Hankehaku

Haun tulos 37 hanketta63 Degrees North - Pohjoisen erikoiskasvit €uroiksi

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

Keskustie 29 92620 Piippola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Hannu Saarinen, puh. +358400384998 hannu.saarinen@siikalatva.fi

Hankepäällikkö:
Tiina Rönkkömäki, puh. +358504700604 tiina.ronkkomaki@siikalatva.fi

Palvelut:
Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Laatu- tai toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Hanke on yleishyödyllinen maaseutuelinkeinojen aktivointihanke suuralueella, johon kuuluvat Haapaveden-Siikalatvan seutukunta (Haapavesi, Siikalatva, Pyhäntä), Pyhäjärvi / Nivala-Haapajärven seutukunta (Haapajärvi, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi, Reisjärvi), Witas-alue (Viitasaari, Kinnula, Kivijärvi, Pihtipudas) ja Kaustisen seutukunta.
Hankkeessa yhdistetään suuralueen toimijoiden erityisosaamiset ja resurssit vastaamaan erikoiskasviliiketoiminnan vaatimuksiin koskien logistiikkaa, vaativaa tuotannollista toimintaa, kansainvälistä markkinointia sekä luonnonvaratuotteisiin liittyvää riskien hallintaa. Hankkeessa Pyhäjärvi edistää suuralueella peltomarjojen luomutuotantoon perustuvaa yritystoimintaa. Witas-alueen vastuulla ovat suuralueen peltoviljelyn erikoiskasvit. Kaustisen seutukunnan vastuualueella ovat puoliviljeltävät ja viljeltävät kasvit sekä keräilykasvit. Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan vastuulla on suuralueen metsämarjoihin perustuva uusi liiketoiminta.
Hankkeen tavoitteena on aktivoida uusia yrittäjiä erikoiskasvituotantoon. Kohderyhmänä ovat suuralueelle uutta elinkeinotoimintaa hakevat, lisäansioita nykyiseen tuotantoon ja uusia haasteita pelkäämättömät kotiseutua rakentavat yrittäjät. He luovat seutukuntarajat ylittävää uutta kasvua ja uudistumista sekä toimijoiden välistä verkostoitumista. Suuralueen osaamiskeskittymä tarjoaa kustannustehokkaan tavan hyödyntää erikoiskasvien viljely- ja jatkojalostusosaamista. Tiivis yhteistyö tarjoaa kustannustehokkaan tavan luoda yhteisiä markkinointi- ja myyntikäytänteitä sekä palvelu- ja toimintakonsepteja.
Toiminta kaikilta osin suunnitellaan markkinaehtoisesti asiakastarpeiden, kysynnän ja eettisen, kannattavan liiketoiminnan periaatteiden mukaisesti.
Toteutusaika 1.5.2018 – 31.12.2020.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Maatalous ja sitä palveleva toiminta

Hanke alkaa 1.5.2018 ja päättyy 31.12.2020

Biline2 – Kokkolan Sataman ja Suurteollisuusalueen digitaalinen tiedolla johtaminen

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Taloponjankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Jari Isohanni, puh. 040-669 0690 jari.isohanni@centria.fi

Hankepäällikkö:
Jari Isohanni, puh. 040-669 0690 jari.isohanni@centria.fi

Palvelut:
Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Laatu- tai toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Johtamisen osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Kehittämisen ja kasvun rahoitus

Hankkeen esittely:
Hankkeen tavoitteena on kehittää Keski-Pohjanmaan maakunnan sekä Kokkolan kaupungin vetovoiman, ja
kilpailukyvyn kannalta oleellisen tärkeää Kokkolan satama – Suurteollisuusalue toimintaympäristöä. Kehittäminen
keskittyy erityisesti tiedolla johtamisen sekä älykkään tiedonhallinnan teemoihin. Näillä menetelmillä tehostuu
erityisesti toimintaprosessien läpimenoaika, joka on kriittinen menestystekijä logistiikan solmupisteissä ja tuo suoria
säästöjä kaikille ketjun toimijoille.

Hankkeessa hyödynnetään digitalisaatiota sekä digitalisia työkaluja, joiden avulla luodaan alueen yrityksille
menestyksen avaimia kansainvälisessä kilpailussa. Hanke huomioi toteutuksen osalta myös mm. maakunnan
kaivannaisteollisuuden ja muiden keihäänkärkitoimialojen kehitykselle tärkeät suuntaviivat. Hanke luo tiedolla
johtamisen tilannekuvan (BILINE-hankkeen tuloksien pohjalta), jonka kautta alueella toimivien yritysten
kilpailuvalmiuksia parannetaan tehokkuuden kehittymisen sekä yhteisen proaktiivisen toiminnanohjauksen kautta

Toimialat:
KIP , Muu teollisuus

Hanke alkaa 1.12.2019 ja päättyy 1.9.2022

Biolit

Kokkolanseudun Kehitys Oy

Ristirannankatu 1 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Anne Pesola, puh. 044-7809097 anne.pesola@kosek.fi

Hankepäällikkö:
Janne Keränen, puh. 044 780 9098 janne.keranen@kosek.fi

Palvelut:
Kansainvälistymisen kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Hankkeen tavoitteena on bio- ja kiertotalouden innovaatioiden edistäminen. Hankkeen tavoitteena on asiantuntijaselvitysten ja liiketoimintakartoitusten pohjalta jatkaa mm. biojalostamokonseptien rakentamista ja yrityskonsortioiden kokoamista. Myös muita biotaloutta ja uusiutuvan energian käytön edistämistä lisääviä toimia kehitetään.
Lisäksi hankkeessa selvitetään akkukemikaalijalostustoiminnan sijoittumista alueelle ja sen vaatimia tutkimus- kehittämis- ja investointipanostuksia. Näiden isojen projektien lisäksi hankkeessa kartoitetaan kokkolalaisia bio-, cleantech ja energia- alan yrityksiä sekä muita pk-yrityksiä (esim. teollisia palveluja tarjoavia) ja pyritään edistämään niiden tuote- ja tuotekehitysratkaisuja, jotka ovat ekologisia, vähähiilisiä ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia. Hanke valmentaa yrityksiä em. asioista sekä tiedottaa uusista bio- ja kiertotalouden ratkaisusta innovaatioista yrityksiä ja kaupunkia mm. järjestämällä tilaisuuksia ja käyttämällä eri viestintäkanavia. Hanke pyrkii edistämään myös julkisten hankintojen ekologisuutta ja ratkaisuja.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Energia, KIP , Muu teollisuus , Kemia , Biotalous, Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta

Hanke alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2020

Biovalley Finland

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

PL 567 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Tiina Aittola, puh. 0406695151 tiina.aittola@chydenius.fi

Hankepäällikkö:
Tiina Aittola, puh. 0406695151 tiina.aittola@chydenius.fi

Palvelut:
Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet

Hankkeen esittely:
Keski-Pohjanmaa tunnetaan Biolaaksosta. Kemian, mineraalitalouden ja maaseutuelinkeinojen yhdistelmä älykkään erikoistumisen profiilina on uniikki, ja erottaa alueen muista Suomen ja Euroopan alueista.

Biovalley Finland on tuki- ja promootiohanke, joka päämääränä on Biolaakson kansainvälistäminen. Päämääränä on, että Biolaaksosta muodostuu kansainvälisesti houkutteleva kiertotalouden ekosysteemi, jossa syntyy uusia yrityksiä, työpaikkoja ja uusia investointeja. Tuloksena on vahva kiertotalousalue, jolla kolme toimialaa (kemianteollisuus, alkutuotanto ja kaivannaisteollisuus) toimivat synergisesti.

Hankkeen avulla edistetään Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen kehittämistä ja toimeenpanoa sekä maakunnan toimijoiden rahoitus- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Hanke tukee maakunnan toimintaa ja roolia niillä EU:n älykkään erikoistumisen foorumeilla, joissa Keski-Pohjanmaa on alueena mukana. Tuloksena alueelle kanavoituu uusia kontakteja ja uutta osaamista.

Hanke tukee yhteisesti alueella tehtävää sisällöllistä tutkimusta ja kehittämistyötä sekä yritysten tuotekehitystä. Hankkeen aikana syntyy kiertotalouden valittujen uusien innovaatioiden kaupallistamisprosessin mallinnus. Hanke tekee vaikuttajaviestintää ja tuottaa tarvittavaa materiaalia yhteisesti hyödynnettäväksi. Biolaakson tapahtumat, kuten Kokkola Material Week, ovat keskeinen osa näkyvyyden edistämistä. Hankkeen tuloksena Biolaakson näkyvyys kasvaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Biolaakson puitesopimuksessa on 23 kumppania. Konsortiota koordinoi Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Biolaakson yhteistyösopimus uusitaan ja konsortion toiminta vakiinnutetaan pysyväksi toimintamalliksi. Biolaakson neuvottelukunta kansainvälistyy.

Hankkeella on positiivisia vaikutuksia alueen vetovoimaan, työllisyyteen, kansainvälisyyteen ja uusiin kiertotalouden arvoketjuihin

Toimialat:
Metalli, Muu teollisuus , Kemia , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Biotalous, Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Energia, KIP

Hanke alkaa 1.6.2019 ja päättyy 31.5.2022

CINEMA - Towards circular economy via ecodesign and sustainable remanufacturing

Centria-ammattikorkeakoulu

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Jonne Näkki, puh. 044 725 0252 jonne.nakki@centria.fi

Hankepäällikkö:
Jonne Näkki, puh. 044 725 0252 jonne.nakki@centria.fi

Palvelut:
Verkostoituminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen

Hankkeen esittely:
Ilmastonmuutos, raaka-aineiden ja fossiilisten polttoaineiden ehtyminen yhdessä lineaarisen talousjärjestelmän (linear economy) kanssa, ovat globaaleja haasteita jotka täytyy saada ratkaistua. Tähän tarjoaa vaihtoehdon ns. kiertotalous (circular economy), jossa raaka-aineita ja energiaa säästyy merkittävästi vanhaan järjestelmään verrattuna.

Kiertotalous pyrkii maksimoimaan tuotteiden, komponenttien ja materiaalien, sekä niihin sitoutuneen arvon kierron talousjärjestelmässä mahdollisimman pitkään. Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä. Tuotantolaitteiden ja komponenttien eco-design ja uudelleenvalmistus (remanufacturing) ovat kiertotalouden tärkeitä osa-alueita, jotka pyrkivät siihen, että energian- ja materiaalinkäyttö saadaan minimoitua ja komponentit pyritään pitämään käyttökunnossa mahdollisimman pitkään.

CINEMA - hankkeessa tullaan etsimään ja tunnistamaan ne tuotteet, joiden ns. eco-desing potentiaali on suuri, kehittämään kiertotalouteen soveltuva liiketaloudellinen toimintatapa, ja käyttämään ainetta lisääviä menetelmiä komponenttien uudelleenvalmistuksessa paikan päällä. Hankkeessa tullaan lisäksi tutkimaan ja testaamaan tuotantomenetelmiä, joilla voidaan parantaa erilaisten prosessien komponenttien elinkaaren aikaista energian ja raaka-aineiden käytön tehokkuutta. Tärkein keino tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on ns. remanufacturing, eli käytettyjen komponenttien kunnostaminen uuden veroisiksi.

Toimialat:
Metalli, Kemia , Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Energia, Kunnossapito

Hanke alkaa 1.6.2018 ja päättyy 31.5.2021

DUDE - Do yoUr own DiligencE

DUDE - Do yoUr own DiligencE

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Hanna Lahnalampi, puh. 0401496199 hanna.lahnalampi@centria.fi

Hankepäällikkö:
Hanna Lahnalampi, puh. 0401496199 hanna.lahnalampi@centria.fi

Palvelut:
Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Verkostoituminen, Työhyvinvoinnin edistäminen , Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen

Hankkeen esittely:
DUDE on pääasiassa nuorten alle 29 –vuotiaiden matalan kynnyksen uudenlainen ympäristö, jossa kohtaavat työelämän tarpeita mallintavat tehtävät ja nuorten laaja-alainen elämänhallinnan tuki kohti työuraa ja/tai lisäkouluttautumista. DUDE –ympäristö on tarkoitettu opiskelijoille, työttömille, alan vaihtajille ja heille, jotka ovat vaarassa tippua koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle. Toiminta ei ole kohdennettu vain tietyn ryhmän edustajille vaan tavoitteena on luoda uudenlainen ympäristö, jonne on helppo tulla.
Toiminta ei ole oppilaitosten normaalia toimintaa, vaan sinne tuodaan yritysten tehtäviä joilla kehitetään kohdehenkilöiden henkilökohtaista osaamista tekemisen kautta. Samalla kohdehenkilö pääsee verkostoutumaan uudella tavalla yritysten kanssa ja tuomaan omaa osaamistaan esille. Ympäristössä kohdehenkilöt työstävät työelämän tehtäviä ja heidän elämänhallintaa –ja taitojaan tuetaan hankkeen moniammatillisen henkilöstön avulla. Tämä luo uudenlaisen konseptin jossa tekninen tekeminen ja laaja-alainen elämänhallinnan tukeminen kohtaavat yksilön eduksi.

Ympäristön työskentelytavoissa korostetaan yksilölähtöisyyttä, joustavuutta, avoimuutta ja tilannekohtaisuutta. DUDE- ympäristössä yksilö työstää hänelle räätälöityä tehtävää joko yksin tai osana ryhmää. Räätälöidyt tehtävät tulevat asiantuntijoilta, jotka ovat valmistelleet ne lähtökohtaisesti yrityksiltä saaduista työelämää mallintavista tehtävistä.
Tehtävät ovat työelämänkaltaisia ja niiden tarkoituksena on kehittää ensisijaisesti nuoren ammatillista pääomaa. Yritysten rooli hankkeessa on tuottaa tehtäviä, jotka vastaavat alan tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Yritykset eivät hyödy taloudellisesti kohdehenkilöiden tekemistä tehtävistä, vaan ne ovat enemmänkin tehtäviä, joiden avulla kohdehenkilöt voivat harjoitella yritysten pienimuotoisia voittoa tavoittelemattomia töitä. Nuoren tukena toimii laaja yhteistyöverkosto ja alakohtaiset asiantuntijat, jotka sparraavat, auttavat ja tukevat nuorta hänen tehtävissään.
Työskentely tapahtuu nykyaikaisilla digitaalisilla työkaluilla ja toimintamenetelmillä, jotta siirtymä DUDE-ympäristöstä työelämään olisi joustavaa.

Hankkeella on vahva nuorten syrjäytymisen ja koulupudokkuuden ennaltaehkäisemisen näkökulma. Nuorilla voi olla haasteena se, että he saattavat asua perheineen kaukana oppilaitoksesta, eikä heidän tukeminen onnistu näin ollen perinteisin menetelmin. Tähän tarpeeseen DUDE –ympäristöä on laajennettu myös virtuaaliseen ympäristöön. Tämä helpottaa kohdehenkilöiden ohjausta paikkakunnasta riippumatta.

Ympäristön toiminta perustuu:
1) työelämää mallintavien, yleishyödyllisten, digitalisaatioon liittyvien tehtävien toteuttamiseen ammattitaitoisessa opastuksessa henkilökohtaisten taitojen kasvattamiseksi.


2) elämässä tarvittavien osa-alueiden kehittämiseen yksilötasolla, kuten vuorovaikutustaidot, työelämän pelisäännöt ja elämänhallinta.
3) selkeästi havaittuun tarpeeseen, johon ei kyetä vastaamaan tavanomaisilla toimintatavoilla.

DUDE-ympäristö toimii Kokkolan kampusalueella, jossa kohderyhmäläinen voi suorittaa annettuja tehtäviä, fyysisessä, miellyttävässä ja kannustavassa tilassa. Lisäksi fyysistä ympäristöä tukee virtuaalinen ympäristö, jonka toiminta perustuu olemassa oleviin digitaalisiin projektinhallinnan ja –toteutuksen työkaluihin.

