästöistä syntyy tieliikenteessä, jonka päästöistä 37 % aiheutuu paketti- ja kuorma-autoista.
EU:n energia- ja ilmasto strategia sekä maamme kansalliset strategiat huomioiden liikenteen tuottamien päästöjen
pienentäminen on sekä energiatehokkuuden että vähähiilisyyden edistämiseksi olennaisen tärkeää.
Yhdistettäessä energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden edistämiseen liittyvät vaatimukset esineiden internetin (IoT-verkot)
mukanaan tuomiin uusiin mahdollisuuksiin, luodaan edellytykset vähähiilisen, energia- ja kustannustehokkaan logistiikan
optimointiin.
Hankkeen tavoitteena on pilotoida palvelukokonaisuutta, jolla eri sektoreilla (liikenne, teollisuus, energiankulutus, julkinen ja
yksityinen palvelusektori, sekä kotitaloudet) muodostuvia kuljetuskustannuksia ja muodostuvia kasvihuonekaasupäästöjä voidaan pienentää kuljetuksia tehostamalla eli lisäämällä kuljetusten tehokkuutta kilometrikohtaisesti. Hankkeen myötä
kuljetuskustannusten arvioidaan laskevan 30-60 % nykyisestä tasosta.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Muu teollisuus , Biotalous, Kuljetusala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT)

Hanke alkaa 1.6.2017 ja päättyy 31.12.2018

VASTE – vähähiilisen logistiikan palvelualusta (kehittämisosio)

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Heidi Kanala-Salminen, puh. 0447250241 heidi.kanala-salminen@centria.fi

Hankepäällikkö:
Janne Känsäkoski, puh. 0406309890 janne.kansakoski@centria.fi

Palvelut:
Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Kehittämisen ja kasvun rahoitus

Hankkeen esittely:
Tieliikenteen vaikuttavuus ympäristön kuormittavuuteen kasvihuonekaasupäästöinä ja energiankulutuksena on merkittävä. Noin 90 % kotimaan liikenteen päästöistä syntyy tieliikenteessä, jonka päästöistä 37 % aiheutuu paketti- ja kuorma-autoista. EU:n energia- ja ilmasto strategia sekä maamme kansalliset strategiat huomioiden liikenteen tuottamien päästöjen pienentäminen on sekä energiatehokkuuden että vähähiilisyyden edistämiseksi olennaisen tärkeää.

Yhdistettäessä energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden edistämiseen liittyvät vaatimukset esineiden internetin (IoT-verkot) mukanaan tuomiin uusiin mahdollisuuksiin, luodaan edellytykset vähähiilisen, energia- ja kustannustehokkaan logistiikan optimointiin.

Hankkeen tavoitteena on pilotoida palvelukokonaisuutta, jolla eri sektoreilla (liikenne, teollisuus, energiankulutus, julkinen ja yksityinen palvelusektori, sekä kotitaloudet) muodostuvia kuljetuskustannuksia ja muodostuvia kasvihuonekaasupäästöjä voidaan pienentää kuljetuksia tehostamalla eli lisäämällä kuljetusten tehokkuutta kilometrikohtaisesti. Hankkeen myötä kuljetuskustannusten arvioidaan laskevan 30-60 % nykyisestä tasosta.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Muu teollisuus , Biotalous, Kuljetusala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT)

Hanke alkaa 1.6.2017 ja päättyy 31.12.2018

VISKURI-maaseutuyritysten kehittämishanke

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry

Ristirannankatu 1 67100 KOKKOLA

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Juha Hämäläinen, puh. 0400126335 juha.hamalainen@proagria.fi

Hankepäällikkö:
Liisa Koskela, puh. 0505120615 liisa.koskela@proagria.fi

Palvelut:
Kehittämisen ja kasvun rahoitus, Työhyvinvoinnin edistäminen , Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Johtamisen osaamisen kehittäminen, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen

Hankkeen esittely:
Uudistamalla liiketoimintamalleja ja yritystoimintaa kehitetään maatilayritysten kilpailukykyä. Liiketoiminta-, organisoitumis- ja rahoitusmalleja arvioidaan asiantuntijoiden, vertaistiedon ja opintomatkojen avulla. Tuloksena on strategisia ratkaisuja ja kehittynyt bisnes. 80 yrityksen toimintaa on kehitetty, luotu 10 uutta yritystä (osa yhteisyrityksiä), turvattu nykyiset ja saatu 10 uutta työpaikkaa.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Biotalous, Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta

