Hankehaku

Haun tulos 54 hanketta3K Kestävän kasvun Keski-Pohjanmaa I: Kestävää osamista ja osaamisen johtamista

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

närvilänkatu 8 67100 kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
iiris niemonen, puh. 044 7250801 iiris.niemonen@kpedu.fi

Hankepäällikkö:
iiris.niemonen, puh. 044 7250801 iiris.niemonen@kpedu.fi

Hankkeen esittely:
3K hankkeen varsinaisessa kuntarahakemuksessa.

Hanke alkaa 3.8.2020 ja päättyy 31.12.2022

3K- Kestävän Kasvun Keski-Pohjanmaa I: Kestävää Osaamista ja Osaamisen Johtamista

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Närvilänkatu 8 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
iiris niemonen, puh. 0447250801 iiris.niemonen@kpedu.fi

Hankepäällikkö:
iiris niemonen, puh. 0447250801 iiris.niemonen@kpedu.fi

Palvelut:
Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Johtamisen osaamisen kehittäminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Työelämän tulevaisuus haastaa yritysten johtamista. Muutoshaasteet kohdistuvat erityisesti osaamispääoman ja henkilöstölähtöisen tuottavuuden johtamiseen, työyhteisökyvykkyyteen.

Hankkeen tavoitteena on tukea yrityksen osaamispääomaan, sen strategiseen johtamiseen ja jatkuvaan uudistamiseen rakentuvaa kestävää kilpailukykyä ja kasvua.

Tavoitteeseen pyritään edistämällä yritysten johdon ja työntekijöiden muutos- ja uudistumisvalmiuksia; Hankkeessa keskitytään tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointiin, henkilöstövoimavarojen tunnistamiseen ja osaamisen/osaajien varmistamiseen lisäämällä osallistuvissa yrityksissä osaamisen johtamisen taitoja, ennakoivaa henkilöstösuunnittelua, rekrytointivalmiuksia, työhön sitouttamista sekä edellytyksiä työurien pidentämiselle.

Hanketta toteutetaan ja toimintamallia pilotoidaan Kokkolan ja Kaustisen seutukunnassa 12 yrityksen/250 työntekijän kanssa 08/2020 - 08/2022. Pilotit painottuvat toimialoittain. Kokkolan seutukunnassa erityisesti kone- ja tuotantotekniikan toimiala ja sen liitännäisalojen yritykset. Kaustisen seutukunnassa keskeiset painopistetoimialat.

Yrityskohtaisilla piloteilla ja kokeiluilla pyritään löytämään toimintatapoja ja työkaluja, uusia sosiaalisia innovaatioita, joilla em. tavoitteita edistetään ja joita voidaan levittää hyödynnettäväksi muissa alueen yrityksissä.

Hankkeen rinnalla käynnistetään syntyneitä suunnitelmia tukevia koulutustoimenpiteitä (eri rahoituksella).Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Metalli, Muu teollisuus

Hanke alkaa 1.8.2020 ja päättyy 30.12.2022

Hankkeen tulosten esittely

Huom 1.Tämä eura- seurantaraportti sisältää myös 01-05/2021 seurantajakson raportoinnin.
Huom 2.Tämän eura- seurantaraportin liitteenä varsinainen raportti liitteineen

Hankkeen toimintaa ja toteutusta -06/2021 mennessä.

A. Pääpaino on ollut yritysyhteistyön käynnistämisessä.
1. yritysten rekrytoinnissa; yli 60 yrityskontaktia on toteuttu ja kymmeniä 3K-teemaan liittyviä palavereita on pidetty
yritysten avainhenkilöiden kanssa. Yrityrekrytoinnin suuntaamisessa kuultiin alueen yritypalveluyhdyshenkilöiden ja -
organisaatioiden (kunnat, kehitysyhtiöt, TE-toimisto, palvelutuottajaorganisaatiot) näkemyksiä. Hankkeeseen on
rekrytoitu mukaan 8 yritystä (Kokkola 5, Kannus 1, Kase 2). Näistä kolme aloittaa 08/2021. Valmistellussa on edelleen
useita.
Hankkeen toiminnassa tai toimenpiteissä on ollut mukana, aloittanut, yhteensä 31 henkilöä. Aloittaneet henkilöt ovat
tässä vaiheessa ensisijaisesti avainhenkilöitä, HR-vastaavia tai työnjohtoa (12 henkilöä)sekä ensimmäiseen
osaamiskartoituspilottiin osallistuneita työntekijöitä (19 henkilöä).
2. aloittaneiden yritysten yhteistyön käynnistämisessä; nykytilan tunnistaminen/alkukartoitukset ovat vireillä
2.1 keskustelut
2.2 OJT-kartoitus: osaamisen johtaminen tila ja käytännöt, tavoitteistaminen
2.3 osaamisen nykytilan tunnistaminen: osaamisten profilointia on tehty ja ensimmäinen osaamiskartoitus toteutettu.
3. yritysyhteistyön ja yrityspilottien käytännön toiminnan ja toimenpiteiden suunnittelussa ja valmistelussa;
ensimmäisen yrityspilotin toimintasuunnitelma on tehty
4. yritysten yhteistyötä ja toimintaa tukevan verkoston kiinnostuksen kartoittamisessa; palavereita teemaan liittyen on
pidetty
Aloittaneiden yritysten hankekelpoisuus on varmistettu. ELY:ltä on pyydetty varmistukset yrityksittäin.
Hanke on de minimis -tuki hanke ja niinpä aloittaneiden yritysten de minimis-tuen lähtötiedot on kerätty ja viety euraan.
Seurantajaksolle ei ole dokumentoitu yrityksille de minimis -tuen alaista kertymää eikä toiminnan kautta kertyneitä
henkilötyöpäiviä.

B.Hankkeen kehittämistyössä, toteuttamisessa ja erityisesti yrityspiloteissa tarvittavaa osaamista on hankittu ja
palveluntuottajia ja palvelukonsepteja, -työkaluja kartoitettu. Yritysten tueksi ja yhteistyössä yritysten kanssa on tehty
myös pohjatyötä heille sopivista tiedolla johtamisen, henkilöstöhallinnon ja osaamisen hallinnan työkaluista.

C. Hankkeen toteuttamisen ja seurannan sekä raportoinnin edellyttää hankehallintoa on toteutettu.

D. Hankehenkilöstö, työympäristö ja työskentely, etätyö on organisoitu: 09/2020 aloittanut projektityöntekijä siirtyi
muihin tehtäviin 12/2020. Uusi projektityöntekijä aloitti 03/2021. Lisäksi on käytetty KPEDU asiantuntijuutta tuntityönä.
Hanketoiminta on osa KPEDU työelämäpalvelua ja työskentely-ympäristö on em. yksikön yhteydessä. Covid-19
johtuen kevät-21 on tehty pääosin etätyötä ja pidetty yhteyksiä virtuaalisesti niin työntekijöiden kuin hankeyritysten, -
asiakkaiden ja palveluntuottajien kanssa. Etätyössä noudatetaan KY:n ohjeita ja henkilökohtaisia etätyösopimuksia.
Etätyöskentely jatkuu tulevalla seurantajaksolla.

E. Hankesuunnitelmaan on haettu muutosta ja saatu hakemuksen mukainen muutospäätös 31.5.2021. Muutokset
painottuivat jatkoaikaan, määrällisten tavoitteiden, budjetin ja yritysrahoitusosuuden pienentämiseen sekä em. pohjalta
tehtyihin hankkeen budjetin kustannuslajien muutoksiin sekä tehtäväkuvien päivittämiseen.

F. Hankeviestintä ja -markkinointi on toteutettu virtuaalisina suorina yhteydenpitoina. Em. on toiminut yritysten osalta
myös 3K-teemaan liittyvänä tiedottamisena ja asian juurruttamisena. Sis. tiedottamista ja juurruttamista on toteutettu
TEP-viikkopalavereissa ja toimialayhteistyön käynnistämisenä. Hankkeelle on tehty www-sivut, 3K
viestintäsuunnitelma 2020-2022 1.0.
Hankkeen kustannukset ovat muodostuneet pääosin projektityöntekijöiden palkkakuluista. Ostopalveluna
osaamisprofilointiin liittyvää asiantuntijatyötä. Markkinointiin liittyviä pienhankintakuluja. Flat rate kuluja liittyen
hankkeessa sähköisiin järjestelmiin ja materiaaliin, projektihenkilöstön työkaluihin ja koulutukseen, tietokirjallisuuteen,
muita kpedu:n yleisiä kuluja. Hanketta koskeva verohallinnon alv-ohjauspäätös 3.2.2021


Hankkeisiin osallistuneiden yritysten määrä: 5 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden henkilöiden määrä: 12 kpl

Tuloksia esittelevät liitteet ja linkit

3K Eura-maksatus- ja seuranta-asiakirjat »
3K raportointia 06/2021 saakka »
C&Q Osaamiskartoitus »
OJT-kartoitus »
Tulevaisuustaajuus -työpaja, raportti »

Biline2 – Kokkolan Sataman ja Suurteollisuusalueen digitaalinen tiedolla johtaminen

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Taloponjankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Jari Isohanni, puh. 040-669 0690 jari.isohanni@centria.fi

Hankepäällikkö:
Heikki Kaakinen, puh. 040-5754786 heikki.kaakinen@centria.fi

Palvelut:
Kansainvälistymisen kehittäminen, Kehittämisen ja kasvun rahoitus, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Laatu- tai toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Johtamisen osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Hankkeen tavoitteena on kehittää Keski-Pohjanmaan maakunnan sekä Kokkolan kaupungin vetovoiman, ja
kilpailukyvyn kannalta oleellisen tärkeää Kokkolan satama – Suurteollisuusalue toimintaympäristöä. Kehittäminen
keskittyy erityisesti tiedolla johtamisen sekä älykkään tiedonhallinnan teemoihin. Näillä menetelmillä tehostuu
erityisesti toimintaprosessien läpimenoaika, joka on kriittinen menestystekijä logistiikan solmupisteissä ja tuo suoria
säästöjä kaikille ketjun toimijoille.

Hankkeessa hyödynnetään digitalisaatiota sekä digitalisia työkaluja, joiden avulla luodaan alueen yrityksille
menestyksen avaimia kansainvälisessä kilpailussa. Hanke huomioi toteutuksen osalta myös mm. maakunnan
kaivannaisteollisuuden ja muiden keihäänkärkitoimialojen kehitykselle tärkeät suuntaviivat. Hanke luo tiedolla
johtamisen tilannekuvan (BILINE-hankkeen tuloksien pohjalta), jonka kautta alueella toimivien yritysten
kilpailuvalmiuksia parannetaan tehokkuuden kehittymisen sekä yhteisen proaktiivisen toiminnanohjauksen kautta

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
KIP , Muu teollisuus

Hanke alkaa 1.12.2019 ja päättyy 28.2.2023

Biovalley Finland

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

PL 567 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Tiina Aittola, puh. 0406695151 tiina.aittola@chydenius.fi

Hankepäällikkö:
Jouni Kaipainen, puh. 0408054416 jouni.p.kaipainen@jyu.fi

Palvelut:
Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Keski-Pohjanmaa tunnetaan Biolaaksosta. Kemian, mineraalitalouden ja maaseutuelinkeinojen yhdistelmä älykkään erikoistumisen profiilina on uniikki, ja erottaa alueen muista Suomen ja Euroopan alueista.

Biovalley Finland on tuki- ja promootiohanke, joka päämääränä on Biolaakson kansainvälistäminen. Päämääränä on, että Biolaaksosta muodostuu kansainvälisesti houkutteleva kiertotalouden ekosysteemi, jossa syntyy uusia yrityksiä, työpaikkoja ja uusia investointeja. Tuloksena on vahva kiertotalousalue, jolla kolme toimialaa (kemianteollisuus, alkutuotanto ja kaivannaisteollisuus) toimivat synergisesti.

Hankkeen avulla edistetään Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen kehittämistä ja toimeenpanoa sekä maakunnan toimijoiden rahoitus- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Hanke tukee maakunnan toimintaa ja roolia niillä EU:n älykkään erikoistumisen foorumeilla, joissa Keski-Pohjanmaa on alueena mukana. Tuloksena alueelle kanavoituu uusia kontakteja ja uutta osaamista.

Hanke tukee yhteisesti alueella tehtävää sisällöllistä tutkimusta ja kehittämistyötä sekä yritysten tuotekehitystä. Hankkeen aikana syntyy kiertotalouden valittujen uusien innovaatioiden kaupallistamisprosessin mallinnus. Hanke tekee vaikuttajaviestintää ja tuottaa tarvittavaa materiaalia yhteisesti hyödynnettäväksi. Biolaakson tapahtumat, kuten Kokkola Material Week, ovat keskeinen osa näkyvyyden edistämistä. Hankkeen tuloksena Biolaakson näkyvyys kasvaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Biolaakson puitesopimuksessa on 23 kumppania. Konsortiota koordinoi Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Biolaakson yhteistyösopimus uusitaan ja konsortion toiminta vakiinnutetaan pysyväksi toimintamalliksi. Biolaakson neuvottelukunta kansainvälistyy.

Hankkeella on positiivisia vaikutuksia alueen vetovoimaan, työllisyyteen, kansainvälisyyteen ja uusiin kiertotalouden arvoketjuihin

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Metalli, Muu teollisuus , Kemia , Energia, KIP , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Biotalous, Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta

Hanke alkaa 1.6.2019 ja päättyy 30.4.2023

Bounce Forward - Resilienssiä työelämään

Centria University of Applied Sciences

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Johanna Hautamäki, puh. 040 631 6754 johanna.hautamaki@centria.fi

Hankepäällikkö:
Johanna Hautamäki, puh. johanna.hautamaki@centria.fi

Palvelut:
Johtamisen osaamisen kehittäminen, Verkostoituminen, Työhyvinvoinnin edistäminen , Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Hankkeen esittely:
Hankkeessa vahvistetaan yritysten muutoskyvykkyyttä vahvoissa muutostilanteissa. Tavoitteena auttaa pk-yrityksiä ja henkilöstöä luomaan pohjaa vihreämmille ja uudistumiskykyä tukeville toimintatavoille. Kehitetään työkaluja ja koulutussisältöjä yhdessä yritysten kanssa ja viedään niitä käyttöön erilaisissa koulutuksissa.