Hankkeen tavoitteena on
1) Yksilön työllistyminen ja ammatillisen pääoman kasvattaminen
2) Edesauttaa kohderyhmäläisten nivelvaihetta koulutuksesta koulutukseen ja koulutuksesta työelämään siirtymisestä. Taustalla toimii väylämalli.
3) Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen.
4) DUDE pilottiympäristön rakentaminen digitalisaatioalalle. Parhaiden keinojen etsiminen, rakentaminen ja toiminnan jatkuvuuden varmistaminen

Hankkeen tulokset tiivistetysti:
1) Yksilöiden digitalisaatio-osaamisen kehittyminen perusosaajasta itseensä luottavaksi taitajaksi.
2) Yksilön kognitiivisten taitojen sekä elämänlaadun kohentuminen.
3) Yksilöiden verkostoituminen työelämän edustajien kanssa.
4) Konkreettisia referenssejä yksilöille omasta osaamisestaan.
5) Minäkuvan vahvistuminen sekä sosiaalisten/työelämätaitojen kehittyminen
6) DUDE-konsepti, jota voidaan laajentaa ja monistaa osaksi oppilaitosten perustoimintaa, rinnakkaiseksi toiminnaksi

Tässä hankkeessa Digiosaamisella ja digitalisaatiolla tarkoitetaan tekniikan alaa, jossa tietotekniikka on hallitsevassa roolissa, tämä käsittää mm. koodaamisen, tekniset laitteistot, automatisaation, digitaalistenet palveluident ja digitaalisen viestinnän sekä niihin liittyvät kehittämisen, suunnittelun ja ylläpidon. Kohderyhmäläisillä tulee olla taustallaan jotain näistä digitalisaatioon liittyvistä taidoista jonkin osa-alueen osaamista. DUDE-ympäristössä toteutettavissa tehtävissä tulee olla edellä mainittuja elementtejä.
Hanke pyrkii uusilla konkreettisilla keinoilla saavuttamaan mukaan ne yksilöt, joilla on erityisen tuen tarve, tässä yhteisverkoston ja viestinnän rooli on merkittävä. Monet näistä yksilöistä ovat todella lahjakkaita, potentiaalisia huippuosaajia, joiden ammattitaitoa tarvitaan luomaan kotimaista kilpailukykyä ja kestävämpää yhteiskuntaa.

Toimialat:
Vähittäiskauppa , Hyvinvointiala – hemmottelu ja liikunta, Hyvinvointiala – SOTE, Kuljetusala, Matkailupalvelut, Muu palveluala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Elintarvike , Energia, KIP , Kunnossapito, Metalli, Puurakentaminen , Turkis ja nahka , Vene , Puutuote , Muu teollisuus , Kemia , Betonirakentaminen , Maarakentaminen , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Biotalous, Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Luovat alat , Tukkukauppa

Hanke alkaa 1.2.2018 ja päättyy 31.12.2020

Digitalization as Driving Force in AEC-Industry (Digi-AEC)

BusinessOulu Oulun kaupunki liikelaitos

PL22 90015 Oulun kaup

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Sanna Savolainen, puh. 0447039760 sanna.l.savolainen@businessoulu.com

Hankepäällikkö:
Johanna Kamunen, puh. 0504328873 johanna.kamunen@businessoulu.com

Palvelut:
Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet

Hankkeen esittely:
The project "Digitalization as Driving Force in the AEC-Industry" will build knowledge and understanding of how digitalization can be a driving force for construction and building industry. Project will have the vision that the industry will became world leader in using digitalization in the future. Project is cross border cooperation between northern parts of Finland, Sweden and Norway and implemented by BusinessOulu,, Norrbottens Handelskammare in Lulea and Bedriftskompetanse in Tromsö.

The aim is gather the entire value chain in selected areas into a joint competence enhancement program, the purpose of which is to contribute knowledge and understanding of how digital methods can be incorporated into all processes related to planning, purchasing, construction, operation and maintenance. The project will facilitate public and private actors collaborating on knowledge and sharing of experience to develop their digital skills for a more competitive construction industry. In addition to competence raising within digitization, the project will facilitate cross border business enterprise collaboration through strategic business support.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Puurakentaminen , Muu teollisuus , Betonirakentaminen , Maarakentaminen , Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Energia

Hanke alkaa 1.12.2018 ja päättyy 30.11.2021

EVE Edelläkävijyyttä ja eväitä työurien pidentämiseen

Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä

Talonpojankatu 6 67100 kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
iiris niemonen, puh. 044 7250801 iiris.niemonen@kpedu.fi

Hankepäällikkö:
iiris niemonen , puh. 044-7250801 iiris.niemonen@kpedu.fi

Palvelut:
Työvoimapoliittiset palvelut, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Johtamisen osaamisen kehittäminen, Verkostoituminen, Työhyvinvoinnin edistäminen

Hankkeen esittely:
EVE-Edelläkävijyyttä ja eväitä työurien pidentämiseen

Hanke on ESR tl 3.7.1 mukainen kehittämis- ja koulutushanke. Se toteutetaan Kokkolan ja Kaustisen seutukunnissa v. 2015-2018, jatko 12/2020 saakka.

Hankkeeseen pyritään saamaan mukaan (ml jatko) 50 yritystä/työyhteisöä ja 380 henkilöosallistujaa eri toimialoilta. Hankkeen toteuttaa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/Työelämäpalvelut.

EVE luo edelläkävijyyttä ja eväitä työurien pidentämiseen ja tukee yritystäsi, työyhteisöäsi muutostilanteissa. Se mahdollistaa pitkäkestoisen kumppanuuden yrityksesi parhaaksi. Kumppanuus on kokonaisvaltaista yhteistyötä yrityksesi työelämän laadun, henkilöstölähtöisen tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi.

EVE-jatkohankkeessa vuosina 2018-2019 voimme tarjota edelleen EVE-Yhteishankinnan TäsmäKoulutusta. Uutena EVE-toimintana tulemme myös pilotoimaan HRQ-muutosagenttien TäsmäKoulutuksen sekä työssäolevien uraohjauksen. Tietysti myös jatkamme hankkeen aikana rakennetun Tuottavuusklinikan toiminnan ja palveluiden edelleen kehittämistä. Tervetuloa hyödyntämään ja suunnittelemaan yrityksellesi räätälöity koulutuskokonaisuus. Lähde mukaan myös pilotteihin!

Miten alkuun?
Soitto riittää - ota yhteyttä Iirikseen, 044 725 0801 tai muihin Tuottavuusklinikan eveläisiin - Sovitaan tapaaminen, kartoitetaan alkutilanne ja suunnitellaan yhteistyö sekä toimenpiteet.

ks. www.kpedu.fi/eve sekä myös www.kpedu/tuottavuusklinikka

Hankkeen kotisivu »

Hanke alkaa 1.9.2015 ja päättyy 31.12.2020

Hankkeen tulosten esittely

Edellisillä kausilla käynnistettyjä toimenpiteitä on edelleen jatkettu ja osa saatettu loppuun* sekä pidetty tähän liittyen myös ns. EVE VäliEtappi -tilaisuus. EVE-hankkeessa kehitettyjä ja sen tavoitteita tukevia keskeisiä toimintamuotoja ja palveluja ovat seurantakaudella olleet:: Tuottavuuvuusklinikkatyö- ja palvelut, Yhteishankinnan TäsmäKoulutukset, verkostotoiminta sekä yrityskumppanien kanssa toteutettava pilointiyhteistyö/kehittämiskumppanuus.

Seurantajaksolla on painotus ollut jo vahvasti Yhteishankinnan Täsmäkoulutusten toteuttamisessa ja ns. EVE-Täsmäkoulutusmallin kehittäminen. Seurantajakson aikana saatiin päätökseen myös kaikki toteutuksessa olleet Täsmäkoulutukset. Koulutuspäiviä on kertynyt seurantajaksolla 1647, yhteensä koulutuspäivätoteutuma on n. 2507 ja niihin on osallistunut n. 150 henkilöä.

*Pääosa kehittämiskumppanuuksiin, pilotteihin liittyvästä toiminnasta on päätetty. Kehittämiskumppanuuksien kokemuksia hyödynnetään ja tuotteistetaan Tuottavuusklinikan palveluihin ja toimintaan.

Hankkeelle haettiin seurantajaksolla lisärahoitusta ja jatkoaikaa. Myönteiset päätökset (22.5.2018 ja 29.8.2018) saatiin sekä kehittämis-että koulutushankeosuuksiin. Jatkohankkeessa jatketaan Yhteishankinnan Täsmäkoulutustarjontaa sekä toteutetetaan HRQ-muutosagenttikoulutuspilotti, esite liitteenä, sekä työssäolevien uraohjaus -pilotti -näiden valmistelua on käynnistetty.

Hankkeessa on ollut mukana yrityksiä 39 ja muita yhteisöjä 3, yhteensä 42. Henkilöosallistujia n. 330. Alkuperäiset määrälliset tavoitteet on ylitetty. Koska hanke on saanut lisärahoitusta ja jatkoaikaa, on määrälliset tavoitteet myös päivitetty: osallistujayrityksiä 50, henkilöosallistujia 380 ja koulutuspäiviä 5700. Näihin pyritään.

Toiminnasta tarkemmin raportin liitteenä olevasta seurantaraportista.

-> 12/2018 (04.02.2019):
Hankettta on toteutettu suunnitelman mukaisesti ja määrällisiin tavoitteisiin edetään myös hyvin;
yrityskohtaiset kehittämisyhteistyöpilotit saatiin pääosin päätökseen, on jatkettu yrityksille Yhteishankinnan Täsmäkoulutusten räätälöintiä ja toteuttamista, suunniteltu HRQ- toimintaa ja verkostoja, valmisteltu HRQ-muutosagenttikoulutuspilotti (tot. 01/2019->) sekä työssä olevien työuraohajukseen konseptia (tot.02/2019->).
Määrälliset tulokset/tavoitteet: yrityksiä ja työyhteisöjä 46/50, henkilöosallistujia 374/380 sekä koulutuspäiviä 3245/5700.
Resurssia on jäljellä sekä kehittämis- että koulutustoimintaan suunnitellulle ajanjaksolle.

01-06/2019:
EVE-jatkohankkeessa (kehittämishanke ja koulutushanke) on toteutettu hyväksytyn hankeuunnitelman mukaista toimintaa:

1) jatkettu Yrityskohtaisesti räätälöityjä, yritysten kansssa yhdessä suunniteltuja ja osarahoittamia ns. Yhteishankinnan Täsmäkoulutuksia sekä niiden kehittämistä. TäsmäKoulutuksiin on osallistunut yhteensä 36 yritystä ja 245 henkilöä, seurantajaksolla 14 yritystä ja 125 henkilöä.

2)toteutettu HRQ-muutosagenntivalmennusta 1.0 sekä työssä olevien työelämä- ja uraohjausta kehittämishankkeen pilotteina 1.0. Pilotoinnit jatkuvat edelleen. Muutosagenttivalmennuspilottiin osallistuu 7 yritystä ja niistä 9 henkilöosallistujaa.Lisäksi Ohjueri hankkeen kautta mukana on ollut 4 HR-työstä kiinnostunutta.

3) kehitetty em. kautta Tuottavuusklinikan toimintaa, laajennettu edelleen sen palveluihin liittyviä asiantuntijaverkostoja
ja tuotu asiantuntijuutta tavoitteisesti alueelle esim. Henry ry:n ja Laatukeskuksen Pohjanmaan laatujaoksen aluetoiminnat.

Toimenpiteet on määritelty hankesuunnitelmassa jatkohankkeen tavoitteita toteuttaviksi: lisätä yritysten HRQ-osaamista ja valmiuksia käynnistää ja kehittää HR-toimintaa yrityksissä sekä lisätä työssä olevien tulevaisuuden työelämävalmiuksia ja työidentiteettiä ylläpitämään työuria sekä ammatillista liikkuvuutta. Kehittämishankkeen ja koulutushankkeen toiminta, palvelut ja koulutukset on rakennettu toisiaan tukevaksi ja täydentäväksi kokonaisuudeksi tukemaan jatkohankkeen tavoitteita.

Jatkohankkeen uudet määrälliset tavoitteet on lähes saavutettu, osittain ylitetty (toteutuma/tavoite): yrityksiä 47/50, yhteisöjä 4/3 ja henkilöosallistujia 433/380. Koulutuspäiviä on toteutunut 4709/5700. Koulutuksiin on edelleen resurssia jäljellä. Seuraavalla seurantajaksolla EVE-Täsmäkoulutusyhteistyökumppaneina ovat jatkossa myös Suomen yrittäjäopisto ja Tamora Oy.

Kehittämishankkeessa kustannukset muodostuvat pääosin projektihenkilöstön palkkakuluista ja pilotteihin liittyvistä asiantuntijapalveluiden, pilotteihin osalllistuneiden osallistumismaksujen kuluista. Koulutushankkeesta Täsmäkoulutuksiin liittyvistä kustannuksista.

ks. tarkemmin liitteenä oleva seurantaraportti 9 01-06/2019

seurantajakso 07-12/2019:
EVE-jatkohankkeessa (kehittämishanke ja koulutushanke) on toteutettu hyväksytyn ja päivitetyn hankeuunnitelman mukaista toimintaa. Alla tiiviisti jotakin seurantajakson painotuksista. Hanke tulee jatkumaan 12/2020 saakka (kehittämishankkeen toiminta päätetään 06/2020, koulutushanke 09/2020 ja loppuraportti 12/2020)

1) Saatettu loppuun käynnissä olleet yrityskohtaiset Täsmäkoulutukset. Seurantajaksolla päättyi kaksi koulutuskokonaisuutta ja niissä oli mukana 14 yritystä ja 23 henkilöä. EVE-hankkeen koulutuksiin on osallistunut yhteensä 36 yritystä ja 245 henkilöä. Uusia TäsmäkKoulutusyrityksiä ei ole aloittanut, mutta useita on vireillä eli tuleva kevät-2020 tullee olemaan aktiivista TäsmäKoulutusten käynnistämisen ja toteuttamisen aikaa.

2) Täsmäkoulutuksiin liitetään aikaisempaa vahvemmin osaamistarpeita ja -kuiluja taustoittava osaamiskartoitus. Työkalua on pilotoitu ja ens.kokemukset saatu. Uusia yritysten kanssa toteutettavia prosesseja on useita vireillä.

3) Suunniteltu, mallinettu ja markkinoitu työssä olevien työpolkuohjausta 1.0. Tätä jatketaan edelleen.

4) HRq-valmennuspilottia 1.0 on toteutettu koko seurantajakson ja siinä on käynnistetty yrityskohtaiset kehittämispilotit. Em. on mukana 20 avainhenkilöä kuudesta yrityksestä. Valmennuspilotti päättyy HR-seminaariin 19.3.2020.

5) Ohjuri hankkeen kanssa on tehty yhteistyötä: oman HR-osaamisen kehittämisessä on ollut 6 HR-työstä kiinnostunutta. Heistä 5 on työllistynyt ja osa em. yrityksiin;koulutukseen osallistunee työssoppimisen aikana on syntynyt yritykseenuusi HR-tehtävä (em. raportoidaan Ohjurissa) ja siihen henkilö on sitten kiinnittynyt. Tältä pohjalta on tehty ELY:lle hankintaesitys työttömille suunnatusta HR-osaajakoulutuksesta.

6)HR-seminaari Ollapa Pomo 2025 suunnittelua on tehty ja sen save the date -kutsua lähetetty. Seminaari on ns. EVE-hankkeen päätösseminaari/uuden 3K-hankkeen käynnistysseminaaari, mutta samalla yksi Kokkolan kaupungin 400 juhlavuoden tapahtumista. Suunnitteluyhteistyössä on ollut mukana myös Kokkolan kaupungin HR-vastuuhenkilö.

7) Erilaisia yrityksille suunnattuja kartoituksia on toteuttu tukemaan EVE-toimintaa ja TäsmäKoulutuksia. Esimekkinä Tyhy-kartoitus hankkeessa mukana olleille yrityksille ja maaseutuyritysten työnantajuus-osaamistarpeita koskeva kysely taustoittamaan mahd. em. liittyvää Täsmäkoulutusta

8) HR-lopputyö on valmistumassa keväällä 2020; Lopputyössä kartoitetaan henkilöstöjohtamisen tilaa ja tietoa on kerätty, alkukartoitus tehty EVE-hankkeen HR-valmennuksessa olleissa yrityksissä.