Hanke alkaa 16.3.2016 ja päättyy 15.3.2019

Hankkeen tulosten esittely

Hankkeen tavoitteena on saada kasaan 16 ryhmää ja niihin 80 yrittäjää. Hankkeen aloitusseminaari oli Reisjärvellä 3.10.2016. Kehittämisryhmiä on perustettu 14.3.2017 mennessä 6 ja niissä on mukana 22 yrittäjää. Vuonna 2017 on aloittamassa 5 uutta ryhmää ja samoin vuoden 2019 puolella. Ryhmissä haetaan tietoa mukaan lähtevien yrittäjien yritysidean ja tulevien päätösten tueksi. Tiedon hakua tehdään Suomessa ja ulkomailla. Tiedonhakumatkat ulkomaille suunnitellaan tehtäväksi teemoittain pääsääntöisesti vuosina 2017 ja 2018.

Hankkeisiin osallistuneiden yritysten määrä: 6 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden henkilöiden määrä: 7 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden toteutuneet koulutus- ja henkilötyöpäivät (lkm): 12 kpl

Tuloksia esittelevät liitteet ja linkit

Tuloksiin ei ole lisätty liitteitä.

Widen Your Markets -Invest in Export

Osuuskunta Viexpo

Runeberginkatu 11 68600 Pietarsaar

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Marja-Riitta Vest, puh. 0405396695 marja-riitta.vest@viexpo.fi

Hankepäällikkö:
ilmoitetaan myöhemmin, puh. Ilmoitetaan myöhemmin ilmoitetaan myöhemmin

Palvelut:
Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Johtamisen osaamisen kehittäminen, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Kehittämisen ja kasvun rahoitus

Hankkeen esittely:
Kevään 2017 pk-yritysbarometrin mukaan ainoastaan noin viidenneksellä pk-yrityksistä on toimintaa ulkomailla, ja näistä reilulla puolella on suoraa vientitoimintaa. Hallituksen tavoitteena on kaksinkertaistaa pk-yritysten vienti vuoteen 2020 mennessä.
Viexpon tavoitteena onkin kannustaa Keski-Pohjanmaan maakunnassa sijaitsevia kasvupotentiaalia omaavia pk-yrityksiä vientiin tai vahvistamaan jo käynnissä olevaa kansainvälistä toimintaansa. Samalla tavoitteena on vahvistaa maakunnan kasvua ja elinvoimaisuutta ja yritysten kansainvälistymisen myötä luoda työpaikkoja niin kaupunkiseudulle kuin myös maaseudulle. Hankkeessa pyritään ratkaisemaan kohdennetusti valikoituneen yritysryhmän kohtaamia ja ennakoimia kansainvälistymisen haasteita. Hankkeen avulla yritykset pääsevät tehokkaammin kansainvälisille markkinoille. Hankkeessa korostuu verkostoituminen ja yritysyhteistyön merkitys - kokemuksen ja osaamisen jakaminen vertaisyrittäjien kanssa on yksi tärkeimpiä hankkeen kulmakiviä.
Tiedämme, että Keski- Pohjanmaan maakunnassa on paljon kasvupotentiaalia. Kasvua ei kuitenkaan aina, eri syistä johtuen, tavoitella tai kynnystä vientimarkkinoille astumisesta pidetään liian korkeana. Tässä hankkeessa haluammekin madaltaa kansainvälistymisen kynnystä ja rohkaista yrityksiä kasvattamaan tai vahvistamaan asiakaspohjaa kansainvälisillä markkinoilla.
Projektin kohderyhmä
Hankkeen kohderyhmän muodostavat kaikki Keski-Pohjanmaan alueella vientipotentiaalia omaavat yritykset. Näistä valikoituu kaikkein potentiaalisimmat yritykset, joilla on parhaimmat mahdollisuudet käynnistää vienti tai kehittää jo hieman aloitettua vientitoimintaa.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on alueen pk-yritysten viennin käynnistäminen/lisääminen ja hankkeella pyritään selkeästi vauhdittamaan prosessia ja rohkaisemaan hakemaan kasvua viennistä. Hankkeen avulla kansainvälistymisosaaminen yrityksissä kasvaa. Tavoitteena on lisäksi saada nykyiset kansainvälistymistä tukevat yritystuet entistä paremmin hyödynnettäviksi Keski-Pohjanmaalla. Tekesin yrityksiin suunnattuun tutkimus- ja kehitysrahoituksesta vuonna 2016 vain 0,7 % suuntautui keski-Pohjanmaalla (kokonaissumman ollessa 369 miljoonaa €), Hankkeessa mm. TEKESin rahoitusosuutta pyritään nostamaan. Hankkeen aikana koeponnistetaan uusia ja jo muualle testattuja kansainvälistymispalvelumalleja.
Toimenpiteet:
Kysely ja kansainvälistymisanalyysi
Kansainvälistysohjelma
Pilotointi ja koemarkkinointi
Kansainvälisen toiminnan jatkumo