Toimialat:
Hyvinvointiala – SOTE, Kuljetusala, Matkailupalvelut, Muu palveluala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Elintarvike , Energia, Puurakentaminen , Turkis ja nahka , Vene , Puutuote , Muu teollisuus , Kemia , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Luovat alat , Vähittäiskauppa , Hyvinvointiala – hemmottelu ja liikunta

Hanke alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

DUDE - Do Unlimited, extenD compEtence

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Leena Toivanen, puh. 0407013221 leena.toivanen@centria.fi

Hankepäällikkö:
Leena Toivanen, puh. 0407013221 leena.toivanen@centria.fi

Palvelut:
Työvoimapoliittiset palvelut, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
DUDE – Do Unlimited, extenD compEtence-hankkeen lähtökohtana on tukea nuorten osaamisen kasvamista kohti työelämää ja jatkokoulutusta. DUDE-hanke vastaa alueen elinkeinoelämän, nuorten työttömien, alan vaihtajien ja opiskelijoiden siirtymävaiheiden tukemisen tarpeeseen käytännön tehtävien kautta.

Toimialat:
Muu palveluala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Metalli, Muu teollisuus , Luovat alat , Tukkukauppa, Vähittäiskauppa

Hanke alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.8.2023

EteVä Pilotti

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Anne-Riikka Rautio, puh. +358407064720 anne-riikka.rautio@centria.fi

Hankepäällikkö:
Mira Valkjärvi, puh. 050 5712082 mira.valkjarvi@centria.fi

Palvelut:
Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Hankkeessa kartoitetaan Keski-Pohjanmaan alueen yritysten sivuvirtojen ja hukkaenergian sekä energian varastoinnin potentiaaleja. Alueelta valitaan ainakin kolme eri pilottikohdetta, joiden potentiaalit energiansäästöön, energiatuotantoon ja varastointiin sekä sivuvirtojen hyödyntämiseen määritetään selvitysten avulla. Lisäksi kartoitetaan näiden pilottikohteiden synergiapotentiaalit muiden yritysten kanssa. Hankkeessa tutkittavat pilotit pyritään valitsemaan niin, että ne ovat yleistettävissä olevia ja pienillä muutoksilla siirrettävissä muihin yrityksiin, jolloin hankkeen tulokset hyödyntävät aluetta laajasti.
Hankkeen tavoitteena on tukea ja hyödyntää alueella käynnissä olevia uusiutuvan energian- sekä energiatehokkuusprojekteja sekä saada aikaan uusia. Yrityksissä syntyvien sivuvirtojen ja hukkaenergioiden sisäisten syklien (esim. varastointi, talteenotto ja kierrätys) ja ulkoisten syklien (esim. energiantuotantosynergia) kehittämisen avulla parannetaan niin energiatehokkuutta kuin materiaalitehokkuuttakin. Eri projekteissa syntyneitä tuloksia sekä opittuja asioita yhdistetään ja jalostetaan eteenpäin tukemaan alueen yritysten vihreää siirtymää.
Alueen taloudellinen kehitys kasvaa, kun riippuvuus ulkopuolisesta energiasta vähenee. Tämä tukee yritysten toipumista Covid-19 pandemiasta toipumista pitkällä aikajänteellä, kun yrityksen jäte-, materiaali- ja energiakulut pienenevät. Lisäksi hanke tukee yritysten vihreää siirtymää, kun yritykset lisäävät uusiutuvien energioiden käyttöä, korvaavat fossiiliset polttoaineet uusiutuvilla ja säästävät energiaa. Hankkeen tavoitteena on vähähiilisiä ratkaisuja soveltamalla vähentää syntyviä CO2 päästöjä, lisätä energia- ja materiaalitehokkuutta. Hanke on keskeinen osa Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen kärkeä.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Elintarvike , Energia, Maatalous ja sitä palveleva toiminta

Hanke alkaa 1.5.2021 ja päättyy 31.7.2023

HABITUS

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Einar Nystedt, puh. 040 548 8912 einar.nystedt@centria.fi

Palvelut:
Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Uudet innovaatiot ja teknologiat

Hankkeen esittely:
HABITUS -hankkeessa luodaan maatilakokoluokan toimintamalli, jossa lietelannan energia ja ravinnejakeet otetaan talteen kannattavasti. Toimintamalli perustuu tilakohtaiseen biokaasun tuotantoon ja nesteytykseen sekä mädätysjäännöksen ravinteiden konsentroimiseen ja jälleenkäyttöön.

Toimialat:
Biotalous, Energia, Maatalous ja sitä palveleva toiminta

Hanke alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2022

HANKO - Hankkeesta koulutukseen

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

PL 567 67701 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Mikko Myllymäki, puh. 040-5675606 mikko.myllymaki@chydenius.fi

Palvelut:
Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Hankkeen esittely:
Tämän hankkeen keskeisin tavoite on kehittää toimintamalli T&K-hankkeiden tulosten siirtämiseksi jatkuvaa oppimista tukevaksi koulutusmateriaaliksi. Toimintamallin avulla parannetaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen informaatioteknologian yksikössä järjestettävän tietotekniikan maisterikoulutuksen laatua, ja lisätään IoT-alan avointa koulutusmateriaalitarjontaa. Avointa materiaalia voivat hyödyntää niin IoT-ratkaisujen hyödyntämistä tavoittelevat yritykset, IoT-ratkaisuja tarjoavat yritykset, kuin myös työmarkkinakelpoisuutensa parantamista haluavat yksilöt.

Toimialat:
Kunnossapito, Puurakentaminen , Muu teollisuus , Betonirakentaminen , Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), KIP

Hanke alkaa 1.11.2020 ja päättyy 31.8.2023

Hiiliviisas suometsän hoito

Suomen metsäkeskus

Isokatu 15 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Tatu Viitasaari, puh. 0503140472 tatu.viitasaari@metsakeskus.fi

Hankepäällikkö:
Jussi Laurila, puh. 0503785054 jussi.laurila@metsakeskus.fi

Palvelut:
Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Uudet innovaatiot ja teknologiat

Hankkeen esittely:
Hankkeen päätavoite on varmistaa kestävästi tuotetun raaka-aineen saanti metsä- ja bioenergia-alan yrityksille. Hanke
uudistaa ja monipuolistaa suometsien käsittelyä siten, että ojitettujen turvemaiden hiilipäästöt ja vesistökuormitus
alenevat. Hankkeessa toteutetaan maastokohteilla hakkuudemonstraatioita, joissa uusia menetelmiä kokeillaan yhteistyössä alueen yritysten ja metsänomistajien kanssa.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Puurakentaminen , Energia, Puutuote , Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Biotalous

Hanke alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.12.2022

Hippa Remote- Digitaaliset kehitysympäristöt sote-alan tuote- ja palvelukehityksessä

Centria Ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Heidi Hintsala, puh. +35840 185 6259 heidi.hintsala@centria.fi

Hankepäällikkö:
Heidi Hintsala, puh. 35840 185 6259 heidi.hintsala@centria.fi

Palvelut:
Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet

Hankkeen esittely:
HIPPA-Remote-hanke toteutetaan kolmena itsenäisenä, mutta samannimisenä ja toisiinsa kytkeytyvänä kolmen
maakunnan, Keski-Pohjanmaan (Centria), Pirkanmaan (TAMK) ja Uudenmaan (Metropolia), suurrajat ylittävänä
yhteishankkeena.
HIPPA-Remote -hankkeella vastataan yritysten, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin digitalisaation
kehittämistarpeeseen erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta. Koronapandemia on johtanut
poikkeukselliseen mahdollisuuteen monien muuttumattomiksi luultujen käytänteiden uudelleenarviointiin ja kriisin
aikana pakosta omaksuttujen uusien toimintatapojen jatkojalostamiseen ja pysyvämpään käyttöönottoon. Sote-alalla
erityisesti koti- ja palveluasumisen alueella on tunnistettu akuutteja tarpeita uusille teknologialähtöisille tuote- ja
palveluratkaisuille.
Hankkeessa kehitetään ja testataan käyttäjälähtöisiä etä- ja hybridikehitys sovelluksia ja palveluita sosiaalialan sekä
terveydenhoidon koti- ja palveluasumisen uusien ja innovatiivisten digitaalisten tuotteiden sekä palvelujen
kehityksessä. Etätoteutukset parantavat yritysten ja asiantuntijoiden tasa-arvoista mahdollisuutta osallistua
tukipalveluihin maantieteellisestä sijainnista riippumatta, mikä edistää tuotekehityksen kustannustehokkuutta, laatua ja
saatavuutta. Hanke myös parantaa yritysten liiketoiminnan ja osaamisen kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia sote-alalla
kaupallistamisen, markkinoinnin, säännösten ja hankintaprosesseihin vaikuttavien tekijöiden osalta sekä luo täten
uusia liiketoimintamahdollisuuksia eri alojen yrityksille sosiaalialan ja terveydenhoidon digitalisaatioon liittyen.
Hankkeen tavoitteena on:
1. Tukea sosiaali- ja terveysalan yritysten ja palveluntuottajien käyttäjälähtöistä, terveysturvallista ja resurssiviisasta
tuotekehitystä etä- ja hybridikehityspalvelujen avulla.
2. Luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia eri alojen yrityksille sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyen
3. Kehittää korkeakoulujen digitaalisia kehitysympäristöjä, kuten simulaatio- ja virtuaaliympäristöjä sekä
virtuaaliteknologioita siten, että ne tukevat yritysten ja palveluntuottajien digitalisaatiota ja tuotekehitystä, sekä
mahdollistavat yritysten kehittämien tuotteiden ja palveluiden nopeat kokeilut, sekä testaamisen.
4. Tukea yrityksiä ja sote-palveluntuottajia yhdessä kehittämään digitaalisia tuotteita ja palveluja, joiden avulla
parannetaan palvelu- ja kotona-asumisen turvallisuutta, esteettömyyttä, sosiaalista yhteydenpito, asukkaan
toimintakyvyn ylläpitoa, sekä palvelujen saavutettavuutta ja kustannustehokkuutta.
5. Parantaa yritysten liiketoiminnan ja osaamisen kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia sote-alalla kaupallistamisen ja
markkinoinnin, kestävän kehityksen ja vihreän kasvun, uusien liiketoimintamallien sekä säännösten ja
hankintaprosesseihin vaikuttavien tekijöiden osalta.
Hankkeen tuloksena digitaalisia sote-alan tuotteita ja palveluja tuottavat sekä kehittävät yksityiset ja julkiset toimijat
verkostoituvat ja saavat käyttöönsä regulaatio- ja digiosaamisen etä- ja hybridituotekehityspalvelut, jotka käsittävät:
Tietokannan geneerisistä koti- ja palveluasumisen kehittämistarpeita kuvaavista asiakastarinoista innovatiivisten ja
käyttäjälähtöisten uusien digitaalisten tuotteiden ja palvelujen kehittämiseksi, testaamiseksi, sekä validoimiseksi.
Käyttäjä- ja tarvelähtöisen kehityspalvelukonseptin ja malli älykkään koti- ja palveluasumisen tuotteiden ja palveluiden
kehittämiseen. Korkeakoulujen virtuaaliset ympäristöt koti- ja palveluasumisen tuotteiden ja palvelujen
etäyhteiskehittelyyn ja -testaukseen. Uutta osaamista etä- ja hybridikoulutuksena liittyen kehitettävien sosiaali- ja
terveysalan tuotteiden ja palvelujen regulaatiosta ja digi-HTA -arvioinnista tuotteiden kaupallistamiseksi ja markkinoille
saattamiseksi. Mahdollisuus tutustua tuotteiden ja palvelujen käyttäjiin ja käyttöympäristöihin, osallistua monialaiseen
yhteiskehittelyyn, testata tuotteita ja palveluja erilaisissa ympäristöissä sekä saada etäsparrausta ja -koulutusta
tuotteen ja palvelun kaupallistamiseen.

Toimialat:
Muu palveluala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Luovat alat , Hyvinvointiala – hemmottelu ja liikunta, Hyvinvointiala – SOTE

Hanke alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

HySpot (Lisärahoitus ajalle 1.1-31.3.2022)

University of Oulu

Pentti Kaiteran katu 1, PL 8000 90570 Oulu

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Ulla Lassi, puh. 0400294090 ulla.lassi@oulu.fi

Palvelut:
Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Kehittämisen ja kasvun rahoitus

Hankkeen esittely:
HySpot-hankkeen tavoitteena on Horizon Europe ohjelmaan kv-hankkeen valmistelu sekä alueellisen vetyselvityksen
tekeminen. Hankevalmistelussa keskitytään vedyn valmistuksen osalta ns. TCD-teknologiaan, joka perustuu metaaniin
suoraan katalyyttiseen hajottamiseen vedyksi ja hiileksi eli metaanipyrolyysiin. Kyseinen teknologia mahdollistaa CO2-
vapaan kaasun tuottamisen, ja myös avaa mahdollisuuksia hiilituotteen hyödyntämiselle ja uusille innovaatioille.
Selvitystyön tavoitteena on kartoittaa Kokkolan alueella ja laajemmin Keski-Pohjanmaalla vedyn käyttömahdollisuuksia ja
liiketoimintapotentiaalia.

Toimialat:
Metalli, Kemia , Energia, KIP

Hanke alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.3.2022

KAIKUMA Aineettoman kulttuuriperinnön matkailupalvelujen kehittämishanke

Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta

Lestintie 39 69440 Lestijärvi

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Petri Jylhä, puh. 040-1690797 paivi.skantsi@kaustisenseutukunta.fi

Hankepäällikkö:
Tytti Pohjola, puh. 040 1821989 tytti.pohjola@kaustisenseutukunta.fi

Palvelut:
Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet

Hankkeen esittely:
Kaustislainen viulunsoitto on ehdolla UNESCOn ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Kaustisen seudun matkailu- ja palveluyrityksissä on tarve kehittää viulunsoittoperinteen ympärille syntyvän kulttuurimatkailun edellytyksiä. Hankkeessa vahvistetaan toimijakenttää kehittämällä kulttuurimatkailun arvoketjuja sekä luodaan ja pilotoidaan uudenlaisia matkailutuotteita aineettoman perinnön teemoissa.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Matkailupalvelut, Luovat alat

Hanke alkaa 1.9.2021 ja päättyy 30.6.2023

KASE KASVUOHJELMA: Yritysverkostojen ja -palvelujen kehittäminen

Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta

Lestintie 39 69440 Lestijärvi

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Petri Jylhä, puh. 050 551 3030 petri.jylha@kaustisenseutukunta.fi

Hankepäällikkö:
Timo Pärkkä, puh. 040 757 3519 timo.parkka@kaustisenseutukunta.fi

Hankkeen esittely:
Kaustisen seutukunnassa on käynnistymässä noin 1,5 mrd euron arvoiset suurhankkeet lähivuosina, osin jo vuoden 2019 aikana (3 tuulivoimapuistoa ja Keliber Oy:n litiumkaivoshanke). Hankkeiden työllistävä vaikutus investointivaiheessa on jopa tuhansia henkilötyövuosia ja pysyvät vaikutukset vähintään satoja henkilötyövuosia. Seudulla ollaan valmistautumassa hankkeiden käynnistymiseen monin eri tavoin kunta- ja elinkeinoelämän sektoreilla. Keskeinen työkalu on ollut KASE Kasvuohjelma -projekti ja sen toimesta tehdyt vaikuttavuusarviointi ja kasvuohjelma keväällä 2019. Kasvuohjelmaan tunnistettiin tarpeita mm. yritysten ja yritysverkostojen kehittämiseen sekä alueen yrityspalvelujen kehittämiseen, jotta alue ja sen yritykset kykenisivät hyötymään suurhankkeiden vaikutuksista.