9) Tuottavuusklinikan toimintaa ja palveluja, osaamista sekä asiantuntijaverkostoja on edelleen kehitetty saatujen kokemusten pohjalta.

10)verkostoja on rakennettu edelleen ja niihin pyritään saamaan alueen yrityksistä osallistujia mukaan. Henry ry:n aamukahvitilaisuuksia on toteuttu ja Laatukeskuksen Pohjanmaan laatujaoksen aluetoiminnastakin jo ensimmäinen toimintakertomus 2019 tehty. Uusia jäseniä ja toiminnasta kiinnostuneita on tullut mukaan.

11. Osallistujamäärät. Hankkeessa on päättänyt yhteensä 334 henkilöä ja seurantajakson jälkeen jatkaa edelleen 113 henkilöä. Yritysyhteistyö on saatettu loppuun 48 yrityksen/organisaation kanssa, mutta edelleen jatkaa yhteistyöpiloteissa 10 yritystä/organisaatiota. Uusia on tulossa mukaan ja HR-toimintaan tukevaa ja uudistavaa yhteistyötä syvennetään, laajennetaan edelleen kaikkien kanssa.

Toimenpiteet on määritelty hankesuunnitelmassa jatkohankkeen tavoitteita toteuttaviksi: lisätä yritysten HRQ-osaamista ja valmiuksia käynnistää ja kehittää HR-toimintaa yrityksissä sekä lisätä työssä olevien tulevaisuuden työelämävalmiuksia ja työidentiteettiä ylläpitämään työuria sekä ammatillista liikkuvuutta. Kehittämishankkeen ja koulutushankkeen toiminta, palvelut ja koulutukset on rakennettu toisiaan tukevaksi ja täydentäväksi kokonaisuudeksi tukemaan jatkohankkeen tavoitteita.

Jatkohankkeen uudet määrälliset tavoitteet on lähes saavutettu, osittain ylitetty (toteutuma/tavoite): yrityksiä 48/50, yhteisöjä 4/3 ja henkilöosallistujia 447/380. Koulutuspäiviä on toteutunut 4845/5700. Koulutuksiin on edelleen resurssia jäljellä. EVE-Täsmäkoulutusyhteistyökumppaneina ovat aloittaneet seurantajaksolla Suomen yrittäjäopisto ja Tamora Oy. Heidän osaltaan ei ole vielä raportoitavaa.

Kehittämishankkeessa kustannukset muodostuvat pääosin projektihenkilöstön palkkakuluista ja pilotteihin liittyvistä asiantuntijapalveluiden, pilotteihin osalllistuneiden osallistumismaksujen kuluista. Koulutushankkeesta Täsmäkoulutuksiin liittyvistä kustannuksista.

ks. tarkemmin liitteenä oleva seurantaraportti 10 07-12 2019


Hankkeisiin osallistuneiden yritysten määrä: 50 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden muiden organisaatioiden määrä: 4 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden henkilöiden määrä: 396 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden toteutuneet koulutus- ja henkilötyöpäivät (lkm): 4845 kpl

Tuloksia esittelevät liitteet ja linkit

EVE-eura -seurantaraportti 07-12/2017 »
EVE-seurantajakso 01-06/2018 HRQ-esite »
EVE-seurantajakso 01-06/2018 TäsmäKoulutusesite »
EVE-seurantaraportti 01-06/2018 »
EVE-seurantaraportti 07-12 2017, euran liite »
EVE-seurantaraportti 07-12/2018 liitteet »
EVE-seurantaraportti 07-12/2018, euran liite »
EVE-toiminnan kuvagalleriaa 07-12/2017 »
eura-seurantaraportin_liiteraportti_07-12 2019 »
eura-seurantaraportti_07-12_2019 »
eve-eura-seurantaraportti 01-06 2019 »
eve-seurantaraportit 2015 ja 01-06 2016 »
eve-seurantaraportti 01-06 2017 liitteineen »
eve-seurantaraportti 01-06 2019 »
eve-seurantaraportti_kuvakollaasiliite_07-12_2019 »
eve-sivut »

EVE-jatko

EVE-Edelläkävijyyttä ja eväitä työurien pidentämisen

Närvilänkatu 8 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
iiris niemonen, puh. 044 7250 801 iiris.niemonen@kpedu.fi

Hankepäällikkö:
iiris niemonen, puh. 044 7250 801 iiris.niemonen@kpedu.fi

Palvelut:
Työhyvinvoinnin edistäminen , Työvoimapoliittiset palvelut, Laatu- tai toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Johtamisen osaamisen kehittäminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
EVE-Edelläkävijyyttä ja eväitä työuran pidentämiseen -hanke
Hanke on ESR tl 3.7.21 mukainen kehittämis- ja koulutushanke. Se toteutetaan Kokkolan ja Kaustisen seutukunnissa
v. 2015-2018, jatko 03/2020 saakka.
Kohderyhmänä ovat alueen yritykset ja työyhteisöt, ml. maaseutuyritykset eri toimialoilta.
Hankkeeseen (ml jatko) pyritään saamaan mukaan 50 yritystä/työyhteisöä ja 350 henkilöosallistujaa eri toimialoilta.
Hankkeen toteuttaa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/Työelämäpalvelut.

Hankkeen lähtökohtana on tukea alueen työelämää niiden muutostilanteissa ja edistää työpaikkojen säilymistä. Keskeistä on huomion kiinnittäminen mm. henkilöstötuottavuuteen, työelämän laatuun ja hyvinvointiin, uudistumiseen, muutosten läpiviemiseen, työurien pidentämiseen ja ammatilliseen liikkuvuuteen. Muutoksen tukeminen perustuu hyvinvoinnin ja työntuottavuuden ilmiöiden analysoimiseen eri kartoittamismuotoja hyödyntämällä. Kehittämis- ja koulutustoimenpiteillä käynnistetään parantamis- ja kehittämisprosesseja sekä työyhteisö- että työntekijätasoilla.

Tavoitteet:
- lisätä yritysten ja työyhteisöjen valmiuksia muutosprosessien hallintaan
- parantaa työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta ja työhön kiinnittymistä
- seurata ja arvioida osallistuvien yritysten ja työyhteisöjen muutosprosesseja - toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta sekä hyvinvoinnin että henkilöstötuottavuuden näkökulmasta
- kehittää hyvinvointipalvelutuottajien kokonaisvaltaista, asiakaslähtöistä ja ennakoivaa palvelutoimintaa ja -tarjontaa em. tavoitteita tukeviksi

Toimenpiteet:
- kartoitukset, analyysit ja pilotoinnit
- suunnitelmalliset ja tavoitteiset kehittämis- ja koulutusprosessit
- koulutustoimenpiteet ja asiantuntija- ja kehittämistyö
- toimenpiteiden ja palveluiden vaikutusten arviointi

Tulokset - yritykset ja työyhteisöt:
-lisää ymmärrystä, seuranta- ja arviointitapoja sekä kehittämis-, ym valmiuksia ja osaamista
-toimivia käytäntöjä esim. työurien pidentämiseen, työhyvinvointiin, työelämän laatuun, muutosprosessin hallintaan; HrQ-toimintaan
-seurantatietoa ja valmiuksia sen hyödyntämiseen
-valmiuksia erilaisten asiantuntijapalvelujen hyödyntämiseen kehittämis- ja muutosprosesseissa

Tulokset - hyvinvointipalveluntuottajat:
-toiminnan ja tarjonnan kehittäminen, uudistaminen
-yhteistyömallit työelämän kanssa
-edellytyksiä palveluntuottajien yhteistyölle

jatkohanke -> 03/3020:
EVE- Edelläkävijyyttä ja Eväitä työurien pidentämiseen -hanke on saanut lisärahoitusta sekä kehittämistyöhön että koulutuspalveluiden toteuttamiseen. Myös jatkoaikaa on myönnetty. Hankkeen uusi kokonaisbudjetti on 1 585 175 euroa (EU ja valtio 1 335 153 euroa, kunnat 105 022 euroa ja yritykset 145 000 euroa). Hankkeen uusi päättymisajankohta on 03/2020.

Jatkohanke on edelleen kehittämis- ja koulutushanke, jonka lähtökohtana on tukea alueen yrityksiä ja työyhteisöjä niiden muutos- ja kehittämishaasteissa. Tavoitteita painotetaan kuitenkin jo saatujen EVE-kokemusten pohjalta. Niinpä jatkohankkeen kokeilu- ja pilottitoiminnan sekä Yhteishankinnan TäsmäKoulutuksen tavoitteena on saada yrityksiä ja työyhteisöjä näkemään ja arvottamaan henkilöstövoimavarat ja niihin kohdennettu laatutyö yrityksen kannattavuuden, kestävän kasvun, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin menestystekijänä.

Jatkohankkeessa kehittämis- ja koulutustoiminta kohdistetaan nimenomaan henkilöstötuottavuutta tukevaan HR-toimintaan ja sen laatutyöhön sekä työssä olevien työelämävalmiuksien tukemiseen. Tavoitteena on yritys- ja työyhteisökumppanien kanssa toteutettavien kokeilujen ja pilottien sekä kehitettävän EVE-tavoitteiden mukaisen Yhteishankinnan Täsmäkoulutuskonseptin kautta:
.edistää HRQ-toimintamallien, käytäntöjen sekä niiden laadun kehittämistä
.lisätä HRQ -osaamista ja valmiuksia käynnistää em. liittyvää kehittämistyötä
.innostaa ja aktivoida työyhteisöä osallistavan, innovatiivisen toimintakulttuurin kehittämiseen
.lisätä työssä olevien työelämävalmiuksia; osaamista, työurasuunnittelua ja näin parantaa edellytyksiä sekä työurien pidentämiseen että ammatilliseen liikkuvuuteen
.luoda alueelle em. työtä tukeva koulutus- ja innovaatioympäristö (tuottavuusklinikka), palvelukonseptit sekä asiantuntija- ja yhteistyöverkostot

Määrälliset tavoitteet on myös päivitetty: yrityksiä 50, henkilöosallistujia 380 ja koulutuspäiviä 5700.

Julkinen sektori ei ole enää kohderyhmää.


Hankkeen kotisivu »

Hanke alkaa 1.9.2015 ja päättyy 31.3.2020

Future Cleantech Solutions

Kompetensspridning i Umeå AB

Rådhusesplanaden 8 903 28 Umeå

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Anne Pesola, puh. 0447809097 anne.pesola@kosek.fi

Hankepäällikkö:
Reija Harlamow, puh. 44 7809 007 reija.harlamow@kosek.fi

Palvelut:
Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Johtamisen osaamisen kehittäminen, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen

Hankkeen esittely:
Projektin tavoitteena on edistää rajat ylittävää yhteistyötä ja luoda hyvät edellytykset kestävälle kasvulle cleantech toimialalla. Hankkeen päätavoite on luoda kasvua ja yhteistyötä alueen olemassa oleville Cleantech-yrityksille rajat ylittävällä alueella. Yhteistyö tuo uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle, innovaatiolle ja yhteistyölle. Se mahdollistaa
investointeja, kone- ja laitehankintoja ja yrityskohtaisia kehityshankkeita. Se auttaa
etsimään kestäviä teknisiä ratkaisuja raaka-aineiden, energian ja infrastruktuurin käyttöön ja innovaatioiden kehittämiseen, ekosysteemien tarpeisiin. Hanke lisää liiketoimintakumppanuuksia ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta koko cleantech arvoketjussa.

Toimialat:
Energia, KIP , Kunnossapito, Metalli, Puurakentaminen , Puutuote , Muu teollisuus , Kemia , Betonirakentaminen , Maarakentaminen , Biotalous, Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta

Hanke alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2021

HABITUS

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Einar Nystedt, puh. 040 548 8912 einar.nystedt@centria.fi

Palvelut:
Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Uudet innovaatiot ja teknologiat

Hankkeen esittely:
HABITUS -hankkeessa luodaan maatilakokoluokan toimintamalli, jossa lietelannan energia ja ravinnejakeet otetaan talteen kannattavasti. Toimintamalli perustuu tilakohtaiseen biokaasun tuotantoon ja nesteytykseen sekä mädätysjäännöksen ravinteiden konsentroimiseen ja jälleenkäyttöön.

Toimialat:
Biotalous, Energia, Maatalous ja sitä palveleva toiminta

Hanke alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2022

HAVINA

Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

PL 567 67101 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Mikko Myllymäki, puh. 040-5675606 mikko.myllymaki@chydenius.fi

Hankepäällikkö:
Mikko Myllymäki, puh. 0405675606 mikko.myllymaki@chydenius.fi

Palvelut:
Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen

Hankkeen esittely:
Hankkeessa kehitetään yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin hajautettu, yhteisöllistä työskentelyä tukeva virtuaalinen oppimisympäristö, joka tukee ajan ja paikan suhteen joustavaa opetukseen osallistumista ja opetuksen toteuttamista, ja mahdollistaa tehokkaan oppimisanalytiikan opiskelijoiden itseohjautuvuuden tueksi.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Hyvinvointiala – SOTE, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT)

Hanke alkaa 1.11.2017 ja päättyy 31.10.2020

Hakkuutähteistä arvoaineiksi (Haka)

Natural Resources Institute Finland (Luke)

Teknologiakatu 7 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Hanna Brännström, puh. 0295327518 hanna.brannstrom@luke.fi

Hankepäällikkö:
Hanna Brännström, puh. 0295327518 hanna.brannstrom@luke.fi

Palvelut:
Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet

Hankkeen esittely:
Hankkeessa kehitetään puunkorjuun sivuvirtojen hyödyntämistä ottaen huomioon koko hankintaketju metsästä jalostamolle. Tavoitteena on tuottaa tieto ja menetelmälliset valmiudet, joita edellytetään hakkuutähteiden arvoaineiden jalostamisessa korkean lisäarvon tuotteiksi ja niihin perustuvan liiketoiminnan synnyttämisessä.

Toimialat:
KIP , Metalli, Turkis ja nahka , Kemia , Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Biotalous, Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Elintarvike , Energia

Hanke alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2022

Jump! - Yrittäjyyskasvatus uudelle tasolle Keski-Pohjanmaalla

Centria-ammattikorkeakoulu

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Johanna Jansson, puh. 040 480 7570 johanna.jansson@centria.fi

Palvelut:
Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Hankkeen tavoitteena on muodostaa yhteinen maakunnallinen strateginen näkemys yrittäjyyskasvatuksesta ja viedä valitun yrittäjyyskasvatusstrategian sisältö käytännön toimintaan. Strategian toimeenpano tapahtuu eri koulutusasteilla kokeilevan kehittämisen kautta, minkä tuloksena syntyy käytännönläheinen toimintamalli.

Hankkeen avulla yrittäjyyskasvatus integroidaan osaksi koulutusta toiselta asteelta korkea-asteelle niin, että opiskelijan tietotaito sisäisestä ja ulkoisesta yrittäjyydestä kasvaa kumulatiivisesti. Hanke tekee yhteistyötä laajasti maakunnan koulutuksesta vastaavien toimijoiden kanssa strategian ja käytännön kokeilujen levittämiseksi koko opintopolulle.