Toimialat:
Muu palveluala, Elintarvike , Energia, KIP , Kunnossapito, Metalli, Puurakentaminen , Turkis ja nahka , Vene , Puutuote , Muu teollisuus , Kemia , Betonirakentaminen , Maarakentaminen , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Biotalous, Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Luovat alat , Hyvinvointiala – SOTE, Kuljetusala, Matkailupalvelut

Hanke alkaa 1.2.2018 ja päättyy 31.5.2019

XNet-digitalisaatiota edistävät verkkosovellukset

Centria-ammattikorkeakoulu

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Janne Känsäkoski, puh. 0406309890 janne.kansakoski@centria.fi

Hankepäällikkö:
Janne Känsäkoski, puh. 040-630 9890 janne.kansakoski@centria.fi

Palvelut:
Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Uudet innovaatiot ja teknologiat

Hankkeen esittely:
Centria ammattikorkeakoulu (jäljempänä Centria) haluaa toteuttaa digitalisaation edistämiseen kehitettäviä pilottisovelluksia tutkivan ja hyödyntävän projektin Keski-Pohjanmaan alueen yritysten ja yhteisöjen kanssa.

XNet - hankkeessa tutkitaan ja kehitetään uusien, toiminnallisuuksiltaan jalostuneiden ja yhä paremmin saatavilla olevien, sekä suurempien tietomäärien tehokkaan liikuttelun mahdollistavien tietoverkkojen mukanaan tuomia uusia soveltamismahdollisuuksia (toimintamalleja, -menetelmiä ja sovelluksia) yksityisen ja julkisen sektorin toimintaprosessien kehittämisessä.

Tavoitteena on löytää ennen kaikkea uusia liiketoimintaa, kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä edistäviä toimintaprosesseja, -malleja ja –menetelmiä, jotka luovat uusia kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä. Tutkimusta tehdään mahdollisimman aitoihin toimintaympäristöihin rakennettavien pilottien eli demonstraatioden avulla. Projektissa toteutettavien pilottien myötä kyetään näkemään näiden sovellusaihioiden soveltuvuus laajempaan käyttöönottoon.

Projekti on kestoltaan 3-vuotinen ja se toteutetaan aikavälillä 1.12.2015 - 30.11.2018.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Kuljetusala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Elintarvike , Energia, KIP , Kunnossapito, Metalli, Puurakentaminen , Vene , Puutuote , Kemia , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Vähittäiskauppa , Hyvinvointiala – SOTE

Hanke alkaa 1.12.2015 ja päättyy 30.11.2018

Hankkeen tulosten esittely

Toteutettuja pilotteja

• Energiamittausten etälukujärjestelmän päätelaitekartoitus
• Talotekniikkaa automaattisesti ohjaava tilavaraus-kalenteri
• Maaperän kosteuden ja lannoituksen mittausjärjestelmä
• Lähtevän tavaran dokumentointi ja tallennus asiakasjärjestelmään
• Kaivojen täyttämisasteen langaton mittaus uusilla radiojärjestelmillä
• Maatilan olosuhteet, tiedonvälitys, eläinten ja laitteiden seuranta
• Varastossa olevan tavaran tunnistus ja logistiikan automatisointi
• SMS-palvelun pystytys ja sen hyödyntäminen piloteissa
• Visuaalinen asiakashallinta (CRM) - järjestelmä
• Keskitetty katuvalojen ohjaus pilvipalvelulla
• Toimintaprosessin kuvaus ja dokumentaation sähköistäminen
• Paikallisen tietoliikenneverkon laajennus lisä-antenneilla
• Tietojärjestelmien kehityspolkujen esiselvitys
• Tuotantoprosessin poikkeamien keruu, tallennus ja raportointi
• Tuotantoautomaation tiedonkeruu ja visualisointi