Hankkeen kotisivu »

Hanke alkaa 1.10.2019 ja päättyy 30.6.2022

KASE MAURO

Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta

Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
petri.jylha@kase.fi, puh. 050-5513030 paivi.skantsi@kaustisenseutukunta.fi

Hankepäällikkö:
Timo Pärkkä, puh. 040-7573519 timo.parkka@kaustisenseutukunta.fi

Palvelut:
Kehittämisen ja kasvun rahoitus, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
MAURO -hankkeen1 tavoitteena on rakentaa aktiivisesti ja pilottiluonteisesti maaseudun uutta roolia Kaustisen seutukunnan alueella. Uuden roolin hahmottamiselle on useita voimakkaita tarpeita ja myös mahdollisuuksia. Keskeinen tunnistettu mahdollisuus perustuu uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöönottoon, missä taloudellinen potentiaali pelkästään tässä seutukunnassa on noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Hanketta toteuttavat Vaasan yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Ruralia-instituutti sekä hankkeen päätoteuttajana ja koordinaattorina Kaustisen seutukunta. Tavoitteet
1. Määrittää maaseudun uutta, uusiutuvaan energiaan liittyvää roolia kuvaava visio ja tavoitetila sekä käynnistää siihen johtava muutosprosessi pilottina Kaustisen seudulle
2. Tuottaa tarvittavaa tietoa muutosprosessin toteuttamiseksi
- Selvittää uusiutuvan energian teknis-taloudelliset mahdollisuudet
- Selvittää uusiutuvaan energiaan liittyvien kehittämishankkeiden sosiaalisen ja psykologisen toteutettavuuden mahdollisuudet ja alan vetovoimaisuus
3. Luoda tarvittavat verkostot ja kumppanuudet muutosprosessin toteuttamiseksi
4. Luoda uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntävistä irrallisista hankkeista ja investoinneista seudullinen kokonaisuus

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Biotalous, Energia, Maatalous ja sitä palveleva toiminta

Hanke alkaa 1.6.2020 ja päättyy 30.6.2022

KASE Smart Countryside 5G Scout

Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta

Lestintie 39 69440 Lestijärvi

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Petri Jylhä, puh. 050-5513030 paivi.skantsi@kaustisenseutukunta.fi

Hankepäällikkö:
Jarno Peltola, puh. 040 562 2512 jarno.peltola@kaustisenseutukunta.fi

Palvelut:
Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Kaustisen seudulla on syntynyt tarve selvittää tietoverkon laajentamisen mahdollisuudet uusien mobiiliyhteysteknologioiden avulla. Selvityksen avulla alueelle muodostuu oikea ja ajantasainen tieto uusien mobiiliyhteysteknologioiden mahdollisuuksista esimerkiksi yrityksille, julkisille palveluille sekä alueen asukkaille. Hankkeen ensimmäisen vaiheen avulla voidaan tehdä päätöksiä henkeohjelman eteenpäin viemisestä ja kannattavuudesta, suunnitelmia toteuttamisesta sekä koota em. tarvittava verkosto.
Tavoitetila on laadittu vision muotoon seuraavasti: Kaustisen seutu on Suomen paras ja kattavin huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien maaseutualue sekä Euroopassa ainutlaatuinen langattomien ja kiinteiden ratkaisujen alueellinen testialusta vuonna 2023.
Tämä hanke on ensimmäinen osa laajempaa hankeohjelmaa, jolla luodaan yksityiskohtainen tiekartta kokonaisuuden toteuttamiseen.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Maatalous ja sitä palveleva toiminta

Hanke alkaa 1.4.2020 ja päättyy 31.7.2022

KASE Smart Countryside: Kuitua kylille

Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta

Lestintie 39 69440 Lestijärvi

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Minna Kauppinen, puh. 050 500 2102 minna.kauppinen@kaustisenseutukunta.fi

Hankepäällikkö:
Santtu Lehto, puh. 040 1956333 santtu.lehto@kaustisenseutukunta.fi

Hankkeen esittely:
Hankkeen sisältönä on suunnitella laajakaistayhteyksiä ja kyläverkkoja Keski-Pohjanmaan kuuden maaseutukunnan alueelle. Alkuvaiheessa kiinnostuneita kyliä ja alueita kartoitetaan erilaisin keskusteluin ja viestinnän keinoin, jonka jälkeen muodostetaan tilannekuva kiinnostuneista alueista, kylistä ja asukkaista. Tämän jälkeen käynnistetään suunnittelu kyläverkkojen rakentamiseksi, sisältäen toteutus- ja aikataulusuunnittelua, investointitarpeiden selvitykset ja laskemat sekä tarvittavat materiaalit ja palvelut. Hanke resurssoi myös käynnistettävän investointihankkeen hallinnointiin ja koordinointiin liittyvät toimenpiteet.

Hankkeen kohderyhmänä ovat valokuituverkon ulkopuolella olevat alueen asukkaat ja maaseudun yritykset.

Tavoitteet ovat:
- Kattava tieto alueen tietoliikenneinfrastruktuurin laajentamistarpeista sekä kuidusta kiinnostuneista asukkaista
- Konkreettinen ja toteuttamiskelpoinen hankesuunnitelma investointihankkeelle
- Kyläverkkojen rakentamiseen kohdistuvan investointihankkeen käytännön toteutuksen ja hallinnoinnoin mahdollistaminen
- Asukkaiden, kylien ja kyläyhdistysten tietoisuuden lisääminen valokuituyhteyden tarjoamista eduista ja mahdollisuuksista
- Valokuidun saatavuuden parantuminen maaseutualueilla ja keskusten ulkopuolisilla alueilla

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT)

Hanke alkaa 1.6.2021 ja päättyy 31.8.2023

KIERTOON!

Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta

Lestintie 39 69440 Lestijärvi

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Petri Jylhä, puh. 050-5513030 paivi.skantsi@kaustisenseutukunta.fi

Hankepäällikkö:
Marko Malvisto, puh. 040 680 2210 marko.malvisto@kaustisenseutukunta.fi

Palvelut:
Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen

Hankkeen esittely:
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa paikalliset erityispiirteet hyödyntävä uusiutuvaan energiaan perustuva bioenergian ekosysteemi ja demonstroida tätä käytännössä. Tämä paikallinen ekosysteemi hyödyntää hankealueella olevat merkittävät turkislantavarannot sekä hiljattain käytöstä poistuneet tai poistumassa olevat turvetuotantoalueet (entisen fossiilisen polttoaineen tuotannon sijaan) uusiutuvan energian tuotantoalueina.
Hankkeen toimenpiteet jakautuvat 6 työpakettiin:
1. Paikallisen kiertotalousympäristön (ekosysteemi) toteutettavuusselvitykset ja biokaasutuotannon toteuttamisen suunnittelu
2. Demonstraatio-ympäristön muodostaminen hankkeessa tehtäviä kokeiluja varten
3. Biokaasun tuotantoon liittyvien tuotanto- ja toimintamallien pilotointi ja testaus
4. Biokaasutuotannon arvoketjun/-kehän mallinnus Kaustisen seutukunnan alueella
5. Toiminnan vakiinnuttamisen ja tarvittavien jatkohankkeiden suunnittelu hankkeessa saatujen kokemusten ja tulosten perusteella
6. Viestintä ja tiedottaminen sekä hankehallinto

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Energia, Turkis ja nahka , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Biotalous

Hanke alkaa 1.6.2020 ja päättyy 31.5.2023

Kierthon 2.0

Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta

Lestintie 39 69440 Lestijärvi

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Petri Jylhä, puh. 050 5513030 petri.jylha@kaustisenseutukunta.fi

Hankepäällikkö:
Salla Siivonen, puh. 0404806162 salla.siivonen@kaustisenseutukunta.fi

Palvelut:
Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Uudet innovaatiot ja teknologiat

Hankkeen esittely:
Keski-Pohjanmaalla on tällä hetkellä käynnissä hankkeita, joissa selvitetään laaja-alaisesti mm. biomassoihin perustuvan biokaasutuotannon edellytyksiä. Esimerkiksi Kiertoon! ja Habitus -hankkeet luovat osaltaan pohjaa alueellisen biokaasuekosysteemin syntymiselle. Kaustisen seutukunnan koordinoima Maaseuturahaston rahoittama MAURO-hanke (Maaseudun Uusi Rooli) selvittää useiden tutkimuslaitosten selvitystyön tukemana uusiutuvan energian edellytyksiä myös sosiaalisen hyväksyttävyyden näkökulmasta aluetaloudellisen potentiaalitarkastelun lisäksi.
Näiden hankkeiden tuloksena saadaan runsaasti tietoa siitä, millainen on seudullinen uusiutuvan bioenergian tuotantomahdollisuus ja myös tämän mahdollisuuden siirtämisestä käyttöön. Kierthon 2.0 hankkeen avulla selvitetään mm. kysynnän edellytyksiä. Muodostetaan käsitys uusiutuvan energian potentiaalisesta kysynnästä ja sen kehittymisestä seuraavan 10:n vuoden aikana Kaustisen seutukunnan alueella. Mikäli tunnistetaan riittävät edellytykset sille, että esimerkiksi biokaasun ja sen jalostamisessa syntyville tuotteille (kuten vety, hiili, hiilidioksidi, metaani, ravinteiden kierrätys) on kysynnän edellytykset ja ymmärretään näiden edellytysten vahvistamisen mekanismit, syntyy pohja myös muulle markkinalle ja tätä kautta yritysten investoinneille ja kehittämistyölle.

Toimialat:
Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Biotalous, Energia, Muu teollisuus

Hanke alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Kpedu Rekry

Kpedu Rekry

Närvilänkatu 8 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Harri Lundell, puh. 0447250007 harri.lundell@kpedu.fi

Hankepäällikkö:
Johanna Herrala, puh. 0403596239 johanna.herrala@kpedu.fi

Hankkeen esittely:
Kpedu Rekry -hankkeen tarve on noussut esiin Keski-Pohjanmaan alueen työnantajien viestitettyä jo pitkään rekrytointiongelmistaan. Keski-Pohjanmaan maakunnan ja alueen kuntien kannalta on aivan ydinkysymyksiä kuinka saamme mahdollisimman suuren osan opiskelijoistamme kiinnitettyä alueen työpaikkoihin, ja vähintäänkin pidettyä työllisyysasteen nykyisellä tasolla. Hankkeen valmistelussa on ollut mukana Pohjanmaan TE-toimisto, Pohjanmaan kauppakamari ja Kokkolan kaupunki. Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (Kpedu). Pohjanmaan TE-toimisto on hankkeessa osatoteuttajana ja on mukana kehittämässä ja toteuttamassa opintojen aikana tarjottavia urapalveluita sekä valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden työllistymistoimenpiteitä.

Kpedu Rekry -hankkeen päämääränä on edistää ja nopeuttaa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijoiden siirtymistä työelämään.

Tavoitteet:
1. Parantaa opiskelijoiden työnhaku- ja työllistymisvalmiuksia
2. Tehostaa Kpedun opiskelijoilleen tarjoamia työllistymistä edistävän uraohjauksen palveluita
3. Lisätä alueen työelämän kiinnostusta Kpedun opiskelijoita kohtaan ja tuoda esiin opiskelijat potentiaalisina työntekijöinä/tulevina osaajina

Toimenpiteet:
1. Opiskelijoiden uraohjausta ja työllistymistä edistävän tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalvelun sekä verkko-oppimisympäristön toteuttaminen
2. Opiskelijoiden työnhaun sparrausryhmien toimintamallin luominen yhdessä kumppaneiden kanssa
3. Tietoisuuden lisääminen alueen työpaikoista ja työllistymismahdollisuuksista
4. Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen ja tavoitteellisuuden lisääminen opiskelijoiden uraohjauksessa
5. Luodaan matalan kynnyksen palvelu yritysten nopeisiin ja piileviin rekrytointitarpeisiin vastaamisessa yhdessä työhallinnon kanssa

Tulokset/vaikutukset: Hankkeen vaikutuksena opiskelijoiden työllistymistä ja jatko- opiskelua tukevan uraohjauspalvelujen laatu paranee ja määrä lisääntyy hankkeen aikana. Pitkällä tähtäimellä Kpedun opiskelijoiden sijoittuminen alueen työelämään opintojen aikana ja jälkeen paranee sekä työnantajien rekrytointi helpottuu.

Hankkeen kotisivu »

Hanke alkaa 1.3.2020 ja päättyy 31.12.2022

Hankkeen tulosten esittely

Hankkeessa on otettu käyttöön valtakunnallisessa Tiitus-järjestelmässä toimiva rekrytointipalvelu "Kpedu Jobi". Palveluun on ensimmäisten kuukausien aikana rekisteröitynyt kaikkiaan noin 400 opiskelijaa ja noin 60 työnantajaa. Ensimmäisiä kontakteja on syntynyt työkalun avulla. Lisäksi K-P:n alueen työnantajia on kontaktoitu ja tiedotettu mahdollisuudesta saada osaajia Kpedun opiskelijoista (koulutussopimus/oppisopimus/työntekijä). Hanketyöntekijät ovat osallistuneet Oamk:n järjestämään Osaamisidentiteettiä kehittämässä (9 op) koulutukseen hankkien ohjausosaamista hanketehtäviin. Te-palveluiden ja Kpedun opiskelijaedustajan kanssa on järjestetty palvelumuotoilun työpaja ohjausosaamisen ja siihen liittyvän yhteistyön kehittämiseksi. Opiskelijoille suunnatut työelämäpäivät on järjestetty hyvinvointialalla ja Kannuksessa luonnonvara-alalla.