Hanke alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2022

Katse horizonttiin

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Egidija Rainosalo, puh. 0447250264 egidija.rainosalo@centria.fi

Hankepäällikkö:
Egidija Rainosalo, puh. 0447250264 egidija.rainosalo@centria.fi

Palvelut:
Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Johtamisen osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Kehittämisen ja kasvun rahoitus, Työhyvinvoinnin edistäminen

Hankkeen esittely:
Yritykset elävät jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Uudet Euroopan laajuisesti ja myös globaalistitunnistetut kehityssuunnat, kuten vihreä talous, ilmastonmuutoksen torjunta, digitalisaatio, robotisaatio,terveysnäkökulmat jne. tuovat yrityksien toimintaan uusia haasteita ja vaativat panostuksia uusien innovaatioidensynnyttämiseen. Uudet innovaatiot ja kilpailukyky luodaan yhä useammin kansainvälisissä innovaatioekosysteemeissä. Yhteisenäekosysteeminä tunnistetaan verkostot, jotka rakentuvat suorien EU-rahoitteisten hankkeiden ympärille. Esim. Horizon2020 ja myös tulevassa Horizon Europe -ohjelmassa luodaan teemat, jotka ovat tärkeitä koko Euroopan kehitykselle.Teemojen ympärille kutsutaan verkostoja/projektikonsortioita esittämään tapoja, joilla ne näkevät teeman toteuttavaksikäytännössä. Näin syntyy innovaatioverkosto, joka on valmis yhdessä innovoimaan ja kehittymään. Pk-yritystenosallistuminen hankekonsortioihin on monien EU-ohjelmien edellytys ja näin ollen niille avautuu oiva tilaisuus päästämukaan. Täällä hankkeella luodaan yrityksille keinoja, joilla innovaatiotoiminnasta tehdään mielekästä ja inspiroivaa pitäensamalla mielessä rahoituksen mahdollistama innovaatiotoiminnan kustannustehokkuus. Hankkeella autetaantekemään yrityksen innovaatiotoiminnasta systemaattista, tuetaan yritysten jatkuvaa uuteen oppimista, uusienideoiden ammentamista ja oivaltamista. Hankkeessa luodaan malli, miten innovaatioita kehitetään Horizon- ja muidensuorien Euroopan Komission hankehakujen ja niiden valmistelujen imussa.Innovaatioprosessi on jatkuva toiminta ja hankkeen jälkeen yritykset jatkavat toimintaa hyväksi havaitulla mallilla jahyödyntävät hankkeessa saatua tietoa ja muodostaneita paikallisia ja kansainvälisiä verkostoja.Hankkeen aikana kerätyn kokemuksen pohjalta organisoidaan alueella innovaatiotoimintaa ja luodaan kansainvälisenrahoituksen hankkimiseen asiantuntijaverkosto, jolla on yhteinen päämäärä, tunnistetut vastuut ja roolit. Toimintaylläpidetään myös hankeen jälkeen alueen elinkeinokehitysorganisaatioiden ja tutkimuslaitosten toimesta.Hankkeen myötä alueen aktiivinen innovaatiotoiminta ja sen ympärille luodut osaamisklusterit tehdään kansallisesti jakansainvälisesti näkyviksi. Tämä nostaa alueen profiilia ja houkuttaa osaavaa työvoimaa myös tulevaisuudessa.

Hanke alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2022

Kehitysvammaiset osallisina Green Care-palveluiden kehittämisessä osaksi päivä- ja työtoimintaa

Centria-ammattikorkeakoulu

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Lena Enlund, puh. 044 7250594 lena.enlund@centria.fi

Hankepäällikkö:
Anu Kamau, puh. 0406247952 anu.kamau@centria.fi

Palvelut:
Työvoimapoliittiset palvelut, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Kehitysvammaiset osallisina Green Care-palveluiden kehittämisessä osaksi työ- ja päivätoimintaa-hankkeen tarkoituksena on vahvistaa kehitysvammaisten osallisuutta ja kuulluksi tulemista kehittämällä ja kokeilemalla yhdessä. Hankkeessa kehitetään yhteistoimintamallia, jossa asiakkaat kehittävät yhdessä ohjaajien ja yhteistyöverkoston kanssa arjen toiminnan sisältöjä Green Care-kontekstiin tuomalla lisäarvoa jo olemassa oleviin ratkaisuihin.
Edellä kuvattuun pohjautuen tämän hankkeen tavoitteeksi on asetettu kehitysvammaisten asiakkaiden elinpiirissä saatavilla olevien ja heidän hyvinvointiaan, osallisuuttaan ja valinnan vapauttaan lisäävien elementtien tunnistaminen. Tarkoituksena on sisällyttää ne osaksi Soite:n kehitysvammahuollon päivä- ja työtoimintapalvelujen toimintakulttuuria ja palveluvalikoimaan. Keski-Pohjanmaalla aktiivinen paikallislähtöinen kehittäminen tukee etenkin maaseutualueiden elinvoimaisuutta ja mahdollistaa kansalaisten osallistumisen elinympäristönsä kehittämiseen.

Työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi rakennetaan paikallista yhteistoimintaa, jossa asiakkaat, heidän ohjaajansa ja palvelujen tuottajat kehittävät ja toteuttavat yhdessä mielekkäitä luontoavusteisia hyvinvointitoimintoja arkeen. Tämä lisää asiakkaiden mahdollisuuksia integroitua osaksi paikallisyhteisöä ja tunnistaa omaa työelämäpotentiaalia. Kokeilujen kautta asiakkaat tulevat tietoisemmaksi mahdollisuuksista vaikuttaa päivä- ja/tai työtoimintansa sisältöön ja ympäristöönsä. Asiakkaat kykenevät tekemään valintoja, kehittävät sosiaalisia valmiuksia ja oppivat uutta. Kokeilujen kautta opitaan tuottamaan palvelua, joka kehittää asiakkaan osallisuutta ja toimintakykyä. Tekemisen kautta kohderyhmän henkilön käsitys itsestä aktiivisena aloitteentekijänä vahvistuu.
Kehitettävän Green Care-yhteistoimintamallin on tarkoitus olla aktivoiva ja voimaannuttava vaihtoehto asiakkaille. Tarkoituksena on kehittää malli, jota voidaan soveltaa muihin asiakasryhmiin. (esim. mielenterveyskuntoutujat). Heti hankkeen alkuvaiheessa muodostetaan kehittämistyön tueksi asiakkaista, yrittäjistä, sekä Soiten ja koulutusorganisaatioiden edustajista koostuva kehittämisryhmä.

Osatavoitteet:
a) Edesautetaan asiakkaiden osallisuutta ja vahvistetaan heidän valmiuksiaan tehdä valintoja. Hankkeessa pyritään tunnistamaan kehitysvammaisten asiakkaiden hyvinvointia, osallisuutta ja valinnan vapautta lisääviä elementtejä.
b) Asiakkaiden ja Green Care-palveluiden tuottajien vuorovaikutuksen mahdollistaminen. Asiakkaiden ohjaajat ja projektityöntekijöineen ovat välikäsinä, tulkkina edellä mainittujen välillä. Soiten henkilökunta tuntee asiakkaiden lähtökohdat ja valmiudet ja voi valmistaa yrittäjiä vastaanottamaan asiakkaat tarvittavalla tavalla, jotta itse Green Care-palvelua voidaan toteuttaa asiakaslähtöisesti.
c) Alan yrittäjiä vahvistetaan kohtaamaan Soite:n asiakkaiden puolelta tulevia toiveita ja näkemyksiä kyseessä olevasta palvelusta ja sen kehittämisestä.

Toimenpide 1. Yhteistoimintamallin kehittämistyö.
Toimenpide 2. Yhteistoimintamallin kokeilut.
a) Arjen toimintasisältöjen suunnittelu. Sisältää työpajoja ja tutustumiskäyntejä autenttisissa Green Care -toimintaympäristöissä.

b) Autenttisessa Green Care -toimintaympäristössä työskentely löytäen omia vahvuuksia (asiakkaat, ohjaajat, verkosto).

c) Arviointi (asiakkaat, ohjaajat, verkosto).

Toimenpide 3. Kehittämistyön tiedontuotantoa ja sen levittämistä tukeva työskentely. Tähän prosessiin sisältyy tiedontuotanto jatkuvan kehittämisen mallilla.
Hankkeessa tehtävää kehittämistyötä tuetaan eri toimijoiden osallisuutta ja keskinäistä vuorovaikutusta vahvistavalla tiedontuotannolla.
Jatkuvan kehittämisen mallilla kuullaan toimijoita ja vastataan niihin tarpeisiin jotka syntyvät hankkeen aikana hankkeen resurssien puitteessa. Kaikilta hankkeen toimijoita ja osapuolilta kootaan tietoa tarpeista, kokemuksista, oppimisesta ja ongelmista, jotka ilmenevät hankkeen yhteydessä. Tiedon kokoamisessa hyödynnetään erilaisia ko. vaiheeseen soveltuvia menetelmiä ml. yksilö- ja ryhmähaastattelut, osallistuminen eri kehittäjäryhmien toimintaan, kaikille avoimet kehittämistyöpajat sekä havainnoiva osallistuminen liittyen hankkeessa toteutettavaan eri toimenpiteisiin. Tiedontuotanto ja konkreettinen kehittämistyö limittyvät ajallisesti toisiinsa koko hankkeen ajan tukien hankkeen tavoitteiden saavuttamista.

Toimenpiteiden tuloksena hankkeessa saadaan kokemus asiakkaiden toimijuudesta prosessin jokaisessa vaiheessa alkaen alkuideoinnista, toiminnan suunnittelusta ja loppuarvioinnista. Osallisuuden keskeiset peruslähtökodat mahdollistetaan pääkohderyhmälle. Asiakkaat saavat osallisuuden kokemuksen ollessaan itseään koskevan toiminnan yhteiskehittäjinä yhdessä verkoston kanssa, myönteiset osallisuuden kokemukset, kuten esim. onnistumisen kokemukset herättävät erilaisia myönteisiä tunteita.
Kokeilujen kautta asiakkaat tulevat tietoisemmaksi mahdollisuuksista vaikuttaa päivä- ja/tai työtoimintansa sisältöön ja ympäristöönsä. Asiakkaat kykenevät tekemään valintoja, kehittävät sosiaalisia valmiuksia, kehittävät toimintakykyä ja oppivat uutta.
Verkosto saa tietoa kehitysvammaisista asiakkaina ja toimijoina.
Saadaan dokumentoitua Green Care-palvelutoiminnan sisältöä, jossa asiakas on ollut kehittäjänä.
Ohjaajat ja palvelujen tuottajat saavat tietoa siitä mitkä ovat ne keskeiset elementit jotta he voivat tukea asiakkaan osallisuutta ja miten tuoda tieto asiakkaalle toimintaympäristövaihtoehdoista (vertaa toimintakeskus versus Green Care-toiminta).

Tuloksena saadaan aikaan vaihtoehto toimintakeskuksissa tapahtuvalle päivä- ja työtoiminnalle.
1 kokeiltu yhteistoimintamalli.
Osataan hyödyntää asiakkaan osallisuutta tukevia menetelmiä yhteiskehittämisessä.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Hyvinvointiala – SOTE, Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta

Hanke alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.12.2020

Kpedu Rekry

Kpedu Rekry

Närvilänkatu 8 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Harri Lundell, puh. 0447250007 harri.lundell@kpedu.fi

Hankepäällikkö:
Ilmoitetaan myöhemmin, puh. . .

Hankkeen esittely:
Kpedu Rekry -hankkeen tarve on noussut esiin Keski-Pohjanmaan alueen työnantajien viestitettyä jo pitkään rekrytointiongelmistaan. Keski-Pohjanmaan maakunnan ja alueen kuntien kannalta on aivan ydinkysymyksiä kuinka saamme mahdollisimman suuren osan opiskelijoistamme kiinnitettyä alueen työpaikkoihin, ja vähintäänkin pidettyä työllisyysasteen nykyisellä tasolla. Hankkeen valmistelussa on ollut mukana Pohjanmaan TE-toimisto, Pohjanmaan kauppakamari ja Kokkolan kaupunki. Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (Kpedu). Pohjanmaan TE-toimisto on hankkeessa osatoteuttajana ja on mukana kehittämässä ja toteuttamassa opintojen aikana tarjottavia urapalveluita sekä valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden työllistymistoimenpiteitä.

Kpedu Rekry -hankkeen päämääränä on edistää ja nopeuttaa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijoiden siirtymistä työelämään.

Tavoitteet:
1. Parantaa opiskelijoiden työnhaku- ja työllistymisvalmiuksia
2. Tehostaa Kpedun opiskelijoilleen tarjoamia työllistymistä edistävän uraohjauksen palveluita
3. Lisätä alueen työelämän kiinnostusta Kpedun opiskelijoita kohtaan ja tuoda esiin opiskelijat potentiaalisina työntekijöinä/tulevina osaajina

Toimenpiteet:
1. Opiskelijoiden uraohjausta ja työllistymistä edistävän tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalvelun sekä verkko-oppimisympäristön toteuttaminen
2. Opiskelijoiden työnhaun sparrausryhmien toimintamallin luominen yhdessä kumppaneiden kanssa
3. Tietoisuuden lisääminen alueen työpaikoista ja työllistymismahdollisuuksista
4. Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen ja tavoitteellisuuden lisääminen opiskelijoiden uraohjauksessa
5. Luodaan matalan kynnyksen palvelu yritysten nopeisiin ja piileviin rekrytointitarpeisiin vastaamisessa yhdessä työhallinnon kanssa

Tulokset/vaikutukset: Hankkeen vaikutuksena opiskelijoiden työllistymistä ja jatko- opiskelua tukevan uraohjauspalvelujen laatu paranee ja määrä lisääntyy hankkeen aikana. Pitkällä tähtäimellä Kpedun opiskelijoiden sijoittuminen alueen työelämään opintojen aikana ja jälkeen paranee sekä työnantajien rekrytointi helpottuu.

Hanke alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2021

Kyytiin2 - Tavara- ja henkilöliikenteen yhdistely yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä

Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta

Lestintie 39 69440 Lestijärvi

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Petri Jylhä, puh. 050 551 3030 petri.jylha@kaustisenseutukunta.fi

Hankepäällikkö:
Tomas Luoma, puh. +358 40 142 4257 tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi

Palvelut:
Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen

Hankkeen esittely:
Liikennealan lainsäädäntö muuttuu voimakkaasti v. 2018. Hanke antaa välineitä muutoksen hyödyntämiseen kuljetusalan pk-yrityksille, muille pk-yrityksille, kunnille ja yksityishenkilöille. Rakennetaan yhteistyötä näiden toimijoiden välille ja otetaan käyttöön digitaalisia välineitä kuljetuksissa.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Tukkukauppa, Vähittäiskauppa , Kuljetusala, Matkailupalvelut, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Elintarvike , Maatalous ja sitä palveleva toiminta

Hanke alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2020

LYHTY

Centria Ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Johanna Jansson, puh. 0404807570 johanna.jansson@centria.fi

Hankepäällikkö:
Johanna Jansson, puh. 0404807570 johanna.jansson@centria.fi

Palvelut:
Työhyvinvoinnin edistäminen , Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
LYHTY-hankkeessa luodaan uusia työhyvinvoinnin palveluita alueen yrityksille. Tavoittena on parantaa yritysten kustannustehokkuutta, edesauttaa työntekijöiden työhyvinvointia ja työurien pidentymistä sekä yritysten sopeutumiskykyä työhyvinvointiin liittyviin haasteisiin.

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään tekoälyyn ja BigDataan perustuva ratkaisu, joka kykenee analysoimaan lyhyiden sairauspoissalojen syy-yhteyttä ammattiin ja luo näin pohjaa uusien palveluiden kehittämiseen. Ratkaisu mahdollistaa palvelujen kehittämisen lisäksi sairauspoissaolojen ennakoinnin ja luo pohjan uudenlaisille yhteistyömalleille sekä tukee henkilöstöhallintoa tietojohtamisen kehittämisessä.

Toimialat:
Hyvinvointiala – SOTE, Muu palveluala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Hyvinvointiala – hemmottelu ja liikunta

Hanke alkaa 1.11.2018 ja päättyy 31.12.2020

MAAKIERTO KP

Centria ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Anne-Riikka Rautio, puh. +358407064720 anne-riikka.rautio@centria.fi

Palvelut:
Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat

Hankkeen esittely:
MAAKIERTO KP -hankkeen tavoitteena on lisätä materiaalitehokkuutta Keski-Pohjanmaan alueella lisäämällä polttolaitosten sekä teollisuuden sivuvirtoina syntyvien materiaalivirtojen hyötykäyttöä ja samalla vastata lannoituksesta ja maanparannuksesta aiheutuviin ravinnepäästöihin.