Hankkeisiin osallistuneiden yritysten määrä: 33 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden muiden organisaatioiden määrä: 7 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden henkilöiden määrä: 62 kpl

Tuloksia esittelevät liitteet ja linkit

Tuloksiin ei ole lisätty liitteitä.

eKeski-Pohjanmaa

Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta

Lestintie 39 69440 Lestijärvi

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Petri Jylhä, puh. 050 551 3030 jaanaoj@kase.fi

Hankepäällikkö:
Heidi Luomala, puh. +358 40 182 1989 heidi.luomala@kase.fi

Palvelut:
Uudet innovaatiot ja teknologiat

Hankkeen esittely:
Hankkeen lähtökohtana on digitalisaation hyödyntäminen konkreettisin tavoin Keski-Pohjanmaan maakunnan kuntien, maakuntaviraston ja sote -toimijoiden palvelujen uudistamisessa. Hanke yhdistää kunnianhimoisella tavalla usean eri sektorin palveluiden kehittämistarpeita samaan kehittämiskokonaisuuteen, joka perustuu yhtenäisiin toimintatapoihin ja palvelualustaan. Hanke on Keski-Pohjanmaan kuntien, maakuntahallinnon ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden yhteinen kehittämishanke.

Hankkeen tavoitteet ovat:
- Kehittää Keski-Pohjanmaalle paikkariippumattomia videoavusteista etäasiointipalveluja
- Mahdollistaa asiakkaalle vaivaton asiointi, jopa kotoaan, tai etäasiointipisteestä julkiselle palveluntuottajalle
- Turvata julkisen sektorin tuottamia lähipalveluja
- Uudistaa erityisesti sote -sektorin, kuntien ja tulevan maakuntahallinnon palvelujen tuottamistapoja sekä rakentaa palveluiden tuottamiseen uusia videoavusteisia toimintamalleja
- Parantaa alueen yritys- ja työllisyyspalvelujen saatavuutta digitalisaation luomilla mahdollisuuksilla
- Luoda edellytyksiä yksityisen sektorin mahdollisuuksille toimia palveluntuottajina
- Edistää digitalisaatiota ja osaamista kunnallisissa ja julkisissa palveluissa
- Uudistaa kuntien ja sote -organisaatioiden sisäisiä toimintamalleja
- Parantaa eri alojen ammattilaisten osaamista digipalveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa

Hankkeen toimenpidekokonaisuuksia ovat:
1. Nykytilanneselvitys
2. Kehittämis- ja toimintasuunnitelman laatiminen sekä pilottien valinta
3. Uusien toimintamallien ja palveluiden pilotit
4. Viestintä, osaamisen lisääminen ja muutosvalmennus
5. Projektin toteuttamismalli ja hallinto

Tulokset:
- Alueen asukkailla on mahdollisuus asioida videoasioinnin avulla useisiin eri palveluihin
- Alueen palveluntuottajat hyödyntävät videoasiointia monipuolisesti palveluiden tuottamiseksi alueen asukkaille
- Videoasiointi on tehostanut palveluprosesseja ja tuottaa kustannussäästöjä
- Alueen kunta- ja sote -organisaatioilla on käytössään sähköisiä ja videoavusteisia työkaluja sisäisessä toiminnassaan

Lyhyen aikavälin vaikutukset:
- Digitalisaatiota hyödynnetään palveluiden tuottamisessa ja organisaatioiden sisäisessä toiminnassa
- Julkisten palvelujen saatavuus paranee
- Etäpalvelujen kehittyminen aktivoituu

Pitkän aikavälin vaikutukset:
- Palveluiden saavutettavuus ja tasa-arvo paranee
- Digitalisaation hyödyntäminen laajenee palveluiden tuottamisessa
- Alueellisia tietoverkkoja hyödynnetään tehokkaasti

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Hyvinvointiala – SOTE, Muu palveluala

Hanke alkaa 1.12.2016 ja päättyy 31.12.2018


Tee uusi haku »