Hankkeisiin osallistuneiden henkilöiden määrä: 225 kpl

Tuloksia esittelevät liitteet ja linkit

Kpedu Jobi postikortti opiskelijoille »

Kyytiin2 - Tavara- ja henkilöliikenteen yhdistely yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä

Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta

Lestintie 39 69440 Lestijärvi

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Petri Jylhä, puh. 050 551 3030 petri.jylha@kaustisenseutukunta.fi

Hankepäällikkö:
Tomas Luoma, puh. +358 40 142 4257 tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi

Palvelut:
Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen

Hankkeen esittely:
Liikennealan lainsäädäntö muuttuu voimakkaasti v. 2018. Hanke antaa välineitä muutoksen hyödyntämiseen kuljetusalan pk-yrityksille, muille pk-yrityksille, kunnille ja yksityishenkilöille. Rakennetaan yhteistyötä näiden toimijoiden välille ja otetaan käyttöön digitaalisia välineitä kuljetuksissa.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Tukkukauppa, Vähittäiskauppa , Kuljetusala, Matkailupalvelut, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Elintarvike , Maatalous ja sitä palveleva toiminta

Hanke alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.8.2022

LET’S LEARN WORK! - Työelämä- ja yrittäjyystaitoja maakunnallisella yhteistyöllä

Centria-ammattikorkeakoulu

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Daniela Mårtenson, puh. 0404807570 daniela.martenson@centria.fi

Palvelut:
Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Hankkeen avulla tehostetaan Keski-Pohjanmaan alueen nuorten siirtymistä koulutuksesta toiseen ja työelämään vahvistamalla heidän työelämä- ja yrittäjyystaitojaan sekä saattamalla heitä henkilökohtaisiin työelämäkontakteihin. Hankkeessa luodaan työelämäpassi sekä työelämä- ja koulutusorganisaatioiden yhteinen mentorointimalli.

Hanke alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.8.2023

LIKIRUOKA – maaseudun resurssien jakelun kehittäminen: uudenlainen toimintamalli maaseutuyrittäjyyteen ja alueelliseen logistiikkaan

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Janne Känsäkoski, puh. 04063909890 janne.kansakoski@centria.fi

Hankepäällikkö:
Janne Känsäkoski, puh. 0406309890 janne.kansakoski@centria.fi

Palvelut:
Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Laatu- tai toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen

Hankkeen esittely:
Tämän kehityshankkeen tavoitteena on yhdistää K-P ja Lapin maakunnassa toteutettujen EAKR-rahoitteisten lähiruoka- ja digitaalisuushankkeiden tulokset ja luoda uudenlainen toimintamalli maaseudun yrittäjyyteen ja alueellisen elintarviketuotannon kokonaislogistiikkaan pilotoimalla Keski-Pohjanmaalla Centrian hanketoimin kehittämää ja tavaralogistiikassa testaamaa sähköistä VASTE-alustaa kolmen Lapin ja K-P seutukunnan alueella.

VASTE-alustan yhteyteen liitetään hankkeessa toimijoille yhteinen kaupallinen tai muu markkinapaikka. Tämän kehitettävän kokonaisuuden ("Likiruoka"-alusta) pilotoinnin avulla mahdollistetaan paikallisten elintarvikkeiden ostajien (ravintoloiden, julkisten ruokapalveluiden ja yksityisten kuluttajien) sekä myyjien (alku- ja elintarviketuottajien) sekä molempiin ryhmiin kuuluvien jatkojalostajien ja vähittäismyyjiien kohtaaminen, kaupankäynti sekä kuljetusten vähähiilinen optimointi harvaanasutulla alueella. Hankkeen aikana kartoitetaan lisäksi alustan muut mahdolliset jatkokehitystoimet ja hyödyntämismahdollisuudet myös kuntien välisissä julkisissa kuljetuksissa. Käytännön jalkauttamistoimista vastaavat kuntien omat yrittäjäyhteistyöhenkilöt. Hankkeen hallinnoinnista, kehitystyöstä sekä pilotoinneista vastaa Centria.

Pilotoinnin tavoitteena on huomioida ja käytännössä testata aiemmissa hankkeissa selvitetyt mahdolliset hiilineutraalit toimintamallit, aluetaloudelliset näkökohdat sekä pk-yritysten toimintamahdollisuudet elintarviketuotannon alalla. Näin saadaan konkreettisia tuloksia siitä, voiko tällaisella järjestelmällä käytännössä edistää paikallistaloutta, paikallisten pk-yritysten toimintamahdollisuuksia ja Lapin maakunnan alueiden välistä yhteistyötä sekä lyhentää pitkiä elintarvikkeiden kuljetusketjuja ja vähentää hiilidioksidipäästöjä samalla kustannustehokkuutta parantaen. Malli tuo käytännön ratkaisumahdollisuuden lähruoan menekin ja mielekkään tuotannon kannattavuuden kasvattamiseen sekä kehittää kokonaan uudentyyppisen, vähähiilisen liikennejärjestelmän harvaanasutulle alueelle ja näin lisää myös maaseudun veto- ja pitovoimaa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on kääntää lopulta maaseutuyrittäjien määrän vähenemisen ja keski-iän nousun trendit laskuun sekä lisätä toimintamahdollisuuksien ja elinkeinorakenteen monimuotoisuutta sekä digitaalisuusastetta.

Toimialat:
Hyvinvointiala – SOTE, Kuljetusala, Matkailupalvelut, Muu palveluala, Elintarvike , Muu teollisuus , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Tukkukauppa, Vähittäiskauppa

Hanke alkaa 1.5.2020 ja päättyy 30.4.2022

Luontolähtöinen työhyvinvointi

Centria-ammattikorkeakoulu

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Lena Enlund, puh. +358447250594 lena.enlund@centria.fi

Hankepäällikkö:
Marja-Liisa Hiironen, puh. +358405727769 marja-liisa.hiironen@centria.fi

Palvelut:
Uudet innovaatiot ja teknologiat, Työhyvinvoinnin edistäminen , Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Hankkeen esittely:
Luontolähtöinen työhyvinvointi-hanke toteutetaan vuosina 2022-2023.
Hankkeessa pilotoidaan konkreettisia luontolähtöisiä toimenpiteitä aivotyötä tekevissä työyhteisöissä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edistämiseksi. Hankkeen päämäärä on kehittää luontolähtöisyyden ja luontoympäristön hyödyntämätöntä potentiaalia aivotyöntekijöiden osalta, koska sitä ei vielä ole käytetty tarpeeksi kokonaisvaltaisesti jokapäiväisen työhyvinvoinnin osalta.
Hankkeen päämäärä on luoda tutkittuun tietoon perustuvia uraauurtavia työhyvinvointia edistäviä konsepteja, etenkin aivotyötä tekeville työyhteisöille työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edistämiseksi.
Usein unohdetaan, että etenkin aivotyötä tekevät henkilöt tarvitsevat työympäristön, joka tukee aivojen kognitiivisia prosesseja, vahvistaa stressinsietokykyä sekä muistia. Aivot ovat herkkä elin ja muistisairaudet ovat vahvasti lisääntymässä työikäisten joukossa. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään useimmin mielenterveyden häiriöiden tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi, muun muassa työuupumuksen takia. Yli 20 000 henkilöä siirtyy vuosittain näistä syistä pois työelämästä. Myös lyhyiden sairauspoissaolojen syinä nousivat esille erilaiset tukielinrakenteiden ja mielen hyvinvoinnin ongelmat.
Ikääntyvien työssä jaksamista tukee kuntouttavien palveluiden yhdistäminen tavalliseen työhön sekä työhyvinvoinnin lisääminen. Luonnon hyvinvointivaikutuksista on paljon tutkittua tietoa. Työntekijät, jotka ulkoilivat luonnossa lähes päivittäin myös työaikaan raportoivat työhyvinvointinsa parhaimmaksi. Luontoympäristön elvyttäviä vaikutuksia voidaan aikaansaada jo 5-15 minuutin oleskelulla luonnossa. Luontolähtöisten interventioiden on todettu vaikuttavan positiivisesti psykologisiin, sosiaalisiin, fysiologisiin ja kognitiivisiin prosesseihin, sekä sairauksien oireiden vähenemiseen.

Hanke koostuu neljästä toimenpiteestä: aloitustyöpajoista “Luontolähtöiset interventiot”, luontointerventioiden toteutuksesta, arvioinnista ja työhyvinvoinnin luontomallista. Luontointerventiot tutustuttavat työyhteisöjä viiteen erilaisen interventioon, jotka vahvista työhyvinvoinnin eri osa-alueita.

Hankkeen tavoitteet ovat:

1. Työhyvinvointi ja yhteisöllisyys työyhteisössä ovat parantuneet ja työuupumus on pitkällä tähtäimellä vähentynyt.

2. Tarmokkuus ja luova ongelmanratkaisu työssä ovat vahvistuneet ja tuottavuus on parantunut.

3. Luontoliikunta ja terveelliset elintavat ovat lisääntyneet osallistujien työyhteisössä ja pitkällä tähtäimellä laajemmin myös muissa työyhteisöissä.

Hankkeen tulokset:

1. Uusia työhyvinvointia edistäviä luontolähtöisiä toimintatapoja on valmistunut.
2. Kartoitus työympäristön ja sen lähiluontoympäristön hyödyntämismahdollisuuksia työhyvinvoinnin edistämiseksi on valmistunut.
3. Työyhteisöt ovat tutustuneet luonnon ja sen eri muotojen työhyvinvointia vahvistaviin vaikutuksista.
4. Osallistujat ovat kokeneet että heidän työhyvinvointinsa, työssä jaksamisensa ja tuottavuutensa ovat lisääntyneet.

Hankkeessa huomioidaan sukupuolten tasa-arvon niin että käytännössä toimenpiteisiin pyritään sitouttamaan yhtä paljon naisia kuin miehiä. Hankkeessa huomioidaan yhdenvertaisuus esim. että liikuntarajoitteisille henkilöille mahdollistetaan esteettömiä ulkoilureittejä. Kestävä kehitys selkeästi läpileikkaa koko hanketta alusta loppuun, esim. hyödynnetään lähiluontoa sekä kestävää elämäntapaa tukevia valintoja.
Toimialat:
Muu palveluala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT)

Hanke alkaa 3.1.2022 ja päättyy 31.8.2023

Luontovoimaa maahanmuuttajataustaisten elämään

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Lena Enlund, puh. 0447250594 lena.enlund@centria.fi

Hankepäällikkö:
Lena Enlund, puh. 0447250594 lena.enlund@centria.fi

Palvelut:
Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Työvoimapoliittiset palvelut

Hankkeen esittely:
Luontovoimaa maahanmuuttajien elämään-hanke toteutetaan vuosina 2021-2023. Hankkeessa pyritään löytämään ratkaisuja sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien maahanmuuttajataustaisten osallisuuden edistämiseen ja yhteisöllisyyden tukemiseen konkreettisten luontolähtöisten toimintojen avulla. Hankkeen päämäärä on kehittää luonnon hyödyntämätöntä potentiaalia maahanmuuttajataustaisten osalta, koska sitä ei vielä ole hyödynnetty tarpeeksi yhteiskunnallisella tasolla eikä kotouttamistyön tukena.

Toimialat:
Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Hyvinvointiala – SOTE, Maatalous ja sitä palveleva toiminta

Hanke alkaa 1.2.2021 ja päättyy 31.8.2023

MAAKIERTO KP

Centria ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Anne-Riikka Rautio, puh. +358407064720 anne-riikka.rautio@centria.fi

Palvelut:
Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat

Hankkeen esittely:
MAAKIERTO KP -hankkeen tavoitteena on lisätä materiaalitehokkuutta Keski-Pohjanmaan alueella lisäämällä polttolaitosten sekä teollisuuden sivuvirtoina syntyvien materiaalivirtojen hyötykäyttöä ja samalla vastata lannoituksesta ja maanparannuksesta aiheutuviin ravinnepäästöihin.

Hankkeessa tutkitaan biopolttolaitoksen leijupetiin lisättävän dolomiittikalkin hyödyllisyyttä polttoprosessille ja lisäksi hyödynnetään prosessissa syntynyttä kalsium- ja magnesiumrikasta tuhkaa lannoitteena sekä lannoitekomponenttina. Tuhkan hyötykäytön lisäksi hankkeessa tutkitaan nykyisin usein läjitykseen päätyvien teollisuuden sivuvirtoina syntyvien epäorgaanisten sivuvirtojen potentiaalia suo- ja metsämaiden maanparannuksessa sekä lannoitekomponenttina. Lannoitekomponenttikokeissa kalsium- ja magnesiumrikkaan voimalaitostuhkan tai teollisuuden epäorgaanisen sivuvirran avulla sidotaan ravinteet typpi- ja/tai fosforipitoisista sivu/jätevirroista seostamalla ne hidasliukoiseksi maanparannusaineeksi. Tämän seurauksena pystytään vähentämään mm. maatalouden aiheuttamia ravinnehuuhtoumia sekä kierrätettyä epäorgaanisten sivuvirtojen sisältämät ravinteet.
Maatalouden, elintarviketeollisuuden ja biovoimalaitosten sivutuotteina muodostuu paljon ravinne- ja hivenainerikkaita virtoja, joita käytetään nykyisin lannoitteena. Näiden sivuvirtojen käytössä on usein ongelmana ravinteiden nopea liukeneminen ja siten niiden mahdollinen huuhtoutuminen vesistöihin. Ravinteiden ollessa hitaammin liukenevassa muodossa voidaan lannoitemääriä vähentää ja siten myös pienentää vesistökuormitusta. Kierrätyspohjainen lannoitevalmiste tehostaa materiaalien kiertoa, vähentää neitseellisen raaka-aineiden käyttöä, lisää Suomen materiaaliomavaraisuutta ja vähentää lannoitteiden valmistuksesta syntyviä CO2-päästöjä.

Teollisia sivuvirtoja voidaan hyödyntää esim. turvetuotannosta vapautuneiden turvemaiden maanparannuksessa ja lannoituksessa. Edistämällä puubiomassan kasvua turpeennostosta poistetuilla turvemailla, tai muilla ns. marginaalimailla, voidaan lisätä hiilen sitoutumista kasvavaan biomassaan ja maaperään sekä vähentää eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista. Metsittämällä marginaalimaita voidaan nopeuttaa biomassan tuotantoa, lisätä hiilen sidontaa ja samalla edistää kiertotaloutta, kun tuhkaa ja muita kierrätyspohjaisia kasvualustoja ja lannoitteita voidaan käyttää taloudellisesti kannattavalla tavalla lannoitteena. Kiinnostus marginaalimaiden metsittämiseen on lisääntynyt hiilen sidonnan noustua otsikoihin IPCC:n raporttien myötä.

MAAKIERTO KP -hankkeen tuloksena syntyy ainakin yksi kierto- tai jätepohjainen maanparannusaine, jonka soveltuvuus turve- ja kivennäismaametsien lannoitteeksi on selvitetty viljelykokeiden avulla. Tämän lisäksi hankkeen tavoitteena on uusien liiketoimintamahdollisuuksien avautuminen uusille tai jo olemassa oleville yrityksille ja lannoituksen aiheuttamien ravinnepäästöjen väheneminen.