Hankkeessa tutkitaan biopolttolaitoksen leijupetiin lisättävän dolomiittikalkin hyödyllisyyttä polttoprosessille ja lisäksi hyödynnetään prosessissa syntynyttä kalsium- ja magnesiumrikasta tuhkaa lannoitteena sekä lannoitekomponenttina. Tuhkan hyötykäytön lisäksi hankkeessa tutkitaan nykyisin usein läjitykseen päätyvien teollisuuden sivuvirtoina syntyvien epäorgaanisten sivuvirtojen potentiaalia suo- ja metsämaiden maanparannuksessa sekä lannoitekomponenttina. Lannoitekomponenttikokeissa kalsium- ja magnesiumrikkaan voimalaitostuhkan tai teollisuuden epäorgaanisen sivuvirran avulla sidotaan ravinteet typpi- ja/tai fosforipitoisista sivu/jätevirroista seostamalla ne hidasliukoiseksi maanparannusaineeksi. Tämän seurauksena pystytään vähentämään mm. maatalouden aiheuttamia ravinnehuuhtoumia sekä kierrätettyä epäorgaanisten sivuvirtojen sisältämät ravinteet.
Maatalouden, elintarviketeollisuuden ja biovoimalaitosten sivutuotteina muodostuu paljon ravinne- ja hivenainerikkaita virtoja, joita käytetään nykyisin lannoitteena. Näiden sivuvirtojen käytössä on usein ongelmana ravinteiden nopea liukeneminen ja siten niiden mahdollinen huuhtoutuminen vesistöihin. Ravinteiden ollessa hitaammin liukenevassa muodossa voidaan lannoitemääriä vähentää ja siten myös pienentää vesistökuormitusta. Kierrätyspohjainen lannoitevalmiste tehostaa materiaalien kiertoa, vähentää neitseellisen raaka-aineiden käyttöä, lisää Suomen materiaaliomavaraisuutta ja vähentää lannoitteiden valmistuksesta syntyviä CO2-päästöjä.

Teollisia sivuvirtoja voidaan hyödyntää esim. turvetuotannosta vapautuneiden turvemaiden maanparannuksessa ja lannoituksessa. Edistämällä puubiomassan kasvua turpeennostosta poistetuilla turvemailla, tai muilla ns. marginaalimailla, voidaan lisätä hiilen sitoutumista kasvavaan biomassaan ja maaperään sekä vähentää eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista. Metsittämällä marginaalimaita voidaan nopeuttaa biomassan tuotantoa, lisätä hiilen sidontaa ja samalla edistää kiertotaloutta, kun tuhkaa ja muita kierrätyspohjaisia kasvualustoja ja lannoitteita voidaan käyttää taloudellisesti kannattavalla tavalla lannoitteena. Kiinnostus marginaalimaiden metsittämiseen on lisääntynyt hiilen sidonnan noustua otsikoihin IPCC:n raporttien myötä.

MAAKIERTO KP -hankkeen tuloksena syntyy ainakin yksi kierto- tai jätepohjainen maanparannusaine, jonka soveltuvuus turve- ja kivennäismaametsien lannoitteeksi on selvitetty viljelykokeiden avulla. Tämän lisäksi hankkeen tavoitteena on uusien liiketoimintamahdollisuuksien avautuminen uusille tai jo olemassa oleville yrityksille ja lannoituksen aiheuttamien ravinnepäästöjen väheneminen.

Hanke on keskeinen osa Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen kärkeä.

Toimialat:
Kemia , Maarakentaminen , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Biotalous, Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Energia, KIP

Hanke alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2022

Majakka - digitalisaation työkalupakista eväät vähähiiliseen teollisuuteen

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Janne Känsäkoski, puh. 0406309890 janne.kansakoski@centria.fi

Hankepäällikkö:
Janne Känsäkoski, puh. 0406309890 janne.kansakoski@centria.fi

Palvelut:
Laatu- tai toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet

Hankkeen esittely:
Oulun yliopiston ja Centrian ylimaakunnallinen Majakka-hanke mahdollistaa alueen teollisuuden digitalisoitumisen. Hanke selvittää digitalisaation potentiaalin prosessien energia- ja materiaalitehokkuuden parantamisessa. Majakan valona toimivalla digitalisaatiolla halutaan läpi leikata alueen teollisuuden prosesseja vähähiilisyyshyötyjen esittelemiseksi.
Hanke keskittyy digitaalisten tiedonkäsittelymenetelmien tutkimiseen ja soveltamiseen teollisuuden prosesseihin. Näiden menetelmien avulla olemassa olevasta informaatiosta kyetään tuottamaan täysin uusia laskennallisia suureita eli uutta mittaustietoa. Uuden mittaustiedon ja ymmärryksen myötä prosesseja kyetään ohjaamaan kohti optimaalisia olosuhteita ja ennen kaikkea säätämään prosesseja tarkemmin. Hyödyt realisoituvat laitteiden pidempänä elinkaarena, energia- ja resurssitehokkuutena eli vähähiilisyytenä.
Hankkeella halutaan yhdistää toteuttajien digitalisaatio-osaamiset alueen tutkimuksen, koulutuksen ja erityisesti teollisuuden hyödyksi. Yhteistyö konkretisoituu Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueelle muodostuvana ylimaakunnallisena digitalisaation osaamiskeskittymänä. Tällä tuetaan vahvasti ja ennen kaikkea koordinoidusti alueella olemassa olevia tutkimuksen ja teollisuuden verkostoja mm. bio- ja kiertotalouden, sekä cleantech haasteiden ratkaisemisessa.
Toimenpiteet
Hankkeen alussa toteutetaan ”State of the Art” kartoitus digitalisiin tiedonkäsittelymenetelmiin, joilla kyetään edistämään materiaali- ja energiatehokkuutta teollisissa prosesseissa. Näitä menetelmiä sovelletaan demonstraatioiden muodossa pilottikoon prosesseihin toteuttajien tutkimusympäristöissä.
Olemassa olevat tutkimusympäristöt muokataan alkukartoituksen pohjalta demonstraatioihin sopiviksi. Vähähiilisyyskulmasta hyvin kuvaavaa on, että ympäristöjen muokkaaminen tarkoittaa pääosin ohjelmistojen päivittämistä ja kehittämistä. Tutkimusympäristöinä toimivat Centrian Chemplant ja Oulun Minipilot koetehtaat sisältävät useita erilaisia prosesseja, esimerkiksi malmin murskauksen sekä jauhatuksen, jotka ovat erittäin energiaintensiivisiä ja täten pienilläkin parannuksilla tuotetaan merkittävää energiatehokkuuden hyötyä.
Demonstraatioiden valinnassa huomioidaan ensisijaisesti alueen teollisuudelle tyypilliset prosessit sekä valittujen menetelmien soveltamisen hyötypotentiaali. Syntyviä tuloksia esitellään laajasti alueen yrityksille sekä paikan päällä, monikanavaisesti tiedottamalla, että seminaareissa.
Tulokset
Hankkeen tuloksena alueen teollisuudelle syntyy 1) digitaalinen työkalupakki, joka sisältää hankkeessa esitellyt keskeisimmät digitaaliset tiedonkäsittelymenetelmät. Työkalupakin kehittämisen ja jalkauttamisen kannalta on keskeistä osaamispääoman kasvattaminen ja juurruttaminen, mikä konkretisoituu 2) digitalisaatio-osaamiskeskittymänä. Osaamiskeskittymä takaa hankkeen vaikuttavuuden pitkälle tulevaisuuteen, luo pohjan tulosten jalkautumiselle teollisuuteen sekä laadukkaalle koulutustarjonnalle. 3) Tutkimusympäristöjen kehittyminen luo valmiudet tarjota näitä palveluja alueen yrityksille ja samalla vahvan pohjan tuleville hankkeille. 4) Osaamiskeskittymän ympäristöt kasvattavat kansallista ja kansainvälistä statusta mm. uusien kansainvälisten hankkeiden muodossa. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueen yritysten näkökulmasta hanke tarjoaa nimensä mukaan hyvät eväät hyödyntää näitä tuloksia vähähiilisyystavoitteiden saavuttamisessa ja oman liiketoiminnan kehittämisessä.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Muu palveluala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Energia, KIP , Kunnossapito, Metalli, Puurakentaminen , Vene , Puutuote , Muu teollisuus , Kemia , Biotalous, Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta

Hanke alkaa 1.4.2019 ja päättyy 31.3.2022

More Natural Product Business by Enhanced Quality and Energy Efficiency Drying

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2A 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Hanna-Kaisa Koponen, puh. 0447250270 hanna-kaisa.koponen@centria.fi

Hankepäällikkö:
Leena Favén, puh. 044 7250273 leena.faven@centria.fi

Palvelut:
Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet

Hankkeen esittely:
Hankkeen päätavoitteena on edistää luonnontuotealan yritysten kilpailukykyä kehittämällä luonnontuotteiden kuten lehtien, yrttien, kuoren laadunosoitusmenetelmia ja kehittämällä luonnontuotteiden energia- ja laatutehokkaita kuivausmenetelmiä.

Kasvava ja ikääntyvä väestö sekä kuluttajien lisääntynyt kiinnostus terveysvaikutteisiin ja ympäristöystävällisiin tuotteisiin ovat vaikuttaneet siihen, että luonnontuotealasta on tulossa megatrendi maailmalla. Natural Products Scandinavia -uutiskirjeen (2017)mukaan pohjoismainen terveys- ja hyvinvointibisneksen arvo oli 12,1 miljardia euroa vuonna 2016 ja sen odotetaan kasvavan 36 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä. Euromonitor International (10/2017) on identifioinut 20 megatrendiä ja monet trendeistä, kuten premiumisaatio, terveellinen ja eettinen elämä, aitouden tavoittelu, personointi ja koe enemmän voisivat vauhdittaa luonnontuotealan kasvamista.

Pohjoismaisen luonnontuotealan arvo voisi kasvaa huomattavasti, mikäli tuotteiden jalostusastetta nostettaisiin (esim.superruoka, ravintolisät, kosmetiikka, hygieniatuotteet, lääkkeet). Kuivaus on yleisin keino säilöä tai prosessoida tuoreita luonnontuotealan raaka-aineita. Kuivausprosessi on kuitenkin hyvin energiaintensiivinen ja sen osuus tuotantokustannuksista voi olla jopa 70%. Liiketoiminnan taloudellinen kannattavuus edellyttää, että kuivausteknologia ja energiakustannukset on optimoitu.

EU panostaa resurssitehokkuuden edistämiseen, jotta Euroopan talous pystyttäisiin pitämään kilpailukykyisenä. Vihreää taloutta voidaan edistää hyödyntämällä hukkaenergiaa esimerkiksi maatiloilta, lämpölaitoksilta tai teollisuudesta. Projektin tavoitteena on kartoittaa potentiaaliset hukkaenergialähteet, joita voitaisiin hyödyntää kuivauksessa. Samalla annetaan suositukset siitä, miten selvitettyjä hukkaenergialähteitä tulisi hyödyntää, jotta kuivausprosessien kustannuksia voitaisiin alentaa.

Korkealaatuisten pohjoismaisten luonnontuotteiden kysyntä on kasvussa, sillä pohjoismaisia luonnontuotteita pidetään ylesesti aitoina ja luotettavina (ei väärennöksiä). Usein pohjoismaiset luonnontuotteet ovat myös luomulaatuisia ja villejä, mitä arvostetaan maailmalla. Mikäli kuivausta ei tehdä oikein, voi kuivattavien tuotteiden laatu kärsiä: väri, maku ja arvoaineiden pitoisuudet voivat heikentyä, mikä huonontaa tuotteiden laatua. Toisaalta ostajat maailmalla vaativat usein, että korkea laatu pitää todentaa kemiallisilla analyyseillä, jotta tuotteista voidaan pyytää premium-hinta. Tässä hankkeessa on tarkoitus kehittää kuivausprosesseja ja -laitteita, jotta kuivattavan materiaalin laatu säilyy, sekä kehittää kemiallisia analyysejä laadun osoittamiseksi.

Hankkeen pääaktiviteetteja ovat:yritysten kilpailukyvyn parantantaminen, kuivausprosessien ja -laitteiden vertailu ja kehittäminen, luonnontuotteiden analyysimenetelmien kehittäminen, suositukset ja ja toteuttamiskelpoisuuden selvitykset kasvien energiatehokasta kuivausta varten, hukkaenergialähteiden arviointi ja niiden soveltuvuus kuivausta varten, uusien kumppanuusmallien arviointi (energian tuottajat ja kasvien kuivaajat).

Hankkeessa saavutetaan seuraavat tulokset: potentiaalisten hukkaenergialähteiden kartoitus, tietopaketti energiatehokkaista kuivausteknologioista ja -menetelmistä. suositukset ja esimerkit siitä, kuinka voidaan parantaa olemassa olevien kuivaussysteemien energiatehokkuutta ja laatua, esimerkkejä vaihtoehtoisten kuivausprosessien vaikutuksesta tuotteen laatuun, tietopaketti kustannustehokkaista laadunvarmistusmenetelmistä, energian tuottajien ja hyödyntäjien välisten kumppanuusmallien arviointi ja ehdotuksia mahdollisiksi uusiksi kumppanuusmalleiksi.

Toimialat:
Muu teollisuus , Kemia , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Biotalous, Luovat alat , Elintarvike , Energia

Hanke alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2020

Nordic energy and quality efficient drying of plants/Pohjoismainen energia- ja laatutehokas kasvien kuivaus/QualityNordic

Centria-ammattikorkeakoulu

Talonpojankatu 2A 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Hanna-Kaisa Koponen, puh. 0447250270 hanna-kaisa.koponen@centria.fi

Hankepäällikkö:
Leena Favén, puh. 044 7250273 leena.faven@centria.fi

Palvelut:
Kehittämisen ja kasvun rahoitus, Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Laatu- tai toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen

Hankkeen esittely:
Kuivaus on hyvin tavallinen keino säilöä tai prosessoida tuoreita luonnontuotealan raaka-aineita. Kuivausprosessi on kuitenkin hyvin energiaintensiivinen ja sen osuus tuotantokustannuksista voi olla jopa 70%. Liiketoiminnan taloudellinen kannattavuus edellyttää, että kuivausteknologia ja energiakustannukset on optimoitu. Tuotantokustannusten yksi pullonkauloista on siis energian korkea hinta, mitä voitaisiin alentaa, mikäli kuivauksessa käytettäsiin hukkaenergiaa ja samalla edistettäisiin energiatehokkuutta sekä kestävää kehitystä ja ennen kaikkea luonnontuotealan kannattavuutta voitaisiin parantaa. Hankkeen päätavoitteena on edistää luonnontuotteiden, kuten yrttien, lehtien, marjojen, puun kuoren energiatehokkaita kuivausmenetelmiä siten, että kuivattavan materiaalien laatu säilyy.

EU panostaa resurssitehokkuuden edistämiseen, jotta Euroopan talous pystyttäisiin pitämään kilpailukykyisenä.Vihreää taloutta voidaan edistää hyödyntämällä hukkaenergiaa esim. maatiloilta, lämpölaitoksilta tai teollisuuslaitoksilta. Projektin tavoitteena on selvittää potentiaaliset hukkaenergialähteet, joita voitaisiin hyödyntää kuivauksessa, sekä selvittää esim. aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuudet kuivauksessa. Samalla annetaan suositukset siitä, miten selvitettyjä hukkaenergialähteitä tulisi hyödyntää, jotta kuivausprosessien kustannuksia voitaisiin alentaa.
Korkealaatuisten pohjoismaisten luonnontuotteiden tarve on kasvussa, sillä pohjoismaisia luonnontuotteita pidetään yleisesti aitoina ja luotettavina (ei väärennöksiä). Usein pohjoismaiset luonnontuotteet ovat luomulaatua sekä villejä, mitä myös arvostetaan maailmalla. Mikäli kuivausta ei tehdä oikein, voi kuivattavien tuotteiden laatu kuitenkin kärsiä: väri, maku ja arvoaineiden pitoisuudet voivat heikentyä, mikä huonontaa tuotteiden laatua. Toisaalta ostajat maailmalla vaativat usein, että korkea laatu pitää todentaa kemiallisilla analyyseillä. Tässä hankkeessa on tavoitteena kehittää ja optimoida kuivausprosesseja ja -laitteita, jotta kuivattavan materiaalin laatu säilyy, sekä kehittää kemiallisia analyysejä laadun osoittamiseksi.
Projektissa on mukana yrityksiä kolmelta eri alalta kehittämässä laatu- ja energiatehokkaita menetelmiä: hukkaenergian tuottajat, teknologian kehittäjät, luonnontuotteiden jalostajat ja kuivaajat.
Hankkeen pääaktiviteetteja ovat: potentiaalisten hukkaenergialähteiden arviointi projektin toiminta-alueella, kuivausprosessien- ja laitteiden vertailu ja kehittäminen, hukkaenergian hyödyntäminen kuivaustesteissä, luonnontuotteiden analyysimenetelmien kehittäminen, suositukset ja toteuttamiskelpoisuuden selvitykset kasvien energiatehokasta kuivausta varten. Hankkeessa saavutetaan seuraavat tulokset: potentiaalisten hukkaenergialähteiden kartoitus, energiatase- ja liiketoimintapotentiaalilaskelmat hukkaenergian hyödyntämisessä kuivauksessa, erilaisten kuivausmenetelmien soveltuvuuden arviointi erilaisille kasvimateriaaleille. Lisäksi tuotetaan tietopaketit kasvien kuivausprosesseista ja laatuominaisuuksista sekä energiatehokkaista kuivausmenetelmistä, joita yritykset, oppilaitokset ja kehittäjäorganisaatiot voivat hyödyntää.

Toimialat:
Hyvinvointiala – hemmottelu ja liikunta, Matkailupalvelut, Elintarvike , Energia, Turkis ja nahka , Muu teollisuus , Kemia , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Biotalous, Tukkukauppa, Vähittäiskauppa

Hanke alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2020

OMA-hanke, Osa Minusta, osanA meitä

Centria-ammattikorkeakoulu

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Minna Koivula, puh. 0447250771 minna.koivula@centria.fi

Hankepäällikkö:
Minna Koivula, puh. 0447250771 minna.koivula@centria.fi

Palvelut:
Uudet innovaatiot ja teknologiat, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Hankkeen avulla etsitään uusia toimintamalleja heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden parantamiseen hyödyntämällä taidelähtöisiä menetelmiä ja pelillisyyttä luomalla sosiaalisen osallisuuden malli, jossa kartoitetaan olemassa olevien palveluverkostojen osallisuuden osa-alueita sekä kehitetään yhteneväinen merkistö kuvaamaan osallisuuden muotoa palveluidentarjoajille ja asiakkaille, jonka avulla sosiaalisen osallisuuden osa-alueen
tunnistaminen jäsentyy ja selkiytyy.

Toimialat:
Hyvinvointiala – SOTE, Luovat alat

Hanke alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.7.2022

Ohjuri

Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä

Talonpojankatu 6 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Merja Forslund, puh. 044 725 0850 merja.forslund@kpedu.fi

Hankepäällikkö:
Merja Forslund, puh. 044 725 0850 merja.forslund@kpedu.fi

Palvelut:
Työvoimapoliittiset palvelut, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
katso www.kpedu.fi.

Hankkeen kotisivu »

Hanke alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.4.2020

Hankkeen tulosten esittely

Hankkeessa on aloittanut 573 henkilöä 31.12.2018 mennessä. Kasvokkain toteutettavan henkilökohtaisen ohjauksen tarve on työttömillä lisääntynyt. Lähes kaikki aloittaneet ovat ohjautuneet ensin opinto-ja uraohjaukseen. Ohjurin työllistymistä ja ammatinvalintaa tukevissa koulutuksissa on aloittanut 194 henkilöä 31.12.2018 mennessä. Koulutukset on toteutettu ryhmä- ja yksilöllisinä koulutuksina. Hankkeen tulokset ovat olleet hyvät. Tähän mennessä hankkeessa on lopettanut 244 henkilöä. Näistä on lopetustilanteessa ollut työssä 36%, koulutuksessa on jatkanut 23%, muussa toimenpiteessä on ollut 5% ja työttömänä 36%. (Liitteessä lisätietoa hankkeen vaikuttavuuden arvioinnista, joka on tehty yhteistyössä Te-toimiston kanssa) Hankkeessa on lisäksi kehitetty ja tehty yhteistyötä työllisyyttä edistävän palveluverkoston (esim. kuntasektori, ohjaamo) ja alueen yritysten kanssa. Hankkeessa on myös toteutettu uusia ammatinvalintaa ja työllistymistä tukevia ohjaus- ja koulutuskäytäntöjä, joissa tuetaan opiskelijoiden vertaisoppimista ja osallisuutta

Hankkeiden tuloksena syntyneiden uusien työpaikkojen määrä: 49 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden henkilöiden määrä: 692 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden toteutuneet koulutus- ja henkilötyöpäivät (lkm): 13631 kpl

Tuloksia esittelevät liitteet ja linkit

Ohjurin palvelujen vaikuttavuuden arviointi »

Osaamista Keski-Pohjanmaalle

Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

PL 567 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Paula Kivinen, puh. 040-5148751 paula.kivinen@chydenius.fi

Hankepäällikkö:
Paula Kivinen, puh. 040-5148751 paula.kivinen@chydenius.fi

Palvelut:
Työhyvinvoinnin edistäminen , Työvoimapoliittiset palvelut, Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Johtamisen osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Kehittämisen ja kasvun rahoitus

Hankkeen esittely:
Keski-Pohjanmaalla työllisyysaste on Suomen kärkiluokkaa, samaan aikaan työelämän osaajapula on alueella yksi maan haastavimmista ja keskeisin alueen kehitystä ja kasvua rajoittava tekijä. Ammattibarometri sekä Pohjanmaan ELY-keskuksen selvitykset kertovat osaajapulan olevan pitkään jatkunutta ja koskettavan alueella laajasti eri toimialoja ja eri koulutustaustan omaavia ammattilaisia. Keski-Pohjanmaalle tarvitaan lisää osaavaa työvoimaa eli toimenpiteitä on tehtävä työvoima- ja osaamistarpeiden tukemiseksi, joilla voidaan varmistaa sekä ylläpitää yritysten kehitys- ja kasvuedellytykset. Mahdollisuuksia on monia ja tällä hankkeella ja sen eri toimenpiteillä vastataan kolmen toteuttajatahon voimin osaltaan näiden haasteiden ja toimien edistämiseen.

Toimialat:
Hyvinvointiala – hemmottelu ja liikunta, Hyvinvointiala – SOTE, Kuljetusala, Matkailupalvelut, Muu palveluala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Elintarvike , Energia, KIP , Kunnossapito, Metalli, Puurakentaminen , Turkis ja nahka , Vene , Puutuote , Muu teollisuus , Kemia , Betonirakentaminen , Maarakentaminen , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Biotalous, Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Luovat alat , Tukkukauppa, Vähittäiskauppa

Hanke alkaa 1.1.2020 ja päättyy 30.12.2022

Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa - vaihe II

Kokkolanseudun Kehitys Oy

Ristirannanakatu 1 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Marjo Rahikka, puh. 0447809918 marjo.rahikka@kosek.fi

Hankepäällikkö:
Mari Keiski, puh. 0447809715 mari.keiski@kosek.fi

Palvelut:
Kansainvälistymisen kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Hankkeen tavoitteena on keskipohjalaisten matkailuyritysten kehityksen ja kasvun tukeminen, sekä keskipohjalaisen luontomatkailun yhteisnäkyvyyden ja vetovoiman lisääminen. Kehitystä tuetaan yritysten tuotekehitystä, tuotteiden ja palveluiden laatua sekä digitaalisten myyntikanavien käyttöönottoa tukemalla. Yritysten välinen verkostoituminen tuo mahdollisuuksia keskinäiseen sparraukseen ja yhteisten tuotepaketointien luomiseen. Keskipohjalaisten luontomatkailun mahdollisuuksia nostetaan esille yhteisellä näkyvyydellä ja erilaisten markkinointikanavien kokeiluilla. Hankkeen jälkeen yritysten liiketoiminta on kehittynyt ja työllistävyys parantunut, yritykset toteuttavat markkinointitoimenpiteitä yhdessä ja Keski-Pohjanmaan luontomatkailun vetovoima on kasvanut.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Matkailupalvelut, Muu palveluala

Hanke alkaa 1.10.2019 ja päättyy 30.9.2022

Robosote

Centria ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Jouni Vähäsöyrinki, puh. +358447250251 jouni.vahasoyrinki@centria.fi

Hankepäällikkö:
Heidi Hintsala, puh. 0401856259 heidi.hintsala@centria.fi

Palvelut:
Kehittämisen ja kasvun rahoitus, Kansainvälistymisen kehittäminen, Työhyvinvoinnin edistäminen , Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Hankkeen tavoitteena on luoda Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan Eteläisen alueelle hyvinvointialojen
teknologiakehityksen innovaatioverkosto sekä sen toimintamalli tukemaan alan tuotteiden, palvelujen ja prosessien
kehittämistä, sekä eri osaamisaloja yhdistävää kehitystoimintaa. Hanke toteutetaan kahden maakunnan alueella, jotta
voidaan yhdistää toisiaan täydentävästi ja tukea eri maakuntien alueilla olevaa terveysteknologia-alan osaamista, sekä
sen kehittämistä. Taustana hankkeelle on käynnissä oleva Sosiaali- ja Terveysalan valtakunnallinen uudistus, siihen
liittyvä palvelurakenteen muutoskehitys, yksityistäminen, väestön ikääntyminen, työvoiman saatavuuden
vaikeutuminen, monialaisten osaamisvaatimusten kasvu henkilöstössä. Teknologia nähdään keskeisenä keinona
sovittaa yhteen kasvanut asiakaskysyntä, sen tarvittava laajempi palvelujen tarjonta ja saatavuus, sekä
kustannussäästöt.
Hankkeen tuloksena syntyy terveysteknologian tuotteiden tutkimukseen-, kehittämiseen ja monialaiseen
innovaatiotoimintaan tarvittava verkostoekosysteemi, sovelluskehitysympäristö, sekä sen innovatiivinen
palvelukonsepti, jossa mm. laitteet, varusteet ja henkilöstö voidaan tarvittaessa siirtää joustavasti todellisiin
käyttöympäristöihin osaksi yritysten avainprosesseja käytännön testauksia ja kokeiluja varten. Tällä hankkeella
Centrian sovelluskehitys ja tutkimuslaboratoriotoiminta laajennetaan tukemaan yhtä voimakkaimmin kasvavaa
vientialaa, eli terveysteknologia-alaa, sekä yksityisiä ja julkisia terveys ja hyvinvointialan palveluyrityksiä. Sen tuloksilla
uudistetaan myös sosiaali- ja terveys alan koulutusta vastaamaan muuttuneita työelämän tarpeita integroimalla siihen
eri osaamisalojen kuten teknologia- ja kaupallisen alan osaamista, avointa innovaatiotoimintaa ja kokeilukulttuuria
(robotiikka, automaatio, tekoäly).
Hankkeella luodaan edellytykset synnyttää alueella toimiville tai alueelle sijoittuville Terveysteknologian-, sekä
Sosiaali- ja Terveysalan yrityksille uutta liiketoimintaa ja osaamista. Se perustuu avoimeen innovaatiotoimintaan, sekä
verkostoekosysteemin osaamista-, digitalisaatiota, robotiikkaa, tekoälyä ja automaatiotekniikkaa hyödyntävien
ratkaisuiden ja uusien toimintamallien soveltamiseen tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. Hankkeen tulokset
tukevat toiminta-alueen kasvuhakuista yritystoimintaa ja luovat valmiuksia uusien innovaatiolähtöisten
referenssiratkaisujen ja palvelumallien kaupalliseen hyödyntämiseen.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Hyvinvointiala – SOTE, Muu palveluala, Muu teollisuus , Luovat alat

Hanke alkaa 1.9.2019 ja päättyy 31.8.2022

SKOPIO - tähtäin tulevaisuudessa

Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Talonpojankatu 2B, PL 567, 67701 Kokkola 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Paula Kivinen, puh. 040-514 8751 paula.kivinen@chydenius.fi

Hankepäällikkö:
Paula Kivinen, puh. 040-514 8751 paula.kivinen@chydenius.fi

Palvelut:
Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Johtamisen osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Työhyvinvoinnin edistäminen , Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen

Hankkeen esittely:
Kokeilut, uudistuminen ja olemassa olevien rakenteiden ja toimintamallien muutokset ovat olennaisia, kun tavoitteena on luoda ja kehittää uutta liiketoimintaa. SKOPIO-hanke tuo Keski-Pohjanmaan alueelle sen vetovoiman kehittämiseen kokonaan uudenlaisen ulottuvuuden luomalla kansallisesti ja kansainvälisestikin ainutlaatuisen attraktion, joka mahdollistaa kansallisen ja kansainvälisen huippuosaamisen hyödyntämisen. Hanke hyödyntää teemaa (avaruus) tavalla, jota ei ole muualla Suomessa aikaisemmin tehty. Hankkeen tulokset avaavat alueen toimijoille uusia mahdollisuuksia, uuden palvelukonseptin muodostumisen myötä. Lisäksi hanke avaa suoran väylän kansainväliseen toimintaan jo olemassa olevan kv-yhteistyöverkoston kautta ja myöhemmin käynnistyvän toiminnan kautta.
Hankkeessa toteutetaan Planeettatietokeskuksen toiminnan suunnittelu ja käynnistäminen, jonka kautta lähdetään toteuttamaan vetovoimaisen ja aluetta laaja-alaisesti kehittävän matkailu-, palvelu- ja elämystuotannon keskittymää - ja mahdollistetaan yritystoiminnan käynnistäminen ko. toiminnan ympärille.

Hanke monipuolista ja ympärivuotistaa Keski-Pohjanmaan alueen matkailuelinkeinoa. Kaupunki houkuttelee matkailijoita lähimaakuntaa kauempaa luoden sekä vetovoimaa että kansainvälisyyttä. Hankkeessa tuotettava materiaali käyttää hyväksi uutta teknologiaa, mutta kuitenkin siten että kokemus- ja elämysperäinen toiminta on keskiössä. Toiminnassa ja sen kehittämisessä käytetään hyväksi laajapohjaista kansainvälistä asiantuntijoiden/tutkijoiden verkostoa. Hanke tuo kokonaan uutta huippuosaamista alueelle. Keskiössä on maapallo osana avaruutta, kestävää kehitystä ja kiertotaloutta.

Planeettatietokeskus sijoitetaan toimitiloihin, joiden yhteyteen rakennettu Showroom-tila tarjoaa yrityksille tilan näyttelyiden järjestämiseen ja/tai tuotteiden ja tulosten esittelyyn ja markkinoille lanseeraamiseen.

Planeettatietokeskus jakaa lisäksi yleistä tietoa avaruudesta, maapallosta ja ihmiskunnasta osana avaruutta tietopohjaisesti, mutta osallistavalla, interaktiivisella ja viihdyttävällä tavalla palvellen laajasti eri kohderyhmiä esikouluista eläkeläisiin. Hanke, sen tulokset ja luodut verkostot lisäävät merkittävästi alueen näkyvyyttä, tunnettavuutta ja vetovoimaa kokonaan uudella tavalla, uudella ulottuvuudella ja uusia kohderyhmiä tavoittaen.

Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Toimialat:
Hyvinvointiala – hemmottelu ja liikunta, Kuljetusala, Matkailupalvelut, Muu palveluala, Elintarvike , KIP , Puutuote , Kemia , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Biotalous, Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Luovat alat , Vähittäiskauppa

Hanke alkaa 1.9.2019 ja päättyy 30.9.2021

Tuomikarin venesatama

Kälviän ja Ullavan jakokunnan yhteisten maa-alueiden osakaskunta

Krekiläntie 24 68300 Kälviä

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Antti Parpala, puh. 0505246763 antti.parpala@gmail.com

Hankkeen esittely:
Tuomikarin venesataman kehittäminen. Ruopataan venesataman kulkureitti ja laajennetaan satama-allasta. Rakennetaan yhteensä noin 70-paikkaiset ponttoonilaiturit.