Hanke on keskeinen osa Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen kärkeä.

Toimialat:
Kemia , Maarakentaminen , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Biotalous, Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Energia, KIP

Hanke alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2022

MECCO - osaamista tukevat yhteistyön menetelmät

Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

PL 567, 67701 Kokkola 67701 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Paula Kivinen, puh. 040-5148751 paula.kivinen@chydenius.fi

Palvelut:
Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Johtamisen osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat

Hankkeen esittely:

MECCO -osaamista tukevat yhteistyön menetelmät/ Mecco -methods of companionship and cooperation

Mecco-hankkeen toimenpiteet sisältävät uusia yritysyhteistyön muotoja alueen työelämän hyödynnettäväksi ja myös uusia mahdollisuuksia kasvattaa ja päivittää osaamista työelämän muuttuviin tarpeisiin – elämme keskellä suurta mullistusta joka haastaa meidät taisteluun yritysten puolesta. Muutos edellyttää uusia keinoja, uusia toimia ja juuri niitä voimme Mecco-hankkeella yrityksille tarjota.

Pienet teot voivat ratkaista, mihin suuntaan yhteiskunta kehittyy. Hankkeen tuloksena syntyy pilotoitu yliopisto/yritysyhteistyön toimintamalli, joka sisältää erilaisia hankkeessa kokeiltavia yhteistyömuotoja alueen yritysten kanssa. Toimintamallin keskiössä on alueen kasvu- ja rakennemuutosalojen kehittäminen osaamistarpeiden pohjalta siten, että opiskelijoiden ja yliopistotoimijoiden osaamis- ja kokemuspääoma saadaan elinkeinoelämän käyttöön.

Toimintamalli on kokonaisuudessaan uusi. Lisäarvon malliin tuo se, että se kiinnitetään osaksi yliopistokeskuksessa toimivaa kahden yliopiston tutkija- ja kehittäjäyhteisöä ja sen toimintaa. Innovatiivisuutta ja lisäarvoa hankkeeseen ja siinä tehtävään yliopisto-yritysyhteistyöhön tuo kolmivuotisen tutkinto-ohjelman käyttäminen toimenpiteiden kehittämisalustana ja oppimisympäristönä. Tämän kytköksen kautta opiskelijoiden potentiaalia saadaan suoraan hyötykäyttöön alueelle.

Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan uusia koulutuksen ja oppimisen toteutustapoja yhdessä yritysten kanssa, missä keskiössä on yritysten ja työntekijöiden tarpeet ja niihin vastaaminen. Aiempaan toimintaan verrattuna, uutuusarvona on entistä parempi ja ajantasaisempi osaamistarpeiden huomiointi sekä koulutusten räätälöinti kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeisiin (esimerkiksi: kasvu; kemia, kaivostoiminta, rakennemuutosalat; kauppa) jo suunnitteluvaiheessa.

Toimialat:
Muu palveluala, Elintarvike , Energia, KIP , Metalli, Muu teollisuus , Kemia , Biotalous, Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Tukkukauppa, Vähittäiskauppa

Hanke alkaa 1.6.2020 ja päättyy 31.5.2023

MUKAAN Mukana kasvussa

Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta

Lestintie 39 69440 Lestijärvi

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Minna Kauppinen, puh. 050 500 2102 minna.kauppinen@kaustisenseutukunta.fi

Hankepäällikkö:
Jaana Siermala, puh. 040 1867351 jaana.siermala@kaustisenseutukunta.fi

Palvelut:
Työvoimapoliittiset palvelut, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Hankkeen tavoitteena on kohderyhmän osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, työ- ja toimintakyvyn
ylläpitäminen ja vahvistaminen sekä toiminta- ja palvelumallien kehittäminen kohderyhmän tukemiseen, rohkaisuun, aktivointiin ja valmiuksien lisäämiseen, jotta he kykenevät hakeutumaan tarjolla olevien julkisten palveluiden piiriin. Kohderyhmänä ovat työelämän ulkopuolella olevat henkilöt, syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, jotka tarvitsevat vahvaa tukea lähteäkseen käyttämään tarjolla olevia palveluita. Tavoitteena on edistää osallisuutta sekä kohderyhmien työ- ja toimintakykyä yksilöohjauksen ja ryhmätoiminnan keinoin. Osallistujia tuetaan jalkautuvilla palveluilla, aktivoimalla ja motivoimalla lähtemään tarvitsemiinsa palveluihin. Hankkeessa tarjotaan matalan kynnyksen palveluja viemällä ohjauspalvelut pääsääntöisesti henkilön kotiin saakka. Tavoitteena on kohdata ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen asiantuntijakontaktiin. Yhdessä osallistujien kanssa sovittavilla yksilöllisillä tavoitteilla tuetaan ja edistetään osallistujaa arjen- ja elämänhallinnassa. Hanketyöntekijäresurssin lisäksi hankitaan ostopalveluna yksilö- ja ryhmäpalveluja, joiden tuella osallistujia motivoidaan ja valmennetaan siirtymään julkisten palvelujen piiriin, kohti koulutusta ja työelämää.

Hankkeen kotisivu »

Hanke alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.7.2023

Majakka - digitalisaation työkalupakista eväät vähähiiliseen teollisuuteen

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Janne Känsäkoski, puh. 0406309890 janne.kansakoski@centria.fi

Hankepäällikkö:
Janne Känsäkoski, puh. 0406309890 janne.kansakoski@centria.fi

Palvelut:
Kansainvälistymisen kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Laatu- tai toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Oulun yliopiston ja Centrian ylimaakunnallinen Majakka-hanke mahdollistaa alueen teollisuuden digitalisoitumisen. Hanke selvittää digitalisaation potentiaalin prosessien energia- ja materiaalitehokkuuden parantamisessa. Majakan valona toimivalla digitalisaatiolla halutaan läpi leikata alueen teollisuuden prosesseja vähähiilisyyshyötyjen esittelemiseksi.
Hanke keskittyy digitaalisten tiedonkäsittelymenetelmien tutkimiseen ja soveltamiseen teollisuuden prosesseihin. Näiden menetelmien avulla olemassa olevasta informaatiosta kyetään tuottamaan täysin uusia laskennallisia suureita eli uutta mittaustietoa. Uuden mittaustiedon ja ymmärryksen myötä prosesseja kyetään ohjaamaan kohti optimaalisia olosuhteita ja ennen kaikkea säätämään prosesseja tarkemmin. Hyödyt realisoituvat laitteiden pidempänä elinkaarena, energia- ja resurssitehokkuutena eli vähähiilisyytenä.
Hankkeella halutaan yhdistää toteuttajien digitalisaatio-osaamiset alueen tutkimuksen, koulutuksen ja erityisesti teollisuuden hyödyksi. Yhteistyö konkretisoituu Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueelle muodostuvana ylimaakunnallisena digitalisaation osaamiskeskittymänä. Tällä tuetaan vahvasti ja ennen kaikkea koordinoidusti alueella olemassa olevia tutkimuksen ja teollisuuden verkostoja mm. bio- ja kiertotalouden, sekä cleantech haasteiden ratkaisemisessa.
Toimenpiteet
Hankkeen alussa toteutetaan ”State of the Art” kartoitus digitalisiin tiedonkäsittelymenetelmiin, joilla kyetään edistämään materiaali- ja energiatehokkuutta teollisissa prosesseissa. Näitä menetelmiä sovelletaan demonstraatioiden muodossa pilottikoon prosesseihin toteuttajien tutkimusympäristöissä.
Olemassa olevat tutkimusympäristöt muokataan alkukartoituksen pohjalta demonstraatioihin sopiviksi. Vähähiilisyyskulmasta hyvin kuvaavaa on, että ympäristöjen muokkaaminen tarkoittaa pääosin ohjelmistojen päivittämistä ja kehittämistä. Tutkimusympäristöinä toimivat Centrian Chemplant ja Oulun Minipilot koetehtaat sisältävät useita erilaisia prosesseja, esimerkiksi malmin murskauksen sekä jauhatuksen, jotka ovat erittäin energiaintensiivisiä ja täten pienilläkin parannuksilla tuotetaan merkittävää energiatehokkuuden hyötyä.
Demonstraatioiden valinnassa huomioidaan ensisijaisesti alueen teollisuudelle tyypilliset prosessit sekä valittujen menetelmien soveltamisen hyötypotentiaali. Syntyviä tuloksia esitellään laajasti alueen yrityksille sekä paikan päällä, monikanavaisesti tiedottamalla, että seminaareissa.
Tulokset
Hankkeen tuloksena alueen teollisuudelle syntyy 1) digitaalinen työkalupakki, joka sisältää hankkeessa esitellyt keskeisimmät digitaaliset tiedonkäsittelymenetelmät. Työkalupakin kehittämisen ja jalkauttamisen kannalta on keskeistä osaamispääoman kasvattaminen ja juurruttaminen, mikä konkretisoituu 2) digitalisaatio-osaamiskeskittymänä. Osaamiskeskittymä takaa hankkeen vaikuttavuuden pitkälle tulevaisuuteen, luo pohjan tulosten jalkautumiselle teollisuuteen sekä laadukkaalle koulutustarjonnalle. 3) Tutkimusympäristöjen kehittyminen luo valmiudet tarjota näitä palveluja alueen yrityksille ja samalla vahvan pohjan tuleville hankkeille. 4) Osaamiskeskittymän ympäristöt kasvattavat kansallista ja kansainvälistä statusta mm. uusien kansainvälisten hankkeiden muodossa. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueen yritysten näkökulmasta hanke tarjoaa nimensä mukaan hyvät eväät hyödyntää näitä tuloksia vähähiilisyystavoitteiden saavuttamisessa ja oman liiketoiminnan kehittämisessä.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Muu palveluala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Energia, KIP , Kunnossapito, Metalli, Puurakentaminen , Vene , Puutuote , Muu teollisuus , Kemia , Biotalous, Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta

Hanke alkaa 1.4.2019 ja päättyy 31.12.2022

Hankkeen tulosten esittely

Majakka-hankkeen tuloksena syntyy alueellinen osaamiskeskittymä, josta löytyy tietotaitoa digitaalisten menetelmien soveltuvuudesta teollisten prosessien vähähiilisyyden edistämiseen. Menetelmät esitellään työkalupakkina.

Työkalupakin kehittämisen ja jalkauttamisen kannalta on keskeistä osaamispääoman kasvattaminen ja juurruttaminen, mikä konkretisoituu digitalisaatio-osaamiskeskittymänä.

Hankkeen alussa toteutettava ”State of the Art” -kartoituksella edistetään digitaalisin tiedonkäsittelymenetelmin materiaali- ja energiatehokkuutta teollisissa prosesseissa. Menetelmää sovelletaan demonstraatioiden muodossa pilottikoon prosesseihin toteuttajien tutkimusympäristöissä.
Olemassa olevat tutkimusympäristöt muokataan alkukartoituksen pohjalta demonstraatioihin sopiviksi.

Demonstraatioiden valinnassa huomioidaan ensisijaisesti alueen teollisuudelle tyypilliset prosessit sekä valittujen menetelmien soveltamisen hyötypotentiaali.


Hankkeisiin osallistuneiden yritysten määrä: 24 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden muiden organisaatioiden määrä: 1 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden henkilöiden määrä: 50 kpl

Tuloksia esittelevät liitteet ja linkit

MAJAKKA SoA kirjallisuusselvitys »
A novel approach to transform Artificial Intelligence to Blockchain via MyData to reduce Carbon Emission »
Kotisivu »
Teollisuusprosessien tehostus digityökaluilla tuottaa säästöjä »

MinePro

MinePro

Närvilänkatu 8 67400 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Harri Lundell, puh. 0447250007 harri.lundell@kpedu.fi

Hankepäällikkö:
Sanna Tuukkanen, puh. 040-808 5014 sanna.tuukkanen@kpedu.fi

Palvelut:
Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Keski-Pohjanmaan alueella on käynnistymässä lähitulevaisuudessa useita kaivos- ja akkuteollisuuteen liittyviä hankkeita, joiden työvoiman tarve on merkittävä. Lisäksi olemassa oleva prosessi- ja kemianteollisuus tarvitsee jatkuvasti uusia työntekijöitä. Samaan aikaan alueen työikäinen väestö vähenee ja kilpailu työvoimasta alueiden kesken on kovaa.

Tavoitteet:

1: Keski-Pohjanmaan alueen toisen asteen ja AMK-koulutuksen prosessi- ja kemiantekniikan koulutuksen sisällöllinen kehittäminen vastaamaan kaivos- ja akkuklusterin sekä sen liitännäisten alojen merkittävästi kasvavia tulevaisuuden tarpeita

2: Prosessi- ja kemiantekniikan koulutustarjonnan lisääminen ja laajentaminen tulevaisuuden työvoiman kasvua varten.

3: Alueen yritysten, kehittämis- ja koulutusorganisaatioiden yhteistyön tiivistäminen koulutuksen kehittämiseksi sekä alan tunnettuuden ja työvoiman saatavuuden varmistamiseksi

Hankkeen tuloksena prosessiteollisuuden osaajatarpeeseen pystytään vastaamaan alueemme yritysten ja koulutusorganisaatioiden tiiviillä yhteistyöllä, jolloin osaamisen jatkuva uudistaminen onnistuu tulevaisuudessakin.


Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, KIP , Kemia

Hanke alkaa 1.9.2020 ja päättyy 31.8.2023

Momentum

Pohjois-Suomen omatoimisen työllistymisen tuki PSOTTY ry

Isokatu 28 toimisto 7 (2. krs) 90100 Oulu

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Mikko Sormunen, puh. 0407216879 mikko.sormunen@ilry.fi

Hankepäällikkö:
Sami Lopakka, puh. 0452373206 sami.lopakka@momentumweb.fi

Palvelut:
Työhyvinvoinnin edistäminen , Työvoimapoliittiset palvelut, Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Johtamisen osaamisen kehittäminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen

Hankkeen esittely:
Momentum on koko Pohjois-Suomen korkeakoulutetuille sekä valmistumisvaiheen yliopisto- ja
korkeakouluopiskelijoille suunnattu työllisyyshanke. Sen laajaan yhteistyöverkostoon kuuluvat pohjoiset yliopistot ja
ammattikorkeakoulut, pohjoissuomalaiset kaupungit ja kunnat sekä akavalaiset ammattiliitot alueyhdistyksineen.
Hanke tarjoaa monipuolisia palveluja työnhaun, urasuunnittelun ja työelämäosaamisen tueksi kaikille yliopisto- ja
korkeakoulutaustaisille ilman koulutusalarajauksia. Momentum-hanke edistää myös jatkuvaa oppimista
kohderyhmänsä osaamisen ja työmarkkina-arvon ylläpitämiseksi. Palveluita tarjotaan monipuolisesti myös
verkkomuodossa, ja keskeisiltä osiltaan suomen lisäksi englanniksi.