Toimialat:
Elintarvike , Vähittäiskauppa , Matkailupalvelut

Hanke alkaa 1.6.2018 ja päättyy 31.5.2021

VASTE – vähähiilisen logistiikan palvelualusta (investointiosio)

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Heidi Kanala-Salminen, puh. 0447250241 heidi.kanala-salminen@centria.fi

Hankepäällikkö:
Janne Känsäkoski, puh. 0406309890 janne.kansakoski@centria.fi

Palvelut:
Kansainvälistymisen kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Tieliikenteen vaikuttavuus ympäristön kuormittavuuteen kasvihuonekaasupäästöinä ja energiankulutuksena on merkittävä.
Noin 90 % kotimaan liikenteen päästöistä syntyy tieliikenteessä, jonka päästöistä 37 % aiheutuu paketti- ja kuorma-autoista.
EU:n energia- ja ilmasto strategia sekä maamme kansalliset strategiat huomioiden liikenteen tuottamien päästöjen
pienentäminen on sekä energiatehokkuuden että vähähiilisyyden edistämiseksi olennaisen tärkeää.
Yhdistettäessä energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden edistämiseen liittyvät vaatimukset esineiden internetin (IoT-verkot)
mukanaan tuomiin uusiin mahdollisuuksiin, luodaan edellytykset vähähiilisen, energia- ja kustannustehokkaan logistiikan
optimointiin.
Hankkeen tavoitteena on pilotoida palvelukokonaisuutta, jolla eri sektoreilla (liikenne, teollisuus, energiankulutus, julkinen ja
yksityinen palvelusektori, sekä kotitaloudet) muodostuvia kuljetuskustannuksia ja muodostuvia kasvihuonekaasupäästöjä voidaan pienentää kuljetuksia tehostamalla eli lisäämällä kuljetusten tehokkuutta kilometrikohtaisesti. Hankkeen myötä
kuljetuskustannusten arvioidaan laskevan 30-60 % nykyisestä tasosta.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Kuljetusala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Muu teollisuus , Biotalous

Hanke alkaa 1.6.2017 ja päättyy 31.7.2020

Hankkeen tulosten esittely

Investoitu laitteita:
• Säilytysautomaatit 6 kpl saatu toimittajalta, asennettu maakuntaan ja saatettu toimintakuntoon pilotointia varten (pilotointi: 1.6.->)
• Ajoneuvojen seurantalaitteita hankittu lisää ja toimitettu pilotteihin
• Hankittu uusia jäteastia-antureita pilotointiin
Ostettu palveluna koulutusta, asennusta, automaattien tilavuokria ja teippausta sekä ylläpitotyötä hankintoihin liittyen
Kehitetty ja esitelty VASTE-alustaa eli pilotoitu hankituilla laitteilla vähähiilistä logistiikkaa.
Näitä edellä mainittuja komponentteja on hyödynnetty hankkeen piloteissa, jotka jatkuvat edelleen.

Hankinnat liittyvät näihin suunnitelman mukaisiin hankintoihin ja ostopalveluihin
• Ajoneuvojen ja rahdin paikannus(laitteet) palvelualustalla ja kokeilualustan taustamoottori-ohjelmistojen hankinta
• Säilytyspisteiden hyödyntäminen logistiikan solmupisteinä -> aikataulujoustoa ja yhdistelyä
• Jäteastioiden täyttöasteen seurannan anturien(laitehankinta)-> tarpeenmukainen reittien optimointi
• Kaupallisten alustaa tukevien ohjelmistojen tai niiden osakomponenttien ja lisenssien hankinta
• Infonäytöt kentällä, kännykät, mobiilitabletit, kannettavat PC:t pilotteihin
• Älykkäät painonapit tai nämä korvaavat mobiilitabletit kyytien tilaukseen
• Tiedottaminen: seminaarit, kampanjat ja hanke-esittelyt
Hankinnat liittyvät näihin suunnitelman mukaisiin tavoitteisiin ja tavoiteltuihin tuloksiin

Hankkeessa toteutettavien toimenpiteiden myötä tavoitteena on luoda:
• uusi, ainutlaatuinen alueen julkisille ja yksityisille toimijoille yhteinen ja verkottunut eli useita toimijoita palveleva tutkimus-, innovaatio- ja oppimisympäristö eli kokeilu-/palvelualusta (investointiosio).
Palvelu- ja liiketoiminnan kehittymisen ohella hankkeessa toteutettavan kehitystyön seurauksena:
• tehostetaan kuljetusjärjestelyjä,
• parannetaan kuljetusten energiatehokkuutta,
• vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä, ja
• saadaan aikaan kustannussäästöjä.


Hankkeisiin osallistuneiden yritysten määrä: 22 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden muiden organisaatioiden määrä: 11 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden henkilöiden määrä: 130 kpl

Tuloksia esittelevät liitteet ja linkit

Tuloksiin ei ole lisätty liitteitä.

VASTE – vähähiilisen logistiikan palvelualusta (kehittämisosio)

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Heidi Kanala-Salminen, puh. 0447250241 heidi.kanala-salminen@centria.fi

Hankepäällikkö:
Janne Känsäkoski, puh. 0406309890 janne.kansakoski@centria.fi

Palvelut:
Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Kehittämisen ja kasvun rahoitus

Hankkeen esittely:
Tieliikenteen vaikuttavuus ympäristön kuormittavuuteen kasvihuonekaasupäästöinä ja energiankulutuksena on merkittävä. Noin 90 % kotimaan liikenteen päästöistä syntyy tieliikenteessä, jonka päästöistä 37 % aiheutuu paketti- ja kuorma-autoista. EU:n energia- ja ilmasto strategia sekä maamme kansalliset strategiat huomioiden liikenteen tuottamien päästöjen pienentäminen on sekä energiatehokkuuden että vähähiilisyyden edistämiseksi olennaisen tärkeää.

Yhdistettäessä energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden edistämiseen liittyvät vaatimukset esineiden internetin (IoT-verkot) mukanaan tuomiin uusiin mahdollisuuksiin, luodaan edellytykset vähähiilisen, energia- ja kustannustehokkaan logistiikan optimointiin.

Hankkeen tavoitteena on pilotoida palvelukokonaisuutta, jolla eri sektoreilla (liikenne, teollisuus, energiankulutus, julkinen ja yksityinen palvelusektori, sekä kotitaloudet) muodostuvia kuljetuskustannuksia ja muodostuvia kasvihuonekaasupäästöjä voidaan pienentää kuljetuksia tehostamalla eli lisäämällä kuljetusten tehokkuutta kilometrikohtaisesti. Hankkeen myötä kuljetuskustannusten arvioidaan laskevan 30-60 % nykyisestä tasosta.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Biotalous, Kuljetusala, Liike-elämän asiantuntijapalvelut (sis. ICT), Muu teollisuus

Hanke alkaa 1.6.2017 ja päättyy 31.7.2020

Hankkeen tulosten esittely

VASTE-hankkeessa kehitetään ja käytännössä testataan kaupallisia tavaran ja henkilöiden kuljetuksen palvelualustoja. Lopputuloksena olemme todenneet että kehitämme hankkeessa oman version tästä kokeilualustasta. Tämä työ jatkuu koko hankkeen ajan ja investointihankkeessa hankittava palveluinfra (mm. maakuntaan sijoitetut sensorit sekä pakettien nouto- ja toimitusautomaatit) tulevat tukemaan sitä.

Lisäksi on panostettu paljon aikaa hankeyhteistyökumppaneiden / vähähiilisyyttä edistävien kokeilujen kartoitukseen. Keskusteluja on käyty todella monen tahon kanssa ja osa näistä on saatu hankkeeseen mukaan.
Olemme vierailleet ja neuvotelleet useissa kymmenissä yrityksissä ja yhteisöissä etsimässä hankekumppaneita ja
ideoimassa yhteistyötä. Olemme tehneet vahvaa markkinointityötä monilla foorumeilla ja eri tilaisuuksissa (mm. hankeseminaari, Tekno Areena, vähähiilisyyskisat, iltatorit, boksien sijoituspaikoissa pidetyt esittelytilaisuudet).

Tällä seurantakaudella merkittävin ponnistus oli palvelualustan kehittäminen ja saattaminen Vastepiste-pilotointiin. Sitä varten tehtiin todella paljon kehitystyötä mm. boksien pilottikohteisiin asentamisen, palvelualustaan liittämisen, testaamisen ja käyttöönoton osalta. Alustalle liitettiin myös kaupallinen maksupalvelualusta kuljetusten maksamista varten. Maksut jyvitetään tätä kautta kuljetuksia operoiville liikkeenharjoittajille. Käyttöliittymät hiottiin käytettävyyden näkökulmasta yksinkertaisiksi ja toimiviksi.

Jaksolla on edelleen kasvatettu Vaste- hankkeen yhteistyöverkostoa. Hanketta on esitelty monipuolisesti eri alojen edustajille ja etsitty mahdollisia yhteistyö- ja pilotointikumppaneita. Seurantajaksolla kilpailutettiin ns. mobiiliboksi, joka ei johtanut hankintaan. Samoin kilpailutettiin 1.6. alkaneen Vastepiste-pilotin kuljetukset, joihin pyydettiin referenssitarjoukset n. sadalta kuljetusliikkeeltä.

Tällä seurantakaudella on panostettu viestinnän osalta erityisesti some-näkyvyyteen ja tapahtumiin. Vastepiste pilottia on markkinoitu todella laajasti somessa ja painetussa printissä sekä järjestämällä markkinointi- ja esittelytilaisuuksia kaikissa säilytysboksien sijaintipisteissä. Facebook on ollut aktiivisessa markkinointi käytössä hankkeen etenemisen ja yhteistyöverkostojen sekä kampanjoiden luomisessa.
Lisäksi seurantakaudella on kirjoitettu uutiskirje. Hankkeen kotisivuja on pidetty yllä ja kerätty paljon erilaista materiaalia sivuille.

Tarjottiin edelleen sähköpyörää ja sen yhteiskäyttöä alueen yrityksille.

Tapahtumia
• Vastepiste-kiertue kaikilla pakettipisteillä touko-kesäkuussa
• Kiertueen sponsoroitu julkaisu Facebookissa
• Vastepisteen sponsoroitu julkaisu Facebookissa koko kesän ajan
• Aktiivinen markkinointi FB-ryhmissä koko kesän ajan (2000-6000 tavoitettu/julkaisu)
• Yrittäjät –liite Keski-Pohjanmaassa (artikkelin kuva myös lehden some- ja Big24-näytöillä)
• Lehdistötilaisuus ja mediatiedote: ”Vastepiste-kuljetuspalvelu lisää logistiikan ympäristöystävällisyyttä” julkaistiin Kokkola-lehdessä ja Keski-Pohjanmaa-lehdessä
• KP-kylät -liitteessä artikkeli ”Paikallisella pakettiliikenteellä virkeyttä maaseudulle”
• KP-Kylät –liitteen etusivun mainos
• Kosek-uutiskirje yrittäjille ” Kivijalkaliike, laajenna palvelusi koko Keski-Pohjanmaalle”
• Etusivumainos Keski-Pohjanmaa –lehdessä kesäkuussa ja heinäkuussa
• Advertoaalimainos kp24-palvelussa 5.-11.8.
• Perhopäivät 3.8.2019

Pääasiassa (80 %) hanketyötä on tehty kuitenkin palvelualustan kehittämisessä eli koodaustyötä ajoneuvopäätteen, operaattorinäkymän ja tilauslomakkeen sekä erilaisten ohjelmistorajapinta yhdistelyjen osalta. Näiden lopputuloksena alkoi 1.6.2019 Vastepiste-pilotti. Alustan kehitystyötä tehdään edelleen tilapäissäilytys ja kotiinkuljetuspalvelujen osalta, joilla tavoitellaan suurempia ekologisia säästöjä. Tavoitteena on löytää palvelukonsepti, joka tukisi joukkoistuksen kaltaista kuljetusten ekologisuutta mahdollistavaa toimintaa.

Työtä on tehty myös erilaisten kartoitustoimien osalta, sekä tehty ensimmäisiä vähähiilisyyshyötyjen laskentaan liittyviä toimia vertailemalla erilaisia kuljetustapoja ja eri palvelukonseptien ekologisuutta.


Hankkeiden tuloksena syntyneiden uusien työpaikkojen määrä: 1 kpl

Hankkeiden tuloksena syntyneiden uusien yritysten määrä: 1 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden yritysten määrä: 47 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden muiden organisaatioiden määrä: 14 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden henkilöiden määrä: 150 kpl

Tuloksia esittelevät liitteet ja linkit

Vähähiilisyyskisan esite »

VISKURI-maaseutuyritysten kehittämishanke

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry

Ristirannankatu 1 67100 KOKKOLA

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Juha Hämäläinen, puh. 0400126335 juha.hamalainen@proagria.fi

Hankepäällikkö:
Liisa Koskela, puh. 0505120615 liisa.koskela@proagria.fi

Palvelut:
Kansainvälistymisen kehittäminen, Kehittämisen ja kasvun rahoitus, Työhyvinvoinnin edistäminen , Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Johtamisen osaamisen kehittäminen, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Uudistamalla liiketoimintamalleja ja yritystoimintaa kehitetään maatilayritysten kilpailukykyä. Liiketoiminta-, organisoitumis- ja rahoitusmalleja arvioidaan asiantuntijoiden, vertaistiedon ja opintomatkojen avulla. Tuloksena on strategisia ratkaisuja ja kehittynyt bisnes. 80 yrityksen toimintaa on kehitetty, luotu 10 uutta yritystä (osa yhteisyrityksiä), turvattu nykyiset ja saatu 10 uutta työpaikkaa.

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Biotalous

Hanke alkaa 16.3.2016 ja päättyy 31.3.2020

Hankkeen tulosten esittely

Hankkeen tavoitteena on saada kasaan 16 ryhmää ja niihin 80 yrittäjää. Hankkeen aloitusseminaari oli Reisjärvellä 3.10.2016. Kehittämisryhmiä on perustettu 14.3.2017 mennessä 6 ja niissä on mukana 22 yrittäjää.
31.12.2018 oli koossa 13 ryhmää ja niissä 48 yrittäjää. De minimis -tukeen liittyvän tulkinnan muuttuminen hankkeen aikana on muuttanut hankkeen luonnetta ja vähentänyt yrittäjien kiinnostusta hankkeeseen.


Hankkeisiin osallistuneiden yritysten määrä: 33 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden henkilöiden määrä: 73 kpl

Hankkeisiin osallistuneiden toteutuneet koulutus- ja henkilötyöpäivät (lkm): 315 kpl

Tuloksia esittelevät liitteet ja linkit

Muutospäätös 11.3.2019 »
Viskurin hankesuunnitelma muutoshakemus 3/2019 »

Varustamo

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Närvilänkatu 67100 Kokkkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Anne Eteläaho, puh. 0447250106 anne.etelaaho@kpedu.fi

Hankepäällikkö:
Anne Eteläaho, puh. 0447250106 anne.etelaaho@kpedu.fi

Palvelut:
Verkostoituminen, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Uudet innovaatiot ja teknologiat

Hankkeen esittely:
Varustamo-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa uusia joustavia ja välittömiä avauksia tukea tarvitseville henkilöille ja erityisesti nuorille opintojen aikana, opintojen keskeyttämisen, kuntoutuksen tai osatyökyisten tai vaikeasti työllistyvien henkilöiden ammattiin valmistumisen yhteydessä.

Hankkeessa hyödynnetään mukana olevien organisaatioiden tarjoamia mahdollisuuksia pilotoimalla uusia joustavia, rajapintoja yhdistäviä mahdollisuuksia ja ratkaisuja.

Hankeverkoston muodostavat Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, erityisammattioppilaitos Luovi, Kokkotyö-säätiö.
1. Telakka-toimintamalli Luovi ja Kpedu

Hankkeen toimesta kehitetään Telakka-toimintamalli erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Hankkeessa on tarkoitus pilotoida Luovin opiskelijoiden mahdollisuutta opiskella Keski-Pohjanmaan ammattiopiston perustutkintojen osatutkintoja tai koko tutkintoja. Opiskelijasta Luovi saa valtionosuuden ja korvaisi ammattiopistolle opiskelijapäivistä koituvia kuluja. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan Keski-Pohjanmaan ammattiopiston ja Luovin kanssa pedagoginen yhteistyömalli, jossa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osaamisen hankkiminen suunnitellaan ja toteutetaan KPEDUn tutkintotarjontaa ja oppimisympäristöjä hyödyntäen. Suunnitellaan yhteistyömalliin liittyvät pedagogiset ratkaisut, ohjauskäytänteet ja toimintamallien kehittäminen sekä työnjako. Tavoitteena on kehittää yhteistyömalli, jota voidaan toteuttaa koulutuksen järjestäjien perusrahoituksella hankkeen päättymisen jälkeen.
Hankkeen toimesta resursoidaan Luovin kehittäjien sekä ammattiopiston opettajien resurssia mallintamiseen ja prosessin kuvaamiseen sekä kehittämiseen.

2. Koulutustulkkaus Kpedusta ja Luovista,

Kokkotyö-säätiön valmentautujien joukossa on nuoria, jotka voisivat hyötyä osatutkintojen suorittamisesta. Prosessia voidaan viedä eteenpäin organisaatioiden yhteistyössä, toiminnan läpinäkyvyys vaatii kuitenkin tiedottamista ja perustutkintojen sisältöjen avaamista sekä valmentautujille että työvalmentajille, myös toimenpiteiden toteuttaminen vaatii rinnalla kulkemista ja tulkkausta, tätä tehtävää varten hankkeessa resursoidaan rinnalla kulkevalle koulutustulkille ohjausresurssia.


3. Telakkapaja Kokkotyö-säätiölle
Hankkeen tavoitteena on kehittää matalan kynnyksen ryhmämuotoinen palvelu opiskelujen keskeyttäneille tai keskeyttämisuhan alaisille opiskelijoille tai ulkopuolelle ajautuneille nuorille. Toiminta tukee osallistujien opiskeluvalmiuksien kehittymistä, kasvattaa valmiuksia ja motivaatiota hakeutua työelämään tai koulutukseen tai suorittaa keskeytynyt koulutus loppuun. Ammatillisen ja sosiaalisen kehittymisen yhtenä tavoitteena on nuorten syrjäytymisen ja väliinputoamisen ehkäisy. Kunkin organisaation asiakkaita varten pilotoidaan yhteinen telakkapaja, jossa on tarjolla ohjaava työntekijä Luotsi, joka auttaa asiakkaita löytämään uusia joustavia avauksia välittömään etenemiseen takaisin opintoihin, kuntoutukseen tai töihin. Jakson alussa kartoitetaan tuen tarve, suoritetaan Vat tai Sovari-arviointi sekä laaditaan suunnitelma ohjauksen tarpeesta ja toteuttamistavasta kuten yksilöohjaus, pienryhmäohjaus tai itsenäinen työskentely. Käsiteltäviä teemoja voivat olla arjen hallinta, oppimaan oppimisen taitojen harjoittelu, oman toiminnan ohjaus, motivaation ylläpito, opiskelutekniikka, talous sekä mielenterveyden tukemiseen liittyvät taidot.
Hankkeen päämääränä on myös palvelumuotoilun keinoja hyödyntäen vahvistaa opiskelijoiden olemassa olevia voimavaroja ja osaamista, tukea arjenhallintaa ja parantaa sosiaalista toimintakykyä polulla kohti koulutusta tai työelämää. Ryhmätoimintaan osallistuminen edistää sosiaalista kasvua ja elämänhallintataitojen kehittymistä, vaikuttaa myönteisesti kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja auttaa omien voimavarojen käyttöönotossa. Opiskelijoiden osallistaminen mukaan omien tavoitteidensa asetteluun ja toiminnan suunnitteluun sekä tulosten arviointiin tukee osallistujien aktiivisuutta, itsenäistymistä ja sitouttaa yksilöllisten ratkaisujen toteuttamiseen.
Jakson alussa tehdään Walmu-tai Sovari-arvioinnit samoin jakson lopussa. Pajalla voi olla korkeintaan puoli vuotta.Ohjaavan työntekijän työparina toimii työelämätulkki.


4. Työelämätulkkaus Kpedu tarjoaa valmistuville tuen tarpeessa oleville.
Kpedu tarjoaa valmistuville tuen tarpeessa oleville Kpedun ja Luovin opiskelijoille työelämätulkkausta valmistumisvaiheessa. Mallissa huomioidaan työllistymisen jälkeinen ohjaus työpaikalla.
Työelämätulkki on tietoinen tukityöllistymisen erilaisista vaihtoehdoista ja malleista, toimii rinnalla kulkijana seuraavalle askelmalle siirryttäessä. Hyödynnetään Luovin Teddy-hankkeessa luotuja ohjaus- ja tukimalleja, joita sovelletaan Keski-Pohjanmaan alueelle. Mallissa huomioidaan työllistymisen jälkeinen ohjaus työpaikalla. Malliin sisällytetään Ammattiopisto Luovin TEDDY-hankkeessa kehitettävän työllistymisen ohjaus- ja tukimallin toimenpiteitä, kuten työpaikkapankin hyödyntäminen, työanalyysin ja muiden työpaikkojen perehdytykseen tarvittavat työvälineet ja työnantajille suunnattu tietopankki. Telakassa voidaan myös suunnitella opintojen jatkamista ja reittejä työelämään esimerkiksi koulutus- ja oppisopimusmahdollisuuksia hyödyntäen tarjoten opiskelijalle ja työpaikalle riittävä tuki, joka mahdollistaa niiden toteutumisen Rinnalla kulkevalle työelämätulkille resursoidaan ohjausresurssia, ohjaaja on tietoinen tukityöllistymisen erilaisista vaihtoehdoista ja malleista ja toimii rinnalla kulkijana seuraavalle askelmalle siirryttäessä.


Hankkeessa haetaan ratkaisua rakenteissa oleviin ongelmakohtiin. Muutos halutaan saada aikaan ohjaustoimintaan sekä rakenteisiin.
Tuotoksena
1. Laadukkaat kuvaukset ja tuotteistaminen.
2. Kehitetty, pilotoitu ja kuvattu Tekakka-paja-malli
3. Kehitetty, pilotoitu ja kuvattu Telakka toimintamalli
4. Kehitetty, pilotoitu ja kuvattu työllistymistä tukevia toimintamalleja
5.Kehitetty ja pilotoitu ja kuvattua helposti ymmärrettävää oppimateriaalia.
6 Tutkimus toiminnan vaikuttavuudesta.Toimialat:
Elintarvike , Kunnossapito

Hanke alkaa 1.3.2019 ja päättyy 30.6.2021

WaterPro - Kiertotalouden uudet prosessit veden ja jäteveden käsittelyssä

Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kirjaamo, PL 35, 40014 Jyväskylä 67100 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Henna Lempiäinen, puh. 0400397430 henna.lempiainen@chydenius.fi

Palvelut:
Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Uudet innovaatiot ja teknologiat

Hankkeen esittely:
Teollisuuden jätemateriaalien hyödyntämiseen etsitään aktiivisesti ratkaisuja ja toisaalta jätevesien puhdistaminen
kustannustehokkailla, uudelleenkäytettävillä materiaaleilla on suuren kiinnostuksen kohteena. Lisäksi arvokkaiden
aineiden, kuten ravinteiden kierrätykseen etsitään toimivaa ratkaisua. Tässä hankkeessa kehitetään ratkaisuja, jotka
toteuttaa näitä tavoitteita yhtäaikaisesti. Hankkeen tavoitteena on arvoaineiden talteenotto jätevesistä sekä
sähkökemiallisella saostamisella että hyödyntämällä teollisuuden sivuvirtoja adsorbentteina ja saostuskemikaaleina.
Sähkökemiallisessa saostamisessa sähkövirta liuottaa anodimateriaalia (esim. rauta) mahdollistaen saostuman
muodostumisen. Sähkökemiallinen saostaminen sopii hyvin ravinne- ja metallipitoisten vesien käsittelyyn. Arvoaineet
kerääntyvät muodostuvaan sakkaan, joka voidaan hyödyntää esimerkiksi lannoitteena. Sähkökemiallinen saostaminen
toimii myös kylmässä ympäristössä, ei edellytä kemikaalien käyttöä ja on investointi-, käyttö- ja huoltokustannuksiltaan
edullinen menetelmä. Kemiallisessa saostamisessa voidaan käyttää teollisuuden sivuvirtoja, esimerkiksi kalkkipitoisia
materiaaleja, saostuskemikaalina. Adsorptiomateriaaleina puolestaan voidaan käyttää teollisuuden sivuvirtoja, joita
käsitellään termisesti, kemiallisesti tai geopolymeroimalla. Valmistettavat materiaalit ovat eko-ja kustannustehokkaita
ja ne valmistetaan teollisuuden jätemateriaaleista yksinkertaisella valmistusmenetelmällä käyttämällä alhaista
lämpötilaa ja ympäristöystävällisiä kemikaaleja. Materiaalit voidaan regeneroida useita kertoja, ja
vedenpuhdistuskäytön jälkeen ne voidaan hyödyntää rakennusteollisuudessa, lannoitteena tai loppusijoittaa stabiilina
materiaalina. Vedenpuhdistusratkaisu vähentää jätevesien aiheuttamia ympäristöongelmia, mahdollistaa veden
kierrättämisen ja säästää vuosittaisia kuluja (vesi, energia, jätehuolto, kemikaalikustannukset) ja mahdollistaa
arvoaineiden talteenoton.

Hankkeen partnereiden aiemmat tutkimustulokset ja julkaisut osoittavat, että sekä geopolymeeriteknologialla kuin myös sähkökemiallisella saostamisella on potentiaalia täyden mittakaavan tuotantoon. Kemiallinen saostaminen ja
adsorptio puolestaan ovat laajasti käytettyjä menetelmiä, mutta sivuvirtapohjaisten materiaalien kaupallistamiseen
tarvitaan vielä tutkimus- ja kehitystoimia. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa arvoaineiden talteenotosta jätevesistä, eri
teknologioiden yhteensopivuudesta, jätemateriaalien hyödyntämisestä jätevesien puhdistuksessa ja kestävien
prosessien suunnittelusta. Hankkeen tulokset johtavat osaltaan entistä kestävämpään materiaalien hyödyntämiseen,
taloudellisiin vedenpuhdistusratkaisuihin, suomalaisen osaamisen arvostukseen ja uuden liiketoiminnan
synnyttämiseen hankkeeseen osallistuvien maakuntien alueella. Hanke toteutetaan ylimaakunnallisena ja siihen
osallistuu toimijoita Keski-Pohjanmaalta, Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuun alueelta.

Toimialat:
Kemia , Biotalous, Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Metalli, Muu teollisuus

Hanke alkaa 1.5.2018 ja päättyy 30.4.2021

Widen Your Markets -Invest in Export

Osuuskunta Viexpo

Runeberginkatu 11 68600 Pietarsaar

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Marja-Riitta Vest, puh. 0405396695 marja-riitta.vest@viexpo.fi

Hankepäällikkö:
Maarit Mäkelä, puh. 0503737044 maarit.makela@viexpo.fi

Palvelut:
Kansainvälistymisen kehittäminen, Kehittämisen ja kasvun rahoitus, Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet, Johtamisen osaamisen kehittäminen, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Kevään 2017 pk-yritysbarometrin mukaan ainoastaan noin viidenneksellä pk-yrityksistä on toimintaa ulkomailla, ja näistä reilulla puolella on suoraa vientitoimintaa. Hallituksen tavoitteena on kaksinkertaistaa pk-yritysten vienti vuoteen 2020 mennessä.
Viexpon tavoitteena onkin kannustaa Keski-Pohjanmaan maakunnassa sijaitsevia kasvupotentiaalia omaavia pk-yrityksiä vientiin tai vahvistamaan jo käynnissä olevaa kansainvälistä toimintaansa. Samalla tavoitteena on vahvistaa maakunnan kasvua ja elinvoimaisuutta ja yritysten kansainvälistymisen myötä luoda työpaikkoja niin kaupunkiseudulle kuin myös maaseudulle. Hankkeessa pyritään ratkaisemaan kohdennetusti valikoituneen yritysryhmän kohtaamia ja ennakoimia kansainvälistymisen haasteita. Hankkeen avulla yritykset pääsevät tehokkaammin kansainvälisille markkinoille. Hankkeessa korostuu verkostoituminen ja yritysyhteistyön merkitys - kokemuksen ja osaamisen jakaminen vertaisyrittäjien kanssa on yksi tärkeimpiä hankkeen kulmakiviä.
Tiedämme, että Keski- Pohjanmaan maakunnassa on paljon kasvupotentiaalia. Kasvua ei kuitenkaan aina, eri syistä johtuen, tavoitella tai kynnystä vientimarkkinoille astumisesta pidetään liian korkeana. Tässä hankkeessa haluammekin madaltaa kansainvälistymisen kynnystä ja rohkaista yrityksiä kasvattamaan tai vahvistamaan asiakaspohjaa kansainvälisillä markkinoilla.
Projektin kohderyhmä
Hankkeen kohderyhmän muodostavat kaikki Keski-Pohjanmaan alueella vientipotentiaalia omaavat yritykset. Näistä valikoituu kaikkein potentiaalisimmat yritykset, joilla on parhaimmat mahdollisuudet käynnistää vienti tai kehittää jo hieman aloitettua vientitoimintaa.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on alueen pk-yritysten viennin käynnistäminen/lisääminen ja hankkeella pyritään selkeästi vauhdittamaan prosessia ja rohkaisemaan hakemaan kasvua viennistä. Hankkeen avulla kansainvälistymisosaaminen yrityksissä kasvaa. Tavoitteena on lisäksi saada nykyiset kansainvälistymistä tukevat yritystuet entistä paremmin hyödynnettäviksi Keski-Pohjanmaalla. Tekesin yrityksiin suunnattuun tutkimus- ja kehitysrahoituksesta vuonna 2016 vain 0,7 % suuntautui keski-Pohjanmaalla (kokonaissumman ollessa 369 miljoonaa €), Hankkeessa mm. TEKESin rahoitusosuutta pyritään nostamaan. Hankkeen aikana koeponnistetaan uusia ja jo muualle testattuja kansainvälistymispalvelumalleja.
Toimenpiteet:
Kysely ja kansainvälistymisanalyysi
Kansainvälistysohjelma
Pilotointi ja koemarkkinointi
Kansainvälisen toiminnan jatkumo

Hankkeen kotisivu »

Toimialat:
Kuljetusala, Matkailupalvelut, Hyvinvointiala – SOTE, Muu palveluala, Elintarvike , Energia, KIP , Kunnossapito, Metalli, Puurakentaminen , Turkis ja nahka , Vene , Puutuote , Muu teollisuus , Kemia , Betonirakentaminen , Maarakentaminen , Maatalous ja sitä palveleva toiminta, Metsätalous ja sitä palveleva toiminta , Biotalous, Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Luovat alat

Hanke alkaa 1.5.2019 ja päättyy 31.8.2020

Yhdessä ohjaten

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Närvilänkatu 8 67400 Kokkola

Hakemusvaiheen yhteyshenkilö:
Harri Lundell, puh. 0447250007 harri.lundell@kpedu.fi

Hankepäällikkö:
Merja Forslund, puh. 0447250850 merja.forslund@kpedu.fi

Palvelut:
Työvoimapoliittiset palvelut, Verkostoituminen

Hankkeen esittely:
Yhdessä ohjaten -hankkeen tavoitteena on kehittää ennaltaehkäisevää työllisyydenhoitotyötä, vähentää pitkäaikaistyöttömyyden syntymistä ja ehkäistä työttömyyden pitkittymistä. Hankkeessa kehitetään monialaisesti organisaatiorajat ylittäviä uudenlaisia työmenetelmiä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden edistämiseksi. Hankkeessa pilotoidaan ura- ja työllistymisohjauksen työtiimin toimintaa, yhteistyötä sekä työrooleja ja vastuunjakoa. Ura- ja työllistymisohjauksen työtiimin pilotointi ja kehittäminen on keskeinen osa Yhdessä ohjaten -hankkeen toimenpiteiden toteutusta ja hankkeen tulosta. Hankkeen päätoteuttaja on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja osatoteuttajana on Kokkolan kaupunki. Pohjanmaan TE-toimisto on keskeinen kumppani ja osallistuu mm. ura- ja työllisyystiimin pilotointiin ja kehittämiseen.

Hanke alkaa 1.8.2019 ja päättyy 31.12.2021


Tee uusi haku »