Hankkeen kotisivu »

Hanke alkaa 1.2.2021 ja päättyy 31.8.2023

OKM Erityisavustus: Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi (työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmän työllisyystavoitteen tukeminen)

Kokkolan kaupunki (osatoteuttaja)

PL 43 67101 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Marjo Rahikka, puh. 0447809918 marjo.rahikka@kokkola.fi

Palvelut:
Työvoimapoliittiset palvelut

Hankkeen esittely:
Erityisavustuksella tuetaan jatkuvaa oppimista kehittäen toimenpiteitä osaamispulaan. Hanke tukee Kokkolan alueen työllisyyden kuntakokeilua, edistäen sen kohderyhmän työllistymistä sekä luoden ja parantaen eri toimialojen (koulutuksen järjestäjät, työhallinto, kaupunki, alueen työ- ja elinkeinoelämä sekä OKM) yhteistyörakenteita.

Hanke alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.7.2022

OMA-hanke, Osa Minusta, osanA meitä

Centria-ammattikorkeakoulu

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Minna Koivula, puh. 0447250771 minna.koivula@centria.fi

Hankepäällikkö:
Minna Koivula, puh. 0447250771 minna.koivula@centria.fi

Palvelut:
Uudet innovaatiot ja teknologiat, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Hankkeen avulla etsitään uusia toimintamalleja heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden parantamiseen hyödyntämällä taidelähtöisiä menetelmiä ja pelillisyyttä luomalla sosiaalisen osallisuuden malli, jossa kartoitetaan olemassa olevien palveluverkostojen osallisuuden osa-alueita sekä kehitetään yhteneväinen merkistö kuvaamaan osallisuuden muotoa palveluidentarjoajille ja asiakkaille, jonka avulla sosiaalisen osallisuuden osa-alueen
tunnistaminen jäsentyy ja selkiytyy.

Toimialat:
Hyvinvointiala – SOTE, Luovat alat

Hanke alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.7.2022

OpsoRekry

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Närvilänkatu 8 60100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Harri Lundell, puh. 0447250007 harri.lundell@kpedu.fi

Hankepäällikkö:
Ilmoitetaan myöhemmin, puh. Ilmoitetaan myöhemmin Ilmoitetaan myöhemmin

Palvelut:
Työvoimapoliittiset palvelut, Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Hankkeen esittely:
OpsoRekry-hankkeen taustalla on yritysten kasvaneet haasteet osaavan työvoiman saatavuudessa Keski-Pohjanmaalla. Yksi varteenotettava vaihtoehto asian parantamiseksi olisi tehostaa nopeavaikutteisten rekry- ja oppisopimuskoulutusten käyttöä. Hanke auttaa yrityksiä ja alueen muita työnantajia hyödyntämään entistä tehokkaammin oppisopimuskoulutusta ja RekryKoulutusta. Hanke kehittää myös Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilun ja Kpedun välistä yhteistyötä.

Hankkeen päämääränä on helpottaa yritysten kohtaamaa työvoimapulaa Keski-Pohjanmaalla

Hankkeen tavoitteet:

1. Auttaa yrityksiä ratkomaan osaavan työvoiman saatavuuden haasteita hyödyntäen oppisopimuskoulutusta, RekryKoulutusta ja niiden yhdistelmiä.
2. Tehostaa työllisyyden kuntakokeilun asiakkaiden ohjautumista työllisyyttä edistävien koulutuspalveluiden piiriin.
3. Lisätä oppisopimuskoulutuksen ja RekryKoulutuksen tunnettuutta alueen työnantajien ja työnhakijoiden
keskuudessa tehostamalla olemassa olevia sekä kehittämällä uusia innovatiivisia menetelmiä

Hankkeen toimenpiteet:

Toimenpide 1. Uudet innovatiiviset viestinnän menetelmät
tarinat/onnistumiset/ videotallenteet, sosiaalisen median hyödyntäminen monikanavaisesti, kampanjat, tapahtumat,
PopUp-toimistot ostoskeskuksiin tai muihin ympäristöihin, joista potentiaalisen kohderyhmän tavoittaa.
Toimenpide 2: Yhteistyömallin luominen Kpedun/kuntakokeilun/TE-toimiston ja muiden kumppaneiden kanssa
Työttömän työnhakijan polku RekryKoulutuksen kautta oppisopimuskoulutukseen pysyväksi työllistämisen työkaluksi
työllisyydenhoidon toimijoille - yhteistyömallin tehostaminen ja jalkautus.
Toimenpide 3: Yrityskontaktien lisääminen
Asiakkuusvastaavien jalkauttaminen yrityksiin kertomaan oppisopimuskoulutuksen ja RekryKoulutuksen
mahdollisuuksista

Hankkeen päätoteuttaja ja hakijataho on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä. Osatoteuttaja on Kokkolan
kaupunki/Työllisyyden kuntakokeilu.

Toimialat:
Vähittäiskauppa , Hyvinvointiala – hemmottelu ja liikunta, Kuljetusala, Matkailupalvelut, Muu palveluala, Elintarvike , Energia, KIP , Kunnossapito, Metalli, Puurakentaminen , Vene , Puutuote , Muu teollisuus , Betonirakentaminen , Maarakentaminen , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Tukkukauppa

Hanke alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.8.2023

Osaamista Keski-Pohjanmaalle

Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

PL 567 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Paula Kivinen, puh. 040-5148751 paula.kivinen@chydenius.fi

Hankepäällikkö:
Paula Kivinen, puh. 040-5148751 paula.kivinen@chydenius.fi

Palvelut:
Työhyvinvoinnin edistäminen , Työvoimapoliittiset palvelut, Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Johtamisen osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Kehittämisen ja kasvun rahoitus

Hankkeen esittely:
Keski-Pohjanmaalla työllisyysaste on Suomen kärkiluokkaa, samaan aikaan työelämän osaajapula on alueella yksi maan haastavimmista ja keskeisin alueen kehitystä ja kasvua rajoittava tekijä. Ammattibarometri sekä Pohjanmaan ELY-keskuksen selvitykset kertovat osaajapulan olevan pitkään jatkunutta ja koskettavan alueella laajasti eri toimialoja ja eri koulutustaustan omaavia ammattilaisia. Keski-Pohjanmaalle tarvitaan lisää osaavaa työvoimaa eli toimenpiteitä on tehtävä työvoima- ja osaamistarpeiden tukemiseksi, joilla voidaan varmistaa sekä ylläpitää yritysten kehitys- ja kasvuedellytykset. Mahdollisuuksia on monia ja tällä hankkeella ja sen eri toimenpiteillä vastataan kolmen toteuttajatahon voimin osaltaan näiden haasteiden ja toimien edistämiseen.

Toimialat:
Hyvinvointiala – SOTE, Kuljetusala, Matkailupalvelut, Muu palveluala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Elintarvike , Energia, KIP , Kunnossapito, Metalli, Puurakentaminen , Turkis ja nahka , Vene , Puutuote , Muu teollisuus , Kemia , Betonirakentaminen , Maarakentaminen , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Biotalous, Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Luovat alat , Tukkukauppa, Vähittäiskauppa , Hyvinvointiala – hemmottelu ja liikunta

Hanke alkaa 1.1.2020 ja päättyy 30.12.2022

Pienyritykset nousuun!

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Närvilänkatu 8 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Harri Lundell, puh. 044-7250007 harri.lundell@kpedu.fi

Hankepäällikkö:
Johanna Herrala, puh. 040 359 6239 johanna.herrala@kpedu.fi

Palvelut:
Työhyvinvoinnin edistäminen , Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Johtamisen osaamisen kehittäminen, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Pienyritykset nousuun! -hankkeen päämääränä on Keski-Pohjanmaan maakunnan pienyritysten muutoskyvykkyyden
parantaminen ja kasvun mahdollistaminen Koronapandemian jälkeen. Taustalla on yli vuoden kestänyt
poikkeustilanne, joka on vaikuttanut yritysten toimintaedellytyksiin voimakkaasti. Henkinen ja fyysinen jaksaminen ja
hyvinvointi on ollut kovalla koetuksella ja yritysten tulisi vielä ponnistella kohti orastavia parempia aikoja. Hankkeeseen
valikoituville yrityksille tarjotaan mahdollisuus osallistua erilaisiin hyvinvointia sekä osaamista lisääviin toimenpiteisiin.
Taustalla on yritysten lukuisat yhteydenotot sekä taustaselvitykset, joista käy ilmi tarve tukea myös yrittäjien ja
henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia sekä muutoskyvykkyyttä ja osaamista aiemmin yrityksille kohdennetun
taloudellisen tuen lisäksi.

Hankkeen päätoteuttaja on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja osatoteuttajana on Keski-pohjanmaan Yrittäjät ry.
Kumppaneina hankkeessa ovat alueen kunnat, elinkeinoyhtiöt, työhallinto sekä Kauppakamari.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Vähittäiskauppa , Kuljetusala, Hyvinvointiala – hemmottelu ja liikunta, Matkailupalvelut, Muu palveluala, Luovat alat

Hanke alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.8.2023

Pk-yritysten omistajanvaihdospalvelu

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry

Ristirannankatu 1 67100 67100

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Riitta Hautala, puh. 0503388029 riitta.hautala@yrittajat.fi

Hankepäällikkö:
Matti Koivisto, puh. 0503211749 matti.koivisto@yrittajat.fi

Palvelut:
Kansainvälistymisen kehittäminen, Kehittämisen ja kasvun rahoitus, Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Johtamisen osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Suomessa on kymmenillä tuhansilla yrityksillä lähivuosina edessään omistajanvaihdos. Kansantalouden ja kuntien kannalta on tärkeää, että mahd. moneen yritykseen löytyy jatkaja, jotta palvelut ja työpaikat säilyvät kunnissa. Hankkeen tavoitteena on omistajanvaihdosten sujuminen alueellamme. Hankkeen alussa toteutetaan kysely, henk.kohtaisilla haastatteluilla ja sähköisesti. Myös innovatiiviset ratkaisut kartoitetaan. Tavoitteena on että yritysten myyjät ja ostajat löytävät toisensa, tarvittava asiantuntija-apu on tunnistettu ja helposti löydettävissä. Luodaan uusia verkostoja. Pyritään siihen, että julkisen vallan toimet edesauttaisivat omistajanvaihdosten toteutumista.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Vähittäiskauppa , Hyvinvointiala – hemmottelu ja liikunta, Hyvinvointiala – SOTE, Kuljetusala, Matkailupalvelut, Muu palveluala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Elintarvike , Energia, Kunnossapito, Metalli, Puurakentaminen , Turkis ja nahka , Vene , Puutuote , Muu teollisuus , Kemia , Betonirakentaminen , Maarakentaminen , Luovat alat

Hanke alkaa 1.4.2020 ja päättyy 31.3.2022

RUOSTE - Rakennusalalle uutta osaamisesta ja teknologiaa

Jyväskylän yliopisto; Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Talonpojankatu 2B 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Ilkka Kivelä, puh. 0407710482 ilkka.kivela@chydenius.fi

Hankepäällikkö:
Ilkka Kivelä, puh. 0407710482 ilkka.kivela@chydenius.fi

Palvelut:
Uudet innovaatiot ja teknologiat, Verkostoituminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Hankkeen esittely:
Rakennustuotteiden valmistus työllistää maakunnassa karkeasti arvioituna 5000 – 7000 henkilöä. Keski-Pohjanmaan
ja sen välittömässä läheisyydessä on yli puolen sataa puurakentamiseen liittyvää yritystä, joiden yhteenlaskettu
liikevaihto ylittää miljardin euron. Erilaisen datan hyödyntäminen ja kerääminen luo rakennus- ja kiinteistöalan
yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tarjoaa valtavan potentiaalin tuotteiden/palveluiden lisäarvon
kasvattamiseen. Digitalisaation avulla kerätyn datan avulla voidaan esimerkiksi vähentää energian, veden, sähkön
käyttöä tai optimoida tuotantoa ja logistiikkaa. Uusimmilla teknologioilla datan kerääminen on energiatehokasta, ja
datalla on myös mahdollista havaita ongelmia rakennuksista, suunnitella ennakkoon korjaavia toimenpiteitä ja
vähentää sitä kautta korjausrakentamista ja jätteiden määrää.

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja selvittää rakennusalan arvoketjujen toimijoiden informaatiotarpeita, joiden avulla
voitaisiin luoda uutta liiketoiminta tai kasvattaa lisäarvoa olemassa olevaan palveluun tai tuotteeseen. Digitalisaation
mahdollistamien uusien ratkaisujen avulla on mahdollista luoda uutta liiketoimintaa tai tehostaa nykyistä toimintaa.
Toisena tavoitteena on pilotoida uutta teknologiaa erilaisilla demonstraatioilla, joissa etsitään käytännöllisiä
tulevaisuuden vihreitä ratkaisuja rakennusalalle. Tällä tavoin pyritään auttamaan rakennusalan yrityksiä kehittämään
palveluitaan ja tuotteitaan materiaali- ja energiatehokkaammiksi, sekä kilpailukykyisemmiksi. Tavoitteena on todentaa
sekä erilaisten ratkaisujen ja järjestelmien soveltuvuutta rakennusalan ekosysteemeihin Living Lab-konseptilla(pilotit),
että piloteista kertyneen tiedon ja hyvien käytäntöjen levittäminen rakennus- ja kiinteistöalan yrityksiin.

Hankkeen toimenpiteet on jaettu työpaketteihin:
Työpaketti 1: Demonstraatioiden määrittely ja selvitys
Työpaketti 2: Toimijariippumattoman pilvialustan määrittely, suunnittelu ja käyttöönotto
Työpaketti 3: Demonstraatiot ja pilotit
Työpaketti 4: Hallinta ja tiedottaminen

Hankkeen tuloksena saadaan pilotointien ja kokeilujen tuottamaa uutta tietoa ja osaamista yrityksiin, jolloin yritysten
kilpailukyky paranee ja saadaan uutta alueellista osaamista ja tietoa digitalisaation soveltamisesta rakennusalan
yritysten ja julkisten kehitysorganisaatioiden käyttöön. Lisäksi hankkeen tuloksena rakennusalan yleinen tietoisuus
digitalisaation mahdollisuuksista paranee, sekä ICT-alan tietoisuus liiketoimintapotentiaalista rakennusalalla kasvaa.
Alueen yritykset saavat uutta arvokasta tietoa ja kokemusta uusimmista teknologioista (IoT, pilvipalvelut, tekoäly) ja
menetelmistä demonstraatioiden ja pilottien kautta. Demonstraatioista kerätty data avaa mahdollisuuksia kehittää
uusia palveluja tai tuotteita. Datan avulla voi kasvattaa tuotteiden lisäarvoa esimerkiksi energia- ja
resurssitehokkuudesta, sekä personoida palveluita ja parantaa käyttökokemusta. Projektin tulosten levittämisen
myötä tuetaan langattomien teknologioiden ja IoT t&k ympäristön kehittämisvalmiuksien parantamista ja tuetaan
yritysten, tki-organisaatioiden sekä korkeakoulujen välistä innovaatiotoimintaa ja synergioiden kehittymistä.
Hanke aktivoi alueen rakennus- ja kiinteistöalan yrityksien TKI-toimintaa tarjoamalla uutta teknologiaa ja osaamista
demonstraatioiden kautta, joka tukee Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman painopisteitä. Hankkeen tuloksena siis
syntyy tutkimus- ja innovaatiotoimintaa rakennus- ja kiinteistöalalle puutalorakentamisen yhteyteen. Hyödyntämällä
digitaalisuutta energia- ja materiaalitehokkuuden kasvattamiseksi kiinteistö- ja rakennusalalla, hanke tukee laajaalaisesti
niin kestävän kehityksen periaatteita (mm. kestävä rakentaminen, vihreä rakentaminen, energiatehokkuus,
vähähiilisyys) kuin myös ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä (esim. sisäilman laatu ja rakenteiden kunto).
Lisäksi hankkeen toiminnot tukevat maakuntaohjelman visiota, jossa digitaalisuuden kehittyminen nähdään alueen
teollisuuden ja yritysten vähähiilisten ratkaisujen uudistajana sekä keinona hillitä ilmastonmuutosta.

Toimialat:
Kunnossapito, Puurakentaminen

Hanke alkaa 1.6.2021 ja päättyy 31.8.2023

Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa - vaihe II

Kokkolanseudun Kehitys Oy

Ristirannanakatu 1 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Marjo Rahikka, puh. 0447809918 marjo.rahikka@kosek.fi

Hankepäällikkö:
Mari Keiski, puh. 0447809715 mari.keiski@kosek.fi

Palvelut:
Kansainvälistymisen kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Hankkeen tavoitteena on keskipohjalaisten matkailuyritysten kehityksen ja kasvun tukeminen, sekä keskipohjalaisen luontomatkailun yhteisnäkyvyyden ja vetovoiman lisääminen. Kehitystä tuetaan yritysten tuotekehitystä, tuotteiden ja palveluiden laatua sekä digitaalisten myyntikanavien käyttöönottoa tukemalla. Yritysten välinen verkostoituminen tuo mahdollisuuksia keskinäiseen sparraukseen ja yhteisten tuotepaketointien luomiseen. Keskipohjalaisten luontomatkailun mahdollisuuksia nostetaan esille yhteisellä näkyvyydellä ja erilaisten markkinointikanavien kokeiluilla. Hankkeen jälkeen yritysten liiketoiminta on kehittynyt ja työllistävyys parantunut, yritykset toteuttavat markkinointitoimenpiteitä yhdessä ja Keski-Pohjanmaan luontomatkailun vetovoima on kasvanut.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Matkailupalvelut, Muu palveluala

Hanke alkaa 1.10.2019 ja päättyy 30.9.2022

Retkeilyreitit: Lestijokilaakson yläjuoksu

Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta

Lestintie 39 69440 Lestijärvi

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Petri Jylhä, puh. 050 551 3030 petri.jylha@kaustisenseutukunta.fi

Hankkeen esittely:
Lestijokilaakson kuntien erityisvahvuus on kaunis ja vaihteleva luonto - ainutlaatuinen jokimaisema ja monipuoliset luonnonmaisemat erä- ja suomaisemineen, kallioineen sekä rantaniittyineen. Lestijoen alkuosa on arvokas osa koko Keski-Pohjanmaan maakunnan luontokohteita ja matkailutarjontaa. Maakunnassa aiemmin toteutetussa matkailuhankkeessa löydettiin yhteinen tahtotila kehittää Keski-Pohjanmaan luontomatkailua ja tuoda kuntien retkeilyreittejä esiin yhtenäisellä ilmeellä, mikä mahdollistaa laajemman alueen, myöhemmin mahdollisesti maakunnallisen, yhteismarkkinoinnin. Samalla retkeilyreittien infraa parannetaan, joko korjaamalla olemassa olevia rakenteita tai osin rakentamalla uusia, vastaamaan laadultaan ja turvallisuudeltaan nykyretkeilijän vaatimuksia.
Hankkeen kohteena oleva Lestijoen yläjuoksun alue tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet niin luontomatkailuun kuin asukkaiden virkistyskäyttöön ja vapaa-ajan liikkumiseen. Alue tuo mm. retkeilyreitin kalliomaisemissa sekä melonta- ja jokikalastusmahdollisuuden täydentämään lähistöllä olevan Peuranpolku-reitistön erä- ja luontomatkailua. Kunnostushanke sisältää reittienraivausta, pitkospuiden rakentamista ja uusimista, ojan ylityspaikkojen kunnostamista, tulipaikkojen kunnostamista, laavun ja taukopaikkojen rakentamista sekä reittikarttojen, opasteiden ja infokylttien lisäämistä. Hankkeen tavoitteena on infraa parantamalla lisätä reittien saavutettavuutta ja turvallisuutta sekä sitä kautta tarjota monipuolisia luontoelämyksiä niin alueen asukkaille kuin matkailijoille. Hankkeella mahdollistetaan matkailullisesti kiinnostavan alueen muodostuminen, mikä edistää uusien matkailu- ja hyvinvointipalveluiden syntymistä. Samalla lisätään alueen elinvoimaisuutta.

Hanke alkaa 1.7.2019 ja päättyy 30.4.2022

Retkeilyreitit: Peuran Polku

Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta

Lestintie 39 69440 Lestijärvi

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Petri Jylhä, puh. 050 551 3030 petri.jylha@kaustisenseutukunta.fi

Hankepäällikkö:
Minna Kauppinen, puh. 0505002102 minna.kauppinen@kaustisenseutukunta.fi

Hankkeen esittely:
Peuranpolku on 115 kilometrin mittainen retkeilyreitistö Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen alueella.Reitti on osa Euroopan E6-kaukovaellusreittiä. Peuranpolku kulkee pääasiassa luonnontilaisten ja suojeltujen erämaiden halki ja se tarjoaa monipuoliset retkeilymahdollisuudet niin lyhyille päiväretkille kuin pitkille vaelluksille.

Peuranpolun eri alueet yhdistävä vaellusreitti on päässyt huonoon kuntoon ja se vaatii kunnostusta Lestijärven Lehtosenjärven ja Reisjärven Petäjänmäen välillä. Myös Luontoon.fi-sivustolla on maininta runkoreitin huonosta kunnosta, mikä on vaikuttanut reittiä käyttävien retkeilijöiden määrän. Kunnostustöillä Peuranpolku-reitistö saadaan säilymään kokonaisuutena ja sen saavutettavuus paranee. Kunnostettavan reitin osuus on noin 40 kilometriä. Kunnostushanke sisältää reitinraivausta, pitkospuiden purkua ja uusimista soille sekä ojien ja purojen ylityspaikoille, tulipaikkojen kunnostamista, laavujen rakentamista sekä reittikarttojen, opasteiden ja infokylttien lisäämistä.
Hankkeen tavoitteena on parantaa reittien saavutettavuutta ja sitä kautta lisätä reitistön käyttöä sekä matkailijoiden että alueen asukkaiden keskuudessa. Infran kehittäminen lisää alueen elinvoimaisuutta sekä vetovoimaisuutta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Tavoitteena on mahdollistaa reitistön ympärivuotinen käyttö ja samalla edistää matkailu- ja palveluyritysten asiakasvirtojen ja liikevaihdon kasvua sekä tuotekehitystä. Tavoitteena on myös monipuolistaa maaseutuväestön virkistys- ja hyvinvointipalveluita.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Matkailupalvelut

Hanke alkaa 1.4.2019 ja päättyy 31.3.2022

Robosote

Centria ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Jouni Vähäsöyrinki, puh. +358447250251 jouni.vahasoyrinki@centria.fi

Hankepäällikkö:
Heidi Hintsala, puh. 0401856259 heidi.hintsala@centria.fi

Palvelut:
Kehittämisen ja kasvun rahoitus, Kansainvälistymisen kehittäminen, Työhyvinvoinnin edistäminen , Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Hankkeen tavoitteena on luoda Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan Eteläisen alueelle hyvinvointialojen
teknologiakehityksen innovaatioverkosto sekä sen toimintamalli tukemaan alan tuotteiden, palvelujen ja prosessien
kehittämistä, sekä eri osaamisaloja yhdistävää kehitystoimintaa. Hanke toteutetaan kahden maakunnan alueella, jotta
voidaan yhdistää toisiaan täydentävästi ja tukea eri maakuntien alueilla olevaa terveysteknologia-alan osaamista, sekä
sen kehittämistä. Taustana hankkeelle on käynnissä oleva Sosiaali- ja Terveysalan valtakunnallinen uudistus, siihen
liittyvä palvelurakenteen muutoskehitys, yksityistäminen, väestön ikääntyminen, työvoiman saatavuuden
vaikeutuminen, monialaisten osaamisvaatimusten kasvu henkilöstössä. Teknologia nähdään keskeisenä keinona
sovittaa yhteen kasvanut asiakaskysyntä, sen tarvittava laajempi palvelujen tarjonta ja saatavuus, sekä
kustannussäästöt.
Hankkeen tuloksena syntyy terveysteknologian tuotteiden tutkimukseen-, kehittämiseen ja monialaiseen
innovaatiotoimintaan tarvittava verkostoekosysteemi, sovelluskehitysympäristö, sekä sen innovatiivinen
palvelukonsepti, jossa mm. laitteet, varusteet ja henkilöstö voidaan tarvittaessa siirtää joustavasti todellisiin
käyttöympäristöihin osaksi yritysten avainprosesseja käytännön testauksia ja kokeiluja varten. Tällä hankkeella
Centrian sovelluskehitys ja tutkimuslaboratoriotoiminta laajennetaan tukemaan yhtä voimakkaimmin kasvavaa
vientialaa, eli terveysteknologia-alaa, sekä yksityisiä ja julkisia terveys ja hyvinvointialan palveluyrityksiä. Sen tuloksilla
uudistetaan myös sosiaali- ja terveys alan koulutusta vastaamaan muuttuneita työelämän tarpeita integroimalla siihen
eri osaamisalojen kuten teknologia- ja kaupallisen alan osaamista, avointa innovaatiotoimintaa ja kokeilukulttuuria
(robotiikka, automaatio, tekoäly).
Hankkeella luodaan edellytykset synnyttää alueella toimiville tai alueelle sijoittuville Terveysteknologian-, sekä
Sosiaali- ja Terveysalan yrityksille uutta liiketoimintaa ja osaamista. Se perustuu avoimeen innovaatiotoimintaan, sekä
verkostoekosysteemin osaamista-, digitalisaatiota, robotiikkaa, tekoälyä ja automaatiotekniikkaa hyödyntävien
ratkaisuiden ja uusien toimintamallien soveltamiseen tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. Hankkeen tulokset
tukevat toiminta-alueen kasvuhakuista yritystoimintaa ja luovat valmiuksia uusien innovaatiolähtöisten
referenssiratkaisujen ja palvelumallien kaupalliseen hyödyntämiseen.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Hyvinvointiala – SOTE, Muu palveluala, Muu teollisuus , Luovat alat

Hanke alkaa 1.9.2019 ja päättyy 31.8.2022

SCIP

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius/Jyväskylän Yliopisto

Kirjaamo, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto (toteutuspaikka: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius) 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Veli-Matti Tornikoski, puh. 0400753860 veli-matti.tornikoski@chydenius.fi

Hankepäällikkö:
N.N, puh. 0400753860 N.N@chydenius.fi

Palvelut:
Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Verkostoituminen, Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet

Hankkeen esittely:
Tulevaisuuden älykkäät kaupungit ja niiden palvelut rakentuvatkin digitaalisuuden, langattomuuden ja niiden avulla tuotetun datan hyödyntämisen pohjalle. Kaupungit lisäävät digitalisaation hyödyntämistä ja datan tuottamista ja ottavat käyttöön erilaisia sensoriteknologioita etsien esineiden ja teollisen internetin soveltamismahdollisuuksia. Yritykset kehittävät uusia kerättyyn ja jalostettuun tietoon pohjautuvia tiedon palveluja ja tuotteita.
Tässä hankkeessa haetaan ratkaisuja kaupunkien digitalisaatiomurrokseen tuomalla erilaiset toimijat yhteen muodostamaan älykkään kaupungin innovaatio- tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja kehittämällä uudenlainen, avoin älykaupungin innovaatioalusta, joka mahdollistaa erilaisten älykkäisiin kaupunkeihin soveltuvien, dataan pohjautuvien teknologioiden, konseptien ja tuotteiden kehittämisen ja pilotoimisen. Alusta mahdollistaa uudenlaisen yhteiskehittämisen ja tiedon hyödyntämisen yrityksille, kaupungin edustajille, tutkijoille, opiskelijoille, asukkaille kaupungissa ym., jotka voivat luoda erilaisia ratkaisuja ja liiketoimintainnovaatioita esimerkiksi muuttamaan kaupungin toimintoja tehokkaammiksi ja energia- ja resurssiviisaiksi.

Toimialat:
Matkailupalvelut, Muu palveluala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Energia, KIP , Muu teollisuus , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Vähittäiskauppa , Hyvinvointiala – SOTE

Hanke alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

T Coastline Employment

Vaasan kaupunki

PL 3 65101 Vaasa

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Petra Winberg, puh. +358-6-325 1551 petra.winberg@vaasa.fi

Hankepäällikkö:
Satu Vihtari, puh. 040 806 5912 satu.vihtari@kokkola.fi

Palvelut:
Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Työvoimapoliittiset palvelut

Hankkeen esittely:
Hanke koostuu kolmesta kokonaisuudesta: 1. ELÄ MEILLÄ 2. TYÖSKENTELE MEILLÄ! 3. APUA MEILTÄ! Kussakin
kokonaisuudessa on toimia, joita tehdään joko molemmilla alueilla tai toisen alueen toimesta alueellisesti siten, että ne
tulokset ovat molempien alueiden käytössä. 1. Elä meillä! keskittyy kansainvälisten osaajien kielitaidon vahvistamiseen
sekä heidän paikallisten verkostojen muodostamisen tukemiseen 2. Työskentele meillä! -kokonaisuus tähtää
työnantajien kansainvälisen rekrytoinnin tukemiseen ja kehittämiseen työnantajien suunnatun koulutuksen ja
viestinnän keinoin. 3. Apua meiltä! osuuden tarkoituksena on palvelumuotoilun välineenä saada viranomaistoiminnan
parempi koordinaatio osana kansainvälisten osaajien tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelutoimintaa, sekä näiden
palveluiden jalkauttaminen kansainvälisen rekrytoinnin tueksi paikallisella ja alueellisella tasolla.

Hankkeen kotisivu »

Hanke alkaa 1.4.2020 ja päättyy 30.4.2022

Uusia mahdollisuuksia kasvipohjaisten raaka-aineiden jatkojalos-tukselle ja viennille Keski-Pohjanmaalla

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Leena Favén, puh. 0447250273 leena.faven@centria.fi

Palvelut:
Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Laatu- tai toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen

Hankkeen esittely:
Tavoitteena on edistää kestävän kehityksen mukaista erikoiskasvien viljelyä, jatkojalostusta ja vientiä. Tehdään markkinakatsaus globaalista markkinatilanteesta ja viennin potentiaalista. Selvitetään erikoiskasviviljelyn nykytilanne sekä erikoiskasvien viljelyn ja esikäsittelyn koneellistamismahdollisuudet. Valituille kasviraaka-aineille optimoidaan tehoaineiden uutto- ja kuivausprosesseja sekä kehitetään laaduntodentamismenetelmiä. Pilot-mittakaavan pakastekuivaimen toimintaa optimoidaan ja testataan sekä tehdään kasviraaka-aineiden kuivauskokeiluja.

Toimialat:
Kemia , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Biotalous, Luovat alat , Elintarvike , Muu teollisuus

Hanke alkaa 2.8.2021 ja päättyy 31.5.2023

VENEPRINT - Ainetta lisäävä digitalinen valmistus veneteollisuudessa

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Egidija Rainosalo, puh. 0447250264 egidija.rainosalo@centria.fi

Hankepäällikkö:
Egidija Rainosalo, puh. 0447250264 egidija.rainosalo@centria.fi

Palvelut:
Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kehittämisen ja kasvun rahoitus, Työhyvinvoinnin edistäminen

Hankkeen esittely:
Hankkeen toimenpiteillä edistetään veneteollisuuden yritysten nopeaa elpymistä kriisistä. Lisäksi luodaan kestävämpää liiketoimintaa yksilöllisten vähähiilisten tuotteiden suunnitelulla ja kustannustehokkaalla digitaalisella 3D-tulostukseen perustuvalla valmistusmenetelmällä, jossa hyödynnetään kierrätettäviä muoveja ja biopohjaisia lujitteita.

Toimialat:
Vene

Hanke alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

VENEPRINT - Ainetta lisäävä digitalinen valmistus veneteollisuudessa / Investointti

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Egidija Rainosalo, puh. 0447250264 egidija.rainosalo@centria.fi

Hankepäällikkö:
Egidija Rainosalo, puh. 0447250264 egidija.rainosalo@centria.fi

Palvelut:
Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Hankkeen esittely:
Hankkeen toimenpiteillä edistetään veneteollisuuden yritysten nopeaa elpymistä kriisistä. Lisäksi luodaan kestävämpään liiketoimintaa yksilöllisten vähähiilisten tuotteiden suunnitelulla ja kustannustehokkaalla digitaalisella 3D-tulostukseen perustuvalla valmistusmenetelmällä, jossa hyödynnetään kierrätettäviä muoveja ja biopohjaisia lujitteita.

Toimialat:
Vene

Hanke alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

VOIMAX

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Talonpojankatu 2B 67701 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Magnus Björkgren, puh. 040-7476418 magnus.bjorkgren@chydenius.fi

Hankepäällikkö:
Magnus Björkgren, puh. 040-7476418 magnus.bjorkgren@chydenius.fi

Palvelut:
Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Työhyvinvoinnin edistäminen , Uudet innovaatiot ja teknologiat

Hankkeen esittely:
Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien elinvoiman vahvistamiseksi väestön ikääntyessä tarvitaan merkittäviä kehittämispanoksia. Tarvitaan työkaluja työurien pidentämiseen ja uusia toimintamalleja terveyden, toimintakyvyn ja fyysisen kunnon vahvistamiseen. Yksi kriittinen ammattiryhmä on maatalousyrittäjät. Tässä hankkeessa kehitetään työhyvinvointia parantavia ohjaus, neuvonta- ja asiantuntijapalveluja sekä vahvistetaan vertaisoppimista ja verkostoitumista. Työkaluna hyödynnetään Kokkolan yliopistokeskuksen kehittämä kuntokatsastuskonsepti, jonka avulla tutkitaan maatalousyrittäjien ja työntekijöiden fyysinen toimintakyky ja kunto. Toteutetaan palvelukokeiluja, joiden avulla haetaan konkreettisia kuntoa ja terveyttä edistäviä toimintamalleja maatalousyrittäjien lähtökohdista. Tulokset näkyvät työhyvinvoinnissa ja uusissa ennaltaehkäisevissä toimintamalleissa, palveluissa ja ratkaisuissa.

Toimialat:
Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Elintarvike , Turkis ja nahka , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Hyvinvointiala – hemmottelu ja liikunta, Hyvinvointiala – SOTE

Hanke alkaa 1.1.2020 ja päättyy 30.6.2022

Virtuaalistudio - investointihanke

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Närvilänkatu 8 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Harri Lundell, puh. 0447250007 harri.lundell@kpedu.fi

Hankepäällikkö:
Kari Kaasinen, puh. 0447250840 kari.kaasinen@kpedu.fi

Palvelut:
Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Hankkeen esittely:
Keinotodellisuuden suurimmat osa-alueet, virtuaalitodellisuus (VR) ja lisätty todellisuus (AR) ovat teknologioita, joita
hyödynnetään yhä enemmän useilla eri aloilla. Virtuaalitodellisuus voi joko pyrkiä simuloimaan jotakin todellista ympäristöä
tai se voi luoda täysin kuvitteellisen ympäristön. Esimerkkejä on jo tavallisen kuluttajan ulottuvilla esimerkiksi
kiinteistömarkkinoinnissa sekä virtuaalisina tutustumisina nähtävyyksiin. Mahdollisuudet teknologian hyödyntämisessä ovat
jo nyt periaatteessa rajattomat, kun tekniset haasteet on saatu pääosin ratkaistua.

Koronavuosi on luonut valtavan tarpeen erilaisten tapahtumien etätoteutukselle. KPEDU/Mediakeskus LIME toteutti
useita suuria verkkotapahtumia virtuaalisissa tapahtumaympäristöissä (esim. Kokkola Material Week ja Digibuusteri). Tapahtumajärjestäjät ovat huomanneet virtuaalitoteutusten kasvavan potentiaalin, joka mahdollistaa entistä
suuremmat kohderyhmät ja tuo entistä vahvemmin mukaan myös kansainvälisen ulottuvuuden. Yrityksillä on myös
tarvetta hyödyntää keinotodellisuuden mahdollisuuksia tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa, testaamisessa ja
markkinoinnissa. Uudet teknologiat voivat meilläkin avata tilaa myös keinotodellisuuteen liittyvien palveluiden
toteuttajille.

Virtuaalistudio- hankkeella pyritään vastaamaan uusien keinotodellisuuteen liittyviin teknologioihin ja niiden
käyttöönottoon liittyviin haasteisiin. Hanke jakautuu teknisesti investointi- ja kehittämishankkeisiin ja toteutusaika on
1.4.2021-31.8.2023 (Investointihanke päättyy 31.12.2022)

Toimialat:
Matkailupalvelut, Muu palveluala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Energia, KIP , Kunnossapito, Puurakentaminen , Vene , Muu teollisuus , Kemia , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Luovat alat , Hyvinvointiala – SOTE, Kuljetusala

Hanke alkaa 1.4.2021 ja päättyy 31.12.2022

Virtuaalistudio - kehittämishanke

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Närvilänkatu 8 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Harri Lundell, puh. 0447250007 harri.lundell@kpedu.fi

Hankepäällikkö:
Kari Kaasinen, puh. 0447250840 kari.kaasinen@kpedu.fi

Palvelut:
Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Hankkeen esittely:
Keinotodellisuuden suurimmat osa-alueet, virtuaalitodellisuus (VR) ja lisätty todellisuus (AR) ovat teknologioita, joita hyödynnetään yhä enemmän useilla eri aloilla. Virtuaalitodellisuus voi joko pyrkiä simuloimaan jotakin todellista ympäristöä tai se voi luoda täysin kuvitteellisen ympäristön. Esimerkkejä on jo tavallisen kuluttajan ulottuvilla esimerkiksi
kiinteistömarkkinoinnissa sekä virtuaalisina tutustumisina nähtävyyksiin. Mahdollisuudet teknologian hyödyntämisessä ovat jo nyt periaatteessa rajattomat, kun tekniset haasteet on saatu pääosin ratkaistua.

Koronavuosi on luonut valtavan tarpeen erilaisten tapahtumien etätoteutukselle. KPEDU/Mediakeskus LIME toteutti
useita suuria verkkotapahtumia virtuaalisissa tapahtumaympäristöissä (esim. Kokkola Material Week ja Digibuusteri).
Tapahtumajärjestäjät ovat huomanneet virtuaalitoteutusten kasvavan potentiaalin, joka mahdollistaa entistä
suuremmat kohderyhmät ja tuo entistä vahvemmin mukaan myös kansainvälisen ulottuvuuden. Yrityksillä on myös
tarvetta hyödyntää keinotodellisuuden mahdollisuuksia tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa, testaamisessa ja
markkinoinnissa. Uudet teknologiat voivat meilläkin avata tilaa myös keinotodellisuuteen liittyvien palveluiden
toteuttajille.

Virtuaalistudio- hankkeella pyritään vastaamaan uusien keinotodellisuuteen liittyviin teknologioihin ja niiden
käyttöönottoon liittyviin haasteisiin. Hanke jakautuu teknisesti investointi- ja kehittämishankkeisiin ja toteutusaika on
1.4.2021-31.8.2023 (Investointihanke päättyy 31.12.2022)

Toimialat:
Muu palveluala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Energia, KIP , Kunnossapito, Puurakentaminen , Vene , Muu teollisuus , Kemia , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Luovat alat , Kuljetusala, Matkailupalvelut

Hanke alkaa 1.4.2021 ja päättyy 31.8.2023

WINWIN - verkostosta voittoon kansallisesti ja kansainvälisesti

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Leena Toivanen, puh. 0407013221 leena.toivanen@centria.fi

Hankepäällikkö:
Marjo Heikkilä, puh.

Palvelut:
Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Kehittämisen ja kasvun rahoitus

Hankkeen esittely:
Vastataan alueella tunnistettuihin yrityslähtöisiin elpymisen kysymyksiin toteuttamalla verkosto, jossa kasvatetaan osaamista erityisesti digitalisaation ja kansainvälistymisen saralla. Tunnistetaan aluetoimijoiden rooleja ja yhteistyön mahdollisuuksia yhteisen edun saavuttamiseksi.

Toimialat:
Matkailupalvelut, Muu palveluala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Elintarvike , Puurakentaminen , Turkis ja nahka , Vene , Puutuote , Muu teollisuus , Luovat alat , Tukkukauppa, Vähittäiskauppa

Hanke alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.12.2022

Women in IT

Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

PL 567 67701 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Mikko Myllymäki, puh. 040-5675606 mikko.myllymaki@chydenius.fi

Hankepäällikkö:
Sanna Laine, puh. +358 40 6700 078 sanna.laine@chydenius.fi

Palvelut:
Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen

Hankkeen esittely:
Hankkeella pyritään lieventämään erityisesti teknologia-alalla ilmenevää sukupuolen mukaista työ- ja koulutusurien eriytymistä tekemällä ICT-alan korkeakoulutuksesta naisten näkökulmasta entistä houkuttelevampaa nostamalla alan imagoa ja kehittämällä koulutusratkaisuja, toimintatapoja ja -kulttuuria naisia kiinnostavammaksi. Tätä kautta tavoitellaan tehokkaampaa työvoimapotentiaalin hyödyntämistä ICT-alan työvoimapulan korjaamiseksi.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT)

Hanke alkaa 1.8.2020 ja päättyy 31.12.2022

Hankkeen tulosten esittelyTuloksia esittelevät liitteet ja linkit

Tuloksiin ei ole lisätty liitteitä. Hankkeen nettisivut »

Yhdessä ohjaten

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Närvilänkatu 8 67400 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Harri Lundell, puh. 0447250007 harri.lundell@kpedu.fi

Hankepäällikkö:
Merja Forslund, puh. 0447250850 merja.forslund@kpedu.fi

Palvelut:
Työvoimapoliittiset palvelut, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Yhdessä ohjaten -hankkeen tavoitteena on kehittää ennaltaehkäisevää työllisyydenhoitotyötä, vähentää pitkäaikaistyöttömyyden syntymistä ja ehkäistä työttömyyden pitkittymistä. Hankkeessa kehitetään monialaisesti organisaatiorajat ylittäviä uudenlaisia työmenetelmiä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden edistämiseksi. Hankkeessa pilotoidaan ura- ja työllistymisohjauksen työtiimin toimintaa, yhteistyötä sekä työrooleja ja vastuunjakoa. Ura- ja työllistymisohjauksen työtiimin pilotointi ja kehittäminen on keskeinen osa Yhdessä ohjaten -hankkeen toimenpiteiden toteutusta ja hankkeen tulosta. Hankkeen päätoteuttaja on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja osatoteuttajana on Kokkolan kaupunki. Pohjanmaan TE-toimisto on keskeinen kumppani ja osallistuu mm. ura- ja työllisyystiimin pilotointiin ja kehittämistyöhön.

Hankkeen kotisivu »

Hanke alkaa 1.8.2019 ja päättyy 31.12.2022

Älykäs sensori- ja tuotantoautomaatioteknologia esiselvityshanke KIP-alueella (LISÄRAHOITUS)

Älykäs sensori- ja tuotantoautomaatioteknologia esiselvityshanke KIP-alueella (LISÄRAHOITUS)

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Sakari Kinnunen, puh. 0406280087 sakari.kinnunen@centria.fi

Hankkeen esittely:
Ks. päärahoittajalle toimitettu hakemus.

Hanke alkaa 1.8.2021 ja päättyy 28.2.2022


Tee uusi haku »